Endeksler
                                        
              ASKERİ HAKİMLER KANUNU (1)             
                                        
  Kanun Numarası     : 357                        
  Kabul Tarihi      : 26/10/1963                    
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 26/10/1963  Sayı: 11541 (Mükerrer)    
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 2191          
                                        
                     *                   
                    * *                   
                                        
        Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız      
       "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"      
                                        
              Cilt: 1    Sayfa: 707               
                                        
                     *                   
                     * *                  
                  BİRİNCİ KISIM                
                  Mesleke Giriş                
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                  Genel Hükümler                
                                        
  Askeri hakim ve askeri savcı olmak için genel şartlar:           

  Madde 1 - (Değişik: 10/11/1983-2948/1 md.)                 
  Askeri hakim ve askeri savcılık sınıfına kabul olunabilmek için:      
  A) Türk vatandaşı olmak,                          
  B) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen sağlık 
şartlarına sahip olmak,                             
  C) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut 
ertelenmiş olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya ceza soruşturması ve-
ya kovuşturması altında olmamak.                        
  D) Sarhoşluğu, kumar oynamayı adet edinmiş veya kumar oynatmış olmamak, ya- 
hut kendisinin veya ana ve babasının ve varsa eşinin ahlak yönünden kötü hali  
bulunmadığının veya kendisinin yasa dışı tutum ve davranışları olmadığının yap- 
tırılacak araştırma sonunda anlaşılmış bulunmak,                
  Şarttır.                                  
                                        
  Kaynaklar:                                 

  Madde 2 - Askeri hakim ve askeri savcı ihtiyacı aşağıda belirtilen kaynak- 
lardan sağlanır:                                
  A) Muvazzaf subay olan isteklilerden, üniversitelerce aranıyorsa, hukuk fa- 
kültelerine giriş sınavlarını veya testlerini kazananlardan bu fakültelere gön- 
derilip öğrenimlerini başarı ile bitirenler,                  
                                        
-----------------------------------------                    
(1) Bu Kanunun adı (Askeri Hakimler ve Savcılar Kanunu) iken 17/7/1972 tarih  
  ve 1611 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile (Askeri Hakimler Kanunu) olarak  
  değiştirilmiştir.                              
 KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Askeri liseleri bitirerek harb okullarına kabul olunan isteklilerden,  
üniversitelerce aranıyorsa, hukuk fakültelerinin giriş sınavlarını veya testle- 
rini kazananlardan bu fakültelere gönderilip öğrenimlerini başarı ile bitiren- 
ler,                                      
  C) Kıtada başarı göstermiş ve bir hukuk fakültesi bitirmiş bulunan yedek  
subaylardan askerlik görevleri sırasında istemde bulunanlar. (1)        
  D) (Ek: 19/1/1981-2372/1 md.) Üsteğmen veya yüzbaşı rutbesinin ilk üç yı- 
lında bulunan Harp Okulu mezunu subaylardan kendi hesabına hukuk fakültesini  
bitirenler. Bu subayların taşımaları gereken diğer özel şartlar yönetmelikle  
belirlenir.                                   
  E) (Ek: 22/9/1983-2894/1 md.) Kendi hesabına hukuk fakültesini bitiren ka- 
dınlardan istemde bulunanlar. (2)                        
  F) (Ek: 24/5/1989-3562/1 md.) Liseleri bitirerek hukuk fakültelerine devam 
hakkını kazanmış olanlar ile hukuk fakültelerinde okudukları sınıfı başarı ile 
geçenlerden lüzum ve ihtiyaç duyulduğunda askeri öğrenciliğe kabul edilip, öğre-
nimlerini tamamlayanlar.                            
                                        
  (Değişik: 19/1/1981-2372/1 md.) Bu kaynaklardan faydalanmaya ilişkin şekil 
ve esaslar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine, Milli Savunma Bakanlığın-
ca tespit olunur.                                
                                        
  Muvazzaf subaylar hakkında özel şartlar:                  

  Madde 3 - Üsteğmenlik rütbesinin en çok ikinci yılında bulunan ve kıtada en 
az iki yıl hizmet görmüş olan muharip sınıf subaylardan istekli bulunanlar, üni-
versitelerce aranıyorsa, hukuk fakültelerinin giriş sınavlarını veya testlerini 
kazandıkları takdirde, en çok; Türkiye'deki hukuk fakültelerinin öğrenim sürele-
rinden bir yıl fazla süre ile izinli sayılarak hukuk öğrenimi yapmak üzere bu  
fakültelere gönderilirler.                           
  Savaş halinde bu izin geri alınabilir.                   
  Bu subayların diğer nitelikleri, seçimlerinin ne şekilde yapılacağı ve seçi-
lenlerin hukuk fakültelerindeki öğrenimleri sırasında tabi olacakları şartlar  
Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikte belirtilir.      
                                        
