Endeksler
                                        
           YALOVA KAPLICALARININ İŞLETİLMESİ VE           
           KAPLICALARIN İNKİŞAFI İŞLERİNİN SIHHAT          
           VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİNE BAĞLI           
           HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ BİR TEŞEKKÜLE            
              DEVRİ HAKKINDA KANUN                
                                        
  Kanun Numarası    : 3653                        
  Kabul Tarihi     : 26/6/1939                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 4/7/1939 Sayı: 4249             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 20 Sayfa: 652           
                                        

  Madde 1 - Yalova Kazası dahilinde olup İcra Vekilleri Heyetince musaddak  
haritasında gösterilen sınır içindeki Devlete ait sıcak ve soğuksu kaynaklariyle
kaplıcaların ve bunlara ait binaların, kaplıcalar tesisatının ve arazinin istis-
mar, intifa ve idaresi bütün hukuk ve vecaibile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka-
letine bağlı (Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi) namı altında hükmi şahsiyeti 
haiz bir teşekküle devredilmiştir.                       
  İcabında harita haricinde kalan ve Devlete ait bulunan araziden lüzum görü- 
lecek kısımlar dahi İcra Vekilleri Heyeti kararile buna ilave edilebilir.    
                                        

  Madde 2 - Sınırları birinci madde ile tesbit olunan sahanın Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekaletince tayin edilecek mıntakalarında hususi mesken, otel, pansi- 
yon, kapalı eğlence yerleri, gazino, lokanta ve dükkan inşa ve tesis etmek iste-
yenlere parasız olarak Hazineye ait araziden aşağıdaki kayıt ve şartlara göre  
lüzumu kadar arsa ferağ ve temlik edilebilir. Temlik edilen bu yerler üzerinde 
Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin intifa hakkı sakıt olur. Kaplıcalar bölge-
sinin umumi planı ile bu bölgede yapılacak binaların mevkii ve inşa şekilleri ve
ayrılacak arsaların mevkilerile miktarları ve krokileri Sıhhat ve İçtimai Muave-
nat Vekaletince tesbit edilerek ilan olunur.                  
  İşbu kanunun neşrinden sonra yapılacak binaların tam kargir veya beton olma-
sı şarttır.                                   
  Bu hükümlere uygun olmayarak yaptırılacak olan binalar 10/6/1933 tarih ve  
2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar kanununun 13 üncü maddesindeki hükümler dai-
resinde yıktırılır. Mezkür maddenin belediye encümenlerine verdiği vazifeyi, Ya-
lova Kaplıcaları İşletme İdaresinin uzuvları ve idare heyetine verdiği vazifeyi 
de İstanbul Vilayetinin idare heyeti görür.                   
                                        

  Madde 3 - Her bina için parasız verilecek arsa miktarı (2000) metre murab- 
baını geçemez. Yapılacak binanın şekil ve istimal tarzı bu miktardan fazla arsa-
ya ihtiyaç gösterdiği taktirde bu gibi arsalarla yabancılara verilecek arsaların
teffizleri İcra Vekilleri Heyeti kararile yapılır.               
                                        

  Madde 4 - Kaplıca bölgesine bitişik arazide ve sınırdan beş yüz metre mesa- 
fede ve Yalova İskelesinden Kaplıcaya giden ana yol kenarlarında yapılacak bina 
ve                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
dükkanlar İstanbul Vilayetince Önceden tesbit veya alakalılar tarafından yaptı- 
rılıp yine İstanbul Vilayetince tasdik edilecek planlara göre yapılır. Bu plan- 
ların tesbit ve tasdikında bölgenin ahengine ve sahiplerinin mali kudretlerine 
uygun olmaları göz önünde bulundurulur.                     
                                        

  Madde 5 - İkinci ve üçüncü maddelerde yazılı muameleler bitirildikten sonra 
Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden ala- 
cağı emir üzerine müracaat sırası gözetilmek suretiyle kime ne miktar arazi tef-
fiz edileceğini krokisile birlikte Yalova Kaymakamlığına bildirir. Müracaatların
yazı ile yapılması lazımdır. Kaymakamlıkça bu krokiler esas tutularak gösterilen
arsaların istekliler adına işbu kanunda yazılı şartlar dairesinde tapuda tescil 
muamelesi hemen yaptırılır.                           
  Bu kanun hükümlerine göre üzerlerinde inşaat yapılmadan bu arsalar satılamaz
ve başkasına devrolunamaz.                           
                                        

  Madde 6 - Tapuya tescil tarihinden iki yıl sonuna kadar ikinci madde hükmüne
göre inşaat yapmamış olanların namlarına tescil edilmiş olan arsaların kayıtla- 
rı, hiç bir muameleye hacet kalmaksızın, Yalova Kaymakamlığınca Hazine namına  
değiştirilir. Bu muamele harç ve resme tabi değildir.              
  Ancak bu müddet içinde en az binanın keşif bedelinin dörtte biri miktarında 
inşaat yapmış olanlara arsa ve inşaatı başkasına devretmek veya inşaatı bizzat 
bitirmek müsaadesi verilir. Bu suretle devir alan veya inşaatı bitirmek müsaade-
sini alan kimse evvelki iki senelik müddetin bittiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde inşaatı bitirmeğe borçludur.                       
  İnşaat başladıktan sonra vefat edenlerin varislerine intikal eden yukarıdaki
iki yıllık mühlet dört seneye ve inşaatı ikmal için bir senelik müsaade alanlar-
la devralanlardan vefat edenlerin varislerine intikal eden mühlet de üç seneye 
çıkarılır.                                   
  Gerek sahip ve gerek varislerine verilen bu mühletler zarfında ikmal edilme-
yen inşaat ve bunların arsaları hakkında birinci fıkra hükmü tatbik olunur.   
                                        

  Madde 7 - (Mülga: 29/7/1970 - 1319/41 md.)                 

