Endeksler
                                        
                                        
                                        
          KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME           
           VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI             
             KURULMASI HAKKINDA KANUN                
                                        
                                        
  Kanun Numarası        : 3624                    
  Kabul Tarihi         : 12.4.1990                  
  Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih: 20.4.1990 Sayı : 20498       
  Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 5 Cilt : Sayfa :         
                                        
  Amaç ve Kuruluş                               

  Madde 1 - Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında Küçük ve
Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güç- 
lerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uy-
gun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.                   
  Kuruluş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tü- 
zel kişiliğe haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.     
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Kanunda geçen deyimlerden:                   
  Genel Kurul: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı Genel Kurulunu,                           
  İcra Komitesi Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı İcra Komitesini,                           
  Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi  
Başkanlığını,                                  
  Fon: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonunu,     
  Merkez ve Enstitüler : Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri  
bünyesinde veya çevresinde yer alacak, sanayi entegrasyonunu sağlayacak Tekno- 
loji Merkezleri, Teknoparklar, İhtisas Merkezleri ve Enstitüleri, Danışmanlık  
Merkezleri, Uygulamalı Teknik Eğitim Merkezleri ve Enstitüleri ile Küçük ve  
Orta Ölçekli Sanayi kesiminin ortak istifadelerine yönelik Test-Analiz ve Kali- 
te Kontrol Laboratuvarları ve Atelyelerini,                   
  İşletmeler: İmalat Sanayi sektöründe 1-50 arası işçi çalıştıran Sanayi İş- 
letmeleri küçük sanayi işletmelerini, 51-150 arası işçi çalıştıran Sanayi İşlet-
meleri orta ölçekli sanayi işletmelerini,                    
  İfade eder.                                 
  İşletme Tanımı Değişikliği                         

  Madde 3 - Bu Kanunun İkinci Maddesinde tanımı yapılan işletmelerin büyüklük 
ve mahiyetlerini, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Bakanlar Kurulu de- 
ğiştirmeye yetkilidir.                             
  Kuruluşun Görevleri                             

  Madde 4 - a) Sanayide, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenme- 
si ve faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danış- 
manlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak,    
  b) Üniversiteler ile Kamu ve Özel araştırma kurumlarındaki Bilim ve Teknolo-
ji alt yapısından işletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite  
işbirliğini kuvvetlendirmek,                          
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek 
ve yeni teknolojik bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaş-
tırmak,                                     
  d) Üniversite ve Araştırma Merkezlerinin imkanlarından yararlanarak yeni ve 
ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildi-
ği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına
sunulduğu Teknoloji merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak,      
  e) İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik dü-
zeyine kavuşturulmalarını teminen sanayinin çeşitli alt sektörlerinde yatırımla-
rı yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değer- 
lendirecek, verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama,  
enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı "Teknik Yardım ve 
Destek Program ve Projeleri"ni gerçekleştirecek İhtisas Merkezlerini kurmak ve 
kurulmasını sağlamak,                              
  f) İşletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletme- 
ler haline gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu
için gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sa- 
nayi ilişkilerini geliştirecek şekilde; malzeme bilgisi, tasarım, prototip ima- 
lat, imalat usul ve işlemlerinin seçimi, takımaparat kullanımı, bakım onarım  
planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışmanlık  
hizmetlerini verecek olan Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin 
ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki 
ölçümleme laboratuvar ve atelyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak,      
  g) Hizmet Merkezlerinde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında 
eğitimini teminen Eğitim Uzmanlarının yetiştirilmesi, yaygın eğitim programları-
nın düzenlenmesi, İşletmelerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitim- 
lerinin sağlanması ile ilgili uygulamalı Teknik Eğitim Merkezlerini kurmak,   
  h) İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve  
beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamak,             
  i) İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; işletmelerin yurt içi
ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli   
çalışmaları yürütmek ve konuya ilişkin danışmanlık hizmetlerini en verimli bir 
biçimde organize etmek.                             
  Organlar                                  

  Madde 5 - Kuruluşun organları şunlardır:                  
  - Genel Kurul                                
  - İcra Komitesi                               
  - Başkanlık                                 
  Genel Kurul                                 

