Endeksler
                                        
       29, 51, 64, 172 VE 173 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE           
           KARARNAMELERİN YÜRÜRLÜKTEN                
           KALDIRILMASINA DAİR KANUN                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası       : 3776                     
  Kabul Tarihi        : 26/2/1992                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih: 5/3/1992 Sayı: 21162          
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 31 Sayfa:           
                                        

  Madde 1 - 1. 1322 Sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin 27.9.1979 Tarih ve 29 Sayılı,              
  2. 9.10.1935 Tarihli ve 2825 Sayılı Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Teşkilat 
ve Vazifeleri Hakkında Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir   
Mükerrer Madde Eklenmesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığına  
Kadro Verilmesi Hakkında 27.6.1983 Tarih ve 64 Sayılı,             
  3. Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esaslarına İlişkin     
27.2.1982 Tarihli ve 8/4334 Sayılı Kararnameye Bağlı "Merkez Kuruluşu Hizmet  
Birimleri" ile 27.2.1982 Tarihli ve 8/4337 Sayılı Kararnameye Bağlı Kadro Cet- 
vellerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 31.1.1983 Tarih ve 51 Sayılı,     
  4. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Gureba Hastanesi Kanser Arama, Tarama ve 
Tedavi Merkezine Kadro Verilmesi Hakkında 5.12.1983 Tarih ve 172 Sayılı,    
  5. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşlarının Teş- 
kilat ve Kadroları Hakkında 13.12.1983 Tarih ve 173 Sayılı,           
  Kanun Hükmünde Kararnameler tümü ile yürürlükten kaldırılmıştır.      

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
KANUNLAR, MAYIS 1992 (Ek - 12)