Endeksler
                                        
           BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİLATININ           
            HIZLANDIRILMASI VE MATRAH ARTIRIMI            
                HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası         :3787                    
  Kabul Tarihi          :21/3/1992                  
  Yayımlandığı R. Gazete Tarih  :3/4/1992 Sayı: 21191            
  Yayımlandığı Düstur      :Tertip: 5  Cilt:31  Sayfa:49       
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
       Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Hükümler           
                                        
  Kesinleşmiş Kamu Alacakları                         

  Madde 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil)  
vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçların tamamı  
ile bu alacak asıllarına isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi   
cezalarının ayrı ayrı %30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim  
1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış 
ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ceza- 
larının kalan %70'inin tahsilinden vazgeçilir.                 
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle asılları kısmen ya da tamamen 
ödenmiş bulunan vergi, resim ve harçlara isabet eden geçikme zammı, gecikme   
faizi ve vergi cezalarının %30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos,  
Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış   
ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan %70'inin tahsilinden vazgeçilir.   
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir vergi aslına bağlı ol-  
maksızın kesilmiş olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş   
olan vergi cezalarının %30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim  
1992 ayları sonuna kadar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaf- 
lardan vazgeçilmesi şartıyla kalan %70'inin tahsilinden vazgeçilir.       
  Birinci fıkra kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yürürlük tarihinden  
önce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci    
maddesi uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan- 
larından, ödenmemiş taksit miktarları için mükellefler, dilerlerse bu Kanun   
hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak öde- 
nen taksit miktarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenen  
taksit miktarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için   
sadece tecil faizi uygulanır. Kalan taksit miktarları vadesinde ödenmemiş    
alacak kabul edilir. Bu alacaklar hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümleri  
uygulanır.                                   
  Bu madde kapsamına giren kamu alacakları ile ilgili olarak, tatbik edilen  
hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar 
iade edilir.                                  
  Kesinleşmemiş veya İhtilaflı Kamu Alacakları                

  Madde 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Vergi Mahkemeleri, Bölge  
İdare Mahkemeleri veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava  
açma süresi henüz geçmemiş olan ve ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş   
bulunan vergi, resim ve harçların                        
                                        
                                        
KANUNLAR, MAYIS 1992 (Ek- 12)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı 
ayrı % 30'unun; 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları so-  
nuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan 
vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kalan  
% 70'inin tahsilinden vazgeçilir.                        
  Birinci fıkraya göre ödenecek vergi, resim ve harç asıllarının tespitinde, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son saf- 
hadaki miktar esas alınır. Ancak, en son safhada bozma ya da terkin kararı bu- 
lunması halinde, ödenecek miktar ilk tarhiyata göre tespit edilir.       
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış alacaklar 1 inci madde  
hükmünden, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; uzlaşma hükümlerinden  
yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma 
günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş ala- 
caklar bu madde hükmünden yararlanır.                      
  Gecikme faizleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahakkuk  
etmemiş vergi, resim ve harç asıllarına ilişkin tarhiyatta, Kanunun yürürlük  
tarihi itibariyle hesaplanır.                          
  Bu madde hükmü ile 1 inci madde hükmü 1.1.1992 tarihinden önceki dönemleri 
ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameleri  
kapsar.                                     
  3505 Sayılı Kanun Gereğince Asıl Addolunan Gecikme Zammı ve Gecikme Faizle- 
ri                                       

  Madde 3. - Bu Kanundan yararlanılarak ödenecek gecikme zammı ve gecikme   
zammı ve gecikme faizlerinin tespitinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle
değişik üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. Gecikme zammı ve gecikme faizleri,   
1.1.1990, 1.1.1991 ve 1.1.1992 tarihleri itibariyle asıl addolunma işlemi ya-  
pılmaksızın hesaplanır.                             
  Bu Kanundan yararlanılarak ödenen alacaklara Kanunun yürürlük tarihinden  
sonraki aylar için gecikme zammı uygulanmaz.                  
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6183 sayılı Amme Alacaklarının  
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik  
51 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 10.12.1988 tarihinden sonra vadesi 
gelen kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ile 10.12.1988 tarihinden sonra 
tahsil edilebilir hale gelen gecikme faizlerinden asıl addolunarak ödenen mik- 
tarlar, bu Kanuna göre ödenecek miktarlardan mahsup edilir. Ancak, ödenen mik- 
tarların bu Kanuna göre ödenecek miktarlardan fazla olması halinde aradaki fark 
mükelleflere iade edilmez.                           
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
       İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler          
                                        
  İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergi, Resim ve Harçlar       

  Madde 4. - 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergiler- 
de bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak Kanunun yü-  
rürlüğe girdiği tarihten önce başlanıldığı halde, Kanunun yürürlüğe girdiği ta- 
rihe kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk 
işlemlerine devam edilir.                            
  Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilecek vergilerin tamamı ile  
kesilecek cezaların ve hesaplanacak gecikme faizinin % 10'unun, ihbarnamenin  
tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, gecikme faizi ve  
vergi cezalarının % 90'ının tahsilinden vazgeçilir.               
  Mükelleflerin bu madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için ikinci fıkrada 
belirtilen süre ve şekilde ödeme yapmaları ve ihtilaf yaratmamaları şarttır.  
Bu madde hükmünden yararlanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanu- 
nunun 359 uncu maddesine göre kamu davası açılmaz ve açılmış bulunan davalar  
sürdürülmez.                                  
  Birinci fıkrada belirtilen dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yürürlüğe  
girdiği tarihten önce tamamlandığı halde bu tarihte ya da bu tarihten sonra   
vergi dairesi kayıtlarına intikal eden Takdir Komisyonu Kararları ve Vergi   
İnceleme Raporları ile bu tarihten önce düzenlenen ceza tutanakları üzerine   
gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
üzerine ikinci fıkrada öngörülen şekilde belirlenen tutarın, ihtilaf yaratıl-  
maması ve tarhiyata ilişkin ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 15 gün   
içinde ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.          
  Bu Kanunun 2 nci maddesi ile bu madde hükmünden yararlananlar, 213 sayılı  
Vergi Usul Kanununun, uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve kaçakçılık, ağır ku- 
sur, kusur, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim hükümlerinden ya- 
rarlanamazlar.                                 
  Bu madde hükmüne göre incelemeye başlama; bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta- 
rihten önce mükellef nezdinde işe başlama tutanağının alınması,mükellefe davet 
veya defter ve belgelerin istenmesi yazısının tebliğ edilmiş olması, matrah te- 
sisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya da defter ve belgelerin incelenmek üzere 
denetim elemanına teslim edilmesi hallerini kapsar.               
  Götürü Usulde Vergilendirilen Mükellefler                  

  Madde 5. - Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin, 1.1.1992 tarihinden 
önce tarhedilmesi gereken vergilerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden  
itibaren 31 Ekim 1992 tarihine kadar tarhettirmeleri halinde, haklarında bu   
Kanunun 2 nci maddesi hükümleri uygulanır.                   
  Pişmanlıkla Beyan                              

  Madde 6. - 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergiler- 
de bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak 30 Nisan 1992 
tarihine kadar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre beyan  
edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçların 
tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammının ve kesilen usulsüzlük cezasının ayrı 
ayrı % 10'unun ilk taksidi en geç bu tarihte, kalanı ise Haziran, Ağustos,   
Ekim 1992 aylarında olmak üzere 4 eşit taksitte ödenmesi halinde pişmanlık zam- 
mı ve usulsüzlük cezasından kalan % 90'ının tahsilinden vazgeçilir.       
  Bu fıkra hükmü Emlak Vergileri hakkında da uygulanır.            
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
              Matrah Artırımı                   
                                        
  Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı                

  Madde 7. - Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık  
beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, aşağıda yazılı yıllara iliş- 
kin asgari nispetlerden az olmamak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 30 Nisan 1992 tarihine kadar artırdıkları takdirde;artırımda bulunduk- 
ları yıllar için mükelleflerin kendileri hakkında yıllık gelir ve kurumlar ver- 
gisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başkaca bir tarhiyat  
yapılmaz.                                    
          YILLAR          ARTIRIM NİSPETLERİ         
      ---------------------- ---------------------------------      
      1987 Takvim Yılı İçin        %40               
      1988 Takvim Yılı İçin        %35               
      1989 Takvim Yılı İçin        %30               
      1990 Takvim Yılı İçin        %20               
  Gelir vergisi mükelleflerinin; artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgi- 
li olarak vermiş oldukları Gelir vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş, 
ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak  
matrah; 1987 takvim yılı için 1 500 000 liradan, 1988 takvim yılı için     
2 500 000 liradan, 1989 takvim yılı için 4 000 000 liradan, 1990 takvim yılı  
için 6 000 000 liradan, az olamaz.                       
  Kurumlar vergisi mükelleflerinin; artırımda bulundukları yıla ilişkin ola- 
rak daha önce vermiş oldukları beyannamelerinde zarar beyan etmiş olmaları ve- 
ya beyanname vermemiş olmaları halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar 
ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrahlar 1987 takvim yılı için 5 000 000 
liradan, 1988 takvim yılı için 8 000 000 liradan, 1989 takvim yılı için     
13 000 000 liradan, 1990 takvim yılı için 20 000 000 liradan az olamaz.     
KANUNLAR, MAYIS 1992 (Ek - 12)                         
                                        
  Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar, kurumlar vergisi mükelleflerinde 
%50, gelir vergisi mükelleflerinde %40 oranında vergilendirilir ve bu matrahlar 
üzerinden ayrıca herhangi bir vergi ya da Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sos- 
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi 
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu alınmaz.                   
  Kurumlar vergisi mükelleflerini verdikleri yıllık beyannamede, kurum kazan- 
cından indirilen ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının  
8 ve 15 numaralı bentlerine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuş olan  
kazanç ve iratlarının da bulunması halinde; bu maddenin birinci fıkrasında be- 
lirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve  
iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin istisna ve indirimin ait olduğu yıla 
ilişkin olarak, birinci fıkrada belirtilen nispetlerde artırılarak ödenmesi   
şarttır.                                    
  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı 
bentlerinde yer alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratların muhtasar beyan- 
name ile beyan edilmemiş olması halinde, bu yıllara ilişkin olarak birinci fık- 
rada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için; ku-  
rumlar vergisi mükelleflerinin bu kazanç ve iratlara ait tevkifat matrahlarını, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 30 Nisan 1992 tarihi arasında beyan et- 
meleri ve beyan edilen bu matrahlar için 1987 yılı ile ilgili olarak %14, 1988 
yılı ile ilgili olarak %13.5 1989 yılı ile ilgili olarak %13 ve 1990 yılı ile  
ilgili olarak %12 nispetinde vergilendirilmeleri şarttır.            
  Bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yeralan hükümlerinden yararla- 
narak artırımda veya beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak  
vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmamaları için, ilgili yıllarda vergiye 
esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını da üçüncü fıkrada belirtilen miktar- 
lardan az olmamak üzere birinci fıkrada belirtilen nispetlerde artırmaları   
şarttır.                                    
  Bu maddenin altıncı fıkrası hükmünden yararlanan mükellefler hakkında 213  
sayılı Vergi Usul Kanununun pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin  
hükümleri uygulanmaz.                              
  Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu madde hükmünden yararlanarak 
beyan ettikleri matrahları artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş 
oldukları vergiler mahsup ve iade edilmez.                   
  Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin; matrah artırımında bulunmaları 
halinde, önceki yıllara ilişkin zararları, gelecek yıllar karlarından mahsup  
edilmez.                                    
  Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan istisna ve indirimler nede- 
niyle gelecek yıllarda matrahdan indirim konusu yapılabilecek tutarlar, bu mad- 
de hükmüne göre artırılan matrahlardan indirilemez.               
  Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı                   

