Endeksler
                                        
       3, 4, 6, 7, 10 ve 14 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE            
           KARARNAMELERİN YÜRÜRLÜKTEN                
           KALDIRILMASINA DAİR KANUN                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası       :  3714                    
  Kabul Tarihi        :  8.5.1991                  
  Yayımlandığı R. Gazete   :  Tarih : 16.5.1991 Sayı : 20873       
  Yayımlandığı Düstur     :  Tertip : 5 Cilt : 30 Sayfa :        
                                        

  Madde 1 - a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Değiştirilen 89 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 3.4.1973  
Tarihli ve 3 Sayılı ;                              
                                        
  b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla  
Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına 
Dair 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin 1 inci maddesiyle Değiştirilen 224 
üncü Maddesinin Son İki Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 6.4.1973 Tarihli ve  
4 Sayılı;                                    
                                        
  c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Değişik 178 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 2.6.1973  
Tarihli ve 6 Sayılı ;                              
                                        
  d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Değişik 4 üncü maddesinin "D" Bendi ile Ek Geçici 21 inci Maddenin 2 nci  
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 22.8.1973 Tarihli ve 7 Sayılı;         
                                        
  e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Ge- 
çici 10 uncu Maddeye Bir Fıkra Eklenmesine Dair 24.1.1974 Tarihli ve 10 Sayılı; 
                                        
  f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 43 ve Ek Geçici 20 nci   
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 13.10.1978 Tarihli ve 14 Sayılı;     
  Kanun Hükmünde Kararnameler tümü ile yürürlükten kaldırılmıştır.      
                                        

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1991 (Ek - 9)