Endeksler
          BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI          
           AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA          
                  KANUN (1)                  
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 3659                       
  Kabul Tarihi      : 3/7/1939                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 11/7/1939 Sayı: 4255            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 20 Sayfa: 770           
                                        

  Madde 1- Aşağıda yazılı müesseseler memurları bu kanun hükümlerine tabidir: 
  A) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisa- 
di teşekküllerin teşkilatiyle idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı Ka- 
nun hükümlerine tabi teşekküller ve müesseseler,                
  B) (Değişik: 31/5/1948 - 5212/1 md.) Hususi kanunlarla kurulan bankalar ve 
teşekküllerle hususi surette teşekkül eden ve sermayesinin yarısından fazlası  
Devletin veya bu kanunda yazılı teşekkül ve müesseselerin elinde bulunan milli 
bankalardaki memurlar,                             
  C) Devletçe veya mülhak veya hususi bütçeli idarelerce veya belediyelerce  
veya yukarıdaki bendlerde yazılı teşekkül ve bankalar tarafından sermayesinin  
yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküller ve bunların aynı   
nispette iştirakleriyle vücut bulan kurumlar ve ticaret ve sanayi odaları ve  
borsalar veya satın alınıp belediyelere bağlanan müesseseler.          
                                        

  Madde 2 - Birinci madde hükmüne giren bilümum müesseseler memurları için 14 
derece tayin edilmiştir. Bu derecelere ait aylık asıllariyle tutarı aşağıdaki  
cetvelde gösterilmiştir.                            
                                        
           Derece   Aylık aslı   Tutarı             
          --------  -------------  ---------            
            1      150      600              
            2      125      500              
            3      100      400              
            4      90      300              
            5      80      260              
            6      70      210              
            7      60      170              
            8      50      140              
            9      40      120              
----------------                                
(1) Bu Kanun ile ek ve değişikleri, bu Kanuna tabi kurumların personeli hakkın- 
  da kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur. 
  Bu personelin aylıklarının hesabında 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı (Devlet 
  memurları Kanunu) na 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen Ek ge- 
  çici 9 uncu madde hükümleri uygulanır.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
          Derece    Aylık aslı   Tutarı             
          --------   ------------  --------            
           10       35      100              
           11       30      85              
           12       25      75              
           13       20      60              
           14       15      50              
                                        
  Ancak birinci madde hükmüne giren müesseseler kendi bünyelerinin hususiyet- 
lerine veya kadro icaplarına göre 14 üncü dereceden aşağı dereceler ihdas ede- 
bilirler.                                    
  14 üncü dereceden aşağı ihdas edilen bu derecelere memur alınması veya yine 
bu dereceler arasında terfi ettirilmeleri işbu kanun hükümlerine tabi değildir. 
                                        

  Madde 3 - Birinci maddede yazılı teşekkül ve müesseselerin Umum Müdür ve  
Umum Müdür Muavinlerine ve idare meclisleri reis ve azalarına ve murakıplara ve 
3460 sayılı kanunla kurulan umumi murakabe heyetinin reis ve azalarına verile- 
cek aylıklar bu kanunun tahdidatına tabi olmaksızın ve ikinci madde ile tesbit 
edilen azami aylık derecesini geçmemek şartiyle müesseselerin ve vazifelerinin 
vüsat ve ehemmiyetine ve derecelerine göre İcra Vekilleri Heyetince tayin olu- 
nur.                                      
                                        
  3460 sayılı kanun hükümleri mahfuzdur.                   

  Madde 4 - Mesleki tahsil görerek mesleklerine ait müesseselere intisab   
edenler ile bu kanunun 3 üncü maddesinde yazılı vazifelerde bulunacaklar müs-  
tesna olmak üzere bidayeten memuriyete alınacakların müsabaka imtihanına,birden 
fazla talip bulunmadığı takdirde ehliyet imtihanına, girip kazanmaları şarttır. 
                                        

  Madde 5 - (Mülga: 28/2/1959 - 7244/11 md.)                 

