Endeksler
                                        
                                        
       TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ         
         GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA GELECEK YILLARA         
         SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ          
               HAKKINDA KANUN                  
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3833                         
  Kabul Tarihi     : 2/7/1992                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 11/7/1992 Sayı : 21281            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 31 Sayfa :            
                                        
                                        
  Sari taahhütlere girişme yetkisi                      

  Madde 1 - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının, ilgili yıl genel
 ekonomik büyüklükleri ile bütçe büyüklükleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlar
Kurulunca onaylanan yıllık programlarında yer verilen mal ve hizmet alımı, üre- 
timi ve yenileştirme, yapım ana silah ve malzeme sistemleri ile mühimmat teda- 
rikine ilişkin projeler için sonraki yıllara ait giderleri tutarında gelecek  
yıllara sari taahhütlere girişmeye ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya  
İçişleri Bakanlığı yetkilidir.                         
  Yıllık programlarda her projenin toplam maliyeti, başlama ve bitiş tarihi, 
önceki yıllar harcama tutarı ile cari ve gelecek yıllar tahmini gider toplamı- 
nın gösterilmesi zorunludur.                          
  Bakanlar Kurulu, projeleri revize etmeye ve revize yetkisinin belli bir li- 
mite kadar olan kısmını ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığına veya İçişleri  
Bakanlığına devretmeye yetkilidir.                       
                                        
  Bütçeye ödenek konulması                          

  Madde 2.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının yıllık program- 
larının gerektirdiği ödenekler ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya Jan- 
darma Genel Komutanlığı yılları bütçelerinin ilgili tertibinde yer alır.    
                                        
  Avans ve kredi işlemleri                          

  Madde 3.- Yurtiçinden sağlanamayan ihtiyaçlar, yurtdışından peşin veya kre- 
dili olarak sağlanır. Bu Kanun kapsamındaki işlerle ilgili avans ve kredi işlem-
lerinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu işlemle- 
re ilişkin esas ve usuller Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Mali- 
ye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.  
                                        
  Silah ve benzeri malzemelerle ilgili istisnalar               

  Madde 4.- 1 inci madde gereğince uygulanacak hizmetlerin yürütülmesi için  
yurtdışından sağlanacak her çeşit silah sistemi, silah, mühimmat, araç, gereç, 
malzeme ve hizmetler için öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silah sistemle-  
ri, silah, mühimmat, araç, gereç ve malzemelerin dışalımları her türlü vergi,  
resim, harç, zam, ardiye ücreti ve fon kesintilerinden müstesnadır.       
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Petrol ürünleriyle ilgili istisnalar                    

  Madde 5.- Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güven- 
lik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ihtiyacı olan hampetrol,    
akaryakıt ve madeni yağlar, yalnız petrol istihsalinde kullanılan kimyevi müs- 
tahzarlar ve makina yağı istihsalinde kullanılan katkı maddeleri (addetifler)  
dışalımı ve bunların yurtiçinde üretilenlerinin teslimi, gümrük vergisi, bele- 
diye hissesi, ithalde alınan damga resmi, ulaştırma altyapıları resmi, akarya- 
kıt tüketim vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idarelere ve  
belediyelere ait her türlü vergi (Katma Değer Vergisi hariç) resim, harç, zam  
ve ardiye ücretlerinden müstesnadır.                      
  Birinci fıkrada belirtilen maddeler, ihtiyaçları için adı geçen dairelere  
veya onların gerek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini yapan kuruluşlara bu  
maddede belirtilen istisna esasları çerçevesinde teslim edilir.         
  Ancak, yukarıda belirtilen vergi istisnası uygulanarak ithal olunan hampet- 
rolden elde edilen ürünlerin bu dairelere tahsis olunmayan kısmı istisnadan   
faydalanamaz.                                  
  Bu maddede sayılan çeşitli mallar için gümrük tarifelerinde yer alan tarife 
pozisyonu numaralarını tespit ve tatbike ve buna ilişkin düzenlemeleri yapmaya 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.                       
                                        
  Yürürlükten kaldırılan kanunlar                       

   Madde 6.- 27.6.1972 tarihli ve 1601 sayılı, 23.11.1972 tarihli ve 1632 sa- 
yılı kanunlar ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.       
                                        

   Geçici Madde 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1601 ve 1632  
sayılı Kanunlara göre sağlanan ödeneklerden yapılan harcamalar mahsup edilerek, 
bakiyesi ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı 
1993 yılı bütçesine devredilir ve başlamış olan işlerin bu yılın sonuna kadar  
1601 ve 1632 sayılı Kanunlara göre yürütülmesine devam edilir. 1993 yılı sonun- 
da bu ödeneklerden kullanılmayanlar iptal edilir.                
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 7.- Bu Kanun 1 Ocak 1993 tarihinde yürürlüğe girer.          
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.