  Madde 8 - Kaplıcaların inkişafı ve kendi geliri ile karşılayamıyacağı işlet-
me masrafları için muktazi tahsisat Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti bütçe- 
sinde açılacak hususi bir fasla yardım olarak konulur.             
                                        

  Madde 9 - Kaplıcalar işletmesi ticari usullere göre idare olunur ve bunların
sarfiyatı Muhasebei Umumiye, arttırma, eksiltme ve ihale kanunları hükümlerinden
ve Divanı Muhasebat vizesinden müstesnadır.                   
                                        

  Madde 10 - İşletme idaresinin her mali yıla ait bilanço ve kar ve zarar he- 
sapları her mali yılın hitamından itibaren dört ay içinde tanzim ve kayıtlara ve
evrakı müsbitelere mutabakatı tetkik edilmek üzere Divanı Muhasebata tevdi olu- 
nur. Divanı Muhasebatın bu husustaki raporu, bilanço ve kar ve zarar hesaplarile
birlikte mali yılın hitamından itibaren 9 ay içinde Büyük Millet Meclisine arz- 
olunur.                                     
                                        

  Madde 11 - İşletme idaresinin idare bütçesi ile daimi ve muvakkat kadroları 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tasdik ve memurların tayini mezkür veka- 
let tarafından icra olunur.                           
                                        

  Madde 12 - Kaplıcaların inkişafına ait her türlü tedbirleri almağa ve yeni 
inşaat ve tesisat için Sıhhat ve İçtimai Muavenat Vekaletinin her sene bütçesine
konulacak (200 000) liralık tahsisatı ve işletmenin senelik muhammen gelirini  
te-                                       
                                        
                                        
                                        
cavüz etmemek ve heyeti umumiyesi (2 000 000) lirayı geçmemek şartile gelecek  
senelere sari taahhütlere girişmeğe Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili salahiyet-
lidir.                                     

  Madde 13 - Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresine ait mallar Devlet malıdır. 
Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmetlerine geçirenler veya her ne suretle 
olursa olsun suiistimal edenler Devlet malları hakkında ika olunan bu gibi suç- 
lara mürettep cezalara tabidir.                         

  Madde 14 - İşletme memurları (3633) sayılı kanunla teşkil edilen Devlet De- 
nizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlükleri Tekaüt Sandığına mümasil Dev- 
let Denizyolları ve Limanları Umum Müdürlükleri memurlarının hukuk ve vecaibi  
ile mezkür kanunun 17 nci maddesi hükümleri dairesinde iştirak ettirilir ve bun-
ların %5 aidatı ile Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi bütçesinden tediye edile-
cek muadilleri hakkında aynı hükümler tatbik olunur. (1)            
  Denizbank memurlarından bu hizmetlerinde müstahdem iken yeni teşkilat kadro-
larında vazife almıyarak açıkta kalacaklar hakkında mezkur (3633) sayılı kanunun
beşinci muvakkat maddesi dairesinde muamele yapılır. (2)            

  Madde 15 - Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin hesap usulleri ve alım, sa-
tım muameleleri Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliklerince tesbit ve 
İcra Vekilleri Heyetince tasvip olunacak esaslar dairesinde yapılır.      

  Madde 16 - Kaplıcalar tarifesi, İşletme Müdürünün iştirakile Sıhhat ve İçti-
mai Muavenet Vekaleti tarafından teşkil edilecek bir heyet marifetile tesbit ve 
adı geçen vekaletçe tasdikten sonra tatbik olunur.               

   Madde 17 - Yalova, Denizyolları idaresinin sefer ve tarifeleri bakımından 
(Mütecavir sahiller) meyanındadır.                       

  Madde 18 - 3287 numaralı kanun mülgadır.                  

   Geçici Madde 1 - (3653 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Yalova Kaplıcaları ve müştemilatının yeni idareye devri (3633) sayılı kanu- 
nun 16 ncı maddesinde tespit edilen esaslar dairesinde icra ve kıymet takdirini 
mucip ahvalin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince intihap olunacak bir memu- 
run da iltihakile mezkür madde ile tayin edilen komisyon tarafından takdir edi- 
lir.                                      
  Devir muameleleri yine mezkür kanunun muvakkat ikinci maddesi ahkamına göre 
 yapılır.                                    

  Madde 19 - Bu kanun 1 Temmuz 1939 tarihinden muteberdir.          

  Madde 20 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
ve Münakalat Vekilleri memurdur.                        
-----------------------------------                       
 (1) Bu hükmün emekliliğe ait kısmı 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun 135. 
   maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.                  
(2) 3633 sayılı Kanun 5842 sayılı Denizcilik Bankası A. 0.Kanunu ile; 5842 sa- 
   yılı kanun da 117 sayılı KHK'nin 23. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış- 
   tır.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3653 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDlĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                      Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın    
     Yürürlükten Kaldırılan     ----------------------------------   
    Kanun veya Kanun Hükümleri     Tarihi    Sayısı    Maddesi  
 ---------------------------------   ---------- ------------  ----------- 
26/6/1939 tarih ve 3653 sayılı Kanu-                      
nun 7 nci maddesi             29/7/1970   1319     41    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3653 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLiK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
Kanun                                Yürürlüğe  
 No.        Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi
-------     ---------------------------------------------  -------------- 
1319                -                1/3/1971