Endeksler
                 1707 - 1710                  
                                        
            MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUN            
                                        
  Kanun Numarası     : 3670                       
  Kabul Tarihi      : 5/7/1939                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 11/7/1939 Sayı: 4255           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 20 Sayfa: 784           

  Madde 1-8 - Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58. md.)               

  Madde 9 - Piyango İdaresinin hasılatı ile bilet, liste ve ilanları ve resmi
dairelerle olan muhaberatı, keşidede kazananların ikramiye ve amortileri;Devlet,
belediye ve hususi idarelere aid her türlü vergi ve resimden muaftır.      

  Madde 10-11 - (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58. md.)             

  Madde 12- Piyango idaresine aid mallar Devlet malıdır. Bunları çalanlar, ih-
tilas edenler, zimmete geçirenler veya her ne suretle olursa olsun sui istimal 
edenler ve piyango biletlerini taklid ve tahrif edenler Devlet malları ve para- 
ları hakkında ika olunan bu gibi suçlara müterettib cezalara tabidirler.    

  Madde 13- Biletlerin, üzerinde yazılı kıymetlerden daha yüksek fiatla satıl-
ması memnudur. Hilafına hareket eden bayiler yüksek fiatla sattıkları beher bi- 
let için yirmi liradan yüz liraya kadar hafif para cezasına mahküm edilecekleri 
gibi bayilik ruhsatnameleri de istirdad edilir.                 

   Madde 14-15 - (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58. md.)             

   Geçici Madde 1-2 - (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58. md.)          

   Madde 16 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              

   Madde 17 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
                                        
 KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        3670 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATlN      
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHiNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
 Kanun                              Yürürlüğe   
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
--------    -----------------------------------------   --------------  
 3230                -               28/ 6/1985  
 3238                -               13/11/1985  
 5772                -               1/ 6/1951  
 KHK-320         33, 38, 51, 52, 53         Kanunlaştığı tarihte
             Diğer maddeleri             6/ 6/1988  
                                        
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)