Endeksler
      16.10.1981 TARİH VE 2533 SAYILI SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE      
      DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE 2820 SAYILI        
      SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA           
      İLİŞKİN KANUN                            
                                        
  Kanun Numarası        : 3821                    
  Kabul Tarihi         : 19/6/1992                  
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarihi: 3/7/1992  Sayı: 21273           
  Yayımlandığı Düstur      : Tertip:5  Cilt:31 Sayfa:         
                                        

  Madde 1.- 16.10.1981 tarih ve "2533 Sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair  
Kanun" yürürlükten kaldırılmıştır.                       
  Anayasa Mahkemesi dışında başka mahkeme veya kurullarca kapatılan siyasi  
partiler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.               

  Madde 2.- 2533 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanuna göre kapatılmış 
olan siyasi partiler ile Anayasa Mahkemesi dışında başka mahkeme veya kurullarca
kapatılan siyasi partiler, son büyük kongre veya kurultay üyelerinin hayatta  
kalanlarınca alınacak kararla, aynı ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaret- 
leri kullanarak yeniden açılabilirler.                     
   Bu durumda 2533 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanunla feshedilen  
partiler ile Anayasa Mahkemesi dışında başka mahkeme veya kurullarca kapatılan 
siyasi partilerin Hazineye intikal eden taşınmaz malları, iade tarihindeki du- 
rumlarına veya değerlerine göre; para faizsiz olarak, hisse senetleri ise Hazi- 
neye intikal tarihindeki nominal değerlerine göre işlem görerek, siyasi partinin
açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde geri verilir. 
  Feshedilen siyasi partilerin yeniden açılmasına karar verilmediği takdirde 
aynı üyeler yukarıdaki fıkrada gösterilen malvarlığının Hazinede kalmasına   
karar verebilecekleri gibi, aynı esaslara göre bir partiye veya belirli oranlar 
içinde bir kaç partiye devir kararı da verebilirler.              

  Madde 3.- 2533 Sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanuna göre feshedil- 
miş siyasi parti ile Anayasa Mahmekesi dışında başka mahkeme veya kurullarca  
kapatılan siyasi partinin son büyük kongre veya kurultay üyelerini toplantıya  
çağırmak ve toplantı işlemlerini yürütmek üzere Ankara Çankaya 1 Numaralı İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlığınca, feshedilen siyasi partinin son merkez karar ve yö- 
netim kurulu veya genel idare kurulu üyelerinin, yedek üyeler dışında, sağ ka- 
lanları ile bir Toplantı Yürütme Kurulu oluşturulur. Bu kurul, siyasi partinin 
16.10.1981 tarihinde geçerli olan tüzük ve yönetmelikleri ile son büyük kongre 
veya kurultay üyelerinin adlarını, soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve  
tarihlerini ve son adreslerini gösterir bir üye listesi düzenleyerek Çankaya 1 
Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanına verir.                   
  Üye listeleri Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından Res- 
mi Gazete'de ilan edilir ve Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu binasında on- 
beş gün süre ile askıya çıkarılır. Listelerin kesinleşmesi hakkında "2820 sa-  
yılı Siyasi Partiler Kanunu"nun 21 inci maddesinin bu Kanuna aykırı olmayan   
hükümleri uygulanır.                              
  Listenin kesinleştiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde yapılacak   
toplantının günü, saati, yeri, gündemi ve toplantıya ilişkin başka hususlar,  
Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından Toplantı Yürütme Kuru- 
lunun görüşü alınarak belirlenir ve taplantının yapılacağı tarihten en geç on- 
beş gün önce, liste ile birlikte, Resmi Gazete'de ilan olunur. İlanda ayrıca  
toplantı için gerekli olan salt çoğunluğu sağlanamaması durumunda ikinci top-  
lantıya ilişkin hususlar da belirtilir. İkinci toplantıda salt çoğunluk aran-  
maz. Toplantıda kararlar oy kullananların çoğunluğu ile alınır.         
  Listede yer alan üyelerin başka bir siyasi partiye üye olmaları, toplantıya 
katılmalarına engel değildir.                          
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4.- Kapatılmış olan siyasi partilerin son büyük kongre veya kurultay 
üyelerinin hayatta kalanlarınca yapılacak toplantı, 2820 sayılı Siyasi Partiler 
Kanunu hükümleri uyarınca Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının  
denetiminde yapılır.                              
  Toplantı, Toplantı Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi tarafından açılır ve  
derhal Toplantı Başkanlık Divanı için seçime geçilir. Kapatılmış siyasi parti- 
nin tüzelkişiliği, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 8 inci maddesindeki  
koşullar aranmaksızın, Toplantı Başkanlık Divanının seçilmesiyle birlikte yeni- 
den oluşmuş sayılır. Ancak toplantıda partinin feshine karar verilmişse, mal-  
varlığı konusunda alınacak karardan sonra tüzelkişilik sona erer.        
  Toplantıda partinin devamına karar verilirse, eksikleri toplantıda tamam-  
lanmak ve ilk olağan genel kongreye kadar görev yapmak üzere, kapatılan parti- 
nin son merkez organları geçici olarak görevlendirilebileceği gibi 2820 sayılı 
Siyasi Partiler kanununun hükümleri uyarınca geçici yeni merkez organları da  
seçilebilir. Bundan sonraki işlemler, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hüküm- 
leri uyarınca geçici genel başkan ve geçici merkez karar ve yürütme kurulu ta- 
rafından yerine getirilir.                           
  2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası  
uyarınca yapılması gereken büyük kongre veya kurultayın tüzelkişiliğin kazanıl- 
masından itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.          
  Parti tüzük ve programının, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa uyumlu du- 
ruma getirilmesiyle geçici genel başkan ve geçici merkez karar ve yürütme kuru- 
lu yetkilidir.                                 
                                        

