Endeksler
                TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
                                        
  Kanun Numarası    : 3713                        
  Kabul Tarihi     : 12/4/1991                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 12/4/1991 Sayı: 20843 Mükerrer        
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 30 Sayfa:125           
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
              Tanım ve Terör Suçları               
  Terör tanımı                                

  Madde 1 - Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya 
tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, 
siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin var- 
lığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya  
ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenli- 
ğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi  
veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir.           
  Bu Kanunda yazılı olan örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etra- 
fında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır.                   
  Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda 
geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar.  
  Terör suçlusu                                

  Madde 2 - Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getiril- 
miş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber 
veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensu- 
bu olan kişi terör suçlusudur.                         
  Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suç- 
lusu sayılır ve örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar.            
  Terör suçları                                

  Madde 3 - Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171  
ve 172 nci maddelerinde yazılı suçlar, terör suçlarıdır.            
  Terör amacı ile işlenilen suçlar                      

  Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;                    
  a) (Değişik: 13/11/1996-4211/1 md.) Türk Ceza Kanununun 145, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 157, 169 ve 384 üncü maddeleri ile 499 uncu maddesinin ikinci  
fıkrasında yazılı suçlar,                            
  b) 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (b), (c), (e) bentlerinde yazılı suçlar,   
  1 inci maddede belirtilen terör amacı ile işlendiği takdirde terör suçu sa- 
yılır.                                     
  Cezaların artırılması                            

  Madde 5 - 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili 
kanunlara göre tayin edilecek şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar veya para ceza- 
ları yarı oranında artırılarak hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, 
gerek o fiil için, gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukarı sınırı 
aşılabilir. Ancak şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalarda bu sınır ağır hapiste 36, 
hapiste 25, hafif hapiste 10 yılı geçemez.                   
  Açıklama ve yayınlama                            

 

 
  Madde 6 - İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğu- 
nun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından 
suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin    
hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
veya bu yolla kişileri hedef gösterenler beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar
ağır para cezası ile cezalandırılır.                      
  Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanla- 
ra beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir.      
  Bu Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açık- 
layanlar veya yayınlayanlar beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para  
cezası ile cezalandırılır.                           
  Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3  
üncü maddesindeki mevkuteler vasıtasiyle işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine 
de; mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktarı- 
nın, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış miktarının,  
mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler 
hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış 
tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu ceza ellimil- 
yon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verile- 
cek cezanın yarısı uygulanır.(1)                        
  Terör örgütleri                               

  Madde 7 - 3 ve 4 üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168, 169, 171, 313,  
314 ve 315 inci maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci   
maddesinin kapsamına giren örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar  
veya bunların faaliyetlerini düzenleyenler veya yönetenler beş yıldan on yıla  
kadar ağır hapis ve ikiyüzmilyon liradan beşyüzmilyon liraya kadar ağır para  
cezası, bu örgütlere girenler üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve yüzmilyon 
liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.    
  Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt mensuplarına yardım eden- 
lere ve örgütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa  
bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon li- 
raya kadar ağır para cezası hükmolunur.                     
  Bu yardım; dernek, vakıf, siyasi parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya  
bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğre- 
tim kurumlarında veya öğretim yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılır- 
sa ikinci fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur.               
  Ayrıca; dernek, vakıf, sendika ve benzeri kurumların teröre destek oldukla- 
rı tespit edildiğinde faaliyetleri durdurulur ve mahkemece kapatılır. Kapatılan 
bu kuruluşların mal varlıklarının müsaderesine karar verilir.(2)        
  Yukarıdaki 2 nci fıkrada belirtilen örgütle ilgili propaganda suçunun 5680 
sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile iş- 
lenmesi halinde,ayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli ise,bir önce- 
ki ay ortalama satış miktarının; mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler 
ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise,en yüksek tirajlı günlük mevkute- 
nin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası 
verilir. Ancak, bu para cezaları yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin  
sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve  
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur.(3)              
--------------                                 
(1) Bu maddenin son fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eser-
  ler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük 
  mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana.Mah.'nin 
  31/3/1992 tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı Kararı ile iptal edilmiş o-
  lup, iptal hükmü,sözkonusu Kararın yayımı tarihi olan 27/Ocak/1993 tarihin- 
  den başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girecektir.             
(2) Bu maddenin dördüncü fıkrası,"...benzeri kurumlar..."ibaresi yönünden,Ana. 
  Mah.'nin (1) nolu dipnotda yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.  
(3) Bu maddenin beşinci fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde bulunmayan basılı 
  eserler ile yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı  
  günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana.  
  Mah.'nin (1) nolu dipnotda yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.  
                                        
                                        
  Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda                  

  Madde 8 - (Değişik: 27/10/1995 - 4126/1 md.)                
  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü  
bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş 
yapılamaz. Yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüzmilyon liradan
üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu suçun mükerreren işlen-
mesi halinde, verilecek cezalar paraya çevrilemez.               
  Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun  
3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca 
sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış  
miktarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir.Ancak, bu para cezaları 
yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine  
verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis  
cezası hükmolunur.                               
  Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci fıkrada yazılı mevku- 
teler dışında basılı eser ve sair kitle iletişim araçları ile işlenmesi halinde,
sorumluları ve ayrıca kitle iletişim araçları sahipleri hakkında altı aydan iki 
yıla kadar hapis, yüzmilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası  
hükmolunur. Ayrıca bu fiilin radyo ve televizyonlar vasıtasıyla işlenmesi ha-  
linde mahkemece ilgili radyo ve televizyon kuruluşunun bir günden onbeş güne  
kadar yayından men'ine karar verilir.                      
  Birinci fıkrada yazılı fiillerin ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı kitle  
iletişim araçları ile işlenmesi halinde belirlenen ceza üçte birden yarıya kadar
artırılır.                                   
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                Yargılama Usulleri                
  Görevli mahkeme                               

  Madde 9 - Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili davalara Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinde bakılır ve bu suçları işleyenler ile bunların suçlarına iştirak 
edenler hakkında bu Kanun ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.            
  Avukat tarafından temsil ve görüştürülme                  

  Madde 10 - Bu Kanunun uygulanmasında;                    
  a - b) (İptal: Ana.Mah'nin 31/3/1992 tarih ve E.1991/18, K.:1992/20 sayılı 
kararı ile.) (1)                                
  Gözetim süresi