Endeksler
                                        
          MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE           
            YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU             
                                        
  Kanun Numarası    : 3628                        
  Kabul Tarihi     : 19.4.1990                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi: 4.5.1990 Sayı: 20508            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5  Cilt:29  Sayfa:95          
                    *                    
                   * *                    
    Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  
      yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre    
           düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                    *                    
                   * *                    
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                 
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden  
olarak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin  
yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykı-
rı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suç- 
larla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve 
muhakeme usulünü düzenlemektir.                         
  Mal bildiriminde bulunacaklar                        

  Madde 2 - a) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan  
atanan Bakanlar Kurulu üyeleri, (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)   
  b) Noterler,                                
  c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile 
genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Der- 
neğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bun-
ların şube başkanları,                             
  d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunla-
ra bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi  
devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese,  
bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği  
yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunla-
rın alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak sure- 
tiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevli- 
leri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,                   
  e) (Mülga:24/6/1995 - KHK -557/21 md.)                   
  f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alan- 
lar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve ge-
nel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve
deneticileri,                                  
  g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve  
denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.                  
  Özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu Kanun 
hükümlerine tabidir.                              
                                        
  Hediye                                   

  Madde 3 - Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri, milletlerarası proto-
kol, mücadele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, 
yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk  
tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzelkişi  
veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını 
aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay  
içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adam-
ları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fo-
toğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.         
  Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve Güm-
rük Bakanlığınca yapılır.                            
                                        
  Haksız mal edinme                              

  Madde 4 - Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen 
mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul 
edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasın-
da haksız mal edinme sayılır.                          
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
                Mal Bildirimleri                 
                                        
  Bildirimlerin konusu                            

  Madde 5 - Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve ve-
layetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapı-
lan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet 
Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri 
için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve
diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, 
borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder.          
                                        
  Bildirimin zamanı                              

  Madde 6 - Mal Bildirimlerinin;                       
  a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belge- 
lerle,                                     
  b) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde,  
  c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay 
içinde,                                     
  d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,      
  e) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve 
atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,            
  f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,   
  g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve  
denetim kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları
ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay için-
de,                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Verilmesi zorunludur.                            
  (a) Bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz.      
                                        
  Bildirimin yenilenmesi                           

  Madde 7 - Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile
biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler.Yeni bil-
dirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılır- 
lar.                                      
                                        
  Bildirimlerin verileceği merciler                      

  Madde 8 - Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır:           
  a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Türkiye Bü- 
yük Millet Meclisi Başkanlığı,                         
  b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili
sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci,             
  c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim ve de-
netim kurulu için ilgili Bakanlık,                       
  d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için mahkemenin başkanı,   
  e) Noterler için Adalet Bakanlığı,                     
  f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili  
makam veya merci,                                
  g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum 
ve dernek genel başkanlığı,                           
  h) (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 557/21 md.)                  
  i) Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerinin verme-
leri gereken makam veya merci,                         
  j) Siyasi parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,   
  k) Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel 
müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluş- 
lar,                                      
  l) Yeminli mali müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı,         
  m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve Kamu yararına sayılan 
derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Ba- 
kanlığı, bunların şube başkanları için bulundukları İl Valilikleri,       
  n) İl Genel Meclisi Üyeleri için Valiler, Belediye Meclis Üyeleri için Bele-
diye Başkanları, Belediye Başkanları için İçişleri Bakanlığı,          
  o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işle-
ri ile ilgili makam veya merci,                         
  p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve  
denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bu- 
lundukları yer en büyük mülki amirliği,                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlü- 
ğü,                                       
  Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler asli 
görevlerinden dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar.            
  Bildirimlerin gizliliği                           

  Madde 9 - Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla
bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında, 
20 nci madde hükmü dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez.
Ayrıca mal bildirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında
yayında bulunulamaz.                              
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
                 Ceza Hükümleri                 

  Madde 10 - 6 ncı maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana 
bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebli- 
ğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya 
kadar hapis cezası verilir.                           
  Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunma-
yana üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.               
  Gerçeğe aykırı açıklama                           

  Madde 11 - Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9 uncu maddeye aykırı davra- 
nan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.          
  Bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artı-
rılır.                                     
  Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma                      

  Madde 12 - Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe ay- 
kırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.     
  Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme                 

  Madde 13 - Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal 
edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya  
kadar ağır para cezası verilir.                         
  Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir.      
  Zoralım                                   

  Madde 14 - Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu malların
elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi
sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit be-
delinin hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur.              
  Kamu hizmetlerinden yasaklanma                       

  Madde 15 - Bu Kanunun 11 ve 12 nci maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara
ceza süresi kadar; 13 üncü madde hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu 
hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunur.                  
  Tecil, paraya çevirme ve ön ödeme yasağı                  

  Madde 16 - Bu bölümde yazılı olan cezalar 10 uncu maddenin birinci fıkrası 
hariç tesil edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevri-
lemez, failleri hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygula- 
namaz.                                     
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
    Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü   
  Soruşturma                                 

