Endeksler
                                        
      İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3796                        
  Kabul Tarihi     : 30/4/1992                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 5/5/1992  Sayı: 21219            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5, Cilt:31, Sayfa:107           
                                        
                   *                     
                  * *                     
    Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe     
 giren yönetmelik için,"Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen 
 nümerik fihristine bakınız.                          
                   *                     
                  * *                     
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanun, İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartla- 
rına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzenlen- 
mesi ile ilgili esas ve usulleri belirler ve bu amaçla kendilerine görev verilen
kurum, kuruluş, kurul ve komitelerin teşkil, görev, yetki ve çalışma usulleri  
ile diğer düzenlemeleri kapsar.                         
  Kurul ve Komite Kurulması                          

  Madde 2 - Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi için İstanbul Olimpiyat  
Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu Kurula Bağlı Yürütme Kurulu ve Ha- 
zırlık Komitesi kurulur.                            
  Hazırlık ve Düzenleme Kurulu                        

  Madde 3 - İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, gençlik 
ve spordan sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında; İstanbul Valisi, Dışişleri  
Bakanlığınca görevlendirilecek bir büyükelçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş- 
kanı ve görevlendireceği iki üye, Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve görevlendire- 
ceği iki üye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve görevlendireceği iki 
üye ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri olmak üzere toplam   
13 üyeden teşekkül eder.                            
  Kurul özel hukuk hükümlerine tabi olup tüzelkişiliğe sahiptir.       
  Bu Kurulda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcilerinden Kurul  
Başkanınca belirlenen birer üye asbaşkanlık görevini yürütürler.        
  Bakanın katılmadığı toplantılarda Kurula asbaşkanlar sırayla başkanlık ya- 
parlar.                                     
  Kurul en az iki ayda bir toplanır. Toplantı nisabı üye sayısının yarıdan  
bir fazlasıdır. Kararlar çoğunlukla alınır.                   
  Kurulun sekretarya hizmetleri Yürütme Kurulu tarafından yerine getirilir.  
  Sorumluluk                                 

  Madde 4 - İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu; oyun-  
ların hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü iş ve  
işlemlerde yetkili ve sorumludur. Kurul bu Kanun hükümlerine aykırı olmamak   
üzere hizmet komiteleri ve idari birimler kurabilir. Yetki ve sorumluluklarından
bir kısmını Yürütme Kuruluna devredebilir.                   
  Yürütme Kurulu                               

  Madde 5 - İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun ve-  
receği görevleri yerine getirmek, hizmet ve faaliyetleri yürütmek üzere, İstan- 
bul Büyükşehir Beledi-                             
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1993 (Ek - 17)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ye Başkanı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürünün ayrı ayrı belirleyecekleri ikişer
üye ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanının belirleyeceği bir üye olmak 
üzere toplam beş üyeden oluşan bir Yürütme Kurulu kurulur.           
                                        
  Yürütme Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı 
seçer.                                     
  Yürütme Kurulu haftada en az bir kere toplanır.               
  Yürütme Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları              

  Madde 6 - Yürütme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları İstanbul Olim-  
piyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca belirlenir.           
                                        
  Hazırlık Komitesinin Teşkili                        

  Madde 7 - İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi; Başbakanlık,    
Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bayın- 
dırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığından birer;  
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Tür-
kiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığından üçer olmak üzere toplam 16 üyeden 
teşekkül eder. Yürütme Kurulu gerekli gördüğü takdirde Hazırlık ve Düzenleme  
Kurulunun onayını almak suretiyle bu Komiteye yeteri kadar yeni üye alabilir ve 
ihtiyaç halinde alt komiteler kurabilir.                    
  Hazırlık Komitesinin Başkanı ve yardımcıları Yürütme Kurulunun teklifi üze- 
rine İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunca belirlenir.  
  Hazırlık Komitesi, kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyduğu personeli 
atamaya yetkili amirin iznini almak kaydıyla geçici olarak bünyesinde görevlen- 
direbilir. Geçici olarak görevlendirilecek personelin aylık, ödenek, her türlü 
zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca öde-
nir. Bunlara bu görevleri nedeniyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34  
üncü maddesi uyarınca tespit olunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu  
üyeleri ücretlerini geçmemek üzere Hazırlık Komitesince belirlenen miktarda bir 
ücret ayrıca ödenir.                              
                                        
