Endeksler
                                        
        ONÜÇ İLÇE VE İKİ İL KURULMASI HAKKINDA KANUN           
  (Onüç İlçe ve İki İl Kurulması ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  
  Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) (1)          
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 3806                        
  Kabul Tarihi      : 27.5.1992                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 3.6.1992  Sayı: 21247 (Mük)        
  Yayımlandığı Düstur  : Terpip: 5, Cilt:31, Sayfa:            
                                        

  Madde 1.- 1. Ekli (1) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak 
ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Avcılar,        
  2. Ekli (2) sayılı listede adı yazılı bucak bağlanmak ve aynı listede adları
yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul
İlinde Bağcılar,                                
  3. Ekli (3) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı  
adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Güngören,           
  4. Ekli (4) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı  
adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Bahçelievler,         
  5. Ekli (5) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı ad-
la bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Maltepe,             
  6. Merkezi Sultanbeyli Kasabası olmak üzere İstanbul İlinde Sultanbeyli,  
  7. Ekli (6) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı  
listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere 
İstanbul İlinde Tuzla,                             
  8. Ekli (7) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köy bağlanmak ve aynı  
listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak
üzere İzmir İlinde Çiğli,                            
  9. Ekli (8) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı  
listede adı yazılı köy bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İzmir 
İlinde Gaziemir,                                
  10. Ekli (9) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı  
adla bir belediye kurulmak üzere İzmir İlinde Balçova,             
  11. Ekli (10) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı 
listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere 
İzmir İlinde Narlıbahçe,                            
  12. Ekli (11) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Damal
bucak merkezi olmak üzere Kars İlinde Damal,                  
  13. Ekli (12) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyler bağlanmak ve mer-
kezi Karakoyunlu Kasabası olmak üzere Kars İlinde Karakoyunlu,         
  Adlarıyla onüç İlçe kurulmuştur.                      

  Madde 2. 1.- Kars İline bağlı Ardahan İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli   
(13) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak sure- 
tiyle Ardahan adıyla,                              
  2. Kars İline bağlı ığdır İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (14) sayılı   
listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle Iğdır  
adıyla,                                     
                                        
  İki il kurulmuştur.                             
-----------------------------                          
(1) Bu Kanun ekindeki listeler için 3/6/1992 tarih ve 21247 (Mükerrer) sayılı  
  Resmi Gazete'ye bakınız.                          
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 1.- Bu Kanunla kurulan il ve ilçelerin ihtiyacını karşılamak  
üzere ekli (15) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadro- 
lar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin il- 
gili bölümlerine eklenmiştir.                          
  Ekli (16) sayılı listede yer alan il özel idarelerine ait kadrolar ihdas  
edilmiştir.                                   
  Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 60 günlük süre içinde tamamlanır.                   
  Bu süre içinde yeni kurulan illerde, bu illere bağlanan ilçelerde ve yeni  
kurulan ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile 
idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık  
durumuna göre yürütülür.                            
                                        

  Geçici Madde 2 .- Ardahan ve Iğdır İllerinin il genel meclisleri, il merkezi
kabul edilen ilçeler ile bu illere bağlanan diğer ilçelerin mevcut il genel mec-
lisi üyelerinden teşekkül eder. İl genel meclisleri valilerin davetiyle topla- 
nır, organlarını seçer ve bütçesini yaparlar.                  
  İlk toplantıda seçilen organların görevleri il genel meclislerinin dönem  
başı toplantısı olan Kasım ayı toplantısına kadar devam eder.          
                                        

  Geçici Madde 3 .- Bu Kanunla kurulan belediyelere ait organlar ile Damal ve 
Karakoyunlu ilçeleri il genel meclisi üyelerinin seçimi, yapılacak ilk mahalli 
idareler ara seçimiyle birlikte yapılır.                    
  Bu süre içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi hudutları dahilinde kuru- 
lan Avcılar, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Maltepe, Tuzla belediyeleri ile 
İzmir Büyükşehir Belediyesi dahilinde kurulan Çiğli, Gaziemer, Balçova, Narlı- 
bahçe belediyelerine ait hak, yetki ve görevlerin büyükşehir belediyesine iliş- 
kin olanları İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyelerince kullanılır ve yürütü- 
lür.                                      
  Yeni kurulan bu belediyeler teşkilatlanıncaya kadar bunların her türlü hiz- 
metlerinin halen bağlı oldukları ilçe belediyelerince yürütülmesine devam olu- 
nur.                                      
  Yeni kurulan belediyeler hakkında 3030 sayılı Kanunun geçici hükümleri kıya-
sen uygulanır ve koordinasyon İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyelerince sağ- 
lanır.                                     
                                        

  Geçici Madde 4 .- Ardahan ve Iğdır İllerine bağlanan ilçelerdeki il özel  
idarelerinin özel hukuk hükümlerine tabi olanların haricindeki bütün nakit, va- 
ridat, tahakkuk, tahsilat, bakaya, muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkul- 
leri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun
yürürlüğe girmesini takip eden 90 ıncı günden itibaren Ardahan ve Iğdır il özel 
idarelerine geçer ve bu tarihi takip eden 10 günlük süre içinde devir ve tesli- 
mi yapılır.                                   
  Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni illerin özel idareleri 
adına tashih ve tescil edilir.                         
  Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev 
yapan memurlar, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla birlikte başkaca bir iş-
leme gerek kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Ardahan ve Iğ-
dır il özel idarelerine devredilmiş sayılır.                  
  Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre  
içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü özlük hakları halen bağlı bulundukları 
il özel idarelerince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme
tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücre- 
tin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il 
özel idarelerince herhangi bir iade talebinde bulunulmaz.            
  Ardahan ve Iğdır illerinin özel idare bütçelerinin yürürlüğe girmesine kadar
geçen süre içinde bu illere bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin 
özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin, mahsubu bilahare yapılmak üzere, 
halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanmasına devam olunur.   
                                        

  Geçici Madde 5 .- Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 
10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kuru- 
lacak Ardahan ve Iğdır valilikleri için 1992 yılı Genel Bütçe Kanununa ekli (T) 
işaretli cetvelin (1.a) sırasından 2 adet binek otomobil alınır.        
                                        

  Madde 3 .- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 4 .- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.