Endeksler
                                        
           KÖY EĞİTMEN KURSLARİYLE İLK ÖĞRETMEN           
           OKULLARININ İDARESİNE DAİR KANUN (1)           
                                        
  Kanun Numarası    : 3704                         
  Kabul Tarihi     : 7/7/1939                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 14/7/1939 Sayı: 4258             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 20 Sayfa: 886           
                                        

  Madde 1 - Öğretmen yetiştirilmek üzere Maarif Vekilliğince köylerde açılmış 
ve açılacak öğretmen okullariyle Maarif ve Ziraat Vekilliklerince köy eğitmeni 
yetiştirilmek maksadiyle 3238 sayılı kanuna göre açılan eğitmen kursları ihti- 
yaçlarına kifayet edecek miktarda Maarif Vekilinin talebi üzerine tahsis edile- 
cek Devlete ait tarla, çiftlik, bağ ve bahçe vesaire gibi arazi İcra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılacak esaslar dairesinde tefrik ve tesbit olunur.     

   Madde 2 - İlköğretmen okullariyle eğitmen kurslarının her biri için Maarif 
Vekaleti bütçesinden 20 000 liraya kadar mütedavil sermaye verilebilir. Bu iş- 
ler için icabeden vasıtalar da bu sermayeden temin edilir.           

   Madde 3 - Bu öğretmen okullariyle eğitmen kurslarının mütedavil sermayeden 
yapacakları alım ve satım işleri 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
hükümlerine tabi olmadığı gibi Divanı Muhasebatın vizesinden de müstesnadır.  
Ancak mütedavil sermaye muhasibi Divanı Muhasebata hesap vermekle mükelleftir. 
Mütedavil sermayenin işletilmesinden elde edilecek varidat fazlası malsandığına 
yatırılır.                                   

  Geçici Madde 1 - (7/7/1939 tarih ve 3704 sayılı Kanunun numarasız geçici  
maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                
  İlköğretmen okullariyle eğitmen kurslarından Ziraat Vekaletine ait iaşe ve 
ibateye müteallik her türlü eşya ve malzeme ile ziraat işlerinde kullanılan   
hayvan, alet ve her türlü ziraat vasıtaları Maarif Vekaletine devir ve mevcut  
kıymetleriyle mütedavil sermayeye ilave edilir. İkinci madde mucibince 1939 se- 
nesinde mütedavil sermaye hesabına verilecek paralar Maarif Vekaleti bütçesinin 
667 nci faslının birinci maddesinden verilir.                  

  Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               

  Madde 5 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.        
------------------                               
(1) 17/4/1940 tarih ve 3803 sayılı kanunla, bu kanunda adı geçen köy öğretmen  
  okulları tabiri köy enstitüleri şeklinde değiştirilmiş, köy öğretmen okul- 
  larını köy enstitülerine dönüştüren 3803 sayılı kanun ise 27/1/1954 tarih  
  ve 6234 sayılı kanunun 12. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış; aynı madde  
  ile 3704 sayılı kanunda geçen "köy enstitüleri" tabiri "ilk öğretmen okulu" 
  olarak değiştirilmiş olup, bu değişiklik metne işlenmiştir.