  Madde 6 - Genel Kurul, Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanının  
başkanlığında, Başbakanın görevlendireceği ekonomi ile ilgili Devlet Bakanların-
dan biri, Maliye ve Gümrük Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güven 
lik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazi-
ne ve Dış Ticaret Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Yüksek Öğre-
tim Kurulunca kuruluş tarihleri itibariyle 2 yıl sürelerle ve sırayla tayin edi-
lecek Teknik Üniversite Rektörlerinden biri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır-
ma Kurumu Başkanı, Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri, Türk Standartları
Enstitüsü Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,  
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı, Makine Mühendisleri Odası Başka-
nı, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı, Meta-
lurji Mühendisleri Odası Başkanı, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, Mimarlar  
Odası Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı, Türkiye Es- 
naf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başka-
nı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli            
                                        
                                        
                                        
                                        
Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği
Başkanı, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdü-
rü, Başbakanlıkça uygun görülecek diğer banka Genel Müdürleri, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Genel Kurulunca seçilecek 5 Sanayi Odası Başkanı, Madeni Eşya 
Sanatkarları Federasyonu Başkanı, Elektrik-Elektronik ve Benzeri Teknisyenleri 
Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı, Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı ve  
Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı 
(TOSYÖV) Başkanından meydana gelir.                       
  Genel Kurul, yılda en az iki defa olmak üzere, Başbakanın daveti üzerine  
toplanır. Genel kurul, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya ka- 
tılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Genel Kurul 
Başkanının oyu çift sayılır.                          
  Genel Kurulun sekreterya işleri Başkanlıkça yürütülür.           
  Genel Kurulun Görevleri                           

  Madde 7 - Kalkınma Plan ve Programları doğrultusunda, işletmelerin teknolo- 
jik gelişmelere ve serbest rekabet ortamına uyumunu sağlamak maksadıyla, küçük 
ve orta ölçekli sanayi kesimine ilişkin geliştirme ve destekleme kararlarının  
alınması, uygulamaların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması bakımından  
tedbirler almak, düzenleyici direktifler vermek, Başkanlığın yıllık faaliyet  
raporlarını incelemek, yıllık çalışma programı esaslarını tespit etmek ve öneri-
lerde bulunmaktır.                               
  İcra Komitesi                                

  Madde 8 - İcra komitesi, Sanayi ve Ticaret Bakanının Başkanlığında, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı, Sanayi ve  
Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı, Genel Kurulda tem-
sil edilen Teknik Üniversite Rektörü, TÜBİTAK Başkanı ile İdare Başkanından olu-
şur.                                      
  İcra Komitesi, İcra Komitesi Başkanının daveti üzerine üye tamsayısının ya- 
rısından bir fazlası ile en geç iki ayda bir toplanır. Toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması halinde İcra Komitesi Baş- 
kanının oyu çift sayılır.                            
  İcra Komitesinin sekreterya işleri İdare Başkanlığınca yürütülür.      
  İcra Komitesinin Görevleri                         

  Madde 9 - İcra Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:        
  a) Genel Kurulun belirlediği politikalar, amaçlar, hedefler ve ilkeler   
istikametinde küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesi ve desteklenmesine 
ilişkin uygulama kararlarını almak ve yürütmek,                 
  b) Fonun, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanış esaslarını tespit etmek, 
  c) Bu Kanuna göre Başkanlıkça hazırlanan, Başkanlık organlarının çalışma  
usul ve esasları, görev ve yetkileri ile diğer Yönetmelik taslaklarını incelemek
ve uygun göreceği Yönetmelikleri karara bağlayarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 6 ay süre içinde yürürlüğe koymak,              
  d) Başkanlığın ihtiyacı olan taşınmazların edinilmesi, idaresi ve gerekti- 
ğinde Genel Kurulun tasvibinden sonra satılması hakkında kararlar vermek.    
  Denetim                                   

  Madde 10 - Başkanlık ve Fonun her türlü hesap ve işlemleri, Başbakanlık Yük-
sek Denetleme Kurulunca denetlenir.                       
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başkanlık                                  

  Madde 11 - Başkanlık, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekle- 
me İdaresi Başkanlığının yürütme organıdır.                   
  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı müşte-
rek kararname ile; Başkan yardımcıları, Başkanın teklifi, İcra Komitesinin onayı
ile, diğer personel ise, Başkanın onayı ile atanır. Başkan bu yetkisini bir alt 
kademeye devredebilir.                             
  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını 
Başkan temsil eder. Başkan, teşkilatın bütün işlerini mevzuat, Genel Kurul ve  
İcra Komitesi Kararlarına göre yürütür.                     
  Başkan, Başkan Yardımcıları ve Başkanlığın her kademesindeki yetkililer,  
sınırları açıkça belirtilmek şartı ile yetkilerinden bir kısmını astlarına dev- 
redebilir. Ancak, yetki devri, yetkiyi devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.   
  Başkanlığın Görevleri                            