  Madde 8. - Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, 7 nci maddede be-  
lirtilen usul ve esaslar çerçevesinde artırdıkları tutarların %20'sini katma  
değer vergisi olarak ödemeyi kabul etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde,  
sözkonusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllarla ilgili olarak katma değer  
vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz. Şu kadar ki; artırımda bulunulan yıl- 
larla ilgili olarak kendileri hakkında sonraki dönemlere devreden indirilebilir 
katma değer vergileri ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran  
işlemlerden doğan tecil-terkin, iade veya mahsup işlemleriyle sınırlı olmak üze-
re, inceleme hakkı saklıdır.                          
  Bu madde hükmüne göre ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar ver- 
gisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmaz, 
ödenmesi gereken katma değer vergilerinden indirilmez veya herhangi bir şekilde 
mahsup ve iade edilmez.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Katma değer vergisi uygulaması bakımından; bu maddede belirtilen nispet,  
adi, kollektif ve adi komandit şirket ortaklarının her biri için hesaplanan   
gelir vergisi matrahları toplamına uygulanır.                  
                                        
  Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler                  

  Madde 9. - Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan 
gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 
ayları sonuna kadar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda   
belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil  
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip  
ve tahsiline devam olunur.                           
  Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir  
veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği 
gibi herhangi bir nedenle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz.       
  Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mü-  
kellefler, diledikleri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda 
bulunabilirler.                                 
  Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevfikat ve geçici   
vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz.                      
  Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği  
tarih itibariyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine   
engel teşkil etmez. İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı   
tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu Kanunun 7 ve 8 inci maddesi  
hükmü ile birlikte değerlendirilir.                       
  İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı   
mahfuzdur.                                   
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
              Çeşitli Hükümler                  
                                        
  İşyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmaya- 
cağı Haller ve Bununla İlgili Şartlar                      
                                        

  Madde 10. - 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;                
  Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca 1.1.1992 tarihi itibariyle işyeri kapatma
cezası uygulanacak safhaya gelen işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf  
yaratılmaması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve 353 üncü maddenin   
4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük cezalarının bu Kanunun 1 inci   
maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapatma cezası uygulanmaz.   
  344 ve 358 inci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs  
suçlarını 1.1.1992 tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği   
tarihten önce Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar  
hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç duyurusunda bulunulup soruşturma,   
kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan Kamu davaları ortadan kalkar. Bu  
hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarına   
ilişkin fiiller nedeniyle ortaya çıkan vergi ziyaı dolayısıyla yapılmış olan  
tarhiyata isabet eden vergi aslının tamamı ile bu vergiye bağlı vergi cezaları, 
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamlarının   
tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hükümlerinden faydalanılarak bu Kanunda 
öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır.               
  353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre 1.1.1992 tarihin- 
den önce yapılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük ceza-
larının; ihtilaf yaratılma-                           
KANUNLAR, MAYIS 1992 (Ek - 12)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun hükümlerinden yarar-  
lanılarak ödenmesi halinde bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma  
ve kaçakçılığa teşebbüs cezalarının uygulanmasında dikkate alınmaz.       
  Ödeme Kaydedici Cihazların Süresi İçinde Alınmaması             

  Madde 11. - 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre 31.12.1990 tarihine ka- 
dar mecburiyeti başladığı halde ödeme kaydedici cihazları süresinde almayan mü- 
kellefler hakkında; en geç bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın 
sonuna kadar bu cihazları almaları, ihtilaf yaratmamaları, yaratılmış ihtilaf- 
lardan vazgeçmeleri şartıyla haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyuru-  
sunda bulunulmaz, soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan Kamu 
davaları ortadan kalkar.                            
  Ecrimisil Alacaklarına İlişkin Gecikme Zammında ve Çeşitli Cezalarda    
İndirim                                     

  Madde 12. - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sa- 
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen   
ecrimisillerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geç- 
tiği halde ödenmemiş bulunanlarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının 
% 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi ve Nisan,
Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit taksitte ödenmesi halinde
gecikme zamlarından kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir.           
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde öden-
memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kap-
samına giren ve miktarı 200 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 
100 000 lirayı aşmayan diğer para cezalarının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsi-
li gereken para cezaları hariç) tahsilinden vazgeçilir.             
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği
halde ödenmemiş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Kar- 
şılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri  
Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri  
Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 32 nci maddesinde belir- 
tilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 100 000 lirayı aşmayanların tah-
silinden vazgeçilir.                              
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti  
Ziraat Bankası ve postaneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluş-
ların sorumluları adına hesaplanan % 10 nispetindeki cezaların tahsilinden vaz- 
geçilir.                                    
  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci madde- 
sine göre ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeni ile haksız çıkanlardan tah- 
sili gereken % 10 nispetindeki zammın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba-
riyle ödenmemiş olması halinde, bu zammın % 30'unun 4 eşit taksitle Nisan, Hazi-
ran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, 
yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan % 70'inin tahsilinden vaz- 
geçilir.                                    
  Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Karşılıksız Çeklere İlişkin Cezalar    

