Endeksler
                                        
                                        
               ADLİ SİCİL KANUNU                 
                                        
  Kanun Numarası    : 3682                        
  Kabul Tarihi     : 22.11.1990                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29.11.1990 Sayı: 20710            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5, Cilt:30   Sayfa:35           
                                        
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                 
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanun, kesinleşmiş ceza mahkümiyetlerine ilişkin bilgilerin,  
otomatik işleme tabi bir sistem kullanılarak toplanmasına, sınıflandırılmasına, 
değerlendirilmesine, muhafaza edilmesine, yaşatılmasına ve gerektiğinde en seri 
ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesine dair usul ve esasları belirler.  
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
          Merkezi, Bölgesel ve Mahalli Adli Siciller          
                                        
  Merkezi adli sicil                             

  Madde 2 - Yurt dışında doğmuş olan Türk vatandaşları ile Türkiye'de suç iş- 
lemiş olan yabancıların kayıtları da dahil, bütün adli sicil kayıtları Adalet  
Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezi Adli Sicilde  
tutulur.                                    
                                        
  Bölgesel ve mahalli adli sicil                       

  Madde 3 - Bölgesel ve mahalli adli sicil, hükümlülerin doğum yerleri ve   
kimlik bilgileri esas alınmak suretiyle, o yer Cumhuriyet savcılıklarında tutu- 
lur.                                      
  Bölgesel adli sicillerin kurulacağı yerler ile buralara bağlanacak mahalli 
adli siciller Adalet Bakanlığınca tespit edilir.                
                                        
  Adli sicile geçirilecek bilgiler                      

  Madde 4 - Adli sicile geçirilecek bilgiler şunlardır:            
  A) Türk adli ve askeri mahkemelerince verilerek kesinleşen;         
  a) Disiplin cezaları ile sırf askeri suçlar dışındaki ceza mahkümiyet-   
lerine,                                     
  b) Fer'i cezalara,                             
  c) Güvenlik tedbirlerine,                          
  dair kararlar;                               
  B) Anayasa Mahkemesi tarafından Yüce Divan sıfatı ile verilen mahkümiyet  
kararları ile Yargıtayın özel kanun hükümleri uyarınca yaptığı yargılama sonun- 
da verdiği cezalara dair kesinleşmiş mahkümiyet kararları;           
  C) Yabancı ülke mahkemelerince verilip, kesinleşen ve Türk Hükümetine bil- 
dirilen;                                    
  a) Türk kanunlarına göre suç sayılan fiillerden dolayı, Türk vatandaşları  
hakkında tesis olunan,                             
  b) Türk Devletinin şahsiyetine karşı işlenen bir cürümden veya milletler-  
arası anlaşmaların kapsamına giren suçlardan dolayı hükmolunan,         
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
  mahkümiyet kararları;                            
  D) Aşağıda gösterilen diğer kararlar ve hususlar;              
  a) Şartla salıverilme, şartla salıverilmenin geri alınması ve ertelenmiş  
cezaların Türk Ceza Kanununun 95 inci maddesine göre tenfizi hakkındaki mahkeme 
kararları,                                   
  b) Genel ve özel af, zamanaşımı ve şikayetten vazgeçme gibi sebeplerle asli 
ve fer'i cezaların ve güvenlik tedbirlerinin ortadan kaldırılması, değiştiril- 
mesi ve azalmasına dair kararlar,                        
  c) Karar düzeltilmesi üzerine verilen ve eski hükümde değişiklik yapan hü- 
küm ve kararlar, yazılı emir üzerine verilen hüküm ve kararlar, muhakemenin   
iadesi sonucunda verilen ve eski hükümde değişiklik yapan hüküm ve kararlar ile 
memnu hakların iadesine dair kararlar,                     
  d) Hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezalarının infaz edildiği, fer'i  
cezalarda, güvenlik tedbirlerinde sürenin bittiği, para cezalarının hürriyeti  
bağlayıcı cezaya çevrildiği hallerde infazın bittiği tarih.           
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
            Adli Sicil Bilgilerinin Verilmesi            
  Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler                 

  Madde 5 - Adli sicil bilgileri; mahalli ve bölgesel adli sicillerde o yer  
Cumhuriyet savcılıklarınca, merkezi adli sicilde ise Adalet Bakanlığı Adli Si- 
cil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce verilir.                  
  Adli sicil bilgilerini talep edebilecek merci ve kişiler          

  Madde 6 - Adli sicil bilgilerini, kamu kurum ve kuruluşları ile adli sicil 
kaydının ilgilisi talep edebilir. Özel Kanun hükümleri saklıdır.        
  Yabancı devletler tarafından istenilen bilgiler mütekabiliyet esaslarına  
göre verilir.                                  
  Bilgilerin gizliliği ve cezai sorumluluk                  

