Endeksler
                                        
       ORMAN BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN       
         (ORMAN BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA       
          7.8.1991 TARİHLİ VE 442 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE        
               KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK            
                KABULÜNE DAİR KANUN)              
                                        
  Kanun Numarası      :3800                       
  Kabul Tarihi       :21.5.1992                     
  Yayımlandığı R.Gazete  :Tarih  :4.6.1992  Sayı :21248          
  Yayımlandığı Düstur   :Tertip :5     Cilt :31 Sayfa :       
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
              Amaç, Görev ve Teşkilat               
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1- Bu Kanunun amacı, ormanların korunması ve geliştirilmesinin sağlan-
ması, ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve  
bunun için gerekli tedbirlerin alınması, orman ürünlerine olan ihtiyaçların   
karşılanması ve orman ürünleri sanayiinin geliştirilmesi için Orman Bakanlığı- 
nın kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.    
                                        
  Görev                                    

  Madde 2- Orman Bakanlığının görevleri şunlardır:              
  a) Ormanların korunmasını, imar, ıslah ve bakımını sağlamak,        
  b) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet 
ormanlarına ilişkin irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek,     
  c) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde  
genel ağaçlandırma planı düzenlemek, bu planın gerektirdiği etüd ve proje işle- 
ri ile ağaçlandırmaları yapmak ve yaptırmak,                  
  d) Erozyonu önleyici her türlü tedbirleri almak,              
  e) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına  
göre ıslah etmek, otlatma amenajman planlarını yapmak ve yaptırmak.       
  f) Her türlü orman ağacı fidanı ihtiyacını karşılamak üzere devamlı ve ge- 
çici fidanlıklar kurmak,                            
  g) Ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel ki- 
şilere gerekli teknik yardımda bulunmak ve teşvik etmek,            
  h) Devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine ait arazilerde örnek nitelikte 
ağaçlandırmalar yapmak ve yapacaklara yardımcı olmak,              
  ı) Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel orman- 
lara ait amenajman planlarını yapmak veya yaptırmak.              
  i) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve eko- 
nomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla her türlü çalışmaları yapmak,      
  j) Orman köylülerinin kalkındırılmasıyla ilgili her türlü kredi ve yardım  
kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, devlet ile orman köylülerinin işbir-  
liğini sağlayacağı gerekli tedbirleri almak,                  
  k) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazla-  
rın kamulaştırılmasını sağlamak,                        
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  l) Yurtiçi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, gerektiğinde ithalat, ihra- 
cat yapmak,                                   
  m) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları 
ve orman içi mesire yerleri ile av ve yaban hayatı sahalarının ayrılmasını,   
korunmasını, geliştirilmesini ve idaresini sağlamak,              
  n) Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma  
birimleri, eğitim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli  
yetiştirmek, her çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalış- 
maları yapmak, yaptırmak.                            
  Teşkilat                                  

  Madde 3- Orman Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve 
ilgili kuruluşlardan meydana gelir.                       
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 4- Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve dene-
tim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir. Bakanlık merkez teşkilatı 
ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.                     
                İKİNCİ KISIM                   
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
               Bakanlık Makamı                  
  Bakan                                    

  Madde 5- Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle- 
rini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet 
alınına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak-
la görevli ve Başbakana karşı sorumludur.                    
  Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, iş- 
lemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.          
  Müsteşar                                  

  Madde 6- Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup,Bakanlık hizmetlerini Bakanlığın 
amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara, mevzuat hüküm- 
lerine uygun olarak Bakan adına düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık Teftiş 
Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların     
uygulanmasını takip ve temin eder.                       
  Müsteşar Yardımcıları                            

  Madde 7- Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dörk müsteşar yardımcısı 
görevlendirilebilir.                              
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
               Anahizmet Birimleri                
  Anahizmet Birimleri                             

  Madde 8- Bakanlığın anahizmet birimleri şunlardır:             
  a) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü,            
  b) Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü,                 
  c) Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü.            
  Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü              