  Madde 6 - Kadroda açık yer bulunmaması dolayısiyle tahsillerine göre gire- 
bilecekleri dereceden daha aşağı derecede bir memuriyete alınanlar dairelerinde 
ilk açık vukuunda girebilecekleri derecelere tercihan tayin olunurlar.     
                                        

  Madde 7 - Bu müesseselere bidayeten alınırken yabancı bir dil bilmedikleri 
halde memuriyete geçtikten sonra öğrendikleri veya bir dil bildiklerinden dola- 
yı bir üst dereceye alınanlardan bilahare bir dil daha öğrendikleri beşinci   
maddenin H fıkrasında yazılı şartlar dairesinde sabit olanlara, yapılacak ni-  
zamname ile tesbit olunacak nisbetlerde ve bir defaya mahsus olmak üzere, nakdi 
mükafat verilebilir.                              
                                        

  Madde 8 - (Değişik: 17/7/1944 - 4621/2 md.)                 
  1 - Yukarı dereceye terfi için aranılacak ehliyet ve liyakatten başka en az 
üç sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar müddet o derece aylığını fiilen almış 
olmak şarttır.                                 
  2 - Bir terfi müddeti içinde üç defa takdirname alan memurların kıdemine, o 
dereceye mahsus olmak üzere, bir seneye kadar zam yapılabilir.         
  3 - Her ne sebeple olursa olsun bir dereceden fazla terfi caiz değildir. Şu 
kadar ki, kadroya göre aşağı derecede memuriyet olmadığı veya ehil memur bulun- 
madığı takdirde yedinci ve daha yukarı derecedeki memuriyetlere, en çok iki de- 
rece aşağıdan memur tayin olunabilir. Bu suretle en çok iki derece yukarıya ta- 
yin olunanlara hak kesbettikleri derece aylığı tutarı ve fevkalade zammı ile  
tayin olundukları derece aylığı tutarı ve fevkalade zammı arasındaki fark İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle verilebilir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Her hangi bir derecedeki memurun kendi aylığı ile daha yüksek dereceli bir 
vazifede istihdamı da caizdir.                         
  4 - Bulundukları derecelerde terfi müddetlerini doldurmuş ve terfie hak ka- 
zanmış oldukları halde kadroda açık yer olmamak veya bulundukları memuriyette  
kalmalarına müesseselerince lüzum görülmek veya bulundukları memuriyetlerde üst 
derece olmamak sebepleriyle terfi edemiyenler, bir üst derece aylığı ve bu de- 
recede de bir terfi müddeti geçirmiş ve terfie hak kazanmış olduğu halde aynı  
sebeplerle üst dereceye terfi edemiyenler, daha bir üst derece aylığı verilerek 
terfi ettirilebilir.                              
  İkinci derece memuriyetlerde bulunup da bu suretle bir üst derece aylığı  
almış olanlardan bir terfi müddeti daha geçiren ve terfie hak kazananlara yüz  
lira aylık tazminat verilebilir.                        
  Birinci derece memuriyetlerde bulunanlardan bu derecede bir terfi müddetini 
dolduran ve terfie hak kazananlara yüz lira ve bunlardan ikinci bir terfi müd- 
detini dolduran ve terfie hak kazananlara daha yüz liralık tazminat verile-   
bilir.                                     
  Bu bent hükmüne göre yapılacak terfilerle aylık tazminat verilecek hallerde 
memurun bulunduğu derece aylığını bir terfi müddetince müktesep hak olarak al- 
mış bulunması ve ikinci ve daha yukarı derecedekiler için ayrıca alakalı veki- 
lin tasvibi esastır.(1)                             

  Madde 9 - Bu müesseseler için ihtisas mevkileri olduğu 3460 sayılı kanun  
mucibince teşkil edilen umumi murakabe heyetinin mütalaası alındıktan sonra ön- 
ceden İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek olan yerlere bu müesseseler me- 
murlarından veya hariçten bu kanunun koyduğu takyidata tabi olmaksızın ikinci  
madde ile tesbit edilen dereceler dahilinde aylıklı memur tayini caizdir.    
Şukadarki bu suretle mütehassıs olarak istihdam keyfiyeti o ihtisas mevkii   
haricinde müktesep bir hak teşkil etmez.                    
  Bu müesseselerin kadroları dışında muvakkat hizmetlerin ifası için mukave- 
leli mütehassıslar istihdamına lüzum hasıl olduğu takdirde bunların ücretleri  
İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur.                     
                                        

