Endeksler
                                        
  ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE VE TUNCELİ İLLERİNDE VUKU BULAN DEPREM AFETİ İLE    
  ŞIRNAK VE ÇUKURCA'DA MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN  
  YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUN                         
                                        
  (ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE VE TUNCELİ İLLERİNDE VUKU BULAN DEPREM AFETİ İLE ŞIRNAK
  VE ÇUKURCA'DA MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜL- 
  MESİ VE 20.6.1977 TARİH VE 2090 SAYILI TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİ- 
  LERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN, 11.11.1986 TARİH VE 3320 SAYILI  
  MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK- 
  KINDA KANUN, 9.3.1988 TARİH VE 3417 SAYILI ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK  
  EDİLMESİ VE BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN VE 7269 SAYILI 
  UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK   
  YARDIMLARA DAİR KANUNA BİRER GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN)      
                                        
                                        
  Kanun Numarası       : 3838                      
  Kabul Tarihi        : 28/8/1992                   
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih: 5/9/1992 Sayı: 21336          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 32 Sayfa:          
                                        
                                        

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli Merkez ve ilçele-
rinde 1992 Mart ayında meydana gelen deprem nedeniyle afete maruz bölge ilan  
edilen yörelerde normal hayatın devamını saylayacak hizmetlerin yürütülmesi ve 
Şırnak ile Çukurca'da meydana gelen hasar ve tahribatın giderilmesi ve toplu  
göçün önlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.            

  Madde 2 - Deprem nedeniyle hasar gören,                   
  a) İskan ruhsatı alınmış binalara ait 13.3.1992 tarihinden önce resmi şekil-
de düzenlenmiş satış vaadi senedine veya noterlikçe düzenlenmiş satış senedine 
sahip olanlara,                                 
  b) Fiilen oturulmasına rağmen iskan ruhsatı alınmamış konut sahipleri ile  
konut kooperatiflerinin üyelerine yalnız bir kooperatif ve bir tek üyelik için, 
  c) Ahır ve samanlık sahiplerine,                      
  d) İşyeri sahiplerine,                           
  7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle  
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda belirtilen borçlandırma ve kredilendirme usul-
leri çerçevesinde hak sahipliği tanınır.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, KASIM 1992 (EK - 14)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 3. - Bu Kanun kapsamında, 7269 sayılı Kanuna göre tesbit edilmiş olan 
hak sahipliğine başvuru sürelerinin uzatılması hususunda Bayındırlık ve İskan  
Bakanlığı yetkilidir.                              

  Madde 4. - Onarımı mümkün görülen ve birden fazla bağımsız bölümü olan ha- 
sarlı yapılarda, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, onarım yardımından yarar- 
lanmak için kat malikleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile borçlanma sözleşmele- 
rini yapmaları halinde, borçlanma sözleşmesi yapmayan veya bu imkana sahip olma-
yan diğer kat maliklerinin herhangi bir karar almaya gerek kalmadan Kat Mülkiye-
ti Kanunu gereğince yapının ortak yerlerinde yapılacak onarım giderlerine arsa 
payları oranında iştirakini sağlattırmaya, bunlardan tahsilat yapmaya ve yaptır-
maya Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir.                 

  Madde 5. - 7269 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa dayanıla- 
rak kredi verilen, afete maruz bölge ilan edilen yörelerde inşaatı tamamlanmış 
veya devam etmekte olan konutlardan hasar görenlerin Toplu Konut İdaresine veya 
bankalara olan borçlarının ertelenmesi veya silinmesine Bakanlar Kurulu yetkili-
dir.                                      

  Madde 6. - Afete maruz bölgede çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi personele, bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücretinin iki katını 
geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenir.                   
  Ayrıca, bu bölgede çalışan her statüdeki personele, en yüksek Devlet Memuru 
aylığının bürüt tutarının % 50'sini geçmemek kaydıyla tazminat, aylık veya üc- 
retleriyle birlikte ödenir. Bu tazminat damga vergisi hariç hiç bir vergiye   
tabi tutulmaz.                                 
  Fazla çalışmanın ve tazminatın uygulama sürelerini, tazminatın hangi yöre- 
deki, hangi görev ve derecedekilere ne kadar ödeneceği hususuna yönelik her tür-
lü düzenlemeyi yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.               

