Endeksler
                                        
    BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN       
                                        
    (213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU,     
    5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU      
    İLE, 474 SAYILI KANUNA EKLİ GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNDE        
    DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ ÜZERİNDEN       
    ÖDENEN FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ; GÜMRÜK VERGİSİ HASILATI İLE       
    FON PAYI HASILATININ DAĞILIMI; 26.1.1967 TARİHLİ VE 827 SAYILI      
    KANUN İLE 31.10.1990 TARİHLİ VE 3675 SAYILI KANUNUN, 31.12.1960     
    TARİHLİ VE 193 SAYILI, 2.2.1981 TARİHLİ VE 2380 SAYILI, 7.11.1985    
    TARİHLİ VE 3238 SAYILI, 29.5.1986 TARİHLİ VE 3294 SAYILI KANUNLARIN   
    BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)        
                                        
                                        
    Kanun Numarası    :3824                       
    Kabul Tarihi     :25/6/1992                     
    Yayımlandığı R.Gazete :Tarih :11/7/1992 Sayı:21281           
    Yayımlandığı Düstur  :Tertip :5 Cilt:31 Sayfa:             
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
         Vergi Usul Kanunu ile İlgili Değişiklik            
                                        

  Madde 1- (4.1.1961 tarih ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin 
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
         Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler         
                                        

  Madde 2- (31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin değiş- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 
                                        

  Madde 3- (31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun mükerrer 39 uncu maddesi- 
nin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)             
                                        

  Madde 4- (31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin değiş- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 
                                        

  Madde 5- (31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 
80 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)     

  Madde 6- (31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin değiş- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 7- (31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin  
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1993 (Ek - 15)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
         Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler        
                                        

  Madde 8- (3/6/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti-  
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  
                                        

  Madde 9- (3/6/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değişti-  
rilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  
                                        

  Madde 10- (3/6/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin değişti- 
rilmesi ve bu maddeye bentler eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)  
                                        

  Madde 11- (3/6/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanuna mükerrer 25 inci madde ek- 
lenmiş olup, yerine işlenmiştir.                        
                                        

  Madde 12- (3/6/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin değiş- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 
                                        

  Madde 13- (3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kanuna Geçici 20 inci madde   
eklenmiş olup, yerine işlenmiştir.)                       
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
         Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklik              
                                        

  Madde 14- (2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü madde- 
sine fıkralar eklenmiş olup, yerine işlenmiştir.)                
                                        
                  BEŞİNCİ BÖLÜM                
         İthalde Alınan Vergi ve Resimlere İlişkin Hükümler       

  Madde 15- (14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiş- 
tirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 
                                        

  Madde 16- 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanuna ekli olup 10.11.1988 ta-  
rihli ve 3502 sayılı Kanun ile değişik Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.09,  
27.10 (makine yağları hariç), 36.05 ve 37.06 numaralı pozisyonlarında yer alan 
eşyaların maktu gümrük vergisi tutarları, değer üzerinden alınan nispi gümrük  
vergisine dönüştürülmüş ve bu eşyalar için kanuni vergi nispeti % 25 olarak   
tespit edilmiştir.                               
  7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 112 nci maddesi  
hükümleri ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır. 
                                        
  Gümrük Vergisi Hasılatının Dağılımı                     

  Madde 17- Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığınca, Gümrük İdarele- 
ri tarafından tahsil olunan gümrük vergisi hasılatından, tahsil edildiği ayı  
takip eden bir ay içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki müşterek 
Fon Hesabı ile liman işleten kamu iktisadi kuruluşlarının hesaplarına, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen oranlarda pay aktarılır.              
  Bu maddenin uygulama usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belir- 
lenir,                                     
                                        
              ALTINCI BÖLÜM                    
        Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden              
         Alınan Fonların Birleştirilmesine               
             İlişkin Hükümler                    
                                        

  Madde 18 - Aşağıdaki gerçek kişi ve kurumlar, gelir veya kurumlar vergile- 
rinin % 10'u oranında ayrıca fon payı öderler.                 
  a) Kazanç ve iratlarını yıllık beyanname ile beyan eden gelir ve kurumlar  
vergisi mükellefleri;                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               7315-7317                     
                                        
  b) Gelir Vergisi Kanununun 101 inci maddesi gereğince kazanç ve iratlarını 
münferit beyanname ile beyan eden dar mükellef gerçek kişiler;         
  c) Kurumlar Vergisi Kanununun 22 nci maddesi gereğince vergiye tabi ka-   
zançlarını özel beyanname ile beyan eden dar mükellefiyete tabi yabancı kurum- 
lar;                                      
  d) Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan ödemelerden vergi   
tevkifatı yapmak zorunda olan sorumlular ile Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü 
maddesi gereğince vergi tevkifatı yapmak zorunda olan sorumlular;        
  e) Kazançları götürü usulde tespit edilen mükellefler.           
                                        
  Ücretlerden tevkif suretiyle alınan gelir vergisi ile yıllık beyannameye  
dahil ücretlere isabet eden gelir vergisi üzerinden fon payı alınmaz.      
  Yukarıdaki % 10 oranını sıfır (0)'a kadar indirmeye ve tekrar kanuni ora-  
nına kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1)             
                                        

