Endeksler
          BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI SANATKAR,           
          MÜTEHASSIS, HİZMETLİ VE STAJYERLERİNE           
           VERİLECEK ÜCRETLER HAKKINDA KANUN (1)           
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 37                          
  Kabul Tarihi     : 20/7/1960                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 30/7/1960 Sayı: 10565             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 121             

  Madde 1 - Belediye Opera ve Tiyatroları Sanatkar, mütehassıs hizmetli ve  
stajyerlerine, Devlet Tiyatroları Kuruluşu hakkındaki 5441 sayılı kanunun 7 ve 
6629 sayılı kanunla değiştirilen 8 inci maddelerinde yazılı esaslar ve aynı ka- 
nunun 7244 sayılı kanunla değiştirilen 10 uncu maddesinde belirtilmiş olan had- 
ler dahilinde ücret verilir.                          
  Ancak, Belediye Meclisleri; bahsi geçen sanatkar, mütehassıs hizmetli ve  
stajyerler için mezkür değişik 10 uncu maddede gösterilen asgari hadlerden daha 
aşağı ücret tesbitine yetkilidirler.                      

  Geçici Madde 1 - (37 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup   
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 
  Bu kanunun neşrinden evvel İstanbul Belediyesi Tiyatroları ve Operası sa-  
natkar, mütehassıs hizmetli ve stajyerlerinde istihdam edilmiş olanların    
1/3/1960 tarihinden sonraki ücretleri de 1 inci maddede yazılı esaslar daire-  
sinde ödenir.                                  

  Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
------------------------                            
(1) 16/8/1960 tarih ve 55 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Kanunun başlığındaki 
  "Geçici" kelimesi kaldırılmıştır.                      
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)