  Madde 12 - Başkanlığın görevleri aşağıda belirtilmiştir;          
  a) İcra Komitesinin aldığı kararları uygulamak;               
  b) Küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminin geliştirilmesi ve desteklenmesi  
yönünden, Başkanlığın amaçları doğrultusunda uygun kalite ve standartlarda üre- 
timin modern teknolojilerin uygulanarak, gelişmiş üretim metotlarıyla sağlanma- 
sı için merkez ve enstitüler şeklinde teşkilatlanma ile danışmanlık, yönlendir- 
me, rehberlik, eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesi hususunda İcra Komitesin-
ce alınan kararları uygulamak;                         
  c) Merkez ve enstitülerde gerekli ekipman, atelye ve laboratuvar araç ve  
gereçlerin yurt içi ve yurt dışından tedariki hususunda İcra Komitesince alına- 
cak kararları uygulamak;                            
  d) Mevcut küçük ve orta ölçekli sanayiyi, genel sanayi politikalarına göre 
rehabilite, reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu enteg- 
rasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı finansman ve teknoloji katkı- 
sı imkanlarını araştırmak, teşebbüslere bu konudaki devlet destek ve katkılarını
planlamak;                                   
  e) İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi için gerek-
li politika ve stratejileri belirlemek ve uygulamaya yönelik teklifleri hazırla-
yıp İcra Komitesine sunmak;                           
  f) Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşları geliştirecek işletme-
lerin kurulmasını, geliştirilmesini ve desteklenmesini teminen İcra Komitesince 
karara bağlanan faaliyetleri yerine getirmek, uygulamaya koymak;        
  g) İşletmelere ekonomik, teknolojik, yönetim alanlarında, müteşebbislik eği-
timi gibi konularda destek sağlamak;                      
  h) İşletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli teçhizat, 
malzeme, laboratuvar, atelye araçları ve hammaddeleri uygun göreceği esaslar  
dahilinde temin etmek;                             
  i) İşletmelerce üretilen mamullerin pazarlanması ve özellikle ihracaatı   
konusunda gerekli düzenleme ve uygulamalara yönelik rehberlik ve destekleme   
faaliyetlerini yürütmek, konu ile ilgili İcra Komitesince alınan kararlar isti- 
kametinde teşkilatlanma için gerekli girişimlerde bulunmak;           
  j) Küçük ve orta ölçekli sanayi ile ilgili Kuruluşlar arasında koordinasyon 
ile Başkanlığa bağlı teknoloji merkezleri, teknoparklar, ihtisas merkezleri ve 
enstitüleri, danışmanlık merkezleri, uygulamalı teknik eğitim merkez ve enstitü-
leri arasında koordinasyonu temin etmek;                    
  k) İşletmelerin veya bunların oluşturduğu kooperatiflerle 507 sayılı Kanuna 
tabi derneklerin istedikleri yatırım projelerini teknik ve ekonomik açıdan ha- 
zırlamak veya hazırlatmak yahut bunlar hakkında görüş bildirmek, finansman ihti-
yacı konularında danışmanlık yapmak, sigorta, kefalet ve kredi kuruluşları ile 
olan ilişkilerinde rehberlik hizmeti vermek;                  
  l) İşletmelerin veya bunların oluşturduğu kooperatiflerle 507 sayılı Kanuna 
tabi derneklerin verimliliklerini artırmaya yönelik, kapasitelerini tespit et- 
mek, tam kapasite ile çalışmalarını temin etmek üzere bunların üretimlerinin ve 
pazarlama imkanlarının geliştirilmesinde                    
                                        
