Endeksler
           ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLİLİKLERİNE             
                 DAİR KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası    : 3671                         
  Kabul Tarihi     : 26.10.1990                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 28.10.1990 Sayı: 20679            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5  Cilt: 30 Sayfa: 12           
                                        
  Ödenek, Yolluk, Diğer Mali ve Sosyal Haklar                 

  Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tuta- 
rı, en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek Devlet memu- 
runa ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna göre de gelir vergi-
sine tabi tutulmaz.                               
  Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık 
ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir.                  
  Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez.               
  Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek Devlet memurunun almakta ol- 
duğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar.                  
  Emeklilik                                  

  Madde 2 - (Değişik: 3/4/1997 - 4234/1 md.)                 
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ile dışardan atanan bakanlar, seçil-  
dikleri veya atandıkları, emekli olanlar ise istekte bulundukları tarihi izleyen
ayın başından itibaren T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Emekli olan- 
ların iştirakçi oldukları sürece sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylık- 
ları kesilir.                                  
  T.C.Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerin emeklilik keseneğine esas aylık- 
larına T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin derece ve kadamelerine göre yarar- 
lanmakta olduğu en yüksek ek gösterge rakamı uygulanmak suretiyle işlem yapılır.
  Bu şekilde ilgilendirilenlerden; 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanun hü- 
kümleri dikkate alınarak gerek 5434 sayılı Kanunun, gerekse 506 ve 1479 sayılı 
Kanunların genel hükümleri çerçevesinde, aylıklarını bağlaması gereken kurumun 
hizmet süresi ve diğer şartları taşıyanların T.C.Emekli Sandığı veya Sosyal Si- 
gortalar Kurumu veya Bağ-Kur veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine  
tabi sandıklardan emekli olmaları halinde, T.C.Emekli Sandığında devam eden iş- 
tirakçilerine son verilerek, emekli aylıkları ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca
bağlanır.                                    
  T.C.Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarınca bağlanacak   
emekli aylıkları ile aynı hizmet süresine ve aynı öğrenim durumuna sahip emsa- 
li Yasama Organı Üyelerine makam tazminatı, ek gösterge ve diğer unsurlar da-  
hil edilerek T.C. Emekli Sandığınca bağlanması gereken emekli aylığı tutarı   
arasındaki fark tazminat olarak, bu Kanunun 5 inci maddesiyle oluşturulan fon- 
dan karşılanır. Yasama Organı Üyeliği sona erenler hakkın da da yukarıdaki   
fıkralar uygulanır.                               
  İşbu hükümler; bu Kanundan yararlananlardan ölenlerin dul ve yetimleri hak- 
kında da uygulanarak aylık bağlanır.                      
  Makam tazminatı da T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin yararlanmakta olduğu
en yüksek tutarın dörtte üçü üzerinden ödenir. Makam tazminatı ödenmesine ve  
kesilmesine dair özel hükümler ile bu Kanunun 5 inci Maddesine göre ödenecek  
tazminata ilişkin hükümler saklıdır.                      
  5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten iti-  
baren, Yasama Organı Üyeleri ile dışardan atanan bakanların bu görevlerde geçen 
her hizmet yılı için aynı Kanunun 32 nci maddesi çerçevesinde üç aylık fiili  
hizmet zammı uygulanır.                             
  Emekli Aylığının Bağlanması                         

  Madde 3 - (Değişik: 3/12/1992 - 3855/3 md.)                 
  Yasama Organı Üyeleri ile dışardan atanan bakanların veya daha önce bu   
görevlerde bulunmuş olanların istekleri üzerine emekli aylıklarının bağlan-   
masında, emekli aylığını bağlayacak ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzua-  
tında yer alan genel hükümler uygulanır.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Milletvekilleri ile Yasama Organı Eski Üyelerinin Sosyal Hakları (1)    

  Madde 4 - (Değişik : 24/11/1994 - 4049/4 md.)                
  Milletvekillerinin, Yasama Organı Üyeliği ile açıktan atandığı Bakanlık   
görevi sona erenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertle-    
rinin; ölenlerin aylık veya 5 inci madde gereğince tazminat alan veya müstahak 
olup da, bu tazminatı 5 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlar sebebiyle   
alamayan dul ve yetimlerinin tedavileri Türkiye Büyük Millet Meclisince     
sağlanır.                                    
  Tazminat                                  