  Madde 19 - Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Kurumlar Vergisi Kanununun 24 
üncü maddeleri gereğince vergi tevkifatı yapmak zorunda olan sorumlular, hesap- 
ladıkları fon payını muhtasar beyannameye dahil ederek beyan ederler ve tevkif 
edilen vergilerle birlikte öderler.                       
  Yıllık, münferit ve özel beyanname veren gelir ve kurumlar vergisi mükel-  
lefleri, beyannamelerinde hesaplayacakları fon payını, ilgili gelir veya kurum- 
lar vergilerinin ödeme süreleri içinde öderler. Ancak, beyannameye dahil kazanç 
ve iratlar üzerinden daha önce tevkif suretiyle alınan fon payı, beyanname üze- 
rinden hesaplanan fon payına mahsup edilir.                   
  Kazançları götürü usulde tespit edilen mükelleflerin ödeyecekleri fon pa-  
yının hesabında, vergi karnelerinde yazılı matrahlar üzerinden hesaplanan gelir 
vergisi esas alınır. Hesaplanan fon payı gelir vergisi ile birlikte ödenir.   
                                        
  Mükellef ve sorumlularca ödenen fon payı, gelir ve kurumlar vergisi matra- 
hının tespitinde gider yazılmaz, gelir ve kurumlar vergilerine mahsup edilmez. 
  Fon payının beyan, mahsup ve ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirle-  
meye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.                   

  Madde 20- Mükellef ve sorumlularca hesaplanacak fon payının beyan, tarh ta- 
hakkuk ve ödenmesi ile red ve iadesine ilişkin usul ve esaslar hakkında, Gelir 
ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tah- 
sil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.                  
  Fon Payı Hasılatının Dağılımı                        

  Madde 21 - Vergi daireleri ve saymanlıklarca tahsil edilen fon payı hası-  
latından, Kanunla kurulan fonlara pay vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.    
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığı, tahsil olunan fon payı hası- 
latından, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranlardaki payları, tahsil   
edildiği ayı takip eden bir ay içinde, ilgili fonlar adına Türkiye Cumhuriyet  
Merkez Bankası nezdinde açılan hesap veya hesaplara aktarır.          
  Bu maddenin uygulama usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belir- 
lenir.                                     
------------------------                            
(1)Bakanlar Kurulunun 12/1/1995 tarih ve 95/6428 sayılı Kararı ile bu madde-  
  deki fon payı oranı %10 olarak kararlaştırılmış ve bu Kanunun 21 inci maddesi
  uyarınca fonlar arasında aşağıdaki oranlarda dağıtılmıştır. (R.G.      
                                        
  a) Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na                5   
  b) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na         4   
  c) Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma     
    Fonu'na                              1   
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 22 - Vergi daireleri ve saymanlıklarca gelir ve kurumlar vergile-   
rinin belli bir nispeti olarak tahsil edilen fon payı hasılatı,2.2.1981 tarih- 
li ve 2380 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı  
Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine tabi değildir.               

  Madde 23 -(7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin    
değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.)               
                                        

  Madde 24 -(29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin    
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
                                        

  Madde 25 - (5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin    
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
                                        

  Geçici Madde 1-a) 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilen   
kazanç ile iratlar,                               
  b) Ölüm ve memleketi terk nedeniyle 1992 takvim yılında yıllık beyanname  
ile beyan edilen kazanç ve iratlar,                       
  c) 1992 yılında münferit ve özel beyannamelerle beyan edilen kazanç ve   
iratlar,                                    
  d) 1992 takvim yılına ilişkin götürü matrahlar,               
  e) 1992 takvim yılında Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile Kurum-  
lar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında yapılan ödemeler,       
  Üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergilerinden ayrılacak fon payla-  
rı hakkında 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı, 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı, 
5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunların ilgili hükümlerinin uygulanmasına  
devam olunur.                                  
                                        
                YEDİNCİ BÖLÜM                  
               Kaldırılan Hükümler                
                                        

  Madde 26- a) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3393  
sayılı Kanunla eklenen geçici 28 inci maddenin (b) fıkrası,           
  b) 14.6.1989 tarihli ve 3571 sayılı Kanun ile değişik 26.1.1967 tarihli ve 
827 sayılı Ulaştırma Altyapıları Resmi Kanunu,                 
  c) 31.10.1990 tarihli ve 3675 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında 
Kanun,                                     
  d) 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi,      
  e) 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 5 inci fık- 
rası,                                      
  f) 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve   
dördüncü fıkraları,                               
  Yürürlükten kaldırılmıştır.                         
                                        

  Madde 27- Bu Kanunun;                            
  a) 5,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 ve 25 inci maddeleri, 10 uncu mad- 
desiyle 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 nu- 
maralı bent hükmü ve 26 ncı maddesi ("a" fıkrası hariç) 1.1.1993,        
  b) 1,3,4,6,8,9,10 ( Bu madde ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun   
8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü hariç) 11 ve 12 nci maddeleri  
ile 26 ncı maddesinin (a) fıkrası hükmü 1.1.1992 tarihinden geçerli olmak üzere 
yayımı,                                     
  c) Diğer hükümleri yayımı,                         
  Tarihinde yürürlüğe girer.                         

  Madde 28- Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                7318-1                     
                                        
                                        
     Sayılı Kanunun Çeşitli Maddelerindeki Oran ve Miktarlarını      
            ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN               
             DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ                 
                                        
                                        
   Değişiklik Yapan        Yayımlandığı               
     Mevzuatın         Resmi Gazete'nin      Değişiklik   
Tarihi       Numarası  Tarihi       Numarası  Gören Maddesi  
------------- --------------- ------------  ---------------- -------------- 
19/12/1992    92/3900    31/12/1992    21452       18     
12/1/1995    95/6428     1/2/1995     22189       18