Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
            TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ            
             ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ            
                MALLAR HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası    : 3646                         
  Kabul Tarihi     : 16.5.1990                      
  Yayınlandığı R.Gazete: Tarih: 25.5.1990  Sayı: 20528            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip:  Cilt:  Sayfa:              
                                        
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı;                         
  a) Mülga 5433 sayılı Kanunla Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne in-
tikal eden taşınmaz mallar ile sonradan bu Genel Müdürlüğün Genel ve Katma Büt- 
çeleriyle döner sermayesinden alınmış veya yapılmış taşınmaz mallar ve bunların 
üzerinde diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan bina ve tesislerin,        
  b) Hazineye ait olup da hara ve inekhanelere veya bunlar tarafından kulla- 
nılmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına veya mülga Veteriner İşleri 
Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmaz mallar ve bunların üzerindeki bina ve tesis-
lerin,                                     
  c) Hazineye ait olup da, yukarıda bahsi geçen kuruluşların tasarrufunda bu- 
lunan diğer taşınmaz mallar ile bunların üzerinde diğer kurum ve kuruluşlarca  
yapılmış bulunan bina ve tesislerin,                      
                                        
  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına tescilini sağlamaktır.       
  Tescil İşlemleri                              
                                        

  Madde 2 - 1 inci maddede belirtilen taşınmaz mallar ve üzerindeki binalar  
ile tesisler, tapuda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tüzelkişiliği adına tes- 
cil edilir. Bu tescil işlemleri;                        
  a) 1 inci maddenin (a) fıkrasında belirtilen taşınmaz mallar için doğrudan 
doğruya,                                    
  b) Aynı maddenin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen taşınmaz mallar için  
ise, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Maliye ve Gümrük Bakanlığından
alınacak muvafakat ile birlikte,                        
  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tapu sicil müdürlüklerine müracaatı  
üzerine yapılır.                                
                                        
  İhtilaflı Taşınmaz Mallar                          

  Madde 3 - Tescile konu olan taşınmaz mallarla ilgili adli ve idari davalar- 
da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü taraf olarak kabul edilir.        
                                        
  Sermayeye İlave                               

  Madde 4 - 1 inci maddeye göre tescili yapılan taşınmaz mallardan daha önce 
sermayeye ilave edilmiş olanlar dışında kalanların, tescili ve diğer şartları  
Yüksek Planlama Kurulunun vereceği karara göre yapılır.             
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İstisna                                   

  Madde 5 - Mülkiyeti Hazineye ait olup da Milli Savunma Bakanlığı adına tah- 
sisli bulunan; ancak, geçici olarak 1 inci maddede ismi geçen mülga kuruluşların
kullanımına verilmiş bulunan taşınmaz mallar,bu Kanun hükümlerine tabi değildir.
                                        
  Muafiyet                                  

  Madde 6 - Bu Kanun uyarınca yapılacak tescil işlemleri, her türlü vergi, re-
sim ve harçtan muaftır.                             
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.