Endeksler
                                        
               4 İL VE 5 İLÇE KURULMASI              
                 HAKKINDA KANUN (1)               
                                        
  Kanun Numarası     : 3578                       
  Kabul Tarihi      : 15.6.1989                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 21.6.1989 Sayı: 20202           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip:   Cilt: Sayfa:             
                                        

  Madde 1.- 1. Ekli (1) sayılı listede adları yazılı köyler aynen bağlanmak  
ve merkezi Ağaçören Bucak Merkezi olmak suretiyle Ankara İlinde Ağaçören adıy- 
la,                                       
  2. Ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyler aynen bağlanmak ve merkezi 
Pazaryolu Bucak Merkezi olmak suretiyle Pazaryolu adıyla,            
  3. Ekli (3) sayılı listede adları yazılı bucak ve köyler aynen bağlanmak ve 
merkezi Kazımkarabekir Bucak Merkezi olmak suretiyle Konya İlinde Kazımkarabekir
adıyla,                                     
  4. Ekli (4) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyler aynen bağlanmak ve
merkezi Güzelyurt Bucak Merkezi olmak suretiyle Niğde İlinde Güzelyurt adıyla, 
  5. Ekli (5) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyler aynen bağlanmak ve
merkezi Sarıyahşi Kasabası olmak üzere Ankara İlinde Sarıyahşi adıyla,     
  Beş adet ilçe kurulmuştur.                         

  Madde 2.- 1. Ankara İline bağlı Kırıkkale İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli 
(6) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak 
suretiyle Kırıkkale adıyla,                           
  2. Niğde İline bağlı Aksaray İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (7) sayılı  
listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak suretiyle  
Aksaray adıyla,                                 
  3. Gümüşhane İline bağlı Bayburt İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (8) sayı-
lı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak suretiyle
Bayburt adıyla,                                 
  4. Konya İline bağlı Karaman İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (9) sayılı  
listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak suretiyle  
Karaman adıyla,                                 
  Dört adet il kurulmuştur.                          

  Madde 3.- Bu Kanuna göre kurulan dört İl ve beş İlçenin ihtiyacını karşıla- 
mak üzere ekli (10) sayılı listede yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı  
Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı İçişleri Bakanlığına ait (1) sayılı cetvelin  
ilgili bölümlerine eklenmiştir.(2)                       

  Geçici Madde 1.- Bu Kanunla kurulan illerde ve ilçelerde merkezi idare tara-
fından oluşturulacak teşkilata ait kadroları bu Kanunun yürürlüğe girişinden  
itibaren geçecek 30 günlük süre içinde ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

  Geçici Madde 2.- Bu Kanunla kurulan illerde ve ilçelerde merkezi idare tara-
fından oluşturulacak teşkilatla ilgili her türlü atama işlemleri bu Kanunun yü- 
rürlüğe girişinden itibaren geçecek 60 günlük süre içinde tamamlanır.      
  Bu süre içinde yeni kurulan illerde ve bu illere bağlanan ilçelerde merkezi 
ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve 
bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler halihazır bağlılık durumuna göre yürütülür.
-----------------------------                          
(1) Bu kanuna bağlı listeler için 21/6/1989 gün ve 20202 sayılı Resmi Gazete'ye 
  bakınız .                                  
(2) Bu maddede yeralan kadrolarla ilgili olarak; 11/8/1989 tarih ve 20249 sayılı
  Resmi Gazete'de yayımlanan 4/8/1989 tarih ve 377 sayılı KHK'nin 3 üncü mad- 
  desine bakınız.                               
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 3.- Bu Kanunla kurulan illerin il genel meclisleri merkez ilçe 
ile bu illere bağlanan ilçelerin halihazır il genel meclis üyelerinden teşekkül 
eder.İl genel meclisi il valisinin davetiyle toplanır, organlarını seçer ve büt-
çelerini yapar.                                 
  Bu Kanunla yeniden kurulan ilçelerde 3.9.1989 tarihinde, halen mer'i mevzua-
ta göre yapılacak il genel meclisi üyeleri seçimi ile seçilecek üyeler, bağlan- 
dıkları ilin genel meclisine katılırlar.                    
  İlk toplantıda seçilen organların görevleri il genel meclisinin dönem başı 
toplantısı olan Kasım ayı toplantısına kadar devam eder.            
                                        

  Geçici Madde 4.- Bu Kanunla kurulan illere bağlanan ilçelerdeki il özel ida-
relerinin bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya muamele ve hesapları,
menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter,  
dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takibeden 90 ıncı günden itibaren bu
ilçelerin bağlandığı il özel idarelerine geçer ve bu tarihi takibeden 10 günlük 
süre içinde devir ve teslim yapılır.                      
  Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni illerin özel idareleri 
adına tashih ve tescil edilir.                         
  Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev 
yapan memur ve sözleşmeli personel, kadroları ve her türlü hak ve alacakları ile
birlikte başkaca bir işleme hacet kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarih  
itibariyle bu ilçelerin bağlandığı il özel idarelerine geçer.          
  Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 90 günlük süre  
içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü hak ve alacakları halen bağlı bulunduk-
ları il özel idarelerince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret 
ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve 
ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan 
il özel idarelerince herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.          
  Bu Kanunla kurulan illerin özel idare bütçelerinin yürürlüğe girmesine kadar
geçen süre içinde bu illere bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin 
özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahare yapılmak üzere  
halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanmasına devam olunur.   
                                        

  Geçici Madde 5.- Pazaryolu İlçesinin Erzurum veya Bayburt illerinden hangi- 
sine bağlanacağı İspir İlçe Seçim Kurulunca bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip
eden iki aylık süre içinde Pazaryolu İlçesi ve bağlı köylerinde yapılacak halk- 
oylaması ile belirlenir.                            
  Halkoylamasında, 26 Mart 1989 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerin-
de kullanılan sandık seçmen listesinde adları yazılı olan seçmenler oylamaya  
katılırlar.                                   
  Halkoylaması sonucunda başkaca bir işlem yapılmaksızın, Pazaryolu İlçesi,le-
hinde fazla oy çıkan il'e bağlanmış olur.                    
                                        

  Madde 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.