  Madde 5 - (Değişik: 24/11/1994 - 4049/5 md.)                
  (Değişik birinci fıkra: 3/4/1997 - 4234/2 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyeleri ile dışardan atanan bakanlar için emekli olup olmadıklarına bakılmaksı- 
zın, görevleri devam ettiği sürece, aylık ödeneklerinin brüt tutarından her ay 
için verilecek % 8 oranında dayanışma primlerinden oluşacak bir fon kurulumuş- 
tur. Halen milletvekili olmayıp da emekli aylıkları T.C. Emekli Sandığı dışın- 
daki sosyal güvenlik kuruluşlarınca bağlananlardan fondan yapılan ödemenin % 8'i
oranında, aylıkları T.C. Emekli Sandığınca bağlananlardan da % 4'ü oranında fon 
idaresince fona kesinti yapılır. 2 nci Madde uyarınca kendilerine fark tazminat 
ödenenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödemek suretiyle geçen süreleri- 
nin son yedi yılının, T.C. Emekli Sandığına prim ödenerek geçirilen kısmının  
üçbuçuk yıldan az olması halinde; bu süreyi üçbuçuk yıla tamamlayıncaya kadar  
geçen süre için ilgilerden, en yüksek devlet memurunun T.C.Emekli Sandığı kese- 
neğine esas tutarı üzerinden, ayrıca fona % 15 oranında tamamlayıcı prim kesi- 
lir.                                      
  Bu fondan Yasama Organı Üyeliği ve dışardan atanılan bakanlık süreleri   
sona ermiş olup da görev süreleri (2) yılı doldurmuş bulunanlara, emekli olup  
olmadıklarına bakılmaksızın (24.000) gösterge rakamının memur aylıklarına ait  
katsayı ile çarpımından bulunan miktarda her ay için tazminat ödenir. Bu    
tazminatın ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmesinde iki yıl görev şartı aranmaz.
Bu tazminat, ölenlerin 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 67 nci     
maddesinde belirtilen emekli aylığına müstahak dul ve yetimlerine eşit oran-  
larda ve aynı Kanunun 70,72,73,74,75,76,77,93 ve 108 inci maddeleri hükümlerine 
göre ödenir. (2)                                
  Bu tazminat, yönetim, denetim, danışma ve tasfiye kurulu üyeliği dahil   
olmak üzere kamu kesiminde veya özel kesimde her ne suretle olursa olsun aylık 
veya ücret mukabili görev alanlara ve gerçek usulde gelir vergisi mükellefi   
olmalarını gerektirecek şekilde ticari veya sınai faaliyette veya serbest    
meslek faaliyetinde bulunanlara, bu durumları devam ettiği sürece ödenmez.   
Bu tazminat, damga vergisi hariç, herhangi bir vergi veya kesintiye tabi    
tutulmaz.                                    
  Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay 
içinde durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirirler. Bu durumun 
ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren tazminat ödenmesine son  
verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara ödenen tazminat kanuni faizi ile  
birlikte geri alınır.                              
  Fonun nakit durumu gerekli ödemeleri karşılayamadığı takdirde, Türkiye   
Büyük Millet Meclisi Bütçesine bu husus için konulacak ödenekten tediyede    
bulunulur.                                   
------------                                  
(1) Bu madde başlığı 24/11/1994 tarih ve 4049 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 
  metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.                  
(2) Bu fıkrada yer alan (9.000) gösterge rakamı 3/4/1997 tarih ve 4234 sayılı  
  Kanunun 2 nci maddesiyle 24.000'e yükseltilmiş ve metne işlenmiştir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hak Kazanma ve Ödeme                            

  Madde 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu sıfatı iktisap ettikleri 
aydan itibaren, bu Kanunda belirtilen ödenek ve yolluklara hak kazanırlar. Her- 
hangi bir nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkanların istih-
kakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden aybaşından itibaren verilmez. Ancak,
ölüm ve çeşitli sebeplerle genel seçimin yenilenmesi halinde önceden aldıkları 
üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmaz. Aylık ödenek ve yollukların üç aylığı
peşin olarak ve çekle ödenir.                          
  Ölüm Yardımı                                

  Madde 7 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayı-
lı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet Me- 
murunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) oniki aylık tutarı ölüm yar- 
dımı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden usulü dairesinde ve resen 
ödenir.                                     
  Yasama Organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle bi-
rinci fıkraya göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye  
Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir.                    
  Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngö-
rülen ölüm yardımları yapılmaz.                         
  Bu maddenin tatbikinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci madde-
si hükümleri yugulanır.                             
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 8 - 9.10.1984 tarih ve 3053 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulan-  
maz.                                      

  Geçici Madde 1 - (Mülga : 3/12/1992 - 3855/6 md.) (3)            

  Geçici Madde 2 - (Değişik: 24/11/1994 - 4049/9 md.)             
  (...)(1);5 inci maddede yer alan 9000 rakamı da 1995 yılında 12.000,    
1996'da 13.000, 1997 ve müteakip yıllarda 14.000 olarak uygulanır.(2)     

  Geçici Madde 3 - (Değişik: 24/11/1994 - 4049/ 9 md.)            
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 28.10.1990 tarihinden önce görevleri sona   
ermiş olanlar için bu Kanunun 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında söz konusu   
edilen makam tazminatı ile, 5 inci maddesine göre tespit edilen tazminatların  
ödenmesinde iki yıllık görev süresini doldurma şartı aranmaz. (Değişik cümle:  
3/4/1997-4234/3 md.) Ancak bu hüküm 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun  
92 nci maddesi kapsamına girenler hakkında uygulanmaz.             