  Madde 7. - Afete maruz bölgede yapılacak işlerle ilgili olarak tomruk,   
kereste, demir ve çimento gibi yapı malzemesi tahsisleri, ilgili Bakanlığın   
talebi üzerine kurumlarca öncelik ve ivedilikle sağlanır.            

  Madde 8. - Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli depremleri nedeniyle özel ve kamu 
kuruluşları ile kişiler tarafından toplanan bağış ve yardımlardan, her ne ad  
altında toplanırsa toplansın nakdi olanlar Afetler Fonuna; yiyecek, içecek, gi- 
yecek, tıbbi yardım, çadır ve diğer her türlü taşınır mallar ise Kızılay'a akta-
rılır.                                     
  Bu amaçla toplanan yardımlar bu Kanunun kapsamına giren iller dışında kulla-
nılamaz.                                    

  Madde 9. - Bu Kanun kapsamına giren yörelerde depremde hayatını kaybeden  
yurttaşların birinci derecedeki yakınlarına, her can kaybı için 50.000.000.-  
(Ellimilyon) lira tutarında nakdi yardım yapılır. Birinci derecedeki yakınların 
tespitinde ve nakdi yardımın bu yakınlara eşit olarak dağıtımında mülki amir  
yetkilidir.                                   
  Depremde sakat kalanlara Gelir Vergisi Kanunu'nun Sakatlık İndirimine İliş- 
kin 31 inci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, birinci derece 
sakatlık için 30.000.000.- (Otuzmilyon),ikinci derece sakatlık için 20.000.000.-
(Yirmilyon), üçüncü derece sakatlık için 10.000.000.- (Onmilyon) lira nakdi yar-
dım yapılır.                                  
  Yukarıdaki ödemeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan, Sos-
yal Yardımlaşmayı Teşvik Vakıfları aracılığıyla yapılır. Fondan bu amaçla ilgili
vakıflara gönderilen paralar, başka bir amaçla kullanılmaz.           

  Madde 10. - Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları 
veya fiilen kullandıkları işyerleri deprem nedeniyle, 7269 sayılı Kanun hükümle-
rine göre,                                   
  a) Ağır hasara uğradıkları tespit edilenlere 25.000.000.- (Yirmibeşmilyon) 
lira,                                      
  b) Orta hasara uğradıkları tespit edilenlere 15.000.000.- (Onbeşmilyon)   
lira,                                      
                                        
                                        
  c) Az hasara uğradıkları tespit edilenlere 10.000.000.- (Onmilyon) lira,  
  Malik veya kiracı durumunda olup olmadıklarına bakılmaksızın, hak sahipliği 
dışında karşılıksız olarak 9 uncu maddenin son fıkrası hükümlerine göre nakdi  
yardım ödenir.                                 
  Birinci fıkrada belirtilen nakdi yardım miktarlarını üç katına kadar artır- 
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir.                        
  9 ve 10 uncu maddelerde yer alan yardımların ödenmesinde, maddede sayılanla-
ra sigorta şirketlerince afet nedeniyle ödenen veya ödenecek tazminatlar kadar 
miktar düşülür.                                 

  Madde 11. - Bu Kanun kapsamına giren yöre belediyelerinin deprem nedeneniyle
toplayamadığı Emlak Vergisi dahil, diğer vergi, resim ve harçlar, 2380 sayılı  
Kanuna göre kurulmuş bulunan fonlardan 1992 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla kar-
şılanabilir.                                  
  Birinci fıkraya göre hangi fondan ne miktarda ödeme yapılacağı Bakanlar Ku- 
rulunca kararlaştırılır.                            
  Bölgede mevcut Belediye ve Özel İdarelere 2380 sayılı Kanuna ve ilgili yıl- 
lar Bütçe yasalarındaki ilkelere göre tahakkuk eden paylar bu Kanunun yürürlük 
süresince 3 kat oranında ödenir.                        