  Madde 10 - Tabipler, avukatlar, aidat veya ücretli tahsildarlar, satış me- 
murları, ambar memurları, daktilolar, stenolar, mekanoğraflar, evrak müvezzii, 
bekçi, kolcu, kaloriferci, şoför, odacı ve hademeler gibi müstahdemlerle her  
müessesenin hususi bünyesine göre istihdamına lüzum göreceği muvakkat veya mü- 
teferrik müstahdemler ve alelümum işçi usta ve ustabaşılar bu kanun hükümlerine 
tabi değildir.                                 
                                        

  Madde 11 - (Mülga: 28/2/1959 - 7244/11 md.)                 

  Madde 12 - (Değişik: 17/7/1944 - 4621/3 md.)                
  Bu kanuna tabi müesseselerin birinden diğerine veyahut bunlardan Devlet   
teşkilatından birine veya Devlet teşkilatından bu müesseselere memur nakli o  
memuru tayine salahiyetli olan makamın müsaadesine bağlıdır. Hademe, odacı,   
şoför ve bekçilerle bu gibilerin gördükleri işin mahiyetçe benzeri olan işlerle 
çalıştırılanlar müstesna olmak üzere, 3656 sayılı kanunun 19 uncu ve bu kanunun 
10 uncu maddelerine giren müstahdemler dahi bu müsaadeye tabidirler.      
  İstifa edenler hakkında da üç ay müddetle bu hükümler tatbik olunur.    
-------------------------                            
(1) Bu maddenin uygulanmasında EK 5 inci maddeye bakınız.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - (Değişik: 17/7/1944-4621/4 md.)                 
  Bu müesseseler memurlarına (İdare Meclisi reis ve azaları hariç) almakta  
oldukları aylıklardan başka:                          
                                        
  A) (Mülga: 9/2/1951-5715/1 md.)                       
  B) Devletin maaşlı memurları için kabul edilen esas ve nispetleri geçmemek 
şartiyle usulen mezun olanlara veya kısa askerlik hizmetini yapmak veya talim  
ve manevra için vazifeden ayrılanlara, aylıkları verilebileceği gibi hasta   
olanların tedavi ve yol masrafları ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze  
masrafları ödenebilir. 4161, 4311 ve 4379 sayılı kanunların hükümleri mahfuz-  
dur. (1)                                    
                                        
  C) (Mülga: 12/3/1964-440/36 md.)                      
  D) Maden arama ve işletme ve maden cevheri işleme yerlerinde çalışanlardan 
yaptıkları hizmetin ağırlığına ve diğer hususiyetlerine göre lüzumlu görülecek 
olanlara bu yerlerde çalıştıkları müddete münhasır olmak üzere idare meclisle- 
rinin ve Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünde direktörler ve şefler encümeninin  
kararı ve alakalı vekilin tasvibi ile aylık ve fevkalade zamları tutarlarının  
yüzde 20 sine kadar bir tazminat verilebilir.                  
                                        
  E) (Mülga: 12/3/1964-440/36 md.)                      
  F) Maden işletmeleriyle sınai ve zirai işletmelerin iş yerlerini fiili su- 
rette sevk ve idare eden müdür, müdür muavini, teknik ve ticari kısımlar şefle- 
rine, bu işletmelerden her birinin yıllık bilançolarında görülen safi kardan  
yüzde bire kadarı gayret ve ehliyetleriyle mütenasip olmak üzere alakalı veki- 
lin teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle "kar hissesi"olarak verilebilir. 
  Bu hükmün tatbikında fevkalade haller dolayısiyle Hükümetçe veya salahıyet- 
li makamlarca alınmış olan karar ve tedbirler neticesi tahassül edecek kar ve  
zararlar nazara alınmaz. Bu gibi hallerde yukarki fıkrada gösterilen memurlara 
yine alakalı vekilin teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle münasip miktar- 
da ikramiye verilebilir.                            
                                        
