Endeksler
                                        
        BARTIN İLİNİN KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)            
                                        
  Kanun Numarası     : 3760                        
  Kabul Tarihi      : 28/8/1991                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/9/1991 Sayı : 20984           
  Yayımlandığı Düstür  : Tertip : 5 Cilt :31  Sayfa :11         
                                        

  Madde 1 - Zonguldak İline bağlı Bartın İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (1)
sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak ve köyler bağlanmak suretiyle, Bartın 
adıyla bir il kurulmuştur.                           

  Geçici Madde 1 - Bu Kanuna göre kurulan Bartın İlinin ihtiyacını karşılamak 
üzere ekli (2) sayılı listede yeralan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar 
ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili  
bölümlerine eklenmiştir.                            
  Ekli (3) sayılı listede yeralan il özel idaresine ait kadrolar ihdas edil- 
miştir.                                     
  Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 60 günlük süre içinde tamamlanır.                   
  Bu süre içinde yeni kurulan ilde ve bu ile bağlanan ilçelerde merkezi ve ma-
halli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve    
bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.  

  Geçici Madde 2 - Bartın İlinin il genel meclisi, il merkezi kabul edilen  
ilçe ile bu il'e bağlanan diğer ilçelerin mevcut il genel meclisi üyelerinden  
teşekkül eder. İl genel meclisi valinin davetiyle toplanır, organlarını seçer  
ve bütçesini yapar.                               
  İlk toplantıda seçilen organların görevleri il genel meclisinin dönem başı 
toplantısı olan Kasım ayı toplantısına kadar devam eder.            

  Geçici Madde 3 - Bartın İline bağlanan ilçelerdeki il özel idarelerinin   
özel hukuk hükümlerine tabi olanların haricindeki bütün nakit, varidat,tahakkuk,
tahsilat, bakaya muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak  
ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girme- 
sini takip eden 90 ıncı günden itibaren Bartın il özel idaresine geçer ve bu  
tarihi takip eden 10 günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır.        
  Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni ilin özel idaresi adına 
tashih ve tescil edilir.                            
  Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev 
yapan memurlar, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla birlikte başkaca bir  
işleme gerek kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Bartın   
İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır.                     
  Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre  
içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü özlük hakları halen bağlı bulundukları 
il özel idarelerince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme
tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücre- 
tin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır.              
Bu ödemeyi yapmış olan il özel idarelerince herhangi bir iade talebinde bulunul-
maz.                                      
-----------------------                             
(1) Bu Kanuna bağlı listeler için 7/9/1991 tarih ve 20984 sayılı Resmi Gazete'ye
  bakınız.                                  
KANUNLAR, KASIM 1991 (Ek - 10)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bartın ilinin özel idare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre  
içinde bu ile bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına
ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahare yapılmak üzere halen bağlı bulun- 
dukları il özel idarelerince karşılanmasına devam olunur.            

  Geçici Madde 4 - Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun  
10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurula-
cak Bartın Valiliği için 1991 yılı Genel Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetve-
lin (1.a) sırasından 1 adet binek otomobil alınır.               

  Geçici Madde 5 - 1991 yılında yapılacak olan erken seçimde Bartın İli bir  
seçim çevresi sayılır.                             

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.