Endeksler
    TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN     
                                        
                                        
  Kanun Numarası     :3813                        
  Kabul Tarihi      :17/6/1992                     
  Yayımlandığı R. Gazete :Tarih :3/7/1992  Sayı:21273            
  Yayımlandığı Düstur   :Tertip :5 Cilt:31 Sayfa:             
  Amaç                                    

  Madde 1. - Bu Kanunun amacı, futbol faaliyetlerini milli ve milletarası ku- 
rallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol ko- 
nusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine  
tabi ve tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması,  
teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.       
  Türkiye Futbol Federasyonunun merkezi Ankara'dadır.             
  Federasyonun görevleri                           

  Madde 2. - Türkiye Futbol Federasyonunun Görevleri şunlardır:        
  a) Futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına ya- 
yılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak  
ve uygulamak,                                  
  b) Milli ve milletlararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını 
sağlamak ve Türkiye'yi futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek,  
  c) Yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri ile milli müsabakalar için   
plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlan- 
ması için gerekli tedbirleri almak.                       
  Teşkilat                                  

  Madde 3. - Türkiye Futbol Federasyonu, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşki- 
latından meydana gelir.                             
  Federasyonun merkez teşkilatı                        

  Madde 4. - Federasyonun merkez teşkilatı                  
  a) Genel Kurul,                               
  b) Başkanlık,                                
  c) Yönetim Kurulu,                             
  d) Denetleme Kurulu,                            
  e) Tahkim Kurulu,                              
  f) Merkez Hakem Kurulu,                           
  g) Yan Kurullar,                              
  h) İdari Birimlerden,                            
  Meydana gelir.                               
  Genel kurul                                 

  Madde 5. - Genel Kurul dört yıl için seçilecek (A) ve (B) grubu üyelerden  
oluşur.                                     
  (A) Grubu Üyeler                              
  Profesyonel 1 inci Lig kulüplerinden bu ligde şampiyon olmuş kulüplerden  
genel kurullarınca seçilecek altışar, bunların dışındaki 1 inci Lig kulüplerin- 
den kulüp genel kurullarınca seçilecek dörder temsilci; 2 nci Lig kulüplerinden 
her grupta bulunan kulüplerin yönetim kurullarınca kulüp genel kurul üyeleri  
içinden seçilecek birer temsilcinin gruplarında kendi aralarından seçecekleri  
onikişer; 3 üncü Lig kulüplerinden her grupta bulunan kulüplerin yönetim kurul- 
larınca kulüp genel kurul üyeleri içinden seçilecek birer temsilcinin grupla-  
rında kendi aralarından seçecekleri üçer temsilciden oluşur.          
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek-13)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (B) GRUBU ÜYELER:                              
  a) En çok üyesi bulunan Futbol Antrenörleri Derneği genel kurulunun tespit 
edeceği on üye,                                 
  b) En çok Türkiye Futbol Federasyonu hakem klasmanında yer alan üyeye sa-  
hip Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği genel kurulunun seçeceği on üye,  
  c) A Milli Takımda asgari yirmi defa milli olmuş futbolcuların kendi ara-  
larından seçecekleri onbeş üye ile en çok üyesi bulunan profesyonel futbolcular 
derneği genel kurulunun tespit edeceği on üye.                 
  d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu genel Kurulunun tespit ede- 
ceği on üye,                                  
  e) FİFA ve UEFA icra kurullarında daha önce hizmet etmiş veya halen hizmet 
etmekte olanlar,                                
  f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından seçilecek üç üye,      
  g) Futbol Federasyonu Başkanlığını asgari bir yıl süre ile asaleten yapmış 
olanlar,                                    
  h) Futbol Adamları Derneği genel kurulunun tespit edeceği üç üye,      
  Genel Kurula katılırlar.                          
  (A) Grubu üyelerin seçiminde, kulüplerin en son oynanan sezonda bulundukla- 
rı ligler esas alınır.                             
  Seçimlerle ilgili olarak yukarıda genel kurullara verilen yetkileri, bu ge- 
nel kurullar yönetim kurullarına devredebilirler.                
  (B) Grubunun (e) ve (g) fıkralarında belirtilen üyeler ömür boyu, diğer (A) 
ve (B) Grubu Genel Kurul üyelerinin görev süresi ise dört yıldır.        
  Genel kurul her yıl haziran ayının ilk haftasında olağan olarak toplanır.  
Lüzumu halinde üyelerin üçte birinin veya Spordan Sorumlu Devlet Bakanının çağ- 
rısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü toplantıda Federasyon Başkanı, 
Yönetim Kurulu ve diğer kurulların seçim ve teşkilleri yenilenebilir.      
  Genel Kurul, üye sayısının en az üçte ikisinin iştiraki ile toplanır.    
  Genel Kurulun görevleri                           

