Endeksler
          İKİ İL İLE BEŞ İLÇE KURULMASI VE 190 SAYILI         
            KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ             
            CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI             
                HAKKINDA KANUN (1)                
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3647                         
  Kabul Tarihi     : 16.5.1990                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 18.5.1990 Sayı: 20522 Mük.          
  Yayımlandığı Düstur : Tertip:5  Cilt:29  Sayfa:182           
                                        
                                        

  Madde 1 - Ekli (1) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak 
ve merkezi Çobandede Bucağının merkezi olan Köprüköy Kasabası olmak üzere, Erzu-
rum İlinde Köprü köy adıyla,                          
  Ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Hacılar  
Bucak merkezi olmak üzere, Kayseri İlinde Hacılar adıyla,            
  Ekli (3) sayılı listede adları yazılı köyler aynen bağlanmak ve merkezi Ha- 
sankeyf Bucak merkezi olmak suretiyle, Mardin İlinde Hasankeyf adıyla,     
  Ekli (4) sayılı listede adları yazılı köyler aynen bağlanmak ve merkezi Ka- 
rapürçek Bucağının merkezi olan Akpürçek Kasabası olmak suretiyle, Sakarya İlin-
de Karapürçek adıyla,                              
  Ekli (5) sayılı listede adları yazılı köyler aynen bağlanmak ve merkezi Ay- 
dınlar Bucak merkezi olmak suretiyle, Siirt İlinde Aydınlar adıyla,       
  Beş ilçe kurulmuştur.                            

  Madde 2 - 1. Siirt İline bağlı Batman İlçe merkezi merkez olmak ve ekli (6) 
sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle 
Batman adıyla,                                 
  2. Siirt İline bağlı Şırnak İlçe merkezi merkez olmak, Hakkari İli Çukurca 
İlçesi Çığlı bucağına bağlı Andaç ve Ortaköy köyleri Uludere İlçesi Ortabağ Bu- 
cağına bağlanmak ve ekli (7) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve
köyleri kapsamak suretiyle Şırnak adıyla,                    
  İki il kurulmuştur.                             
-------------------------                            
(1) Bu Kanuna bağlı listeler ve ihdas edilen kadrolar için 18/5/1990 ve 20522  
  sayılı Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısına bakınız.             
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        

  Madde 3 - Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında kullanılmak üzere 
ekli (8) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun  
Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir. 
  Ekli (9) sayılı listelerde yer alan il özel idarelerine ait kadrolar ihdas 
edilmiştir.                                   

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunla kurulan illerde merkezi idare tarafından oluştu-
rulacak teşkilata ait kadroları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir ay içinde, ilçelere ait kadroları ise bir süreye bağlı olmaksızın ihdas et- 
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir.                        

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunla kurulan illerde merkezi idare tarafından oluştu-
rulacak teşkilatla ilgili her türlü atama işlemleri bu Kanunun yürürlüğe giri- 
şinden itibaren geçecek 60 günlük süre içinde tamamlanır.            
  Bu süre içinde yeni kurulan illerde ve bu illere bağlanan ilçelerde merkezi 
ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve 
bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler halihazır bağlılık durumuna göre yürütülür.

  Geçici Madde 3 - Bu Kanunla kurulan illerin il genel meclisleri il merkezi 
kabul edilen ilçe ile bu illere bağlanan diğer ilçelerin halihazır il genel mec-
lisi üyelerinden teşekkül eder.İl genel meclisleri valilerin davetiyle toplanır,
organlarını seçer ve bütçesini yapar.                      
  Bu ve diğer kanunlarla kurularak bu iki il'e bağlanan ve il genel meclisi  
üyeleri bulunmayan ilçelerde bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 60 ıncı 
günden sonra gelen ilk Pazar günü, halen meri mevzuata göre, yapılacak il genel 
meclisi üyeleri seçimi ile seçilecek üyeler bağlandıkları ilin genel meclisine 
katılırlar.                                   
  İlk toplantıda seçilen organların görevleri il genel meclisinin dönem başı 
toplantısı olan Kasım ayı toplantısına kadar devam eder.            

  Geçici Madde 4 - Bu Kanunla kurulan illere bağlanan ilçelerdeki il özel ida-
relerinin bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya muamele ve hesapları 
menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter,  
dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 90 ıncı günden itibaren 
bu ilçelerin bağlandığı il özel idaresine geçer ve bu tarihi takip eden 10 gün- 
lük süre içinde devir ve teslimi yapılır.                    
  Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni ilin özel idaresi adına 
tashih ve tescil edilir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev 
yapan memurlar, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla birlikte başkaca bir iş-
leme gerek kalmaksızın, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu ilçelerin 
bağlandığı il Özel idaresine devredilmiş sayılır.                
                                        
  Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre  
içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü özlük hakları halen bağlı bulundukları 
il özel idarelerince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme
tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücre- 
tin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il 
özel idarelerince herhangi bir iade talebinde bulunulmaz.            
                                        
  Bu Kanunla kurulan illerin özel idare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar 
geçen süre içinde bu illere bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin 
özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahare yapılmak üzere,  
halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanmasına devam olunur.   

  Geçici Madde 5 - Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun  
10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, Bu Kanunla kurula-
cak olan Şırnak ve Batman İl Valilikleri için 1990 yılı Genel Bütçe Kanununa ek-
li (T) işaretli cetvelin (1.a) sırasından 2 adet binek otomobil satın alınır.  
                                        

  Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)