  Madde 13. - Bu Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren alacaklar ile ilgili 
olarak kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 3167 sayılı Çekle Ödemelerin 
Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet  
Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş olan mükelleflerin, suç duyurusuna  
konu olan borçlarını, daha önce ya                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
da bu Kanun hükümlerine göre ödemiş olmaları ve ayrıca 3167 sayılı Kanunun   
16 ncı maddesinde yer alan % 10 tazminatın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
itibariyle ödenmemiş olması halinde ise bunun % 30'unun bu Kanunun 1 inci mad- 
desinde öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla haklarındaki soruşturma,  
kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan kamu davaları ortadan kalkar. Bu  
takdirde tazminatın % 70' inin tahsilinden vazgeçilir.             
  Ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergileri                    
                                        

  Madde 14. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 1991 yılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi ikinci taksitini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödemeyen  
mükelleflerin bu taksitin tamamı ile gecikme zamlarının % 30' unu 30 Nisan 1992 
tarihine kadar ödemeleri halinde gecikme zamlarının kalan % 70'inin tahsilinden 
vazgeçilir.                                   
  1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi hakkında bu Kanun hükümleri uy-
gulanmaz.                                    
  Belli Miktarın Altındaki Alacakların Terkini                
                                        

  Madde 15. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği  
halde ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun kapsamına giren, miktarı 50 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden  
vazgeçilir.                                   
  50 000 liralık sınırın tespitinde her bir alacağın türü, dönemi, asılları  
ve ferileri ayrı ayrı dikkate alınır.                      
  Süresinde Ödenmeyen Taksitler                        
                                        

  Madde 16. - Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üzere, bu Kanuna  
göre ödenmesi gereken taksitlerden ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik öden- 
miş olması halinde, ödenmemiş olan tutarların 31 Ekim 1992 tarihi sonuna kadar; 
hiç ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son taksite ait olması halinde ise bu  
tutarın 30 Kasım 1992 tarihi sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her ay  
için ayrı ayrı % 10 fazlası ile ödenmesi şartıyla bu Kanundan yararlanılır.   
  Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen  
ödenmemiş olması halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümle-  
rinden yararlanırlar. Bu takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme  
zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının hesabında toplam borç tutarındaki   
asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları arasındaki oran esas  
alınır.                                     
  Ödenecek Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Vergi Cezalarının Alacak Aslını  
Geçemeyeceği                                  
                                        

  Madde 17. - Bu Kanuna göre ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve  
vergi cezalarının toplamı doğmalarına neden olan alacak aslını geçemez.     
  Çiftçilerin Taksitleri                           
                                        

  Madde 18.- Yıllık gelir vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 
nci maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirle-
nen Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödeyen çiftçiler, bu Kanun hükümlerine göre 
ödeyecekleri tutarları (Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç) Ekim, Kasım ve 
Aralık 1992 aylarında olmak üzere 3 eşit taksitte öderler.           
  Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu Kanunun 16 ncı maddesinin  
birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.                        
  Taksitlerden ilk ikisinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde 
ödenmemiş tutarlarının 31 Aralık 1992 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı 
% 10 fazlası ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanundan yararlanılır.      
                                        
KANUNLAR, MAYIS 1992 (Ek - 12)                         
                                        