  Madde 6- Genel Kurulun görevleri şunlardır:                 
  a) Türkiye Futbol Federasyonu faaliyet programını ve bütçesini onaylamak,  
gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek, Yönetim 
Kurulunu ve Başkanı ibra etmek,                         
  b) Başkanı, Başkanvekillerini, Yönetim Kurulunu, Tahkim ve Denetleme Kurulu 
ile Merkez Hakem Kurulunu seçmek,                        
  c) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek,                    
  d) Yönetim Kuruluna taşınmaz alımı ve satımı için yetki vermek,       
  e) Denetleme Kurulunca her yıl hazırlanan denetleme raporunu kabul etmek,  
  f) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.                 
                                        
  Başkan ve başkanvekilleri                          

  Madde 7- Başkan ve başkanvekillerinin görev süresi dört yıldır.       
  Başkan ve iki başkanvekilinin seçimi Genel kurulda Yönetim Kurulu üyeleri- 
nin seçiminden önce yapılır.                          
  Başkanın yokluğunda, görevlerini Başkanın belirleyeceği başkanvekili yürü- 
tür.                                      
  Başkan ve başkanvekilleri, Genel Kurula katılan üyelerin oy çoğunluğu ile  
seçilir. Süresi dolan Başkan yeniden seçilebilir.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Gençlik ve Spor teşkilatının yönetim kademelerinde görevli olanlar, bu gö- 
revlerinden asgari bir ay önce ayrılmış olmadıkları sürece Başkanlığa ve kurul- 
lara aday olamaz ve seçilemezler.                        
  Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması  
şartıyla, spordan sorumlu Devlet Bakanı tarafından başkanvekillerinden birisi  
seçime kadar Başkan olarak atanır.                       
  Başkanın görevleri                             

  Madde 8.- Başkanın görevleri şunlardır:                   
  a) Federasyonu temsil etmek,                        
  b) Federasyonun faaliyetlerini bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuata göre  
yürütmek,                                    
  c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,                    
  d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,                  
  e) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek, 
  f) Gerekli gördüğünde yan kurullara başkanlık etmek,            
  g) Harcamaları yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkanvekillerine veya ge- 
nel sekreterine devretmek.                           
  Yönetim Kurulu                               

  Madde 9.- Yönetim Kurulu, Başkan ve başkanvekilleri dahil onbeş üyeden te- 
şekkül eder. Başkan ve başkanvekilleri dışındaki bu üyelerden,         
  a) Beşi birinci lig, ikisi ikinci lig, biri üçüncü lig Genel Kurul üyeleri 
arasından olmak üzere sekiz üye (A) grubu üyeler arasından,           
  b) Dört üye (B) grubu üyeler arasından,                   
  Genel Kurulca oy çokluğu ile seçilir.                    
  Ayrıca, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde oniki yedek üye seçilir.  
Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır.                   
  Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kulüp temsilcileri kulüplerinin başkanı  
veya yönetim kurulu üyesi iseler, seçilmekle bu sıfatları sona erer.      
  Yönetim Kurulunun görevleri                         

  Madde 10.- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:              
  a) Futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara  
ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek, 
  b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, müsabakaları ertelemek, ileriye kay- 
dırmak, yarım kalan müsabakalar ile olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında  
karar vermek,                                  
  c) Futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, 
masör ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü  
tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmele- 
ri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,           
  d)Kulüplerin futbol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağla- 
mak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,             
  e) Futbol takımlarını, futbolcularını ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,  
  f) Personelin mali ve sosyal hakları ile ilgililerin huzur haklarını, taz- 
minatlarını, yolculuk ve ikamet giderlerini ve yolluklarını tespit etmek,    
  g) Genel Kurul'dan alınan yetki doğrultusunda müsabaka, eğitim ve sağlık  
ile ilgili tesisler yapmak, yaptırmak,                     
  h) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, işletmek, iş- 
lettirmek ve futbol faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri  
ihtiyaçlarını sağlamak,                             
  ı) Federasyonun yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarını kurmak,        
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  i) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve futbol   
ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,                   
  j) Futbol ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü 
reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,        
  k) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,         
  l) Kulüpler, futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler, hakemler, müsaba- 
ka görevlileri ile futbol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını ka- 
rara bağlamak,                                 
  m) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak,                  
  n) Bütçeyi hazırlamak,                           
  o) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak,                
  ö) Bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.     
                                        
  Denetleme Kurulu                              

  Madde 11- Denetleme Kurulu, dört yıl için Genel Kurulca seçilecek mali ko- 
nularda ihtisas sahibi olan beş asil, mali konularda ihtisas sahibi olan beş ye-
dek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.     
                                        