  Madde 7 - Adli sicilde tutulan bilgiler gizlidir. Bu bilgiler görevlilerce 
veya talep üzerine alan kurum ve kuruluşlarca açıklanamaz ve veriliş amacı dı- 
şında kullanılamaz. Bu bilgileri açıklayan veya veriliş amacı dışında kullanan- 
lara altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ve beşyüzbin liradan onmilyon lira- 
ya kadar ağır para cezası verilir.                       
  Gizliliğe aykırı hareket eden kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlilere  
ise, Türk Ceza Kanununun memurlara dair hükümleri uygulanır.          
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
           Adli Sicil Bilgilerinin Adli Sicilden           
                 Çıkartılması                 
  Adli sicildeki kaydın çıkartılması                     

  Madde 8 - Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten   
itibaren;                                    
  a) Kabahatten mahkümiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı  
bir yıl içinde,                                 
  b) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan 
fazla ağır hapis veya hapis cezasına mahkümiyet hariç olmak üzere; beş yıl veya 
daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkümiyet halinde diğer 
bir cürümden dolayı beş yıl içinde,                       
  c) (b) bendindeki silinmesi mümkün olmayan suçlara mahkümiyetlerin; suçu  
işlediği zaman 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde  
diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde, suçu işlediği zaman, 15 yaşını doldu- 
rup da 18 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cü- 
rümden dolayı on yıl içinde,                          
  d) (b) bendine göre silinmesi mümkün bulunan suçlara mahkümiyetlerin; suçu 
işlediği zaman 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde  
diğer bir cürüm-                                
                                        
                                        
den dolayı iki yıl içinde, suçu işlediği zaman 15 yaşını doldurup da 18 yaşını 
doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı üç  
yıl içinde,                                   
  Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahküm 
olunmadığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adli 
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece ve- 
ya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın  
adli sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. Ertelenmiş olan hükmün esa- 
sen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise,bu tarih esas alınır. Bu kararların bir 
örneği Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir. 
  Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idari 
nitelikte cezaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adli  
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce re'sen adli sicil kayıtlarından çıkartı- 
lır.                                      
  Ölüm ve yaş sebebiyle adli sicilden çıkarılacak ve adli sicilde muhafaza  
edilecek bilgiler                                

  Madde 9 - Ölen veya 80 yaşını tamamlamış hükümlülere ait adli sicil kayıt- 
ları Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce merkezi, böl- 
gesel ve mahalli adli sicilden çıkarılır.                    
   Bu Kanunun 8 inci maddesi ile bu maddeye göre adli sicilden çıkarılan bil- 
gilerden Anayasanın 76 ncı maddesinde sayılan suçlara ait olanlar, milletvekili 
adaylığı için talep edildiğinde verilmek üzere bilgi arşivinde muhafaza edilir. 
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
                 Son Hükümler                 
  Yönetmelik                                 

  Madde 10 - Bu Kanunun;                           
  a) 6 ncı maddesinde gösterilen adli sicil bilgilerinin isteniliş ve cevap  
verme usulleri,                                 
  b) Diğer maddelerin uygulama usul ve esasları,               
  Adalet Bakanlığınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içerisinde çıkartılacak yönetmelikte belirlenir.                
  Bölgesel ve mahalli adli sicildeki atamalar                 

  Madde 11 - Bölgesel ve mahalli adli sicildeki şube müdürü,şef,sistem çözüm- 
leyicileri, programcılar, mühendisler, bilgisayar işletmenleri, veri hazırlama 
ve kontrol işletmenleri, istatistikçiler ve anketörler Adalet Bakanlığınca; di- 
ğer personel, bağlı olduğu Adalet Komisyonunca atanırlar. (Mülga ikinci cümle: 
18/8/1993-KHK-520/7 md.)                            
  Kaldırılan hükümler                             

  Madde 12 - 4664 sayılı Adli Sicil Kanunu ile 647 sayılı Cezaların İnfazı  
Hakkında Kanunun 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.           

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunda öngörülen adli sicil ve istatistik sisteminin  
bütün yurtta kuruluşu bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl  
içinde tamamlanır.                               

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Adalet Bakanlığı Adli 
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olup, işleme tabi tutulan veya 
tutulmayan adli sicil bilgilerinden, bu Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerine göre  
çıkartılması gereken kayıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Genel Müdürlü- 
ğün teklifi ve Bakanlığın onayı ile teşekkül edecek komisyon tarafından adli  
sicilden çıkartılır.                              

  Geçici Madde 3 - Ekli listelerde belirtilen kadrolar ihdas edilerek, 190  
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Adalet Bakanlığına  
ait bölümlerine eklenmiştir.                          
  Yürürlük                                  

  Madde 13 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 14 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek - 18)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3682 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe  
  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi 
---------- ------------------------------------------------- ---------------- 
 KHK-520             -                16/9/1993   
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3682 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
    Yürüklükten Kaldırılan         ------------------------------ 
   Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi   Sayısı  Maddesi 
--------------------------------------------  --------- --------- -------- 
22/11/1990 tarih ve 3682 sayılı kanunun                     
11'inci maddesinin ikinci cümlesi        18/8/1993  KHK/520   7   
                                        
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek - 18)