  Madde 9- Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünün görevleri şun- 
lardır:                                     
  a) Bozuk orman alanlarında ve gerektiğinde verimli orman alanlarında ağaç- 
landırma, erozyon kontrolu, orman içi mer'a ıslahı faaliyetlerine ait plan ve  
projeler ile bu plan ve projelerin gerektirdiği her türlü çalışmayı yapmak ve  
yaptırmak,                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Orman rejimine alınacak yerlerde yeniden orman tesis etmek ve doğal   
dengeyi sağlayacak erozyon kontrolü tedbirlerini almak,             
  c) Ormancılık çalışmaları için lüzumlu tohum ve fidanları üretmek, gerek-  
tiğinde üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek, ağaç ve tohum ıslahı-  
nı yapmak,                                   
  d) Gerçek ve tüzelkişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının orman ve fidan- 
lık tesis etmesi ve işletmesi çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek,    
  e) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.               
                                        
  Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü                   

  Madde 10- Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  
  a) Ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesini gerçekleştirmek,
orman içi ve bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini     
sağlamak maksadıyla, kalkınma havzalarında, etüd-araştırma, plan ve projeleri  
hazırlamak ve uygulamak, her türlü kredi ve yardım kaynaklarının bu hizmetle-  
re yöneltilmesini temin etmek ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,      
  b) 17.10.1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylerinin Kalkınmalarının    
Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü hizmetleri   
yürütmek,                                    
  c) 6831 sayılı Orman Kanununun ek 3 üncü maddesi ile temin edilen fon kay- 
naklarının en iyi şekilde kullandırılmasını temin etmek,            
  d) Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.                
                                        
  Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü              

  Madde 11- Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünün görevleri   
şunlardır:                                   
  a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanla- 
rı ve mesire yerlerinin ayrılması, korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliş- 
tirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili işleri yürütmek, 
  b) 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile verilen görev- 
leri yapmak ve yaptırmak,                            
  c) Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere,  
göl, gölet ve sulak sahaların korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının dü-  
zenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolu ile ilgili her türlü etüd 
envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri 
yapmak ve yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdurmak,    
  d) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
  e) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.               
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
              Danışma ve Denetim Birimleri             
  Danışma ve Denetim Birimleri                        

  Madde 12- Orman Bakanlığı merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimle- 
ri şunlardır:                                  
  a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,                        
  b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,          
  c) Hukuk Müşavirliği,                            
  d) Bakanlık Müşavirleri,                          
  e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,                  
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teftiş Kurulu Başkanlığı,                          
  Madde l3- Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan  
adına aşağıdaki görevleri yapar:                        
  a) Bakanlık teşkilatı, Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü   
faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini 
yürütmek,                                    
  b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog- 
ramlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve 
Bakana sunmak,                                 
  c) Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.  
  Müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve müfettişliğe  
yükselmeleri ile müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları, Teftiş Kurulunun 
çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir.                  
                                        
  Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı            
  Madde l4- Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevle- 
ri şunlardır:                                  
  a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Ba-  
kanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen görev- 
lerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uy- 
gun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına   
yardımcı olmak,                                 
  b) Uzun vadeli planlarda, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda önce- 
likle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayı- 
nı aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,            
  c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getiril- 
mesi için insan gücü ile para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve  
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve  
program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,         
  d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriy- 
le ilgili gerekli istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,       
  e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının 
uygulamaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gere-  
ken güçlükleri,aksaklıkları Bakanlık ve bakanlıklararası seviyede giderici ted- 
birleri tespit ederek makama sunmak,organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,
  f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine ge- 
tirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,        
  g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Ba- 
kanlık görüşünün belirlenmesine yardımcı olmak,                 
  h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,                    
  ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer 
hizmetleri yürütmek.                              
                                        
