Endeksler
                                        
           ADLİ PERSONEL İLE DEVLET DAVALARINI TAKİP         
             EDENLERE YOL GİDERİ VE TAZMİNAT            
             VERİLMESİ İLE 492 SAYILI HARÇLAR            
               KANUNUNUN BİR MADDESİNİN              
               YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI              
                 HAKKINDA KANUN                
                                        
  Kanun Numarası     : 3717                       
  Kabul Tarihi      : 8/5/1991                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 16/5/1991 Sayı : 20873          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip : 5 Cilt : 30 Sayfa           
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, adli personele ve Devlet davalarını takibe yet- 
kili Hazine Avukatları, Hazine Avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe 
yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan kişiler ile  
muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara yol gideri ve tazminat verilmesi- 
dir.                                      
                                        
  Yol giderleri tazminatı                           

  Madde 2 - Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma duru- 
munda olan hakimler, savcılar, askeri mahkemelerdeki subay üyeler ve icra müdür-
leri ile yardımcılarına, adli tabiplere, yazı işleri müdürlerine, zabıt katiple-
rine, mübaşirlere, hizmetlilere ve bu işlemlere katılan hazine avukatlarına, ha-
zine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 
3402 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan kişiler ile muhakemat hizmetlerinde gö- 
rev yapan memurlara yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarda yol tazminatı  
verilir.                                    
  1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınır- 
ları içinde ise, her iş için, 1 inci derece devlet memurunun aldığı geçici görev
yolluğu kadar,                                 
  2. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınır- 
ları dışında ise, her iş için, 1 inci derece devlet memurunun aldığı geçici gö- 
rev yolluğunun 1,5 katı kadar,                         
  Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulunduğu bele-
diye sınırları içinde, bir kısmı dışında ise, belediye sınırları içinde olan her
iş için 1 inci bent hükmü, belediye sınırları dışında olan her iş için, 2 nci  
bent hükmü uygulanır.                              
  Görülen işler birden fazla ise, ilgililerden alınacak yol giderleri uzaklık 
ile, yol tazminatı ise yukarıdaki bentler esasları ile orantılı şekilde bölüne- 
rek hesaplanır. Yazı işleri müdürleri ve zabıt katipleri için bu miktarın 2/3'ü,
mübaşirler ve hizmetliler için 1/2'si ödenir.                  
  Yol giderleri ile tazminat, ilgili kişiler tarafından işin yapılmasından ön-
ce, emaneten makbuz mukabilinde vezneye yatırılarak bununla ilgili deftere işle-
nip keşif ve işlem sonunda yapılan harcama bir tutanakla belgelenerek kalanı il-
gili kişiye verilir. Yol giderleri ile tazminatın bütçeden karşılanması halinde 
yapılacak ödemelerde ilgili hükümler uygulanır.                 
  Hazine avukatlarına yol tazminatı bütçenin ilgili tertibinden tediye olunur 
ve ayrıca gündelik ödenmez.                           
  (Değişik : 19/8/1991 - KHK - 449/2 md.) Birinci fıkrada sayılanlardan adli 
yargı hakim ve savcıları ile adli yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt ka- 
tibi, mübaşir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ile diğer personele tahakkuku 
müteakip yol tazminatının 1/2'si ödenir. Yol                  
                                        
KANUNLAR, KASIM 1991 (Ek - 10)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
tazminatının kesilen 1/2'si o yerdeki bir kamu bankasında açılan bir hesaba   
yatırılır. Bu hesaba yatırılan paraların % 10'u her ayın ilk haftası içinde   
Ankara'da bir kamu bankasında açtırılan Adalet Bakanlığı merkez hesabına gön-  
derilir. Mahalli hesapta toplanan paraların arta kalanı,o yargı çevresinde   
görevli adli yargı hakim ve savcıları ile adli yargıda görevli yazı işleri   
müdürü,zabıt katibi,mübaşir,icra müdürü,icra müdür yardımcısı ile diğer perso- 
neline (ceza infaz kurumu personeli hariç) ayda bir, eşit miktarda ödenir; an- 
cak, bu ödemenin yıllık tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge  
dahil) yıllık tutarının yarısını geçemez.                    
  (Ek : 19/8/1991 - KHK - 449/2 md.) Adalet Bakanlığı merkez hesabına gönde- 
rilen paralardan, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatının hakim ve savcı dışındaki 
personeline, Adalet Bakanınca belirlenen miktar ve esaslar dahilinde üç ayda  
bir ödeme yapılır. Yapılan ödemeler aylık olarak en yüksek Devlet Memuru aylı- 
ğının (ek gösterge dahil) yarısını geçemez. Yıl içerisinde toplanan paraların  
bu ödeme miktarını aşması halinde artan miktarın, yıl içinde mahallinden gelen 
miktara oranı kadar, mahallinden gönderilecek miktardan mahsup yapılır.     
                                        