  G) (Mülga: 12/3/1964-440/36 md.)                      
  H) Herhangi bir memuriyetin vekaletle idaresi halinde vekalet edenlere,   
Devlet memurları için kabul edilen esas ve müddetleri geçmemek üzere vekalet  
ücreti verilebilir.                               
  İ) Paraya el koyan vezne memurlariyle kıymet muhafızlarına, para ve kıymet- 
lerin hacim ve hareketlerine göre aylık tutarı ve fevkalade zamların yüzde 25  
ine kadar kasa tazminatı verilebilir.                      
  J) Bu müesseseler memurlarına ve idare meclisi reis ve azalariyle murakıp- 
lara ve Umumi Murakabe Heyeti Reis ve Azalarına verilecek harcırah Devlet me-  
murlarının harcırah hükümlerine tevfikan ve bu kanunun ikinci maddesinde yazılı 
derece aylıkları esas tutularak hesap edilir. (1)                
  K) Bu müesseselerin aded ve mevkileri ait olduğu vekil tarafından tesbit  
edilecek olan şube, sandık ve ajanlıklariyle büro, ambar, depo ve bu mahiyette- 
ki diğer mahalli teşkilatın aylık tutarı 210 lirayı geçmiyen memurlarına, ayda 
30 li-                                     
----------------------                             
(1) Harcırah ve zaruri masraflara dair hükümler 10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı 
  Kanunun 63 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
rayı geçmemek ve miktarı yine ait olduğu vekil tarafından tesbit edilmek üzere 
münasip miktarda tazminat verilebilir. (1)                   
                                        

  Madde 14 - (Değişik: 17/7/1944-4621/5 md.)                 
  Bu müesseseler memurlarına bu kanunda yazılı olanlardan ve tekaüt kanunla- 
riyle temin edilen haklardan gayri temettü, satış hissesi, ikramiye, tazminat  
ve sair namlarla ve başka şekil ve suretlerle hiç bir şey verilmez. Ancak fab- 
rika ve imalathaneler ile Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna ve Toprak Mahsul- 
leri Ofisine ait istihsal, alım ve satım ve sevk gibi işlerde fevkalade haller 
dolayısiyle mütat mesai saatleri haricinde memurları çalıştırmak mecburiyeti  
hasıl olduğu takdirde bunlara müesseselerin bağlı bulundukları mercilerince ta- 
yin edilecek esaslar dahilinde munzam bir ücret verilebilir.          
  Kezalik hususi surette teşekkül eden ve bu kanuna tabi bulunan Milli Banka- 
lar, kendi memurları için, Devletçe kurulmuş bankaların memurları hakkında ka- 
bul edilen esas ve nispetler dahilinde kalmak üzere tekaütlük ve malüliyet taz- 
minatı kabul edebilirler.                            
                                        

  Madde 15 - 3460 sayılı kanunun 45 inci maddesi hükümleri bu kanuna tabi bu- 
lunan bütün müesseseler memurları hakkında da tatbik olunur. Şu kadar ki, bun- 
lardan uhdelerinde muallimlik bulunanların maaş ve ücretleri hakkında Devlet  
memurlarına tatbik edilen hükümler tatbik olunur.                
                                        

  Madde 16 - Bu müesseselerin kendi kanunlariyle sair kanunlardaki hükümler- 
den bu kanuna muhalif olanları kaldırıldığı gibi bunların esas mukavele ve ni- 
zamnamelerindeki hükümlerden bu kanuna muhalif olanları dahi usulü dairesinde  
bu kanun hükümlerine uydurulur.                         
                                        

  Madde 17 - Mütekaitlerin bu kanuna tabi müesseselerde bir vazifeye alınma- 
ları halinde bunlara en çok, tekaütlüklerine mesnet olan memuriyet veya rütbe  
dereceleri maaşına tekabül eden ücret verilebilir.               
                                        

  Madde 18 - Bu kanunun şumulüne giren müesseseler memurlarının aylıkları ve 
muvakkat tazminatları vergi itibariyle Devlet ücretleri hakkında tatbik olunan 
esaslara ve nispetlere tabidir.                         
                                        

  Madde 19 - Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır.    

  Ek Madde 1 - (19/7/1943-4478 sayılı Ek Kanunun 2 inci maddesi hükmü olup,  
ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)           
  İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseselerinin istihsal veya imal eyledikleri 
maddeler için, bu teşekkül ve müesseseler tarafından önceden hazırlanıp alaka- 
dar Hükümet makamlarınca kabul edilen maliyetlerinden aşağı satış fiyatı tesbit 
edilmiş olmasından dolayı bilançolarında kar tahakkuk etmemesi veya tahakkuk  
eden kardan 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince verilecek ikramiyenin 
bir aylık istihkaka tekabül etmemesi hallerinde, 3659 sayılı kanunun 13 üncü  
maddesinin (C) fıkrasının ilk bendi hükmüne göre verilebilecek temettü ikrami- 
yesi kayıt ve şartlarına bakılmaksızın, fevkalade hallerin devamı müddetince,  
vazifelerinde kusuru görülmiyenlere Umumi Heyet karariyle bir aylık istihkakla- 
rı miktarına kadar ikramiye verilebilir.                    
-----------------------                             
(1) Bu maddenin uygulanmasında Ek 5 inci maddeye bakınız.            
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 2 - (17/7/1944-4621 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi hükmü olup, ek  
madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir. Değişik: 16/6/1947-5079/1 md.)  
  A) Bu müesseseler memurlarına her çoçuk için 10 lira aylık çocuk zammı ve- 
rilir.                                     
  Medeni Kanun hükümlerine göre memur tarafından evlat edinilmiş çocuklar ile 
memurun infak etmekte olduğu üvey çocuklara da çoçuk zammı verilir. Ana ve ba- 
banın her ikisi de memur ise çocuk zammı babasına verilir.           
  Evlat edinilen çocukların öz baba ve analarına bu zam verilmez.       
  B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez:                  
  1 - Evlenen erkek ve kız çocuklar,                     
  2 - 19 yaşını dolduran erkek, yirmi beş yaşını dolduran kız çocuklar (19  
yaşını bitirdiği halde yüksek tahsile devam etmekte bulunan erkek çocuklar için 
25 yaşını geçmemek üzere tahsillerini tamamlayıncaya kadar bu zammın verilmesi- 
ne devam olunur.)(1)                              
  3 - Özel veya tüzel kişilerden aylık veya gündelik alan çocuklar.      

  Ek Madde 3 - (17/7/1944-4621 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü olup, ek  
madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)                 
  Bu müesseseler memurlarından:                        
  A) Çocuğu dünyaya gelenlere;                        
  B) Memur olmıyan karısı ölenlere;                      
  Son ücretinin bir aylık tutarı;                       
  C) Memurun ölümü halinde sağlığında beyanname ile gösterdiği kimseye eğer  
beyanname vermemiş ise, ailesine, son ücretinin iki aylık tutarı;        
  Yardım olarak verilir                            
  Yabancı memleketlerde vazife görenlerden ayrı esaslara göre ücret alanlara 
bu maddede yazılı yardımlar memleket dahilinde alabilecekleri aylıklar üzerin- 
den yapılır.                                  
  Ana ve babanın her ikisi de memur ise (A) fıkrasına göre verilecek yardım  
parası yalnız babaya verilir.                          

