Endeksler
                                        
            MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU            
                                        
  Kanun Numarası    :3634                         
  Kabul Tarihi     :7/6/1939                       
  Yayımlandığı R. Gazete:Tarih : 16/6/1939 Sayı: 4234            
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 3 Cilt: 20 Sayfa: 512           
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.            
           "Mülga Kanunlar Külliyatı"                 
            Cilt: 1   Sayfa: 253                 
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara     
       göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                                        
                 *                       
                 * *                      
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
    yönetmelik için," Yönetmelikler Külliyatı'nın kanunlara göre      
      düzenlenen nümerik fihristine bakınız.                
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
               BiRİNCİ FASIL                   
               Umumi Hükümler                   
                                        

  Madde 1 - Umumi veya kısmi seferberlik halinde ve fevkalade hallerde yapı- 
lacak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların tecemmüleri esnasında, alelade va- 
sıtalarla temin edilemiyen bütün askeri ihtiyaçları veya hizmetleri bu kanunun 
hükümleri dairesinde vermeğe veya yapmağa her şahıs borçludur.         
  Bu mükellefiyetlerin Türk topraklarının tamamı veya bir kısmı üzerinde ya- 
 pılmasına başlanacağı zamanı, İcra Vekilleri Heyeti tayin eder.        
                                        

  Madde 2 - Milli Müdafaa mükellefiyetinin halkın kabiliyeti ve mevcut memba- 
ları ile mütenasip olarak tatbikı şarttır.                   
  15 yaşından aşağı, 65 yaşından yukarı ve malül ve sıhhati muhtel olanlarla 
bakıma muhtaç çocuğu olan ve gebe bulunan kadınlar şahsi mükellefiyete tabi tu- 
tulmazlar.                                   
                                        

  Madde 3 - Bu kanunda yazılı istisnalardan başka verilen her şey veya yapı- 
lan her hizmet için sahibine değerince tazminat verilir.            
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun koyduğu mükellefiyetin tatbikını istemek salahiyeti  
ancak ciheti askeriyeye aittir.                         
  Tatbikı istenilen mükellefiyetin mahiyetine ve mahal ve zamanına göre bu  
salahiyetin hangi askeri makamlar tarafından kullanılacağı Nizamname ile tes-  
bit olunur.                                   
  Her teklif yazılı ve imzalı kağıtlarla yapılır. Bu kağıtlarda mükellefiye- 
tin mahiyeti, miktarı ve mümkün oldukça devam müddeti gösterilir. Yapılan mü- 
kellefiyete karşı bir makbuz verilir.                      
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1992 (EK -11)                          
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Zaruri hallerde Milli Müdafaa Vekilinin veyahut bir mevkiin mü-  
dafaasına memur kıtaların en büyük komutanının emrile harb mevkilerinde bulu-  
nan ahalinin iaşe ihtiyaçları dahi Milli Müdafaa mükellefiyeti yolu ile teda-  
rik olunabilir.                                 
                                        
                  İKİNCİ FASIL                 
      Milli Müdafaa mükellefiyeti yolu ile tedarik olunacak maddeler   
                                        

 

 
  Madde 6 - Milli Müdafaa mükellefiyeti yolu ile tedariki caiz olan askeri  
ihtiyaçlar başlıca aşağıda yazılı olanlardır:                  
  I - Erleri, askeri şahısları, kıtaları ve bütün asker hayvanlarını barın-  
dırmak için ve ordunun her türlü vazife ve hizmetlerine mütaallik levazım ve  
teçhizatının konulmasına, saklanmasına ve askerİ memur ve müstahdemlerin vazi- 
felerini ifa etmesine yarayan ve sahiplerine kati lüzumu olmıyan binalar,    
  II - Orduya lazım olan yiyecek, içecek ve giyecek maddeleri, hayvanlara la- 
zım olan hububat, ot ve saman,                         
  Binalara yerleştirilen ve ordugahda bulunan kıtalara lüzumlu yatak otu ve  
saman,                                     
  III - Binek ve nakil hizmeti için orduya yarayan motörlü ve motörsüz her  
nevi kara nakil vasıtaları,                           
  Binek, yük ve koşum hayvanları mevcut semer, yular, hamut, her nevi koşum  
mevaddı gibi levazımı ile ve binek hayvanları, var ise, eyer takımile ve motör- 
lü vasıtalar yedek alat ve edevat ve parçalarile ve icabında sürücü, arabacı  
ve şoförlerile beraber,                             
  IV - Bütün müstahdemin ve mürettebatı ile beraber deniz, göl, nehir ve ka- 
nallarda bulunan gemiler ve her türlü cer ve nakil vasıtaları,         
  V - Mürettebat ve müstahdemini ile ve bütün malzemesile beraber hava na-  
kil vasıtaları,                                 
  VI - Değirmenler, fırınlar, fabrikalar, sınai müesseseler,         
  VII- Her nevi inşaata, tamirlere vesair askeri işlere lüzumlu olan bilümum 
malzeme, vasıtalar, aletler, makineler ve cihazlar,               
  VIII - Her türlü cer ve nakil vasıtaları ile hareket istihsal eden diğer ve-
sait için muktazi kömür, benzin, mazot, yağ vesair mevat,            
  IX - Kılavuzlar, sailer, her türlü askeri hizmete lüzumlu işçiler,     
  X - Cephede ve asker veya sivil sıhhat teşkilatı olmıyan sair yerlerde ya- 
ralı ve hasta askerlere, işbu teşkilata gidebilecek veya sevkolunabilecek bir  
hale gelinciye kadar, mahalli idare veya köy heyetlerince münasip binalar veya 
evlerde yatırılıp bakmak hizmeti,                        
  XI - Askeri teslihata, teçhizata, ilaçlara ve pansuman malzemelerine müta- 
allik her türlü eşya ve tıbbi ve cerrahi alat ve cihazlar, yatak takımı ve ko- 
naklamağa ait her türlü eşya ve maddeler,                    
  XII- Askeri ihtiyaçlar için zaruri olan sair her türlü maddeler ve hizmet- 
ler,                                      
  Seferberlikten gayri hallerde bu maddenin yalnız ilk beş fıkrasında yazılı 
olanlara Milli Müdafaa mükellefiyeti konulabilir.                
  Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda yazılı olan hayvanlar ve koşum hay- 
vanı ve koşum maddelerile nakil vasıtaları, su ve hava nakil ve cer vasıtaları 
seferberlikden başka hallerde her defasında yalnız en çok on gün için Milli Mü- 
dafaa mükellefiyeti yolu ile alınabilir.                    
                                        