  Geçici Madde 4 - (Mülga: 3/12/1992 - 3855/6 md.) (3)            

  Geçici Madde 5 - (Mülga: 3/12/1992 - 3855/6 md.) (3)            

  Geçici Madde 6- (Ek: 3/4/1997-4234/3 md.)                  
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Yasama Organı Üyeleri ile dışarı-
dan atanan bakanlarla bunların dul ve yetimlerine çeşitli kanunlarda yeralan  
hükümlere göre bağlanmış bulunan aylık ve sair tazminatlarla, bunların diğer  
özlük, sağlık ve sosyal haklarına ilişkin olarak yapılmış bulunan her türlü   
işlem ve tahsisler geçerli olduğu gibi bu kanunların uygulanmasından doğmuş   
olan haklar ve bağlanmış bulunan aylık ve tazminatlar kazanılmış hak olarak sak-
lı olup, ilgilileri hakkında uygulanmasına ve bağlanmış bulunan emekli, dul ve 
yetim aylık, tazminat ve sair haklarının ödenmesine devam edilir.        
  Birinci fıkra kapsamında bulunan aylık ve sair hak ve tazminatların tahsis 
ve bağlanmasına ilişkin her türlü işlemler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-  
rihten önce ölenlerin dul ve yetimleri bakımından da geçerli olup, dul ve ye-  
tim aylıkları bu Kanundaki oranlar dahilinde bağlanır ve sair özlük, sağlık   
ve sosyal haklarının sağlanmasına da devam olunur.               

  Geçici Madde 7 - (Ek:3/4/1997-4234/3 md.)                  
  Emekli aylığı bağlanmasına esas hizmet süreleri toplamı kadın ise 20 yıl-  
dan, erkek ise 25 yıldan eksik olan ve halen bu Kanun uyarınca kendilerine san- 
dıkça aylık bağlanmış bulunanlardan istekte bulunanlar, eksik kalan süreleri  
için en yüksek iştirakçinin T.C. Emekli Sandığı keseneğine esas aylık tutarı  
üzerinden toplam kesenek ve kurum karşılıklarını bu Kanunun yayımı tarihini   
takip eden dört ay içinde defaten ödemeleri halinde borcun tamamının ödendiği  
tarihi takip eden ay başından itibaren aylıkları yükseltilir. Bu suretle ihya  
edilen süreleri için ikramiye ve aylık farkları ödenmez ve bu süreler için   
fiili hizmet zammı verilmez.                          
  Ayrıca borcun tahakkukunun yapıldığı tarihi takip eden aybaşı ile borcun  
tamamının ödendiği tarihi takip eden aybaşına kadar geçen sürede emekli ay-   
lığı ödenmez.                                  
  Yürürlük                                  

  Madde 9 - Bu Kanunun 2 nci maddesi ile geçici 4 üncü maddesi 1 Temmuz 1990 
tarihinde; diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak 2 nci madde- 
nin son fıkrasında yer alan fiili hizmet zammı verilmesinden dolayı bu Kanunun 
yürürlüğünden önce geçmiş süreler için aylık ve ikramiye farkı ödenmez.     
  Yürütme                                   

  Madde 10 - Bu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
---------------------                              
(1) Bu arada yer alan "2 nci maddede yer alan 8000 rakamı 1995 ve müteakip   
  yıllarda 9000;" ibaresi Anayasa Mahkemesinin 17/10/1996 tarih ve E.1996/4, 
  K.1996/39 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.                
(2) Bu maddede yer alan (14.000) rakamının, 1997 mali yılında (24.000) olarak  
  uygulanacağı 18.12.1996 tarih ve 4219 sayılı 1997 Mali Yılı Bütçe Kanununun 
  42/d maddesi ile hüküm altına alınmıştır.                  
(3) Bu maddelere göre yapılmış olan işlemlerin geçerli olduğu gibi kazanılmış  
  hakların da saklı kalacağı, 3/12/1992 tarih ve 3855 sayılı Kanunla hükme  
  bağlanmıştır.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3671 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
     Yürürlükten Kaldırılan        ---------------------------------
     Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı  Maddesi 
-------------------------------------------  ------------ ---------- ----------
  3671 sayılı Kanunun Geçici 1, 4 ve                     
  5 inci maddeleri,             3/12/1992   3855     6   
  3855 sayılı Kanunun 1,2,4,5 ve 7 nci                    
  maddeleri.                24/11/1994   4049    10   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3671 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
------------ ---------------------------------------------- ----------------- 
  3855              --               15/1/1993   
  4049              --               6/12/1994   
  4234          Geçici 7 nci maddesi          15/4/1997   
             Diğer maddeleri             8/1/1997   
                               tarihinden geçerli
                               olmak üzere yayımı
                                 tarihi olan  
                                 15/4/1997