  Başarısızlık:                                

  Madde 4 - (Değişik: 17/7/1972-1611/1 md.)                  
  Hukuk fakültelerini; 3 üncü maddede gösterilen süre içinde bitiremeyen, ba- 
şarısızlık veya diğer sebeplerle bir defadan fazla sınıfta kalmak suretiyle bu 
süre içinde bitirmelerine imkan olmayan veyahut üniversiteler yönetmeliklerine 
göre öğrencilikle ilişkileri kesilen subayların izinleri kaldırılır ve kıtaları-
na gönderilirler.                                
  Bunlar hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümle- 
rine göre işlem yapılır.                            
                                        
  Mecburi hizmet:                               

  Madde 5 - (Değişik: 17/7/1972-1611/1 md.)                  
  Hukuk öğrenimine gönderilen subayların yükümlülük süreleri, 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tabidir.             
                                        
  Hukuk öğrenimi sırasında terfi:                       

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 17/7/1972-1611/1 md.)                  
  Hukuk öğrenimi süresi içinde üst rütbeye veya kıdemliliğe yükselme sırası  
gelenlerle kademe ilerlemesi yapacak subaylar hakkında 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılır.          
------------------------------                         
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.            
(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 9 uncu maddeye bakınız.            
                                        
                                        
                                        
                                        
  Askeri öğrenci olarak öğrenim yapanlar hakkında özel şartlar:        

  Madde 7 - (Mülga: 24/5/1989 - 3562/8 md.)                  
                                        
  Yedek subaylar hakkında özel şartlar:                    

  Madde 8 - (Değişik: 17/7/1972 - 1611/1 md.)                 
                                        
  (Değişik: 22/9/1983 - 2894/2 md.) Hukuk fakültelerini pekiyi veya iyi derece
ile bitirmiş ve yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına
göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş ya- 
şından büyük olmayan yedek subaylardan istekli olanlar, sıralı sicil üstlerinden
yeterli sicil almak şartı ile yedek subaylık süresi sonunda muvazzaf sınıfa ge- 
çirilerek staj görmek üzere adaylığa kabul olunurlar.              
  Hukuk fakültelerini pek iyi veya iyi derece ile bitiren istekliler ihtiyaç- 
tan fazla ise bunlar arasından, ihtiyaç bu suretle karşılanamadığı takdirde orta
derece ile bitirenler arasından, sınavla alınır.                
  Bunların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri kıdem ve kademe ilerlemeleri 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.    
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                 
                   Adaylık                  
                                        
  Adaylık süresi:                               

  Madde 9 - (Değişik: 17/7/1972 - 1611/1 md.)                 
  Adaylık süresi bir yıl olup bu hizmet askeri hakimlik ve askeri savcılık  
hizmetlerinden sayılmaz.                            
  Adayların göreve bağlılık dereceleri ile bu kanunun 1 inci maddesinde yazılı
diğer niteliklerinin ne suretle denetleneceği, sicil işleri, nerelerde görevlen-
dirilecekleri ve adaylıkla ilgili diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığınca ya- 
pılarak bir yönetmelikle düzenlenir.                      
  Zorunluluk hallerinde 1 inci fıkrada yazılı adaylık süresi üç aya kadar in- 
dirilebilir.                                  
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
               Adaylık ve Yardımcılık               
  Adaylık:                                  

  Madde 10 - (Değişik: 17/7/1972 - 1611/1 md.)                
  Adaylıkta başarı gösterenler, adaylık süresince saptanan istidatları ve ken-
di dilekleri de gözönünde tutularak askeri hakim yardımcılığı veya askeri savcı 
yardımcılığı görevlerinden birine atanırlar.                  
  Askeri hakim veya askeri savcı yardımcılıkları görevlerine atanmaya engel  
halleri görülenlerin adaylıklarına son verilir.                 
  Bunlardan:                                 
  A) Öğrenimlerini muvazzaf subay olarak yapmış olanlar eski sınıflarına iade 
edilirler.                                   
                                        
  B) (Değişik: 22/9/1983 - 2894/3 md.) Öğrenimlerini askeri ögrenci olarak  
yapmış olanlar ile muvazzaf subaylığa geçirilmiş yedek subaylar ve kadınlar is- 
tifa etmiş sayılarak, aldıkları aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan mas- 
raflar, kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur.        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yardımcılık: