Endeksler
                                        
     MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN     
     (13.12.1983 TARİHLİ VE 179 SAYILI, 8.6.1984 TARİHLİ VE 208 SA-     
     YILI, 23.10.1989 TARİHLİ VE 385 SAYILI, 9.4.1990 TARİHLİ VE 419    
     SAYILI, 28.8.1991 TARİHLİ VE 454 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNA-    
     MELERİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN)             
                                        
  Kanun Numarası       :3797                      
  Kabul Tarihi        :30.4.1992                    
  Yayımlandığı R.Gazete:Tarih :12.5.1992  Sayı: 21226             
  Yayımlandığı Düstur :Tertip:5, Cilt :31, Sayfa:               
                                        
   Bu Kanun ile ilgili tüzük için,"Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre   
        düzenlenen nümerik fihristine bakınız.              
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
  yönetmelik için,"Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen   
         nümerik fihristine bakınız.                  
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
             Amaç, Görev, Teşkilat                 
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu,  
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrul- 
tusunda milli eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının ku- 
rulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.       
  Görev                                    

  Madde 2- Milli Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır:           
  a) Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Mil- 
liyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel 
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini  
seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcın-  
daki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan  
Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davra-  
nış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her ka- 
demedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve   
öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altın- 
da bulundurmak,                                 
  b) Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer ba- 
kanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek,             
  c) Türk Vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgi- 
li hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,                      
  d) Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yükseköğretim dışında  
kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek,   
proğram ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak,          
  e) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönet- 
melik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde  
bulunmak,                                    
                                        
KANUNLAR, MAYIS 1993 (Ek - 16)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Yükseköğretimin milli eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini  
sağlamak için, Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve    
sorumlulukları yerine getirmek,                         
  g) Okullardaki bedeneğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri 
yürütmek,                                    
  h) Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yön- 
den desteklenmelerini sağlamak.                         
  Teşkilat                                  

  Madde 3- Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı; merkez,taşra ve yurt dışı teşki- 
latı ile bağlı kuruluşlardan oluşur.                      
              İKİNCİ KISIM                    
              Merkez Teşkilatı                   
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 4- Bakanlık merkez teşkilatı; Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kuru- 
lu, anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden 
oluşur.                                     
  Bakanlık merkez teşkilatı EK - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.      
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Bakanlık Makamı                  
  Bakan                                    

  Madde 5- Bakan, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle 
milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun ola- 
rak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlık-  
larla ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.     
  Müsteşar                                  

 

 
  Madde 6- Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup, bakanlık hizmetlerini Bakanlı- 
ğın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat 
hükümlerine uygun olarak Bakan adına düzenler ve yürütür.            
  Müsteşar Yardımcıları                            

  Madde 7- Hizmetlerin yürütülmesinde Müsteşara yardımcı olmak üzere yedi   
Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.                    
                İKİNCİ BÖLÜM                   
             Talim ve Terbiye Kurulu                
  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı                     

  Madde 8- Bakana bağlı olan Talim ve Terbiye Kurulunun görevleri şunlardır: 
  a) Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve ge-  
reçlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Ba- 
kanlık Makamına sunmak,                             
  b) Bakanlık birimlerince hazırlanan öğretim programları ile ders kitapları, 
yardımcı kitaplar, öğretmen kılavuz kitapları, bilgi iş ve işlem yapraklarını  
incelemek, geliştirmek ve uygun görülenleri karara bağlamak,          
  c) Eğitim ve öğretimi geliştirme ve değerlendirme ile ilgili görev ve hiz- 
metleri yürütmek,                                
  d) Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip etmek ve değerlendir-  
mek,                                      
  e) Programlara göre ders veya yardımcı ders kitaplarını hazırlamak, hazır- 
latmak veya satın almak,                            
  f) Satın alınması veya imal edilmesi öngörülen eğitim araç ve gereçlerini  
eğitime katkıları ve ekonomik yönden incelemek, uygun görülenleri ilgililere  
bildirmek,                                   
  g) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretimle ilgili kanun tasa- 
rılarına, tüzük ve yönetmeliklere, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinin de görü-  
şünü alarak son şeklini vermek ve ilgili makamlara sunmak,           
  h) Yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan eğitim ve  
öğretime ilişkin kanun teklif ve tasarıları hakkında Hukuk Müşavirliğine görüş 
bildirmek,                                   
  ı) İlköğretim ve ortaöğretim kademesinde yurt dışı eğitim kurumlarından   
alınmış diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerini tespit etmek,  
                                        
                                        
  j) Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak   
öğretim planlarını incelemek,                          
  k) Milli Eğitim Şurasının sekreterlik görevini yürütmek,          
  l) Bakanın onayından sonra kurul kararlarının yürürlüğe konulması ile    
ilgili işlemleri yapmak.                            
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
              Ana Hizmet Birimleri                
  Ana Hizmet Birimleri                            

  Madde 9- Milli Eğitim Bakanlığının anahizmet birimleri şunlardır:      
  a) Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü,                   
  b) İlköğretim Genel Müdürlüğü,                       
  c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,                       
  d) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,                  
  e) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,                   
  f) Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü,               
  g) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü,             
  h) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü,                      
  ı) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,                
  j) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü,                      
  k) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,                      
  l) Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü,                
  m) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü,                 
  n) Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü,       
  o) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,(1)                 
  ö) Okuliçi Beden eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı,        
  Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü                     

  Madde 10- Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:    
  a) (Değişik: 16/8/1997 - 4306/7 md.) Zorunlu eğitim çağındaki çocukların  
öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili 
görev ve hizmetleri yürütmek.                          
  b) Okul ile kurumlarının eğitim programlarını, eğitim araç ve gereçleri-  
ni hazırlamak, Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.                
  İlköğretim Genel Müdürlüğü