Endeksler
                                        
   BAZI LİSE, OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARINA UNVAN VERİLMESİ HAKKINDA      
                 KANUN                     
                                        
                                        
   Kanun Numarası     :3795                        
   Kabul Tarihi      :29/4/1992                     
   Yayımlandığı R.Gazete :Tarih :12.5.1992  Sayı :21226          
   Yayımlandığı Düstur  :Tertip :5 Cilt :31 Sayfa:             
                                        
   Amaç                                    

   Madde 1.- Bu Kanunun amacı, mühendis ve mimarlar dışında kalan teknik per- 
sonelin; eğitim seviyelerine göre unvan, yetki ve sorumluluklarını belirlemek- 
tir.                                      
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2.- Bu Kanun, endüstriyel mesleki teknik öğretim veren yükseköğretim 
kurumlarından mezun olanlar ile endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, tek- 
nik lise ve kız teknik lisesi mezunlarının ve bu okullara denk mülga okul me-  
zunlarının unvan, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsar.      
                                        
  Unvanlar                                  

  Madde 3.- Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;        
  a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik li- 
sesi mezunlarına, "teknisyen",                         
  b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",  
  c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekni- 
ker",                                      
  d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğ-  
retmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu 
ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik 
yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bö- 
lümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen",                  
  e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için ilgili teknik eğitim fakülte-  
lerince düzenlenecek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama programlarını ba-  
şarıyla bitirenlere dallarında "mühendis",                   
  Unvanı verilir.                               
                                        
  Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.       
                                        
  Mühendislik Programlarının Düzenlenmesi                   

  Madde 4.- Teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programlarının  
uygulama esas ve usulleri, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle   
düzenlenir.                                   
                                        
  Mühendislik Programlarının Uygulanması                   

  Madde 5.- Teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programları, bu 
Kanunun yayımını izleyen ilk öğretim yılından itibaren ilgili fakültelerce uy- 
gulamaya konulur.                                
                                        
  Yetki ve Sorumluluk                             

  Madde 6.- Mühendislik unvanını alanlar, kendi meslek alanlarında denk öğre- 
nim görmüş diğer meslek mensuplarının yetki ve sorumluluklarına sahip olurlar. 
  Teknisyen, tekniker, yüksek tekniker ve teknik öğretmenlerin her meslek   
alanındaki yetki ve sorumluluklarına ait esas ve usuller; Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Yükseköğretim  
Kurulunun da görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yö- 
netmelikle düzenlenir.                             

  Geçici Madde 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3 üncü maddede be-  
lirtilen kurumlardan mezun olanlara da, aynı maddede öngörülen unvanlar verilir.
                                        

  Madde 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)