  Denetleme Kurulunun görevleri                        

  Madde 12- Denetleme Kurulu, Federasyonun mali işlemlerini Genel Kurul adına 
denetler ve ayrıca her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu Genel Kurul- 
un onayına sunar.                                
                                        
  Tahkim Kurulu                                

  Madde 13- Tahkim Kurulu, dört yıl için Genel Kurulca seçilecek beş asil,  
beş yedek hukukçu üyeden teşekkül eder.                     
  Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.                
  Tahkim Kurulu kararları kesindir.                      
                                        
  Tahkim Kurulunun görevleri                         

   Madde 14- Tahkim Kurulu, Federasyon ile kulüpler; federasyon ile hakemler; 
federasyon ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktör ve 
antrenörler; kulüpler ile oyuncular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ih- 
tilaflar hakkında Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu ka- 
rarlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.     
                                        
  Merkez Hakem Kurulu                             

  Madde 15- Merkez Hakem Kurulu dört yıl süre için asgari üçü FİFA kokortlı  
olmak üzere Genel Kurulca faal olmayan hakemler arasından seçilecek dokuz asil, 
dokuz yedek üyeden teşekkül eder.                        
  Üyeler kendi aralarından bir başkan seçer.                 
                                        
  Merkez Hakem Kurulunun görevleri                      

  Madde 16- Futbol takımı bulunan kulüplerin yapacakları resmi ve özel futbol 
müsabakalarının yönetimini ve bu müsabakalarla ilgili futbol oyun kuralları   
açısından teknik anlaşmazlıkların çözümlenmesini, il ve ilçe hakem kurullarının 
kurulmasını, hakemlerin, gözlemcilerin eğitilmesini, bunların klasmanlara ay-  
rılmasını, yükselme ve düşme şartları ile statü ve talimatlarda belirtilen di- 
ğer görevleri yapar.                              
                                        
  Yan kurullar                                

  Madde 17- Federasyonun faaliyet ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli  
olan yan kurulların başkan ve üyeleri, Yönetim Kurulunun onayını almak suretiy- 
le Federasyon Başkanı tarafından belirlenir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yan Kurullar şunlardır:                           
  a)Disiplin Kurulu,                             
  b)Tahkik Kurulu,                              
  c)Teftiş Kurulu,                              
  d)Sağlık Kurulu,                              
  e)Araştırma ve Geliştirme Kurulu,                      
  f)Mali Danışma Kurulu,                           
  g)Hukuk Kurulu,                               
  h)Dış ilişkiler Kurulu,                           
  ı)Profesyonel İşler Kurulu,                         
  i)Amatör Kurulu                               
  j)Diğer Yan Kurullar,                            
                                        
  İdari birimler                               

  Madde 18.- İdari birimler, Federasyonun bütün işlemlerinin yürütülmesini  
sağlamak, yönetim kurulunca alınacak kararları uygulamak ve Başkan tarafından  
verilecek görevleri yerine getirmek üzere bir genel sekreter ve yeteri kadar  
genel sekreter yardımcısı,danışmanlar, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer 
idari ve teknik personelden oluşur.                       
  Federasyonun yurt içi teşkilatı                       

  Madde 19.- Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak maksadıyla, tüm il- 
lerde fahri futbol temsilcisi ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde ye- 
teri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurulur.        
  Federasyonun yurt dışı teşkilatı                      

  Madde 20.- Yönetim Kurulunca gerekli görülen ülkelerde yeteri kadar perso- 
nelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurulur. Bu temsilciliklerin görevi,  
futbolun yurt dışında temsili ile yurt-yurt dışı futbol ilişkisini kurmak ve  
geliştirmektir.                                 
  Federasyonun bütçesi                            

  Madde 21.- Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca düzenlenerek Genel Ku-  
rulun onayından sonra uygulanır.                        
  Başkan, tahsilat ve harcamaları bütçede belirlenen esaslar çerçevesinde   
yapmaya yetkilidir.                               
  Başkan, yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla başkanvekillerine ve   
Genel Sekretere devredebilir.                          
  Federasyonun gelirleri                           

  Madde 22.- Federasyonun gelirleri şunlardır:                
  a) Spor-Toto ve Spor-Loto'dan kulüplere verilen isim haklarının %18'i,   
  b) Kulüplerin profesyonel (Jubile maçları hariç) müsabaka hasılatlarının  
%10'u,                                     
  c) Başvuru harçları ve para cezaları,                    
  d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından elde 
ettikleri gelirlerin %10'u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon ve   
radyo yayınlarından elde edilecek gelirler,                   
  e) Türk Sporunu Teşvik Fonunun yıllık gelirinin en çok %10'u,        
  f) Milli ve temsili müsabaka gelirlerinden kesintilerden sonra kalan net  
meblağ,                                     
  g) Tescil, vize, aktarma, aidat ve benzeri gelirler,            
  h) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satı-  
şından elde edilen gelirler,                          
  ı) Faiz gelirleri,                             
  i) Bağış ve yardımlar,                           
  j) Diğer gelirler,                             
                                        