  Madde 12. - Deprem öncesinde ticaretle iştigal eden kiracı konumundaki iş- 
letmecilere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışması Teşvik Vakıfları aracılığıyla proje üzerinden işyeri edindirme
yardımı yapılır.                                

  Madde 13. - Bu Kanunun kapsamına giren yörelerde gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin 1992 ve 1993 yıllarında tahakkuk edecek gelir ve kurumlar vergi-
lerinin terkini veya kısmen tahsili hususunda Bakanlar Kurulu yetkilidir.    

  Madde 14. - (9/3/1988 tarih ve 3417 sayılı, Kanuna bir geçici madde eklenme-
si ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                    

  Madde 15. - (11/11/1986 tarih ve 3320 sayılı Kanuna bir geçici madde eklen- 
mesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                   

  Madde 16. - (20/6/1977 tarih ve 2090 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenme-
si ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                    

  Madde 17. - (15/5/1959 tarih ve 7269 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenme-
si ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 18. - Bu Kanun kapsamına giren yörelerde faaliyette bulunan esnaf ve 
sanatkarlar, serbest meslek mensupları ile sanayici ve ticaret erbabına Türkiye 
Halk Bankasınca iki yıl ödemesiz ve cari faiz oranının yüzde ellisinden fazla  
olmamak koşuluyla kredi verilmesine ve bununla ilgili esas ve usullerin tesbiti-
ne Bakanlar Kurulu yetkilidir.                         
  Bu kredilerin kullandırılmasından doğacak banka kaybı, banka karının hazine 
hissesine düşen kısmından mahsub edilir.                    

  Madde 19. - Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Projesi 
kapsamında T.C. Hükümeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (İBRD) ara- 
sında akdedilen İkraz ve Anlaşması'nın uygulanması dolayısıyla taşınmaz malların
alım, satım, ipotek, tapu-kadastro işlemleri, satın alınacak yahut yeniden inşa 
edilecek veya onarılacak taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili ihale, sözleşme,  
ruhsatname ve sair işlemler ve bu uygulamadan faydalanacakların verecekleri be- 
yanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler Katma Değer Vergisi de dahil ol-
mak üzere her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. T.C. Başbakanlık Toplu Ko- 
nut İdaresi Başkanlığı Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma 
Projesi kapsamında bulunan her türlü yapı malzemesi, makina (iş ve yapı makina- 
ları dahil) motorlu taşıt, araç, gereç, alet, edevat, cihaz, yedek parça ithal 
edebilir veya ithal ettirebilir. İthal edilen bu mallar gümrük resminden, bu re-
simle birlikte alınan diğer vergi, fon ve resimlerle Belediye ve Hazine hissele-
rinden muaftır.                                 

  Madde 20. - Terörist faaliyetler dolayısıyla Şırnak ve Çukurca'da meydana  
gelen çatışmalar sebebiyle hasar gören ve tahribata uğrayan özel ve tüzel kişi- 
lere ait her türlü bina, tesis, işyeri, ahır, samanlık ve altyapının gördüğü  
hasarın ve tahribatın giderilmesi için 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda belirtilen  
borçlandırma ve kredilendirme usulleri aynen uygulanır.             
  Bu maddede belirtilen hizmetlerin süratle görülmesi için bütün fonların 1992
ve 1993 yılları gelirlerinin (%3)'üne kadar ek kaynak olarak Afetler Fonuna ak- 
tarmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.                       

  Madde 21. - Bu Kanun yayımını takip eden Altıncı yılın sonunda yürürlükten 
kalkar.(1)                                   

  Madde 22. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.           

  Madde 23. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
----------------------                             
(1) Bu maddede yer alan "Beşinci yılın"ibaresi, 5/6/1997 tarih ve 4264 sayılı  
  Kanunun 3 üncü maddesiyle "Altıncı Yılın" şeklinde değiştirilmiş ve metne  
  işlenmiştir.