  Madde 7 - 6 ncı maddede gerek Milli Müdafaa mükellefiyeti vazolunan müesse- 
sesi dahilinde ve gerek sürücüsü olduğu nakil vasıtası başında çalıştırıl-   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
mak üzere hakkında şahsen milli müdafaa mükellefiyeti tatbik olunan kimseler-  
den askerlik mükellefiyeti haricinde bulunanlara istihdamları devam ettiği müd- 
detçe ücret veya yevmiye veya tazminat verilir.                 
  Bunların hal ilcasile kendilerini iaşe edememeleri, hastalanmaları, malüli- 
yetleri veya vefatları halinde haklarında askerlik mükellefiyet dahili emsali  
gibi muamele yapılır.                              
                                        
                 ÜÇÜNCÜ FASIL                  
          Milli Müdafaa mükellefiyetinin tatbik şekli         
                                        

  Madde 8 - Her vilayet ve kaza merkezinde en büyük mülkiye memurunun reisli- 
ği altında en büyük maliye memurile askerlik şube reisi, askerlik şubesi bulun- 
mıyan yerlerde jandarma komutanından ve belediye ile ticaret ve sanayi odası  
tarafından seçilecek birer zattan mürekkep bir milli müdafaa mükellefiyeti ko- 
misyonu bulunur. Ticaret ve sanayi odası bulunmayan yerlerde belediyeden iki  
aza seçilir.                                  
  Seferberlik Müdür veya memuru bulunan yerlerde bu müdür veya memur komisyo- 
nun tabii azasından olup büro ve yazı işlerini de görürler.           
  Komisyon mürettep adedinin yarısından bir fazlasile toplanır ve mevcudun  
ekseriyetile karar verir. Reylerde tesavi halinde reisin bulunduğu tarafın re- 
yi kabul olunur.                                
  Tazminat ve ödeme işleri hariç olmak üzere müstacel hususlarda Milli Müda- 
faa mükellefiyeti komisyonlarına izafeten muamele yapmak üzere Nahiye merkezle- 
rinde, Nahiye Müdürünün reisliği altında jandarma komutanı ve varsa belediye  
reisinden, yok ise Nahiye merkezinin muhtarından ve köylerde muhtar ve ihtiyar 
heyetini teşkil edenlerden mürekkep muvakkat birer tali komisyon, teşkil oluna- 
bilir. Mülki teşkilatı olmayan yerlerde komisyon, belediye reisinin reisliği  
altında kurulur.                                
  Bu tali komisyonların teşkili alakadar Milli Müdafaa mükellefiyet komisyo- 
nu kararile yapılır. Müstacel olup ta muhabereye imkan bulunmazsa bu komisyon- 
lar o işe mahsus olmak üzere kendiliğinden teşekkül edebilir.          
   Milli Müdafaa mükellefiyet komisyonları hazar vaktinde Milli Müdafaa Veka-
letinden verilecek emir dairesinde ihsai ve ihzari tetkikler yaparlar.     
                                        

  Madde 9 - Milli Müdafaa mükellefiyetleri, Milli müdafaa mükellefiyeti ko-  
misyonları vasıtasile tatbik olunur.                      
  Eğer bir mahalde Milli Müdafaa mükellefiyeti komisyonu bulunmaz veyahut bir 
mükellefiyetin acele tatbikına zaruret hasıl olup ta usulü dairesinde komisyo- 
na müracaata imkan bulunmazsa mükellefiyet doğrudan doğruya ciheti askeriyece  
tatbik olunabilir.                               
  Her türlü teslimler askeri makamlarca tayin olunacak tesellüm heyetlerine  
makbuz mukabilinde yapılır. Bu makbuzların ziri ayrıca Milli Müdafaa mükelle-  
fiyeti komisyonları tarafından tasdik olunarak alakalıya verilir.        
                                        

  Madde 10 - Tesellüm heyetlerinin kurulma tarzı nizamname ile tesbit olunur. 
  Milli Müdafaa mükellefiyeti komisyonları, istenilen şeyi mevcut olan ve   
olmıyan mükellef ahali üzerine tarh ve tevzi eder. Bu tevziin herkese ayırtsız 
ve fakat mevcutlarına göre bir nisbet dahilinde yapılması lazımdır.       
  Mükelleflerin gaybubeti halinde komisyonlar bu gibilere ait hisselerin ne  
suretle istifası lazım geleceğini kararlaştırarak halin icabettirdiği bütün   
tedbirleri alır.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  DÖRDÜNCÜ FASIL               
       Milli Müdafaa mükellefiyeti yolu ile iskan ve konaklama :