Endeksler
     MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DİSİPLİN CEZALARININ      
              AFFI HAKKINDA KANUN                 
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3817                         
  Kabul Tarihi     : 18/6/1992                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 7/7/1992 Sayı: 21277             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 31, Sayfa:             
                                        

  Madde 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş Devletin şah- 
siyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,  
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kı- 
zartıcı ve şeref ve haysiyet kırıcı suçlar sebebiyle kurumla sürekli olarak ili-
şik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve  
Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentleri ve 69 uncu maddesi ge-
reğince verilmiş yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere 
kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile 
bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuç- 
ları ile affedilmiştir.                             
  Ancak, bu af ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir ta- 
lep hakkı vermez.                                
  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve af kapsamına giren disip-
lin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında  
disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz, devam etmekte olan disiplin soruş-
turma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır, kesinleşmiş olan disiplin cezaları 
infaz edilmez.                                 
  Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına
dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyaların- 
dan çıkarılır.                                 

  Madde 2 .- Bu Kanunun kapsamına giren disiplin cezalarına karşı, Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, Ka- 
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde dosyanın bulunduğu yargı
merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyen- 
lerin davaları hakkında; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar
temyiz edilmiş ise Danıştayca, "karar verilmesine yer olmadığına" ve tarafların 
yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekalet ücretine
hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde davaya 
devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur.  
Ancak davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af  
hükümleri uygulanır.                              

  Madde 3 .- Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi personel hakkında uygulan- 
maz.                                      

  Madde 4 .- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 5 .- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS (Ek - 13)