Endeksler
                                        
                                        
       KÜÇÜK ÇİFTÇİLERİN T.C ZİRAAT BANKASINA VE TARIM          
        KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BİR KISIM BORÇ           
          FAİZLERİNİN SİLİNMESİNE DAİR KANUN              
                                        
                                        
  Kanun Numarası        : 3782                     
  Kabul Tarihi         : 5/3/1992                   
  Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih: 18/3/1992 Sayı: 21175         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5  Cilt:31  Sayfa:45       
                                        

  MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; küçük çiftçilere, T.C. Ziraat Bankası tarafın- 
dan % 43, % 34, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından % 45, % 36 veya faizi   
bunlardan daha düşük oranlarda tüm tarımsal kredilerin toplamı 5 milyon TL.'ye 
kadar (5 milyon dahil) açılmış kredilerden doğan ve 1.2.1992 tarihine kadar   
idari veya kanuni takip hesaplarına intikal etmiş bulunan tarımsal kredi borç- 
larında ödeme kolaylığı sağlamaktır.                      

  MADDE 2. - İdari veya kanuni takipteki hesaplara intikal etmiş olan tarım- 
sal borçların, bu hesaplara alındığı tarihteki bakiyesinin yarısının bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı ay içinde, diğer yarısının ise 1992  
yılı sonuna kadar ödenmesi kaydıyla;                      
  a) Borcun idari takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil   
faiz tutarının yarısı affedilir. Diğer yarısı ise, ürün idrak ve pazarlama   
zamanları gözönüne alınarak 31.12.1992 tarihine kadar borçlu tarafından ödenir. 
  b) Borcun kanuni takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil  
faiz tutarının tamamı affedilir.                        

  MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasından doğacak faiz kayıpları T.C. Ziraat  
Bankasına ve Banka kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine Hazinece görev zara- 
rı olarak ödenir.                                

  MADDE 4. - 31.12.1992 tarihine kadar borcun ödenmemiş bulunan kısmına,   
1 inci maddede belirtilen oranlarda faiz tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettiri-  
len faizler de 3 üncü madde kapsamında hesaplanacak faiz kayıpları içerisinde  
mütalaa edilir.                                 
  Faiz borcu ve taksitler zamanında ödenmediği takdirde idari veya kanuni   
takibata ilk taksitlerin ödendiği gün itibariyle tekrar başlanır.        

  MADDE 5. - Kullandıkları tarımsal kredilerin toplamı 5 milyon TL.'ye kadar 
olan (5 milyon dahil) çiftçilerden muhtelif kararnamelerle taksitlendirildiği  
halde tekrar muaccel hale gelmiş boçları bulunanlar da talepleri halinde bu   
Kanun hükümlerinden yararlanabilirler.                     

  MADDE 6. - Bu Kanun kapsamına giren küçük çiftçiler hakkında başlatılmış  
bulunan idari veya kanuni takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendi-  
liğinden durur. Ancak, bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde  
borçlarını ödeyemeyen çiftçiler hakkında idari veya kanuni takibata kalındığı  
aşamada devam olunur.                              
                                        
KANUNLAR, MAYIS 1992 (EK - 12)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  MADDE 7. - Bu Kanunun uygulaması sonucunda borcu devam eden küçük çift-   
çilere ilişkin işlemler, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatlarının sukutunu  
icabettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de   
kefaletten çekilme hakkını vermez.                       

  MADDE 8. - Bu Kanunda yer almayan diğer hususlar hakkında T.C. Ziraat Ban- 
kası ve Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı uygulanır.             

  MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.