  Hukuk Müşavirliği                              
  Madde l5- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:             
  a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali  
ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,         
  b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki ted- 
birleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu tedbirlere uygun olarak  
yapılmasına yardımcı olmak,                           
  c) 8.1.1943 Tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari da- 
valarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalar- 
da bakanlık veya kuruluşu temsil etmek,                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve    
programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri   
hazırlamak ve Bakana sunmak                           
  e) Bakanlık Kuruluşları tarafından hazırlanacak veya bakanlıklardan gön-  
derilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek    
görüşlerini bildirmek.                             
  Bakanlık Müşavirleri                            
  Madde l6- Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yar-   
dımcı olmak üzere 30 Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık Müşavirleri
Bakanlık makamına bağlıdır.                           
  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği                    

  Madde 17- Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plan- 
lamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini   
sağlamak üzere, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.    
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
               Yardımcı Birimler                 
  Yardımcı Birimler                              

  Madde 18- Orman Bakanlığının yardımcı birimleri şunlardır:         
  a) Personel Dairesi Başkanlığı,                       
  b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,                 
  c) Yayın Dairesi Başkanlığı,                        
  d) Savunma Sekreterliği,                          
  e)Özel Kalem Müdürlüğü.                           
  Personel Dairesi Başkanlığı                         

  Madde 19- Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:        
  a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili ça-  
lışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulun-  
mak,                                      
  b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik ve benzeri işlemlerini  
yürütmek,                                    
  c) Eğitim planlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim     
programlarını düzenlemek ve uygulamak,                     
  d) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.               
  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı                   

  Madde 20- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  
  a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hiz-  
metleri yürütmek,                                
  b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanması ve satınalma işlemlerini  
yürütmek,                                    
  c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,          
  d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yap- 
mak,                                      
  e) sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenle-  
mek ve yürütmek,                                
  f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanma-  
larını sağlamak,                                
  g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara  
sunulmasını sağlamak,                              
  h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlem- 
lerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,    
  i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,          
  j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek bun- 
lara ait önemli not ve tutanakları tutmak,                   
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini dü-   
zenlemek ve yürütmek,                              
  l) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.               
                                        
  Yayın Dairesi Başkanlığı                          

  Madde 21- Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.         
  a) Ülkemizin toprak, su, orman ve iklim gibi kaynaklarını, yaban hayatını, 
orman ürünlerini, orman köy hayatını, orman köylülerinin geleneksel ve bugün-  
kü el sanatlarını ve ilgi alanına giren diğer konuları araştırmak,       
  b) (a) bendinde sözü edilen konularda araştırma yapan veya bu konularla il- 
gili derlemeleri olanlara basım ve yayım konularında yardımcı olmak,      
  c) Yukarıdaki konuları tanıtacak, benimsetecek film, slayt, fotoğraf ve   
benzeri belgeleri hazırlamak,hazırlatmak,                    
  d) Arşiv,dökümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,         
  e) Ormanla ilgili kamu ve özel kuruluşlarla ormancılık yayını konusunda iş- 
birliği yapmak,                                 
  f) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.               
  Savunma Sekreterliği                            

  Madde 22- Savunma sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda göste-  
rilen görevleri yapar.                             
  Özel Kalem Müdürlüğü                            

  Madde 23- Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:           
  a) Bakanın özel ve resmi yazışmalarını yürütmek,              
  b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,   
  c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, bayramlarla igili 
hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, diğer kuruluşlarla koordine etmek,     
  d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.               
                                        
               ÜÇÜNCÜ KISIM                    
    Sürekli Kurullar, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar     
                                        
  Sürekli Kurullar                              

  Madde 24- Orman Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır:         
  a) Ormancılık Şurası,                            
  b) Yüksek Fen Kurulu,                            
  c) Merkez Av Komisyonu.                           
  Bu kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir.
                                        
