Endeksler
                                        
          2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA          
          DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE XIX UNCU DÖNEM           
             MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE              
              UYGULANACAK HÜKÜMLER                
                HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası    : 3757                         
  Kabul Tarihi     : 24/8/1991                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 26/8/1991 Sayı : 20972           
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt :31  Sayfa:3            
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
                                        
    2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapan Hükümler   
                                        
  Madde (1-3)- (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun bazı maddelerinin   
değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)              
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
     XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimi İle İlgili Özel Hükümler   
                                        

  Madde 4 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; aday olabilmek için 
kamu görevlilerinin istifaları ve bu istifaların kabulü, Siyasi Partilerin   
hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarının  
bildirilmesi ile gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemi ve bunlarla    
ilgili süreleri ve kanunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri oy verme    
gününü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilana, yeni teşkil  
olunan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar adli teşkilat kurulmamış  
bulunan ilçelerin seçim iş ve işlemlerinin hangi ilçe seçim kurullarınca yürü- 
tüleceğine ve kullanılacak oy pusulalarının gerektiğinde uygun göreceği il seçim
kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına gönderilecek oy pusula- 
larını ihtiyacı dikkate alarak uygun göreceği adetlerle paketlenmesine karar  
vermeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek seçim kurulu; 298 Sayılı Kanunun 
14 üncü maddesinin 2 nci bendinde sözü edilen özel boyanın, Hükümetçe de ithal 
veya imalinin sağlanması halinde, yine aynı Kanunun 93 üncü maddesinin 3 üncü  
fıkrasında öngörüldüğü şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alır.    

  Madde 5 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, bu Kanunun yürürlü- 
ğe girdiği tarihe kadar bilgisayar desteğinde merkezden düzenlenen il ve ilçe- 
lere ait seçmen kütüğünden çıkarılan sandık bölgesi askı listeleri diğer il ve 
ilçelerde ise 26.3.1989 tarihinde yapılan mahalli idareler ile mahalle muhtar- 
lıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri  
güncelleştirilmek suretiyle kullanılır.                     
                                        

  Madde 6 - XIX uncu Dönem Milletvekil Genel Seçiminde bağımsız adaylara   
birleşik oy pusulasında yer verilmez.                      
  Bağımsız adaylar oy pusulalarını Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği ebat, 
şekil ve miktarda kendileri bastırarak ilan edilen süre içerisinde il seçim   
kurullarına teslim ederler.                           
                                        
KANUNLAR, KASIM 1991 (Ek - 10)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; iki, üç milletve-  
kili çıkaracak seçim çevreleri ile kontenjan adayı gösterilen dört milletvekili 
çıkacak seçim çevrelerinde, 2839 Sayılı Milletekili Seçimi Kanununun 34 üncü  
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen seçim çevresi barajı % 25, kontenjan  
adayı gösterilen beş milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde çevre barajı   
% 20 olarak uygulanır ve bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların    
yukarıda bahsedilen oranlardan azını alan siyasi partilere ve bağımsız adaylara 
milletvekili tahsis edilmez.                          
                                        

  Madde 8 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, 2839 Sayılı Millet- 
vekili Seçimi Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağı-  
daki şekilde uygulanır.                             
  b) Birleşik oy pusulasının en üstüne "siyasi partiler" ibaresi yazılır.   
Bu ibarenin altına, seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek  
Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en başta ve ortada partinin 
özel işareti, özel işaretinin altında kısaltılmış adı, onun altında da tam yazı 
halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir
boş daire basılır ve bütün bunların altı çift çizgi ile çizilir. Bu çizginin  
altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adaylarının ad ve soyad- 
ları; aldıkları sıra numarasına göre yazılır ve her adayın adının üzerine yuka- 
rıda tarif edilen boş daire basılır, her adayın arası tek çizgi ile çizilir.  
Kontenjan adayı bulunan seçim çevrelerinde listenin altı çizildikten sonra   
"Kontenjan adayı" ibaresi, bunun da altına o partinin kontenjan adayının ad ve 
soyadı yazılır.                                 

  Madde 9 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, 2839 Sayılı Millet- 
vekili Seçimi Kanununun 28 inci maddesinin (b) bendi ile beş ve altıncı fıkra- 
ları aşağıdaki şekilde uygulanır.                        
  b) "Evet" mühürünü tercih ettiği bir siyasi partiye ait özel daire içine  
basmakla birlikte, bu partiye ait aday listesinden seçilmesini istediği sade-  
ce bir adayın, adı üzerindeki dairenin de bulunduğu adaya ait özel bölüme "Evet"
mühürünü basmak.                                
  Seçmen oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise,   
"Evet" mühürü bastığı siyasi parti adaylarından istediğinin adı üzerinde bulu- 
nan boş dairenin de bulunduğu bölüme mühür basarak tercihini kullanmış sayılır.
Ancak, seçmen bu tercih hakkını bir aday için kullanmak zorundadır.       
  Tercihin yukarıdaki hükümlere uyulmadan konulması halinde tercih o oy    
pusulasını geçersiz kılmaz. Ancak oy pusulası, yapılmış olan tercihler dikkate 
alınmaksızın ilgili parti lehine verilmiş bir oy sayılır.            
                                        

  Madde 10 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, 2839 Sayılı Millet- 
vekili Seçimi Kanununun 35 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı fıkrası ile
(b) ve (c) bentleri yerine aşağıdaki hükümler uygulanır:            
  Listedeki adaylardan herhangi birinin aldığı geçerli tercih sayısı, siyasi 
partinin o seçim çevresinde aldığı tüm geçerli oyların % 15 oranını aştığı   
takdirde; bu oranı aşanlar itibariyle en çok tercih sayısı alandan başlamak   
üzere, sırasıyla o partiden milletvekilliğine seçilenler tespit edilir. Bahse  
konu oranı aşanların sayısı partinin o seçim çevresinden çıkaracağı milletveki- 
li sayısına ulaşmadığı takdirde, eksik kalan miktardaki aday parti listesindeki 
sıraya göre seçilmiş olur. O partinin son milletvekilliği için tercih sayıları- 
nın eşit olması halinde parti listesinde daha önde bulunan aday seçilmiş    
sayılır.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tercih kullanılmak suretiyle o siyasi partiye verilen geçerli tercihli oy  
pusulalarında herhangi bir adaya verilen tercih sayısının yukarıdaki fıkrada  
gösterilen oranı bulmaması halinde ise; tercih sayıları dikkate alınmayıp o   
partiden milletvekilliğine seçilenler parti listesindeki sıraya göre tesbit   
edilir.                                     
                                        

  Madde 11 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçimlerle ilgili  
kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.            
                                        

  Madde 12 - Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeter-  
liği bulunduğu halde XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimine hukuki veya   
fiili mazeretleri olmaksızın katılmayanlara, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi  
Kanununun 63 üncü maddesinde gösterilen para cezası ellibin lira olarak uygu-  
lanır.                                     
                                        

  Madde 13 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.1991 tari- 
hine kadar siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurulları gerekli gördük- 
leri tüzük değişikliklerini yapmaya yetkilidir.                 
                                        

  Madde 14 - XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Siyasi Partilerin  
yapacakları ön seçimlerde tespit edecekleri aday sayısında 2839 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gözönüne alınır.                         
                                        

  Madde 15 - Türkiye Büyük Millet Meclisi XIX uncu Dönem Milletvekili Genel  
Seçimi için oy verme günü 20 Ekim 1991 Pazar günüdür.              
                                        

  Madde 16 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, KASIM 1991 (Ek - 10)