  Hazırlık Komitesinin Görev ve Yetkileri                   

  Madde 8 - Hazırlık Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır:        
  Hazırlık Komitesi, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuru- 
lunun Onayı ve Yürütme Kurulunun talimatları ile;                
  a) Olimpiyat oyunlarının yapılacağı alanları tespit etmek ve yaptırmak,   
  b) Yapılacak olan her türlü olimpik tesislerin projelerini değerlendirmek ve
uygun görülen yapı ve tesisleri inşa ettirmek,                 
  c) Mevcut tesislerin olimpik ölçülere uygun olarak modernizasyonunu yapmak 
ve yaptırmak,                                  
  d) Olimpiyat köyünün projelendirilmesi ve yapımı ile her türlü ulaşım ve ha-
berleşmeyi sağlayacak alt yapının hazırlanmasında yerel ve merkezi yönetimle  
işbirliği içinde çalışmak,                           
  e) Olimpiyat oyunları için gerekli olan her türlü yerli ve yabancı personeli
işe almak ve bunların ücretlerini tespit etmek,                 
  f) Her türlü bağışı kabul etmek,                      
  g) Oyunlarla ilgili yurt dışı ilişkilerde yetkili organ görevini yapmak,  
  h) İhtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetleri satın almak, yapmak ve yap- 
tırmak,                                     
  ı) Her türlü tesisleri işletmek, işlettirmek, kiralamak, satmak ve satın al-
mak,                                      
  i) Yürütme Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak,           
                                        
  Arsa Tahsisi                                

  Madde 9 - Olimpiyat köyünün düzenlenmesi için Hazırlık ve Düzenleme Kuru-  
lunun öngördüğü arazi Bakanlar Kurulu Kararıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Hazine veya İstanbul Özel İdare Müdürlüğünce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilir.                                 
  Bu arazinin imarı ile ilgili işlemler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan- 
lığınca sonuçlandırılır.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Reklam, Yayın ve Pazarlama                         

  Madde 10 .- Olimpiyat oyunlarının hazırlık ve düzenlenmesiyle ilgili her  
türlü naklen yayın, ulaşım, reklam, sponsor, pazarlama ve şehircilik hizmetleri 
Uluslararası Olimpiyat Komitesinin kuralları dikkate alınarak Olimpiyat Oyunla- 
rı Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun iznine tabidir. Bu hizmetleri yerine getire- 
cek komiteler aynı kurul tarafından belirlenir.                 
                                        
  Gelirler                                  

  Madde 11 .- Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun gelirleri  
şunlardır.                                   
  a) Spor Toto-Loto hasılatının % 1'i,                    
  b) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün bir önceki yıla ait safi hası- 
latının % 5'i,                                 
  c) Konut fonunda toplanan aylık gelirin % 1'i,               
  d) Her yıl konsolide bütçeden ayrılan pay,                 
  e) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin % 1'i,    
  f) 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna istinaden düzenlenen "At Yarış- 
ları Müşterek Bahis" bilet satış hasılatının % 1'i,               
  g) Diğer gelirler,                             
  Yukarıda belirtilen miktarları beş katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu  
yetkilidir.                                   
  Bu gelirler, ilgili kuruluşlarca Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme  
Kurulunun kamu bankasında açtıracağı hesaba her ay aktarılır.          
  Birinci fıkranın (b) ve (e) bentlerinde sayılanlar takip eden yılın ilk   
ayında, diğerleri ise tahsilini takip eden ayın 15'ine kadar ilgili kuruluşlarca
Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu hesabına yatırılır.       
                                        
  Sözleşme Yetkisi                              

  Madde 12.- Olimpiyat oyunları düzenlenmesi ile ilgili olarak; Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi ile gerekli sözleşmeyi yapmaya Türkiye Milli Olimpiyat Komi- 
tesi yetkilidir.                                
  Vergi Muafiyeti                               

  Madde 13 .- Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu;        
  a) Olimpiyat oyunlarından elde ettiği gelir ile her türlü işlemleri ve bu  
işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar,                  
  b) Yurt içi ve yurt dışında yaptığı mal ve hizmet alımı ve harcamalar,   
  c) Bu Kurula yapılan bağış ve yardımlar,                  
  Dolayısıyla mükellef olduğu her türlü vergi (katma değer vergisi hariç), re-
sim ve harçtan muaftır.                             
                                        