                                        
                  BEŞİNCİ BÖLÜM                
                Gümrük Vergi ve Cezaları             

  Madde 19 - 1. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu  
Kanunun yürürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eş- 
yaya ilişkin gümrük vergilerinden, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce muaccel 
hale geldiği halde tamamen veya kısmen ödenmemiş olanların aslının tamamının ve 
bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesilmiş  
ve muaccel hale gelmiş para cezası ve gecikme zammının % 30'unun bu Kanunun yü- 
rürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenmiş olması kaydıyla % 70'inin tahsi- 
linden vazgeçilir.                               
  Yukarıda sözü edilen gümrük vergilerine bağlı para cezaları hakkında, bu  
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen 
idari itiraz mercilerine itiraz edilmesi veya Yargı Organlarında dava açılması 
nedeniyle, ihtilaflı bulunanlar için ihtilaftan vazgeçilmesi ve yukarıda belir- 
tilen esaslar çerçevesinde ödeme yapılması halinde yukarıdaki fıkra hükümleri  
uygulanır. Ancak, bu fıkraya göre ödenecek para cezalarının tespitinde, bu Ka- 
nunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada   
belirlenmiş miktar esas alınır. En son safhada bozma kararı ya da terkin kararı 
bulunması halinde, ödenecek miktar ilk aşamada istenen miktardır.        
  Yukarıda belirtilen esaslara göre ödenen gümrük vergilerine bağlı para ceza-
larından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanlar ile
bu tarihten sonra tebliğ edilecekler için ihtilaf yaratılmaması ve tebliğ tari- 
hinden itibaren 2 ay içinde % 30'unun ödenmesi şartıyla % 70'inin tahsilinden  
vazgeçilir.                                   
  b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine 
aykırı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147,148,151,152,153,154, 
155,156 ve 157 nci maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yü- 
rürlük tarihinden önce muaccel hale geldiği halde ödenmemiş olanların bu Kanu- 
nun yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içinde % 30'unun ödenmesi kaydıyla    
% 70'inin tahsilinden vazgeçilir.                        
                                        
  2. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yü-  
rürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin 
gümrük vergilerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 1615 sayılı   
Gümrük Kanununda belirtilen idari itiraz mercileri veya İdari Yargı Organları  
nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş bulunanların, aslının tamamının ve bu asla  
bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesilecek para   
cezaları ile uygulanacak gecikme zamlarının % 30'unun bu Kanunun yürürlük ta-  
rihinden itibaren 2 ay içinde ihtilaftan vazgeçilmek kaydıyla ödenmesi halinde 
% 70'inin tahsilinden vazgeçilir.                        
  Yukarıdaki fıkraya göre ödenecek vergi ve resim asıllarının tespitinde bu  
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada  
belirlenmiş olan miktar esas alınır. Ancak en son safhada bozma kararı ya da  
terkin kararı bulunması halinde, ödenecek miktar ilk aşamada istenen miktardır. 
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar mükellefine tebliğ edilen ek ta- 
hakkuk konusu gümrük vergilerinin ihtilaflı hale getirilmemesi kaydıyla, bu   
vergi ve resimler ile bu asla bağlı cezalar hakkında da yukarıdaki fıkrada yer 
alan hükümler uygulanır.                            
  b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine 
aykırı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147,148,151,152,153,154, 
155,156 ve 157 nci maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun   
yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı bulunanlar ile bu Kanunun yürürlüğe gir-  
diği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanların ihtilaftan vazgeçilmek veya ihti- 
laf yaratılmamak ve % 30'u bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içinde 
ödenmek kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. Bu hükme göre ödenecek para 
cezasının tespitinde ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş miktar   
esas alınır.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
   3. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yü- 
rürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin 
gümrük vergilerinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edi-  
lenlerin tamamının ihtilaf yaratılmaksızın ödeme süresi içinde ve bu vergilere 
bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesilecek para ce- 
zalarının %30'unun da aynı sürede ödenmesi kaydıyla %70'inin tahsilinden vaz-  
geçilir.                                    
  b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununa aykırı  
olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147,148,151,152,153,154,155,156 
ve 157 nci maddeleri uyarınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra teb- 
liğ edilen para cezalarının %30'unun tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde   
ödenmesi kaydıyla %70'inin tahsilinden vazgeçilir.               
  4. Bu Kanun hükümleri;                           
  a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve Teşvik Mevzuatı  
hükümlerine aykırı hareket edilmesi sebebiyle ortaya çıkan vergi, resim, para  
cezaları ve gecikme zamları;                          
  b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 ve 119 uncu maddeleri hükümlerinin bu  
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ihlal edilmesi sebebiyle Gümrük Kanununun   
149 uncu maddesi uyarınca kesilecek para cezaları;               
  Hakkında uygulanmaz.                            
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
               Son Hükümler                   
                                        