  Federasyonun giderleri                           

  Madde 23.- Federasyon bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getire- 
bilmek için ilgili mevzuat ve bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harca- 
maları yapar.                                  
  Vergi muafiyeti                               

  Madde 24.- Bu Kanuna göre yapılacak müsabakalardan elde edilecek gelirler  
ile federasyonun diğer gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.   
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek-13)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Cezalar                                   

  MADDE 25.- Futbol müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve kişilerce disiplin 
ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve mil-
letlerarası teamüllere uygun olarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından hazır- 
lanacak esaslarla tespit edilir.                        
  Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, yarışmadan men, hak mah- 
rumiyeti, yarışmayı seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, tescil ipta- 
li, puan indirme ve küme düşürmedir.                      
  Uygulanacak para cezası beşyüzmilyon lirayı geçemez. Bu miktarı beş katına 
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.                   
                                        
  Kulüpler                                  

  MADDE 26.- Futbol kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin futbol şubeleri fe- 
derasyona bağlıdır. Bunlar hakkında bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarıla- 
cak esaslar uygulanır.                             
  Federasyon, kulüpleri Yönetim Kurulunca tesbit edilecek esaslar çerçevesin- 
de kayıt ve tescil eder. Kaydı yapılmayan veya herhangi bir vecibesini     
yerine getirmeyen kulübün kayıt ve tescili iptal edilir. Bu kulüpler müsabaka- 
lara iştirak ettirilmez.                            
                                        
  Futbol kulüplerinin devri                          

  MADDE 27.- Futbol dalında faaliyet gösteren kulüpler, futbol şubelerini ka- 
nunlarda belirtilen şekil ve esaslarda, kuracakları veya kurulmuş anonim şir-  
ketlere devredebilirler.                            
                                        
  Tesis ve personelden yararlanma                       

  MADDE 28.- Federasyon, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün tesis ve persone- 
linden, bu Genel Müdürlük ile yapacağı sözleşme ve protokol esasları çerçeve-  
sinde yararlanabilir ve kulüpleri yararlandırabilir.              
                                        
  Yayınların düzenlenmesi                           

  MADDE 29.- Futbol müsabakalarının televizyon ve radyodan yayımlanmasının dü-
zenlenmesi ve proğramlanmasına Federasyon yetkilidir. Kulüplerin bu konuda ya- 
yın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, federasyonun gözetim, denetim ve  
onayına tabidir.                                
                                        
  Ana statü, statü ve talimatlar                       

  MADDE 30.- Bu Kanunda belirtilen teşkilatın çalışma usul ve esasları ile Ka-
nunun uygulanmasına dair diğer hususlar, Genel Kurulun yapacağı Ana Statü ile  
Yönetim Kurulunun yapacağı statü ve talimatlarla belirlenir.          
                                        
  Bakanlığın gözetim ve denetimi                       

  MADDE 31.- Federasyonun başta milli ve milletlerarası müsabakalar olmak üze-
re bütün faaliyet ve işlemleri, spordan sorumlu Devlet Bakanlığının gözetim ve 
denetimine tabidir.                               
                                        
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       

  MADDE 32.- 3461 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri  
Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.                   
                                        

  GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunda öngörülen Ana Statü, statü ve talimatlar yürür- 
lüğe girinceye kadar bu husustaki mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olma- 
yan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.                  
                                        

  GEÇİCİ MADDE 2.- Spordan sorumlu Devlet Bakanı, bu Kanunun yürürlüğe girdi- 
ği tarihten itibaren altı ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. Toplantı  
ile ilgili her türlü işlem mevcut Federasyon tarafından yapılır.        
  Bu toplantının başkanı, spordan sorumlu Devlet Bakanıdır.          
                                        

  GEÇİCİ MADDE 3.- 3461 ve 3524 sayılı kanunlara göre görev yapan Başkan, Yö- 
netim Kurulu, Denetleme Kurulu, Tahkim Kurulu ile yan kurullar, bu Kanuna göre 
oluşacak Federasyon teşkiline kadar görevlerine devam ederler.         
                                        

  GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunun yürürlüğe girişinden sonra yapılacak ilk Fut-  
bol Federasyonu Genel Kurulu toplantısına; Kulüp ve dernek Genel Kurulları   
içinden, Yönetim Kurullarınca Futbol Federasyonu genel kuruluna katılacak üye- 
ler belirlenir. Bu üyeler, kulüp ve derneklerin yapılacak ilk genel kurulların- 
da onaylandırılır. Bir sonraki Futbol Federasyonu genel kurulu için üyeler ye- 
niden belirlenebilir.                              
                                        

  MADDE 33.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  MADDE 34.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.