Endeksler
                   7199 - 7213                
                                        
                                        
                                        
           DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE           
              GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN              
                                        
                                        
 (8.6.1984 Tarih ve 223 Sayılı ve 28.12.1987 Tarih ve 304 Sayılı Kanun Hükmünde 
 Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulü ile 30.9.1960 Tarih ve 91 Sayılı Kanun ve 
 Bu Kanunun Ek ve Değişiklikleri, 16.8.1982 Tarih ve 44 Sayılı ve 14.10.1983  
   Tarih ve 151 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 9.4.1990 Tarih ve    
    414 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 7 nci Maddeleri ve     
      29.2.1984 Tarih ve 2983 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin       
         Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun)           
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3701                         
  Kabul Tarihi     : 6/3/1991                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 22/3/1991 Sayı: 20822             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 30 Sayfa:              
                                        
                                        
  Durumu  : Bu Kanun; 17/7/1991 tarih ve 437 sayılı "Devlet Planlama Teşki- 
        latı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" nin
        39 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup Küllliyattan  
        çıkarılmıştır.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, KASIM 1991 (Ek - 10)