  Hizmet Zorunluluğu                             

  Madde 14 .- Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel idareler ve belediyeler
olimpiyat oyunları hazırlık ve düzenleme çalışmaları sırasında, İstanbul Olimpi-
yat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun bu yöndeki taleplerini öncelikle  
karşılarlar.                                  
                                        
  Kurulun Tasfiyesi                              

  Madde 15 .- Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, olimpiyat oyun-
larının kapanış töreninden bir ay sonra tasfiye işlemlerine başlar ve en geç bir
yıl içerisinde tasfiye ile ilgili faaliyetlerini tamamlar.           
  Olimpiyat düzenlenmesiyle ilgili olarak toplanan ödeneklerden ve gelirlerden
artan meblağ Kurulun tasfiyesini müteakip herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 
Konsolide Bütçeye gelir olarak kaydedilir.                   
                                        
  Tesis ve Gayrimenkullerin Devri                       

  Madde 16 .- İstanbul Olimpiyat Oyunları için İstanbul ve diğer illerde yap- 
tırılan spor tesisleri ile olimpiyat için tahsis edilmiş sportif amaçlı gayri- 
menkuller olimpiyatların bitiminden itibaren herhangi bir işleme gerek kalmak- 
sızın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.          
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yapılan diğer konaklama tesislerinin kullanımı,paylaşımı veya satışları İs- 
tanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ara-
sında yapılacak bir protokolle kararlaştırılır.                 
                                        
  Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kurallarına Uyma Zorunluluğu        

  Madde 17 .- Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Uluslararası  
Olimpiyat Komitesi Kurallarına uymak zorundadır. Bu Kurulun oyunlarla ilgili  
alacağı kararlar,getireceği kurallar ve imzalayacağı bütün sözleşmeler Uluslar- 
arası Olimpiyat Komitesinin kurallarına aykırı olamaz.             
                                        
  Olimpiyat Ad ve Ambleminin Korunması                    

  Madde 18 .- Olimpiyat ad ve ambleminin ticaret,propaganda ve benzeri amaç- 
larla kullanılması İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 
iznine tabidir.                                 
                                        
   Genelge                                  

   Madde 19 .- Bu Kanunun uygulamasıyla ilgili genelgeler Olimpiyat Oyunları 
Hazırlık Komitesince hazırlanır.Yürütme Kurulunun teklifi ve İstanbul Olimpiyat 
Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Onayı ile yürürlüğe girer.       
                                        
  Alım-Satım ve İhale İşleri                         

  Madde 20 .- Bu Kanun kapsamına giren alım-satım ve ihale işleri 2886 sayı- 
lı Devlet İhale Kanunu ile Sayıştay Kanununun vize ve denetimine tabi değildir. 
Alım-satım ve ihale işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı 
ile çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.                   
                                        
  Denetim                                   

  Madde 21 .- Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun,bu Kanun kap-
samındaki her türlü işi ve işlevine ilişkin harcamaları,Başbakanlık Yüksek De- 
netleme Kurulunun denetimine tabidir.                      
                                        
  Onur Kurulu                                 

  Madde 22 .- Bu Kanun kapsamındaki hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek  
üzere görevlendirilen kişilere verilecek disiplin cezalarına ve genel hükümlere 
göre yapılacak işlemlere ait kararları almak üzere gençlik ve spordan sorumlu  
Devlet Bakanının başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Genel Sekrete-  
rinden oluşan Onur Kurulu kurulur.                       
  Onur Kurulunun aldığı kararlar Yürütme Kurulu tarafından uygulanır.     

  Geçici Madde 1 .- 3 üncü ve 22 nci maddelerde yer alan kurullarda görevli  
bulunan üyeler bu maddelerde belirtilen asli görevlerinden ayrılmaları halinde 
olimpiyat oyunları onur üyesi olurlar.                     
                                        

  Geçici Madde 2 .- İstanbul Olimpiyat Oyunları bittikten ve 15 inci maddede 
öngörülen tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra bu Kanun yürürlükten kalkar.  
                                        

  Madde 23 .- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.           

  Madde 24 .- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.