yardımcı olacak hizmet birimlerini kurmak, büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının 
üretimlerinde kullanacakları mamül veya yarı mamül malları küçük ve orta ölçek- 
li sanayi kesiminden temin edecek, büyük kuruluşların da üretimlerini küçük ve 
orta ölçekli sanayi kesiminin ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlemelerini  
gerçekleştirecek sistemi yerleştirmek, küçük ve orta ölçekli sanayi kesimi için 
ihracat imkanı yaratmak;                            
  m) İşletmelerin ihtiyaç duyacağı eğitim konularını tespit etmek ve bu konu- 
larda uygulamaya yönelik eğitimi gerçekleştirmek;                
  n) Küçük ve orta ölçekli sanayi sektörü ile ilgili çalışma yapan üniversite-
ler, bilimsel ve teknik araştırma yapan kuruluşlar, çalışmaları küçük ve orta  
ölçekli sanayicilerin çalışmalarını etkileyen diğer kurum ve kuruluşlar ile iş- 
birliği yaparak diğer ülkelerdeki benzeri çalışmaları yapan kuruluşlarla ulus- 
lararası organizasyonların faaliyetlerini de izleyerek küçük ve orta ölçekli sa-
nayi sektörü konusunda teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak, bu işletmelerin 
ihtiyacını karşılayacak, ilgili kuruluşlara yardımcı olacak her türlü bilgiyi  
ihtiva eden bilgi işlem sistemini oluşturmak ve hizmete sunmak;         
  o) Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan sanayi  
işletmelerinin rehabilitasyonu ve ortak yararlarına yönelik hizmetler vermek;  
  p) Hizmetin gerektirdiği taşınmaz malları edinmek;             
  r) Başkanlıkta istihdam edilecek personelin görev ve kadrolarını, alacakları
ücrete ait esasları ve yönetmelikleri İcra Komitesine teklif etmek;       
  s) Küçük ve orta ölçekli sanayi konusunda gerek üretim gerekse araştırma,  
geliştirme konularında başarılı çalışmaları olan kişi ve kuruluşları teşvik et- 
mek, ödüllendirmek, bu başarılı çılaşmaların sanayiye uygulanması konusunda yar-
dımcı olmak;                                  
  t) Küçük ve orta ölçekli sanayi kesimine hizmet vermek amacıyla yerli ve  
yabancı sermayeli şirketler kurmak, iştirak etmek ve gerektiğinde bu işletmelere
katkı sağlayacak kaynakları temin etmek, yurt içinden veya yurt dışından kaynak 
sağlamak;                                    
  u) Küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesine engel teşkil eden konulardaki
uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini te- 
min etmek.                                   
  Personel Rejimi                               

  Madde 13 - Başkanlığın asli personeli, idari hizmet sözleşmesi ile sözleşme-
li olarak istihdam edilir.                           
  Başkanlığın daimi ve aslilik arzeden görevleri ile bunların unvan ve adetle-
ri, bu görevlerde çalışacak personelin tabi olacakları idari, sosyal ve ücret  
hükümleri, Başkanlığın hazırlayıp İcra Komitesinin onayı ile yürürlüğe konacak 
yönetmelik ile düzenlenir. Personele ilişkin disiplin hükümleri 657 sayılı Dev- 
let Memurları Kanununun disiplin hükümlerine uygun olarak düzenlenir.      
  Geçicilik veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlık-
ça tespit ve tayin edilir. Bu işlerde çalışacak personel hakkında vekalet veya 
istisna akdi hükümleri uygulanır. Bu fıkraya göre istihdam edileceklerden, Sos- 
yal Güvenlik Kuruluşlarından almakta oldukları aylıkları kesilmez.       
  Hangi hizmetlerde işçi istihdam edileceği Başkanlıkça tespit ve tayin edi- 
lir. Ancak laboratuvar, atelye gibi mal üretimini gerektiren işlerde işçi çalış-
tırılabilir.                                  
  Sözleşmeli personel, istekleri halinde Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.
  Yabancı uzmanlar da Başkanlığın hazırlayıp İcra Komitesinin onayı ile yürür-
lüğe konacak yönetmelik esaslarına göre istihdam edilebilir.          
  Bütçe                                    

  Madde 14 - Başkanlığın bütçesi Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve  
Destekleme Fonu olarak oluşturulacak kaynaktan meydana gelir.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu         