   Ek Madde 4 - (17/7/1944-4621 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmü olup, ek 
madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)                 
  Bu müesseseler memurlarına bu kanunun 6 ncı ve 7 nci maddeleri gereğince  
yapılacak yardımlar ile 4001 sayılı kanunun 15 inci maddesine göre verilecek  
tekaüt ikramiyeleri hiç bir vergi ve tevkifata tabi değildir ve bu yardımlar  
borç için haciz dahi edilemez. (2)                       
-----------------------                             
(1) 24/1/1951 tarih ve 5705 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince, 2847, 3656 
ve 3659 sayılı Kanunlara tabi daire ve kurumlarca parasız yatılı olarak okutu- 
lan veya kendilerine burs verilen veyahut herhangi bir suretle tahsil masrafla- 
rı deruhte olunan çocuklar için de çocuk zammı ödenmez.             
 (2) a - 8/6/1949 - 5434/135 md. ile, "emekli ikramiyesinin vergi ve tevkifata 
tabi olmadığına" dair maddede geçen hüküm mülgadır.               
  b - Bu maddede atıfta balunulan 6 ıncı maddenin numarası teselsül nedeniy- 
le Ek madde 2; 7 inci madde ise Ek madde 3 olmuştur.              
                                       * 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 5 - (17/7/1944 - 4621 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmü olup, ek 
madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)                 
  Bu kanunun 2 nci maddesiyle değiştirilen 3659 sayılı kanunun 8 inci madde- 
sinin 3 ve 4 numaralı bentlerinde ve 4 üncü maddesiyle değiştirilen 13 üncü   
maddesinin (D, E, F, G) ve (K) işaretli bentlerinde İcra Vekilleri Heyetine ve 
alakalı vekile verilmiş olan salahiyetler, 3659 sayılı kanunun birinci maddesi- 
nin (B) bendinde yazılı Milli Bankaların ve bunlar tarafından sermayesinin ya- 
rısından fazlasına iştirak edilerek kurulan teşekküllerle bunlar tarafından yi- 
ne sermayesinin yarısından fazlasına iştirak edilerek vücude getirilen kurumla- 
rın memurlarına taallük eyliyen aynı muamelelerde işbu banka, teşekkül ve ku-  
rumların idare meclislerince ve idare meclisi bulunmıyanların da o vazifeyi gö- 
ren uzuvlarca kullanılır.                            
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu kanuna tabi müesseselerde halen müstahdem olan memur-  
lar hakkında aşağıdaki hükümler tatbik edilir:                 
  A) Halen müstahdem olanların ücretleri, tahsil derecelerine ve bu kanuna  
tabi müesseselerle umumi, mülhak ve hususi bütçeli Devlet dairelerinde ve bun- 
lardan başka bankalar ve fabrikalar gibi mali ve sınai müesseselerde ve Hükü-  
metçe veya hususi idareler veya belediyelerce satın alınan müesseselerde ve hu- 
susi mekteplerin tayin ve murakabesi Maarif Vekaletine ait bulunan muallimlik- 
lerinde ücret veya maaşla geçmiş müddetlerin mecmuuna ve yüksek tahsil görenle- 
rin her iki ve görmiyenlerin her üç senede bir terfi esaslarına göre ve bu ka- 
nunun beşinci maddesi hükümleri dahilinde tesbit olunur.            
  B) Halen bu müesseselerde ücretle müstahdem olan mütekaitlerin tekaütlükle- 
rine mesnet olan memuriyet veya rütbe derecelerine, ücretle istihdam edildik-  
leri müddet için yüksek tahsilleri bulunup bulunmadığına göre yukardaki esas  
dahilinde hesap edilecek derece farkları ilave edilmek suretiyle iktisap edebi- 
lecekleri dereceler tayin olunur.                        
  C) Yüksek tahsil veren bir mektepte iken harb sebebiyle askerliğe çağrıla- 
rak yedek subay rütbesini kazanmış olanlar için (A) fıkrasındaki terfi müddet- 
lerinin hesabında her iki hizmet senesi bir derece terfi müddeti itibar edile- 
rek iktisap edebilecekleri dereceler tayin edilir.               
  D) Bu müeseselerde müstahdem iken askerlik hizmetine girerek vazifesiyle  
irtibatı kesilmiş bulunanların askerliğe çağırılmazdan evvelki hizmetleri (A)  
bendi mucibince hesap edilmek suretiyle iktisap edebilecekleri derece ile yeni- 
den hizmete alınmaları caizdir.                         
  E) (A) bendi mucibince tesbit edilen derecelerde bu kanunun neşri tarihinde 
müstahdem olup hizmet müddetleri üç sene ve daha ziyade olanlardan ehliyetleri 
bu müesseselerin bağlı bulundukları mercilerce tasdik edilenlerin bir üst dere- 
ceye geçirilmeleri caizdir.                           
  Ancak bu dereceler terfi ve tahvillerde müktesep hak teşkil etmez.     
  F) A, B, C ve D bentleri mucibince dereceleri tesbit edileceklerin alma-  
ları icabeden ücret halen almakta oldukları ücret miktarından fazla olanlar al- 
makta oldukları ücretleri muhafaza ederler ve bu ücretler ikinci maddede yazılı 
aylık derecelerinden birine tetabuk ediyorsa o dereceye ve etmiyorsa buna en  
yakın dereceye halen almakta oldukları ücretle dahil olmuş sayılırlar.     
  G) A,B,C,D ve E bentleri mucibince tesbit edilecek ücret memurun almakta  
olduğu aylıktan noksan ise aradaki fark memurun aylığından her ay 25 de biri  
indirilmek suretiyle 25 ayda izale edilir. Ancak memurların talebi üzerine bu  
farkın daha evvel de izalesi caizdir. Bu farkın izalesine kadar bu gibilerden  
muvakkat tazminat almıyanlara muvakkat tazminat verilmez.            
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Şu kadar ki bu kesilecek farkın 1 Kanunusani 1939 tarihinden sanra yapılan 
tayin veya terfilerden mütevellit kısmı varsa bu kısım taksitlendirilmiyerek  
derhal kesilir.                                 