  Madde 17 - Bu Kanunda yazılı suçlarla, irtikap, rüşvet, ihtilas ve zimmete 
para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve 
alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklan- 
masına sebebiyet verme suçlarından                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında Memurun Muhakematı Hak- 
kında Kanunu Muvakkat Hükümleri uygulanmaz.                   
  Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygula- 
namaz.                                     
  Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne  
tabi olan sanıklarla ilgili kanun hükümleri saklıdır.              
  Suçun ihbarı                                

  Madde 18 - Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cum- 
huriyet Başsavcılıklarına yapılır. İhbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı dü- 
zenlenir ve bir örneği muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan  
hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir. Muhbirlerin kimlikleri,  
rızaları olmadıkça açıklanmaz. İhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapıla-
nın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır.                 
  Bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de soruşturma neticesinde delil 
veya emare elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcı- 
lığına ihbar ve evrakı tevdi ederler. Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve muhak-
kikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görülmediği halde dahi evrakın taal- 
luk ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere gerekçe göstererek evrakı ait ol-
duğu merciden isteyebilir.                           
  17 nci maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiş 
ve muhakkikler durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve ev- 
rakı tevdi etmedikleri takdirde bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı 
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümleri uygulanmaz.        
  İhbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek ve ya- 
yın yapmak yasaktır.                              
  Soruşturma usulü                              

  Madde 19 - Cumhuriyet Savcısı 17 nci maddede yazılı suçların işlendiğini öğ-
rendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla 
beraber durumu atamaya yetkili amirine veya 8 inci maddede sayılan mercilere  
bildirir.                                    
  Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler bul-
duğu takdirde sanıktan, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve ema- 
re elde edildiği takdirde sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları 
ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını ister. Bu istemin sanığa
ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde Cumhuriyet Savcı-
sına mal bildiriminin verilmesi zorunludur. Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik
tarafından yapılması halinde müfettiş veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sa- 
yılan ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunurlar. Bu istemin sanık ve ilgi-
lilere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde müfettiş veya muhakkike mal  
bildiriminin verilmesi keza zorunludur.                     
  Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği yolunda de-
lil veya emare elde edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını görevli 
mahkemeden veya para veya malın bulunduğu yer hukuk mahkemesinden isteyebilir. 
  Bilgi verme zorunluluğu                           

  Madde 20 - Özel Kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile ilgili kişi- 
ler özel veya kamu kuruluşları bu Kanuna göre soruşturma ve kovuşturmaya yetkili
kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek zorundadır. Aksine davranan
kişiler hakkında üç aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.         
  Asker kişilerin soruşturması                        

  Madde 21 - Bu Kanunda yazılı suçların asker kişiler tarafından işlenmesi ha-
linde soruşturmaları askeri savcılar tarafından bu Kanun hükümlerine göre yürü- 
tülür.                                     
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
                 Çeşitli Hükümler                
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 22 - Mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı, neleri kapsa- 
yacağı ve merciine nasıl ulaştırılacağı hususları ile Kanunun uygulanması bakı- 
mından gerekli görülecek diğer konular, Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde 
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve bu yönet- 
melik Resmi Gazete'de yayımlanır.                        
                                        
  Kaldırılan hükümler                             

  Madde 23 - 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 sayılı Kamu Görevlileri ile ilgili 
Mal Bildirimi Kanunu ile bu Kanunun yürürlükten kaldırdığı Kanunlar ve 15.5.1930
tarih ve 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Ta- 
kip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.         
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay için-
de 2 nci maddede sayılanlar mal bildiriminde bulunurlar.            
  Mal bildiriminde bulunmayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında 
üçüncü bölümdeki ceza hükümleri uygulanır.                   
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlardan 22 nci maddeye  
müsteniden çıkartılacak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 9 Ağustos  
1983 tarih ve 2871 sayılı Kanuna göre hazırlanan beyannamenin alınmasına devam 
olunur.                                     
                                        

  Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunla kap- 
sama yeni alınan suçlardan dolayı, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat 
Hükümlerine göre,kesinleşmiş lüzumu muhakeme veya meni muhakeme kararları hariç,
yapılan tahkikat evrakı derhal ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gereği için 
tevdi olunur.                                  
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 24 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 25 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
               7138 - 1                     
                                        
                                        
     3628 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
                                        
  Kanun                         Yürürlüğe       
   No     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi     
  -------  ----------------------------------------- ---------------     
  KHK-557           --            27/6/1995       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                7138 - 2                     
                                        
     3628 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN          
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                                        
   Yürürlükten Kaldırılan        Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın   
  Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi   Sayısı   Maddesi    
 ------------------------------     ---------- -------- ----------    
 3628 sayılı Kanunun 2 nci madde-                       
 sinin (e) bendi ile 8 inci madde-                       
 sinin (h) bendi             24/6/1995  KHK-557   21