Endeksler
                                        
        KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİRBİRLERİNE OLAN         
           BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN             
                                        
                                        
  Kanun Numarası        : 3836                    
  Kabul Tarihi         : 2/7/1992                  
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 11/7/1992  Sayı: 21281           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5,  Cilt: 31, Sayfa:           
                                        
                                        
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 .- Ekonomide mali istikrarın sağlanması amacıyla bu Kanun kapsamına 
giren tüm kurum ve kuruluşların birbirlerine olan borçları (anapara, faiz, ge- 
cikmeye ilişkin cezalar dahil) bu Kanun esasları çerçevesinde tahkim olunur.  
  Banka hüviyetindeki kuruluşların; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na   
olan borçlarından yanlız bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarla ilgili 
olanları tahkime tabi tutulur.                         
                                        
  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçları                    

  Madde 2 .- Bu Kanuna ekli cetveldeki fon, daire, idare teşekkül, banka, ku- 
rum, kuruluş ve birliklerin 31.12.1991 tarihinde birbirlerine olan birinci mad- 
dedeki söz konusu borçları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Birliklerin bu Kanu- 
nun yürürlüğe girdiği tarihteki Merkez Bankası ve Ziraat Bankası borçları (Be- 
lediyelerin İller Bankasına olan kısa vadeli borçları hariç) takas ve mahsup  
yoluyla tasfiye edildikten sonra Hazinece devir alınarak tahkime tabi tutulur  
ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilançosunda aktifleştirilir.       
  Takas ve mahsuba, itfaya, devire ve aktifleştirilmeye tabi tutulacak borç  
miktarları ilgili kuruluş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine ve Dış- 
ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih- 
ten itibaren bir yıl içinde tespit edilir.                   
  Borç tutarlarının belirleneceği 31.12.1991 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş 
borç bakiyelerine ilişkin olarak daha sonraki tarihte yapılacak borç ödemeleri 
geri talep edilemez.                              
  Belediyelerin, İller Bankasına olan yatırım kredisi borçları ile ilgili ola-
rak, Bankaca 31.12.1991 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 
bu borçlara karşılık yapılan kesintiler belediyelere iade edilir.        
                                        
  Tahvil Çıkarma ve Bütçelendirme Yetkisi                   

  Madde 3 .- Bu Kanunun uygulanması nedeniyle işlemlerin gerektirdiği miktarı 
aşmamak kaydıyla; özel tertip tahvil çıkarmaya ve tahvil şartlarını tespit etme 
ye, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine  
Başbakan; yılı bütçesinde mevcut veya açılacak yeni tertiplere gereğine ğöre  
ödenek, gelir ve gider kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.      
  Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların tahkime tabi tutulacak borç ve alacak-
larını nitelikleri itibariyle değerlendirmeye ve uygulama konusunda doğacak so- 
runları çözmeye Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili-
dir.                                      
                                        
  Vergi Muafiyeti                               

  Madde 4 .- Bu Kanun uyarınca yapılacak işlemler her türlü vergi, resim ve  
harçtan muaftır.                                
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek -13)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 5 .- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 6 .- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
  İkinci Maddeye Ekli Cetvel                         
   1 - Hazine                                 
   2 - T. C. Merkez Bankası                          
   3 - Kamu Bankaları (T.C. Ziraat Bankası, İller Bankası, T. Emlak Bankası, 
     T. Halk Bankası A.Ş., Denizcilik Bankası T.A.Ş., T. Öğretmenler Banka- 
sı                                       
   T.A.Ş., Etibank, Sümerbank ve T. İhracat Kredi Bankası A.Ş.)        
   4 - Sosyal Sigortalar Kurumu                        
   5 - T.C. Emekli Sandığı                          
   6 - BAĞ-KUR                                
   7 - Belediyeler                              
   8 - İSKİ, İETT, EGO, ASKİ                         
   9 - 1991 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programında yeralan Kamu İktisadi 
     Teşebbüsleri ve bunların Bağlı Ortaklıkları              
   10- Kamu Ortaklığı İdaresi                         
   11- Toplu Konut İdaresi                          
   12- Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri                 
   13- Tarım Kredi Kooperatifleri                       
   14- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü                       
   15- Katma Bütçeli Kuruluşlar                        
   16- Özelleştirme kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortak-  
     lıklar