  İade Edilmeyecek Alacaklar                         

  Madde 20. - Bu Kanun kapsamında yapılan ödemeler her ne suretle olursa ol- 
sun red, iade ve mahsup edilmez.                        
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ödemeler ile 6183 sayı- 
lı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre   
tahsil edilen tecil faizlerinin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi 
yapılamaz.                                   
  Usul ve Esaslar                               

  Madde 21. - Bu Kanunun uygulamasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük  
Bakanlığınca belirlenir.                            

  Madde 22. - Bu Kanun hükümleri, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu  
Üyeleri ve birinci derecedeki yakınları ve bunların hissedarı bulundukları   
ortaklık ve şirketler için uygulanmaz.                     
  Geçici Maddeler                               

  Geçici Madde 1. - Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü mer- 
kez ve taşra teşkilatında çalıştırılan personele (Gelir İdaresini Geliştirme  
Fonu Yönetmeliği gereğince fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde doğrudan  
görevlendirilen personel dahil), karşılığı 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3418 
sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen ek 13 üncü maddeye göre kurulan Gelir 
İdaresini Geliştirme Fonu'ndan ödenmek üzere, 5 yıl süre ile Gelirler Genel   
Müdürlüğü merkez teşkilatında 80, İstanbul İlinde 70, Büyükşehir Belediyesi bu- 
lunan diğer illerde 60, nüfusu 100 000'in üstünde olan il ve ilçelerde 50, bu- 
nun altında olan il ve ilçelerde de 40 saate kadar aylık fazla çalışma yaptı-  
rılabilir.                                   
                                        
                                        
KANUNLAR, MAYIS 1992 (Ek - 12)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Fazla çalışmaların normal mesai günlerinde ve daire içinde yaptırılması   
halinde fazla çalışma saati karşılığı olarak; (10) gösterge rakamının Devlet  
memurları aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak ücret ödenir. Bu ücret; 
tatil günlerinde daire içinde yapılan çalışmalara katılan personele 2 kat, nor- 
mal mesai günlerinde ancak mesai saatleri haricinde yapılan daire dışı çalışma- 
lara katılan personele 3 kat, tatil günlerinde daire dışında yapılan çalışmala- 
ra katılan personele ise, 4 kat olarak ödenir.                 
  Normal mesai gün ve saatleri dahilinde yukarıda illere ve nüfus büyüklükle- 
rine göre belirlenen saatlerle sınırlı olmak kaydıyla ayrıca yapılacak yaygın  
ve yoğun vergi denetimi çalışmalarına (vergi dairesi dışında) katılan persone- 
le, bu çalışmaları karşılığında saat başına verilecek ücret, bir saatlik fazla 
çalışma için belirlenen ücretin yarısıdır.                   
  Şehirlerarası yollarda yapılacak vergi denetimlerine, İl Defterdarları ta- 
rafından; adedi, çalışma mahal ve saatleri belirlenmek suretiyle, yardımcı ol- 
mak üzere görevlendirilen güvenlik görevlilerine de bu esaslar dahilinde fazla 
çalışma ücreti ödenir.                             

  Geçici Madde 2. - 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci mad- 
desinin (a) bendi hükmüne göre madde kapsamındaki personele yapılan ödemelere; 
1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya 
ve 449 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Gelir İdaresini Geliştirme Fo- 
nundan yapılacak ek ödemelerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü mad- 
desinin 4 numaralı bendine göre tespitine kadar 15.6.1991 tarihinde yürürlükte 
olan kanuni dayanakları gereğince ve bunlara göre belirlenmiş esas ve usuller  
uyarınca, bu tarihteki oranların tamamı üzerinden devam olunur.         

  Geçici Madde 3. - Bu Kanunun Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeleri uyarınca  
yapılacak ödemeler, Gelir Vergisine tabi tutulmaz.               
  Yürürlük                                  

  Madde 23. - Bu Kanunun Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddeleri hü-  
kümleri 1.2.1992 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
  Yürütme                                   

  Madde 24. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.