  Madde 5.- Kapatılmış olan siyasi partinin tüzelkişilik kazanmasına karar  
verilmesi durumunda toplantıya katılanlar, o siyasi partinin geçici üyesi sa-  
yılmalarını isteyebilirler ve haklarında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 
6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü, karar tarihinden başlayarak dört ay süre 
ile uygulanmaz.                                 
  İlk olağan kongreye kadar yeni bir toplantı zorunlu görüldüğünde, toplantı 
yeter sayısı yeniden açılan partide kalmış olan ilk toplantı üyelerinin salt  
çoğunluğudur.                                  
                                        

  Madde 6.- Kapatılan siyasi partilerin devamına karar verilmesi durumunda,bu 
siyasi partilere aid ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretler kullanılarak 
başka bir siyasi parti kurulamaz.                        
  Bu Kanun gereğince, siyasi parti malvarlığının birden fazla partiye dev-  
redilmesine ilişkin kararda malvarlığının hangi partilere, hangi oranlarda dev- 
redileceği ve ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretlerin de hangi parti  
tarafından kullanılabileceği açıkca belirtilir.                 
  İşaretleri kullanma hakkı verilen parti, ad, rumuz, amblem, rozet ve benze- 
ri işaretleri altı ay içinde kullanmadığı takdirde bunların herhangi bir siyasi 
parti tarafından kullanılması serbesttir.                    
  Bu Kanunun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde, kapatılan si- 
yasi partinin devamına veya malvarlığının bir siyasi partiye devrine ilişkin  
bir karar alınmazsa, parti kendini feshetmiş sayılır ve malvarlığı üzerindeki  
Hazine mülkiyeti devam eder. Bu durumda feshedilmiş sayılan siyasi partinin   
ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretleri herhangi bir siyasi parti tara- 
fından kullanılabilir.                             
                                        

  Madde 7.- Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yukarıdaki mad-
de hükümlerine göre yerine getirilecek işlemler için gerekli harcamalar 298 sa- 
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 181 inci  
maddesindeki ödenekten aynı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu işler için yeterli ödeneği ilgili programına ak- 
tarmaya yetkilidir.                               
                                        

  Madde 8.- (22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı kanunun 96 ıncı maddesinin de- 
ğiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                
                                        

  Geçici Madde 1- 2533 sayılı Kanun gerekçe gösterilerek açılan davalardan  
devam edenler düşer, taşınmazlarla ilgili davalarda, kesinleşen hükme karşı   
yargılamanın iadesi yolu, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay için  
açık sayılır, hak düşürücü süreler ve zaman aşımı işlemiş sayılmaz.       
                                        

  Geçici Madde 2- 2533 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, tapuda ve  
diğer kayıtlarda feshedilen siyasi partilerin dışında gerçek ve tüzel kişilere 
ait görünen 2533 sayılı Kanuna dayanılarak Hazineye intikalleri sağlanan taşı- 
nır ve taşınmaz mallar 16.10.1981 tarihinde tapuda ve diğer kayıtlarda sahibi  
görünen gerçek ve tüzelkişilere iade edilir.                  
                                        

  Madde 9.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 10.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.