  Madde 15 - Bu Kanunun amacının gerçekleşebilmesi için T.C. Merkez Bankası  
nezdinde, Başkanlık emrinde, küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve des-  
tekleme fonu kurulmuştur.                            
  Fonun kaynakları aşağıda gösterilmiştir:                  
  a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine konacak transfer ödenekleri;    
  b) Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
çalışma konuları ile doğrudan ilgili veya bu çalışmalardan doğrudan faydalanan 
Bakanlar Kurulunca tespit edilen, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşekkül, Müessese ve Bağlı Ortaklıkların Yıllık
ve Kurumlar Vergisi matrahına esas karlarının binde biri nispetinde ödeyecekleri
aidatlar;                                    
  c) Türkiye Halk Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, T. C. Ziraat Bankası,  
Etibank, Sümerbank, Türkiye Emlak Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye  
İhracat Kredi Bankasının kurumlar vergisine matrah olan yıllık karlarının yüzde 
üçü nispetinde ödeyecekleri aidatlar;                      
  d) Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması için sağ-
lanan kredilerden yüzde bir nispetinde yapılacak aktarma;            
  e) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun yıllık gelirinin yüzde  
ikisi nispetinde ödeyeceği aidat;                        
  f) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Bir- 
liğinin yıllık gelirinin yüzde ikisi nispetinde ödeyeceği aidat;        
  g) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez  
Birliğinin yıllık gelirlerinin yüzde ikisi nispetinde ödeyeceği aidat;     
  h) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin yıllık gelirlerinin binde biri 
 nispetinde ödeyecekleri aidatlar;                       
  i) (Mülga:4/5/1994 - 3986/19 md.)                      
  j) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdarelerince özelleştirmeden ve Toplu Konut
Fonundan her yıl Bakanlar Kurulunca uygun görülecek nispette yapılacak aktarma; 
  k) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanan İthalat ve İhracat 
Fonlarından her yıl Bakanlar Kurulunca uygun görülecek nispette yapılacak aktar-
ma;                                       
  l) Geliştirme ve Destekleme Fonundan yüzde beş nispette yapılacak aktarma; 
  m) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan yüzde iki nispette yapılacak aktarma;
  n) Başkanlık tarafından verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücretler; 
  o) Başkanlığa yapılacak bağış ve yardımlar, Başkanlığın sahip olduğu mal ve 
haklardan kaynaklanan sair gelirler;                      
  p) Her türlü dış (Avrupa İskan Fonu gibi) ve iç kaynaklardan sağlanan kredi-
ler;                                      
  r) Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler 
Vakfının (TOSYÖV) ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinin yıllık gelirlerinin yüzde 2'si nisbetinde ödeye- 
cekleri aidatlar.                                
  Fonun gelir, gider ve muhasebesine ilişkin usul ve esaslar, Devlet Planla- 
ma Teşkilatı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak çıkartılacak   
bir yönetmelikle düzenlenir.                          
  Mükellefiyet, Beyan, Ödeme Yeri ve Zamanı                  

  Madde 16 - Fona Kaynak teşkil eden ilgili kuruluşların aidatları bir önceki 
yıla ait kar miktarlarına göre, her yıl Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere iki 
taksit halinde, ilgili kuruluşlarca T.C. Merkez Bankası nezdindeki fon hesabına 
ödenir. Ödenen aidatlar, bu kurum ve kuruluşlarca matrah hesabına gider olarak 
kaydedilir.                                   
  Fon gelirleriyle ilgili alacaklar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu-
lü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Muafiyetler ve Teşvikler                          

  Madde 17 - I.- Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı ile Başkanlık emrinde kurulan fon;                  
  a) Kurumlar Vergisinden, (İktisadi İşletmeler Hariç)            
  b) Yapılacak bağış ve yardımlar nedeni ile Veraset ve İntikal Vergisinden, 
  c) Yapacakları her türlü muameleler dolayısıyla lehte tahakkuk edecek faiz- 
ler banka ve sigorta muameleleri vergisinden,                  
  d) 15 inci maddede sayılan gelirleri ile bu gelirlerle ilgili olarak yapılan
bütün işlemler, sahibi olduğu taşınmaz mallar her türlü vergi, resim ve harçtan,
  Muaftır.                                  
  II.- Bu Kanuna göre kurulacak Araştırma Merkezi, Enstitü, Teknoloji Merkez- 
leri ve Teknoparklar;                              
  a) Yatırımlar için, Kalkınmada Birinci Derecede öncelikli Bölgelere uygula- 
nan teşviklerden,                                
  b) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli teçhizat, malzeme,labo-
ratuvar ve atelye araçları ve hammaddelerin imali, satın alımı veya ithali ile 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden sağlayacakları kazançları için gelir  
vergisi, kurumlar vergisi veya gümrük vergisi indirim veya istisnalarından ve  
düşük faizli kredi, hibe ve diğer teşviklerden,                 
  Yararlandırılır.                              
  Uygulanmayacak Hükümler ve Öncelik                     

  Madde 18 - Bu Kanunla kurulan Başkanlıkca yapılması öngörülen iş ve işlem- 
lerde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümle-
ri uygulanmaz. Ayrıca; Başkanlık, alım-satım, kiralama vesair işlemlerde 2886  
sayılı Devlet İhale Kanununa ve çalıştıracağı personel hakkında 657 sayılı Dev- 
let Memurları Kanununa, harcırah uygulamasında 6245 sayılı Harcırah Kanununa ta-
bi değildir. Ancak, Başkanlığın malları Devlet Malı hükmünde olup, bu mallar,pa-
ra ve para hükmündeki evrak ve senetleri aleyhine Suç işleyen personel bu suçla-
rından dolayı Devlet Memurları gibi cezalandırılır.               

