Endeksler
                                        
          İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU KANUNU          
                                        
  Kanun Numarası    : 3686                        
  Kabul Tarihi     : 5/12/1990                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/12/1990 Sayı: 20719            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip:5  Cilt:30  Sayfa:45            
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Dünya'da ve ülkemizde insan haklarına saygı ve 
bu konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu 
sağlamak ve başvuruları incelemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir İn- 
san Haklarını İnceleme Komisyonunun kuruluş, görev, yetki,çalışma usul ve esas- 
larını düzenlemektir.                              
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun; T.C. Anayasası ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi  
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi çok taraflı uluslararası belgelerde be- 
lirlenmiş bulunan insan hak ve hürriyetleri ile uluslararası alanda genel kabul 
gören insan haklarını kapsar.                          
                                        
  Komisyonun Kuruluşu                             

  Madde 3 - Üye sayısı Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca belir- 
lenecek İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda; siyasi parti grupları ile bağım- 
sızlar Meclisteki sayılarının - boş üyelikler hariç - üye tamsayısına nispet  
edilmesi ile bulunacak yüzde oranına uygun olarak temsil edilirler.       
  Bu Komisyon üyelikleri için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk  
seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç  
yıldır.                                     
  Komisyon, Siyasi Parti gruplarının yüzde oranlarına göre, bir başkan, iki  
başkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçer. Bu seçim, üye tamsayısının salt ço- 
ğunluğuyla toplanan Komisyonun, toplantıya katılanlarının salt çoğunluğunun   
gizli oyuyla yapılır.                              
                                        
  Komisyonun Görevleri                            

  Madde 4 - İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun görevleri şunlardır:    
  a) Uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişme- 
leri izlemek,                                  
  b) Türkiye'nin insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası andlaşma-  
larla T.C. Anayasası ve diğer milli mevzuat ve uygulamalar arasında uyum sağla- 
mak amacıyla yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek ve bu amaçla yasal  
düzenlemeler önermek,                              
  c) Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının gündemindeki konular hak-  
kında, istem üzerine görüş ve öneri bildirmek,                 
  d) Türkiye'nin insan hakları uygulamalarının, taraf olduğu uluslararası   
andlaşmalara, Anayasa ve Kanunlara uygunluğunu incelemek ve bu amaçla, araştır- 
malar yapmak, bu konularda iyileştirmeler, çözümler önermek,          
  e) İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvuruları 
incelemek veya gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek,        
  f) Gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlallerini incelemek ve bu  
ihlalleri o ülke parlamenterlerinin dikkatlerine doğrudan veya mevcut parlamen- 
ter forumlar aracılığıyla sunmak,                        
  g) Her yıl yapılan çalışmaları, elde edilen sonuçları, yurtiçi ve dışında  
İnsan Haklarına saygı ve uygulamaları kapsayan bir rapor hazırlamak.      
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Komisyonun Yetkileri                            

  Madde 5 - İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, 
Bakanlıklarla Genel ve Katma Bütçeli Dairelerden, mahalli idarelerden, muhtar- 
lıklardan, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuru-  
luşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bil- 
gi almak yetkisine sahiptir.                          
  Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvura- 
bilir ve Ankara dışında da çalışabilir.                     
                                        
  Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları                     

  Madde 6 - İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, üye tamsayısının en az üçte  
biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir;  
ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir   
fazlasından az olamaz.                             
  Komisyon, incelemelerini alt komisyonlar kurmak suretiyle de yapabilir.   
  Komisyon, görevleri ile ilgili olarak hazırladığı raporları Türkiye Büyük  
Millet Meclisi Bakanlığına sunar. Bu raporlar Danışma Kurulunun görüş ve öneri- 
si ile Genel Kurul gündemine alınabilir ve okunmak suretiyle veya üzerinde gö- 
rüşme açılarak bilgi edinilir.                         
  Komisyon raporları Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara da Başkanlıkça gönde- 
rilir.                                     
  Komisyonun gerekli görmesi halinde; inceleme konusunun sorumluları hakkında 
genel hükümlere göre kovuşturma veya işlem yapılabilmesi için, Türkiye Büyük  
Millet Meclisi Başkanlığınca Komisyon raporu ilgili mercie bildirilir.     
  Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme- 
lere ait giderler, Komisyonun Kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 
onayı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet   
Meclisi Bütçesinden karşılanır.                         
                                        
  İnceleme ve Sonucun Bildirilmesi                      

  Madde 7 - İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınca havale olunan başvurular ile ilgili konuları inceler.       
  Komisyon, başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlem hakkında başvuru  
sahibine en geç üç ay içinde bilgi verir.                    
                                        
  Uygulanacak İçtüzük                             

  Madde 8 - İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun çalışmalarında, bu Kanunda 
sarahat olmayan hallerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygu- 
lanır.                                     
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü- 
züğü gereğince komisyonlar üzerinde haiz olduğu denetleme yetkisi bu Komisyon  
için de geçerlidir.                               
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile  
Bakanlar Kurulu yürütür.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3686 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe  
  No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi 
-----------  ----------------------------------------------  ---------------- 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3686 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
     Yürürlükten Kaldırılan         ------------------------------ 
    Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi   Sayısı  Maddesi 
----------------------------------------------  --------- --------- -------- 
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)