  (Ek : 19/8/1991 - KHK - 449/2 md.) Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesapların
açılması, kesintilerin bu hesaplara yatırılması, merkez teşkilatındaki personele
yapılacak ödeme miktarı ve mahsup işlemleri ile uygulamaya ilişkin diğer esaslar
Adalet Bakanınca belirlenir.                          
                                        
  (Yedi ve sekizinci fıkralar mülga : 5/7/1991 - KHK - 433/16 md.)      
  Hazine Avukatı veya devlet davalarını takibe yetkili kişiye ödenecek yol  
tazminatının tahakkukunu müteakip, % 85'i ödenir. Yol tazminatının kesilen   
% 15'i emanet hesabına alınarak o il ve ilçede muhakemat hizmetlerinde görev  
yapan raportör, şef ve memurlara ayda bir eşit olarak ödenir.          
  Bu madde uyarınca verilen yol giderleri ve yol tazminatları ile ödemeler  
Damga Vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.             
                                        
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       

  Madde 3 - 492 Sayılı Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi yürürlükten kaldı-  
rılmıştır.                                   
                                        

  Geçici Madde 1 - 1991 Mali Yılında yol tazminatı olarak, 1991 Mali Yılı   
Bütçe Kanununa ekli (H) cetveli ile tesbit edilmiş olan (30.000.-) TL. esas   
alınır.                                     
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3717 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                                        
                    Yürürlükten Kaldıran mevzuatın     
                   ---------------------------------     
    Yürürlükten Kaldırılan                          
  Kanun veya Kanun hükümleri     Tarihi    Sayısı   Maddesi     
------------------------------------- ----------- ----------- -----------    
...                                       
8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli                      
Personel ile Devlet Davalarını Takip                      
Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Ve-                       
rilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanu-                      
nun Bir Maddesinin Yürürlükten Kal-                       
dırılması Hakkında Kanunun 2 nci mad-                      
desinin altıncı fıkrasında yer alan                       
"Bu hesaba yatırılan paraların % 10'u                      
her ayın ilk haftası içinde Ankara'da                      
bir kamu bankasında açtırılan Adalet                      
Bakanlığı merkez hesabına gönderilir.                      
Mahalli hesapta toplanan paraların                       
arta kalanı o yargı çevresinde                         
görevli adli yargı hakim ve savcıla-                      
rı ile adli yargıda görevli yazı                        
işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir,                      
icra müdürü, icra müdür yardımcısı                       
ile diğer personeline (ceza infaz ku-                      
rumları personeli hariç) ayda bir                        
eşit miktarda ödenir." cümleleri                        
ile 7 ve 8 inci fıkraları,                           
...                     5/7/1991 KHK/433  16       
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1991 (Ek-9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3717 SAYILI KANUNA EK DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
  Kanun                              Yürürlüğe  
  No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler       giriş tarihi 
----------- ------------------------------------------------ ------------------
KHK/433   a) 1 ve 3 üncü maddeleri               1/1/1992   
       b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun        
       Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrası-        
       nın 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;                 
        1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hüküm-        
       lerine tabi olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Per-        
       sonel Kanununa tabi olan personelden profesör, do-         
       çent ve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar,          
       926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa        
       ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla       
       657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden;       
       kadroları Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil olanlar        
       ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli için       15/8/1991 
        2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kap-        
       samına giren personelden öğretim üyeleri dışında ka-        
       lan öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurla-       
       rı Kanununa tabi personelden; kadroları Sağlık Hiz-        
       metleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil        
       olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup       
       da anılan Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"        
       bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan         
       unvanlarda bulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı,       
       Genel Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkan-        
       ları, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile        
       Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Def-        
       terdar, Başkan, Müdür ve Saymanlık görevlerinde bulu-       
       nanlar için                      15/1/1992  
        3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi per-        
       sonelden kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri,        
       Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve         
       Avukatlık Hizmetleri sınıflarına ait bulunan perso-        
       nel için                        15/7/1992  
        4. Kapsama dahil diğer personel için        15/1/1993  
       c) Diğer maddeleri                 15/7/1991 tari-
                                 hinden geçerli 
                                 olmak üzere  
                                  8/7/1991  
                                        
                                        
                                        
   KHK/449            --                15/10/1991 
                                        
                                        
                                        
                                        
  KANUNLAR, KASIM 1991 (Ek - 10)