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte;         
  a) Bakanlar Kurulunun 17.6.1983 tarih ve 83/6744 sayılı Kararı ile onaylanıp
yürürlüğe giren "Küçük Sanayi Yayım Hizmetlerinin Geliştirilmesine" dair Millet-
lerarası Andlaşmaya göre faaliyet gösteren KÜSGET'e,              
  b) Bakanlar Kurulunun 10.11.1978 tarih ve 7/16728 sayılı Kararı ile onayla- 
nıp yürürlüğe giren "Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezine" dair Milletlerarası 
Andlaşmaya göre faaliyet gösteren SEGEM'e,                   
  Bu Milletlerarası Andlaşmalarla veya bu andlaşmalar dışında bu iki Kuruluşa 
görev veren diğer Milletlerarası andlaşmalarla verilmiş görev, tanınmış hak,yet-
ki ve sorumluluklar, hizmetlerin yürütülmesi için istihdam edilmiş bütün perso- 
nel özlük ve yasal tüm müktesep hakları saklı kalmak üzere; taşınır ve taşınmaz 
mallar, yapılmış sözleşmelerden doğan hak, alacak ve borçlar, her türlü vergi, 
resim ve harçlardan muaf olarak ve ayrıca bir devir işlemine gerek kalmaksızın 
bu Kanunla Kurulmuş Başkanlığa devredilmiş sayılır.               
  Bu Kanuna göre hazırlanacak yeni yönetmelik ve uygulama kararları yürürlüğe 
girinceye kadar yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararları ile onaylanmış ve 
Kanun Hükmünde olan Uluslararası Andlaşmalara göre, KÜSGET ve SEGEM'ce uygulan- 
makta olan yönetmelik ve uygulama esaslarının uygulanmasına devam olunur.    
  Personele ilişkin yeni görevlendirme, ücret tespiti,göreve intibak işlemleri
sonucunda bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve bu madde gereği 
istekleri halinde kendiliğinden devredilmiş sayılan personelin yeni ücretleri  
eski ücretlerinin altına düştüğü takdirde, yıllık olarak eski ücretleri ile yeni
ücretleri ve parayla ölçülen diğer menfaatleri hesap, edilir. Yıllık toplamlar 
esas alınmak üzere eski ve yeni ücretler arasındaki fark, yeni düzenlemeye   
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
göre ücret yükselmeleri ile kalkıncaya kadar personele tazminat olarak ödenir. 
Yeni teşkilatlanma ve görevlendirmeler sonuçlanıncaya kadar personel, mevcut gö-
rev ve unvanlarında çalıştırılmaya devam olunur.                
  Bu maddeye göre kendiliğinden Başkanlığa devredilmiş personelden, Başkanlık-
ta çalışmayacaklara bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki iki ay içinde isti-
fa etmeleri halinde kendilerine kıdem tazminatları ödenir.           
  Aynı Kararname gereği kurulmuş organlar, yeni organlar teşekkül edinceye ka-
dar görevlerine devam eder.                           

  Geçici Madde 2 - Geçici 1 inci maddedeki devir işlemleri Kanunun yayımlanma-
sından itibaren 6 (Altı) ay içerisinde tamamlanır. Devir işlemleri yapılıncaya 
ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmelik hükümleri ile uygu-
lama esaslarının uygulanmasına devam olunur.                  
  Devir işlemleri ve bu devirden doğan kazanç her türlü vergi, resim ve harç- 
tan muaftır.                                  
  Yürürlük                                  

  Madde 19 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 20 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                7132 - 1                     
                                        
      3624 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
  Kanun                              Yürürlüğe  
   No      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
------------  ---------------------------------------------  ---------------
  3986             ---                 7/5/1994  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                7132 - 2                     
                                        
       3624 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                                        
    YürürlüktenKaldırılan         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
   Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi    Sayısı   Maddesi  
-------------------------------------   ------------ ---------- --------- 
  12/4/1990 tarih ve 3624 sayılı                       
  Kanunun 15 inci Maddesinin (i)                       
  bendi                   4/5/1994   3986    19