Endeksler
    ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL        
    KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN       
                                        
                                        
  Kanun Numarası      :3816                       
  Kabul Tarihi       :18.6.1992                     
  Yayımlandığı R Gazete  :Tarih :3.7.1992  Sayı :21273           
  Yayımlandığı Düstur   :Tertip:5  Cilt:31  Sayfa:199         
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1- Bu Kanunun amacı, hiç bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi   
altında olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunma- 
yan Türk vatandaşlarının bu giderlerinin, Genel Sağlık Sigortası uygulamasına  
geçilinceye kadar Devlet tarafından karşılanması ve bu hususta uyulacak usul ve 
esasların belirlenmesidir.                           
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2- Bu Kanun; hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bu-  
lunmayan ve bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek ay- 
lık geliri veya aile içindeki gelir payı 1475 sayılı İş Kanununa göre belirle- 
nen asgari ücretin vergi ve sosyal sigorta primi dışındaki miktarının 1/3'ünden 
az olan ve Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının;             
  a) Türkiye'deki yataklı tedavi kurumlarında yatarak görecekleri tedavi hiz- 
metlerini ve her türlü masraflarını,                      
  b) Tedavi hizmetlerini verecek kurum ve kuruluşları,            
                                        
  Kapsar.                                   
  Ancak, herhangi bir sağlık güvencesi altında olanlara bağımlı olarak sağlık 
hizmetlerinden yararlanması gerekenler, silah altında bulunanlar ve sağlık gü- 
vencesi olan yüksek öğrenim öğrencileri bu Kanun kapsamı dışındadır.      
  Birinci fıkradaki miktarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yet-  
kilidir.                                    
                                        
  Temel ilke ve esaslar                            

  Madde 3- a) Bu Kanun kapsamına giren vatandaşlara bu Kanunun öngördüğü te- 
davi hizmetlerinden hiçbir ücret ve bedel ödemeksizin yararlanmaları amacıyla  
birer "Yeşil Kart" verilir.                           
  b) Aylık gelir veya gelir payları artarak ikinci maddede belirtilen mikta- 
rın üzerine çıktığı anlaşılanların bu Kanunla öngörülen hakları sona erer ve  
kendilerine verilen Yeşil Kart geri alınır.                   
  c) Özel kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen  
vatandaşlara, talepleri halinde, hiçbir soruşturma ve araştırmaya gerek kalmak- 
sızın Yeşil Kart verilir.                            
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Aylık gelir veya gelir paylarının hesaplanması               

  Madde 4. - Bu Kanunun uygulanmasında; ikinci maddede öngörülen aylık gelir 
veya gelir payı, aynı hanede yaşayan eş, ana, baba ve çocuklar ile üçüncü de-  
receye kadar hısımların gelirleri esas alınarak hesaplanır.           
  Yukarıdaki fıkrada belirtilen hane halkı gelirinin hesaplanmasında herbir  
kişinin;                                    
  a) Hizmet karşılığı olarak ücret veya yevmiye gibi nakdi gelirleri,     
  b) Nakdi tarım gelirlerinin tutarı,                     
  c) Menkul veya gayrimenkul kira, faiz ve temettü gelirleri,         
  d) Devletten, özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde et- 
tikleri nakdi transfer ve hibe gelirleri,                    
  e) Yukarıdaki bendlerde belirtilen türlerden ayni gelirleri,        
  Gözönünde tutulur.                             
  Hane halkının herbirinin yukarıdaki fıkraya göre elde ettikleri nakdi ve  
ayni bütün gelirlerinin toplamı hanede yaşayan hısımların sayısına bölünerek  
herbirinin gelir payının ikinci maddede belirtilen miktarın altında olup olma- 
dığı tespit edilir.                               
  Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulu                      

  Madde 5- Ekonomi işlerinden sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında İçiş-  
leri, Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarından olu- 
şan Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.               
  Kurul;                                   
  a) Sağlık hizmetlerinin fert başına yıllık ortalama sağlık harcamaları mik- 
tarını tespit etmek,                              
  b) Tespit edilecek miktara göre bütçeye konulacak ödeneği belirlemek,    
  c) Kanun kapsamına giren kişilerin tedavilerinin, kamuya ait tedavi kurum- 
ları ile özel sağlık kuruluşları ve sosyal güvenlik kuruluşlarıyla işbirliği  
yapılarak düzenli yürütülmesini sağlamak,                    
  İle görevlidir.                               
  Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmetleri Sağlık Bakanlı- 
ğınca yürütülür. Kurul, en az altı ayda bir toplanır.              
  İl ve ilçelerde sağlık güvencesi tespiti                  

  Madde 6- Bu Kanuna göre sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin 
talepleri, bu Kanundaki esas ve usullere göre, illerde il idare kurulu, ilçe-  
lerde ilçe idare kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.      
  Bilgi işlem ve araştırma yetkisi                      