  Taşra Teşkilatı                               

  Madde 25- Bakanlık, 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanun ve Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine uygun olarak taşra teşkila- 
tı kurar.                                    
  Bakanlık taşra teşkilatı; ana hizmet birimlerinin yürüteceği ormancılık   
hizmetlerinin özelliği ve tekniği gereği olarak bölge seviyesinde kurulacak   
bölge müdürlükleri ile bunlara bağlı müdürlükler, başmühendislikler, mühendis- 
likler ve şefliklerdan teşekkül eder. Bölge Müdürlüklerinin çalışma esas ve   
usulleri ile Bakanlığın ve Orman Genel Müdürlüğünün taşra kuruluşları arasındaki
koordinasyon yönetmelikle düzenlenir.                      
  Yurt Dışı Teşkilatı                             

  Madde 26- Bakanlık; 13.12.1983 tarih ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluş-  
larının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esas ve usulleri- 
ne uygun olarak, yurt dışı teşkilatı kurar.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bağlı Kuruluşlar                              

  Madde 27- Orman Bakanlığının bağlı kuruluşu Orman Genel Müdürlüğüdür.    
                                        
                DÖRDÜNCÜ KISIM                 
               Sorumluluk ve Yetkiler               
                                        
  Yöneticilerin Sorumlulukları                        

  Madde 28- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluş-  
ların her kademedeki yöneticileri,yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya   
görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara 
uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.    
  Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

  Madde 29- Bakanlık, görevleri ile ilgili konularda diğer bakanlıkların ve  
kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları, yürürlükteki mevzuata uygun  
olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak ted- 
birleri almakla görevli ve yetkilidir.                     
  Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faali- 
yetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara  
danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.     
  Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu                 

  Madde 30- Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koor- 
dinasyonu sağlamaktan sorumludur.                        
  Yetki Devri                                 

  Madde 31- Bakan, Müşteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticile- 
ri gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkca belirlemek şartıyla yetkile- 
rinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri, yetki devreden  
amirin sorumluluğunu kaldırmaz.                         
                BEŞİNCİ KISIM                  
                Çeşitli Hükümler                 
  Atama                                    

  Madde 32- 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan  
memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademe- 
lere devredebilir. İl İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır.            
  Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya iliş- 
kin özel hükümler saklıdır.                           
  Kadrolar                                  

  Madde 33- Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara iliş- 
kin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü hakkında Kanun Hükmünde Kararname hü-  
kümlerine göre düzenlenir.                           
  Araştırma, Etüt ve Proje Hizmetleri                     

  Madde 34- Bakanlık, görev alanına giren konularda her türlü araştırma, etüt 
ve proje hizmetlerini gerçek ve tüzelkişilere sözleşme ile yaptırabilir.    
  Döner Sermaye                                

  Madde 35- Bakanlık ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü merkezlerde Ba-
kanın onayı ile görev ve hizmetlerle ilgili olarak On milyar TL.na kadar döner 
sermayeli işletmeler kurabilir.                         
  Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararı ile arttırılabilir.İşletmelerin görevleri, 
gelirleri,işleyişi ve denetimi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.   
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kaldırılan Hükümler                             

  Madde 36- 31.10.1985 tarihli ve 3234 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin bi-  
rinci fıkrasının (d),(e),(f),(m) bentleri; 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendi,(f) bendindeki "Ağaçlandırma ve" ibaresi, (g) bendi, 11 inci     
maddesi, 12 nci maddesinin başlığındaki "Ağaçlandırma ve " ibaresi, aynı    
maddenin birinci fıkrasının (a),(b),(c),(d),(g) bentleri ile l3 üncü maddesi  
yürürlükten kaldırılmıştır.                           
  Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde yer alan anahizmet birimlerinden 5-fidanlık  
ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı, 6-Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesinin  
"Ağaçlandırma ve" 7-Milli Parklar Dairesi Başkanlığı ibareleri çıkarılmıştır.  
                  ALTINCI KISIM                
                 Geçici Hükümler                

  Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte,            
  a) Orman Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında bulunan Milli Parklar Dai- 
resi Başkanlığına Silvikültür hizmetleri ve personeli hariç Ağaçlandırma ve   
Silvikültür Dairesi Başkanlığına, Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı- 
na,                                       
  b) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki Ormancılık Araştırma Ens- 
titüsü Müdürlüğüne, Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğüne, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü Müdürlüğüne, 
milli parklar müdürlüklerine, toprak muhafaza proje müdürlüklerine, fidanlık  
müdürlüklerine,toprak laboratuvar müdürlüklerine, ağaçlandırma, fidanlık, araş- 
tırma, milli park,tabiat parkı, av koruma ve üretim şefliklerine,        
  Ait tüm personel kadroları ile birlikte Orman Bakanlığına devredilmiştir.  

  Geçici Madde 2- Kadro ve ünvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir  
kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler.Bun- 
ların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile 
diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.            
  Ancak bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve  
tazminatlarının toplamı, eski kadrolardan almakta olduğu aylık, ek gösterge ile 
zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge
ile zam ve tazminatlarının ödenmesine devam olunur.               

  Geçici Madde 3- Bu Kanuna göre teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar Bakanlık 
taşra teşkilatına ait görev ve hizmetler Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı 
tarafından yürütülür.                              

  Geçici Madde 4- Ekli I sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Orman Bakanlığı bölümleri  
olarak eklenmiştir.                               
  Ekli II sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Ka- 
nun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Orman Genel Müdürlüğü bölümlerinden 
çıkarılmıştır.                                 

  Geçici Madde 5- Bu Kanunun uygulamasına ait mevzuat yeniden düzenleninceye 
kadar, mevcut mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına de- 
vam olunur.                                   

  Geçici Madde 6- Orman Bakanlığından ve Orköy Daire Başkanlığından Tarım Or- 
man ve Köyişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarına devredilmiş olan  
her türlü menkul, gayrimenkul, tesis, araç, gereç, demirbaş ve personelin Orman 
Bakanlığına devri ile Orman Genel Müdürlüğünden Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
devredilmiş olan tamirhaneler, iş makineleri, araç-gereç, her türlü menkul ve  
gayrimenkulün Orman Genel Müdürlüğüne devri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Or- 
man Bakanlığı arasında yapılacak protokolle tesbit edilir. İhtilaf halinde so- 
run Başbakanlıkça çözümlenir.                          

  Geçici Madde 7- Orman Genel Müdürlüğünden Bakanlığın ana hizmet birimlerine 
geçen hizmetlerde kullanılmakta olan menkullerin devri ile gayrimenkullerin   
kullanılmasına ait esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.            

  Geçici Madde 8- Orman Bakanlığı ile bu Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluş- 
ları 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre ödenecek telsiz ücretlerinden muaftır.  
  Yürürlük                                  

  Madde 37- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 38- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
             EK-1 SAYILI CETVEL                   
         ORMAN BAKANLIĞININ MERKEZ TEŞKİLATI              
                                        
                                        
                                        
Müsteşar    Müsteşar Yard.     Ana Hizmet Birimleri          
--------    -------------      --------------------          
                                        
Müsteşar    Müşteşar Yrd.     l.Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel 
                     Müdürlüğü               
        Müsteşar Yrd.     2.Orman ve Köy İlişkileri Genel Müd.   
        Müsteşar Yrd.     3.Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel 
                     Müdürlüğü               
        Müsteşar Yrd.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
Danışma ve Denetim Birimleri       Yardımcı Birimler           
---------------------------        ----------------           
                                        
1. Teftiş Kurulu Başkanlığı        1. Personel Dairesi Başkanlığı    
2. Araştırma, Planlama ve Koordinas-   2. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan-
  yon Kurulu Başkanlığı           lığı                
3. Hukuk Müşavirliği           3. Yayın Dairesi Başkanlığı      
4. Bakanlık Müşavirliği          4. Savunma Sekreterliği        
5. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 5. Özel Kalem Müdürlüğü