Endeksler
                                        
                                        
                                        
           ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN           
            YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ            
           YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE           
            BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA           
                  İLİŞKİN KANUN                
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3580                        
  Kabul Tarihi     : 15.6.1989                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4.7.1989 Sayı: 20215             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip:  Cilt:  Sayfa:              
                                        
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Hükümler                 
              Amaç, Kapsam ve Tanımlar               
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, öğretmenlik mesleğini ve eğitim uzmanlığını ca- 
zip hale getirerek eğitimin kalitesini yükseltmek; öğretmen ve eğitim uzmanı ye-
tiştiren yükseköğretim kurumlarına talebi artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı 
adına mecburi hizmet karşılığı parasız yatılı veya burslu öğrenci okutmak ve  
bunlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.                 
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim ku- 
rumlarının öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren programlarında, Milli Eğitim Ba-
kanlığı adına mecburi hizmet karşılığı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim 
yapmaya hak kazanmış olan öğrencileri kapsar.                  
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen;                         
  "Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını;                    
  "Parasız Yatılılık", şartları taşıyan öğrencilerin mecburi hizmet karşığında
barınma, beslenme, giyinme, öğrenim harcı ve harçlık gibi ihtiyaçlarının karşı- 
lanmasını;                                   
  "Bursluluk", şartları taşıyan öğrencilerin mecburi hizmet karşılığında be- 
lirlenecek miktarda para verilmek suretiyle desteklenmelerini;         
  (Değişik: 3/5/1990 - 3641/1 md.) Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren yük- 
seköğretim Kurumları; Eğitim Yüksekokullarını, Sanat Eğitimi Yüksekokullarını, 
Eğitim Fakültelerini, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerini, İlahiyat Fakülte- 
lerini, Fen Fakültelerini, Edebiyat Fakültelerini, Fen-Edebiyat Fakültelerini, 
Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini;        
  İfade eder.                                 
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
        Parasız Yatılılık ve Bursluluk ile İlgili Hükümler       
                                        
  Parasız yatılı okutulacak veya burs verilecek öğrencilerin tespiti     

  Madde 4 - Bakanlık, kendisine bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın  
eğitim kurumlarının öğretmen ve uzman ihtiyacını karşılamak üzere, öğretmen ve 
eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında parasız yatılı ve burslu  
öğrenci okutabilir.                               
  Parasız yatılı ve burslu öğrenci kontenjanları Bakanlıkça tespit edilir.  
                                        
  Parasız yatılılık ve bursluluk süresi                    

  Madde 5 - Parasız yatılılık ve bursluluk süresi, öğrencinin devam ettiği öğ-
retim programının süresi kadardır. Bu süre Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde
bir yıl uzatılabilir.                              
                                        
  Parasız yatılılık veya bursluluktan faydalanma               

  Madde 6 - Parasız yatılılık veya bursluluk, öğrencinin okula kesin kaydının 
yapıldığı tarihi izleyen ilk ayın başından itibaren başlar.           
  Burs ve harçlıkların ödenmesine tatil aylarında devam edilir.        
  Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçiş   

  Madde 7 - Bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler burslulu-
ğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebilirler.           
                                        
  Başka kurum burslarından faydalanma                     

  Madde 8 - Bakanlık adına parasız yatılı veya burslu okuma imkanlarını kulla-
nan öğrenciler mecburi hizmet karşılığı olmayan gerçek ve tüzelkişilerce verilen
burslardan ancak Bakanlığın izniyle yararlanabilirler.             
                                        
  Öğrenim kurumunu değiştirme                         

  Madde 9 - Parasız yatılı veya burslu okutulan öğrenciler, bulundukları öğre-
tim kurumunun tabi olduğu mevzuata uygun olarak Bakanlık izniyle öğretim kurum- 
ları arasında yatay geçiş yapabilirler.                     
                                        
  Burs ve harçlık miktarı                           

  Madde 10 - Her yıl burslu öğrencilere verilecek burs miktarı ile parasız ya-
tılı öğrencilere verilecek harçlık miktarı Milli Eğitim Bakanlığının teklifi  
üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.                    
                                        
  Eğitim ve sağlık giderlerinin karşılanması                 

  Madde 11 - Parasız yatılı öğrencilerin belirlenecek miktarda kitap, kırtasi-
ye ve diğer eğitim giderleri ile parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene 
ve tedavi giderleri Bakanlıkça karşılanır.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sorumluluk                                 

  Madde 12.- Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden veya öğrenim  
kurumunu terk edenlere Bakanlıkça yapılmış masraflar, faizi ile birlikte tahsil 
olunur. Yüklenme senedi hükümleri saklıdır.                   
                                        
  Yükümlülük                                 

  Madde 13.- Bakanlıkça parasız yatılı veya burslu olarak okutulan öğrenciler,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 üncü ve 225 inci maddelerindeki hüküm-
lere tabidirler.                                
                                        
                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
                 Çeşitli Hükümler                
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 14.- Bakanlıkça öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yüseköğretim ku- 
rumlarında parasız yatılı veya burslu olarak okutulacak öğrencilerde aranacak  
şartlara; kontenjanların tespit ve dağıtımına; seçimine, parasız yatılı öğrenci-
likten burslu öğrenciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geç- 
meye; öğrenim süresine, eğitim, sağlık giderlerinin karşılanmasına; parasız ya- 
tılı veya burslu öğrenciliğin sona ermesine; parasız yatılı veya burslu öğrenci-
lerin okul değiştirmelerine ilişkin hususlarla bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili 
diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.         
                                        

  Geçici Madde 1.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlık adına yükseköğ- 
retim kurumlarında burslu olarak öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler, bu
Kanun hükümlerine uymak şartıyla bu haklardan yararlandırılabilirler.      
                                        

  Geçici Madde 2.- Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe konuluncaya
kadar "Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma 
Yönetmeliği" nin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olu- 
nur.                                      
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 15.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 16.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        3580 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
                                        
                                        
  Kanun                           Yürürlüğe    
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi   
----------- -------------------------------------------  -----------------  
                                        
  3641             -               9/5/1990     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)