  Madde 7- Altıncı maddede öngörülen kurullar, görevlerini yerine getirir-  
ken her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan, bankalardan ve talep sa-  
hiplerinden bilgi ve belge istemeye, gerekli araştırmaları yapmaya ve talep   
sahibi ilgililerin ikamet ettiği köy ve mahallelerin muhtarlarını kurul top-  
lantılarına çağırmaya yetkilidirler.                      
  Köy ve mahalle ihtiyar heyetleri, muhtarlar, jandarma ve emniyet görevli-  
leri, gerektiğinde talep sahiplerinin durumlarını araştırarak yönetmelikte be- 
lirtilen esas ve usullere göre il ve ilçe idare kurullarına bildirirler.    
  Yeşil Kartın ve sağlık hizmetlerinin verilişi                

  Madde 8- Yeşil kart, gerekli araştırma ve incelemeler yapıldıktan sonra,  
il ve ilçe idare kurullarının kararı üzerine valilik ve kaymakamlıkça hak    
sahiplerine verilir.                              
  Mali kaynak ve ödeme                            

  Madde 9- Bu Kanuna göre sağlanacak sağlık hizmetlerinin bedelini karşılamak 
üzere Sağlık Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. Bu ödeneğin miktarı,  
Yeşil Karttan yararlanacak olanların sayısı ile Yüksek Sağlık Koordinasyon Ku- 
rulu'nun kişi başına yıllık olarak belirleyeceği ortalama sağlık gideri esas  
alınarak tespit edilir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yataklı tedavi kurumları, bu Kanun kapsamına giren kişilere verdikleri sağ- 
lık hizmetlerinin ücret ve bedellerini Sağlık Bakanlığına fatura ederler.    
Ödeme, en geç 15 gün içerisinde, ödeme emri beklenmeksizin Sağlık Bakanlığınca 
gerçekleştirilir.                                
   Sağlık Bakanlığı, bir önceki aya ait fatura edilen hizmet tutarlarını esas 
alarak bu tutarların iki misline kadar avans ödeyebilir.            
                                        
   Cezai müeyyideler                             

   Madde 10- Bu Kanun kapsamına girecek durumda olmadığı halde gerçek dışı  
beyan veya gerçeğin gizlenmesi suretiyle Yeşil Kart alarak ücretsiz tedaviden  
yararlananlar ve yararlandırılanlar ile aylık geliri veya gelir payı bu Kanun  
kapsamı dışına çıkmayı gerektirmesine rağmen Yeşil Karttan yararlanmaya veya  
yararlandırmaya devam edenlere yapılan harcamalar kendilerinden, velilerinden  
veya kanunen bakmakla yükümlü bulunan yakınlarından iki misli olarak geri alına-
bileceği gibi, bu belgeleri kullanan ve düzenleyenler hakkında ayrıca genel hü- 
kümlere göre ceza kovuşturması yapılır.                     
                                        
  Saklı olan hükümler                             

  Madde 11- Özel kanunlara göre ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanma hak-
ları olup da bu Kanuna göre Yeşil Kart talebinde bulunmayanların anılan kanun- 
lardan doğan hakları saklıdır.                         
  Bu kanuna göre Yeşil Kart alacak durumda olmayanların ödeme gücünü aşan   
sağlık hizmetleri ile bu Kanun kapsamında olmayan sağlık hizmetleri ile bu Ka- 
nun kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerinin karşılanma-  
sında 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanununun hükümleri  
uygulanmaya devam edilir.                            
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 12- 4 üncü maddede öngörülen aylık gelir ve gelir payının belirlen-  
mesine ve 9 uncu madde uyarınca yapılacak ödemelere dair usul ve esaslar ile  
Yeşil Kartın şekli, sahiplerinin sağlık kurumlarına sevki, bunlara tedavi hiz- 
meti verilmesi, kullanılacak belgelerin şekil ve içeriği ve bu Kanunun uygulan- 
ması ile ilgili diğer hususlar; İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlıklarının görüşleri alınarak Sağlık Bakanlığınca bir ay içinde  
çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.                     
                                        

  Geçici Madde 1- 1992 yılı içinde bu Kanuna göre yapılacak harcamalar, Sağ- 
lık Bakanlığının 1992 yılı bütçesinin transfer harcamaları tertibine bu maksat- 
la konulan ödenekten karşılanır.                        
                                        

  Geçici Madde 2- Yeşil kart verilmesine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri 
ile gerice yörelerdeki vatandaşlardan başlanır.                 
                                        

  Geçici Madde 3- Daha önce kendilerine Yeşil Kart verilmiş olanlar, Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde, il ve ilçe idare kurularına baş-  
vurarak kayıtlarını yaptırırlar.                        
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 13- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 14- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)