Endeksler
                                        
                                        
          EVLENME KAĞITLARI VE BUNLARIN NÜFUS             
           KÜTÜKLERİNE TESCİLLERİ HAKKINDA              
                KANUN (1)                    
                                        
                                        
  Kanun Numarası     :3686                        
  Kabul Tarihi      :5/7/1939                      
  Yayımlandığı R. Gazete :Tarih: 12/7/1939 Sayı: 4256             
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 3 Cilt: 20 Sayfa: 816           
                                        

  Madde 1 - Evlenme işlerinde kullanılan isimleri merbut listede yazılı kağıt-
lar, Maliye Vekaleti tarafından tabı ve ihzar ettirilir ve Dahiliye Vekaleti  
tarafından belediyelere ve köylere parasız olarak verilir.           
  Bu kağıtlar, damga resminden ve her türlü harçlardan muaftır.        
  Evlenme işlerinin bu resmi kağıtlardan başkasına yazılması ve evlenenlerden 
her hangi bir şekilde masraf alınması yasaktır.                 
                                        

  Madde 2 - (Mülga: 21/2/1963 - 210/6 md.)                  

  Madde 3 - Evlenme akidleri, evlenme işleri memurları tarafından doğrudan  
doğruya nüfus idarelerine bildirilir ve bu bildirmeğe müsteniden nüfus kütükle- 
rine tescil edilir.                               
  Türkiye haricinde yapılan evlenme akidleri, konsoloslar tarafından Hariciye 
Vekaleti vasıtasile bildirilir. Ancak Türkiye haricinde konsolosluklardan başka 
makamlarca yapılan evlenme akitleri nüfus idarelerine bildirilmesi mecburiyeti 
kocaya aiddir.                                 
                                        

  Madde 4 - Nüfus Kanununun 26 ncı maddesi ile 2459 numaralı Tayyare Resmi  
Kanununun beşinci maddesindeki evlenme evrakına aid hükümler kaldırılmıştır.  

  Madde 5 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               

  Madde 6 - Bu kanun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Hariciye ve Maliye 
Vekilleri memurdur.                               
                                        
                  Liste                    
  Beyan kağıdı                                
  İlan kağıdı                                 
  İzin kağıdı                                 
  Muvakkat kağıdı                               
  Kayıt ihraç kağıdı                             
  İhbarname kağıdı                              
  Bülten                                   
  İkametgah ilmühaberi                            
  Sıhhat raporu                                
  İlan tezkeresi                               
  Evlenme zarfı                                
  Evlenme ilmühaberi                             
---------------------------                           
(1) Bu kanunun 1 inci maddesinin ve ekindeki listenin 15/11/1984 tarih ve 3080 
sayılı Kanuna aykırı hükümleri, mezkür kanunun 6 ncı maddesiyle yürürlükten kal-
dırılmıştır.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3686 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
                       ----------------------------------
     Yürürlükten Kaldırılan                        
    Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı  Maddesi 
------------------------------------------   --------  -------- --------- 
                                        
5/7/1939 - 3686 sayılı Kanunun 2 nci maddesi   21/2/1963  210    6   
5/7/1939 - 3686 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle                
eki listenin, 3080 sayılı Kanuna aykırı hükümleri 15/11/1984  3080    6   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        3686 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
    Kanun                          Yürürlüğe    
    No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi   
-------------  ------------------------------------------ ---------------  
                                        
 210                 -             28/ 2/1963   
3080                 -             21/11/1984