  Geçici Madde 2 - Bu kanunun neşrinden evvel gerek bu kanunda yazılı müesse- 
lerde ve gerek umumi, mülhak ve hususi bütçeli idarelerle belediyelerde ücret  
veya maaşla istihdam edilmiş olanların tekrar hizmete alınışlarında girebilecek-
leri dereceler, bu gibilerin hizmet müddetlerine ve tahsil vaziyetlerine göre  
Devlet ücretli memurluklarında tekrar istihdamları için kabul edilen esasa göre 
tesbit olunur.                                 

  Geçici Madde 3 - Yurtta yüksek tahsilini bitirdikten sonra bu kanunun neşri 
tarihine kadar, yabancı memlekette aynı tahsili yapmış veya yapmakta bulunmuş  
olanların ikinci tahsil için geçirdikleri müddet birinci terfi müddetlerinden  
indirilir. Ancak bu müddet, üç seneden fazla olamaz.              

  Madde 20 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Ancak derecelere intibak  
dolayısiyle yapılacak zam ve tenziller 1 Eylül 1939 tarihinden başlar.     

  Madde 21 - Bu kanunun hükümlerini icraya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                      *  
                                        
                                        
        3659 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATI       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE    
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
     Yürürlükten Kaldırılan         --------------------------------
    Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı  Maddesi  
---------------------------------------------  ---------  -------- --------- 
4478 sayılı Kanunun 1 inci maddesi        17/7/1944   4621   10   
3/7/1939 tarih ve 3659 sayılı Kanunun:5. ve 11.                 
Maddeleri                    28/2/1959   7244   11   
3/7/1939 tarih ve 3659 sayılı Kanunun 13 ncü mad-                
desinin (A) bendi                 9/2/1951   5715   1   
3/7/1939 tarih ve 3659 sayılı Kanunun 13 ncü mad-                
desinin (C), (E) ve (G) bendi.          12/3/1964   440   36   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3659 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
                                        
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
 --------    ---------------------------------------     ------------  
  4265              -                23/6/1942  
  4478              -                24/7/1943  
  4621   6. Madde: (Kodifikasyon çalışmaları sırasında ek mad-       
       deye çevrilerek ek madde 2 olarak 3659 sayılı Kanunla       
       işlenmiştir.)                     1/11/1944  
       3659 sayılı Kanunun 8 nci maddesini değiştiren 2 nci        
       maddesi:                        31/5/1944  
       3659 sayılı Kanunun 13 ncü maddesini değiştiren 4 ncü       
       maddesinin B bendinin (yol ve cenaze  masrafları)         
       hakkındaki hükmü:                   31/5/1944  
       3659 sayılı Kanuna: Ek 4 ve Ek 5 md. olarak işlenen        
       7 ve 8 nci maddeler                  31/5/1944  
       Geçici 1 nci madde,                  31/5/1944  
       Diğer hükümleri:                    21/7/1944  
  5079               -               27/5/1947  
  5212               -                9/6/1948  
  5504               -                1/3/1950  
  5715               -                1/3/1951  
  7244               -                1/3/1959  
   440               -               21/3/1964