Endeksler
             İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN              
              ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası    : 3577                        
  Kabul Tarihi     : 14.6.1989                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1.7.1989 Sayı: 20212             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip:5  Cilt:28  Sayfa:329           
                                        
  Amaç ve kapsam                               

  Madde 1. - Bu Kanun, ithalatta haksız rekabet hallerinden dampinge ve/veya 
sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olacağı haksız rekabete karşı bir üretim 
dalının korunması ve/veya piyasanın bozulmasının önlenmesi amacıyla yapılacak  
işlemlere, alınacak idari, mali, ekonomik ve diğer önlemlere, gerekli ilke ve  
uygulama kararlarını verecek bir Kurul oluşturulmasına ve bunun görevlerine   
ilişkin usul ve esasları kapsar.                        
                                        
  Tanımlar                                  

  Madde 2. - Bu Kanunda geçen deyimlerden;                  
  a) Damping: Bir ülkeden Türkiye'ye ihraç edilen bir malın aynı veya benzer 
bir malın normal değerinin altında bir ihraç fiyatı ile Türkiye'ye sokulmasını, 
  b) Sübvansiyon: Menşe veya ihracatçı bir ülke tarafından firmalara;Türkiye' 
ye ihraç edilen bir malın imalinde, üretiminde, ihracatında ve taşınmasında,  
dolaylı veya dolaysız bir faydanın sağlanmasını,                
  c) İhraç fiyatı: İhraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya  
ödenmesi gereken fiyatı,                            
  d) Benzer mal: Dampinge ve/veya sübvansiyona konu malın tamamen benzeri   
olan bir malı böyle bir malın bulunmaması halinde sözkonusu malın özelliklerine 
benzer özelliklere sahip bir başka malı,                    
  e) Normal değer:                              
  1. İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan aynı veya benzer mal için 
normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken kar- 
şılaştırılabilir fiyatı,                            
  2. Veya ihracatçı ülke veya menşe ülkenin iç piyasasında normal ticari iş- 
lemler çerçevesinde aynı veya benzer malın satışlarının olmaması yahut bu sa-  
tışların uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmaması durumunda,  
aynı veya benzer malın üçüncü bir ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz   
karşılaştırılabilir fiyatı,                           
  3. Veya üretim maliyetine makul bir kar marjının eklenmesiyle tespit edilen 
fiyatı,                                     
  f) Karşılaştırılabilir fiat: Dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan malın 
ihraç fiyatı ile karşılaştırılabilecek aynı veya benzer bir malın fiziksel   
özellikleri, satış miktarı ve şartları bakımından, aynı ticari aşamada,tercihan 
fabrika çıkış aşamasında, mümkün olduğu kadar yakın tarihler dikkate alınarak  
tespit edilen fiyatı,                              
  g) Damping marjı : Normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarı,      
  h) Sübvansiyon miktarı: Menşe veya ihracatçı bir ülke tarafından firmalara; 
ihraç edilen malın imalinde, üretiminde, ihracatında ve taşınmasında, dolaylı  
veya dolaysız sağlanan faydaların tutarını,                   
  i) Zarar Dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın,damping yapılma- 
sından ve/veya sübvansiyon verilmesinden dolayı,bir üretim dalında maddi zarara 
yol açmasını veya maddi zarar tehdidi oluşturmasını veya piyasanın bozulmasına 
sebep olmasını veya bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirmesini,
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  j) Bakanlık: İthalat Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığı,       
  k) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,                
  l) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,         
  İfade eder.                                 
  Önlem alınmasını gerektiren haller                     

  Madde 3. - Önlem alınmasını gerektiren haller,dampinge ve/veya sübvansiyona 
konu olan ithalatın Türkiye'de bir üretim dalında maddi zarara yol açması veya 
maddi zarar tehdidi oluşturması veya piyasa bozulmasına sebep olması veya yeni 
kurulacak bir üretim dalının fiziki kuruluşunu geciktirmesidir.         
  Şikayet ve inceleme                             

  Madde 4. - Genel Müdürlük şikayet üzerine veya gerektiğinde resen damping  
ve/veya sübvansiyon incelemesi yapabilir veya yaptırabilir.           
  Dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalattan maddi zarar gördüğünü  
veya maddi zarar tehdidi altında bulunduğunu veya piyasanın bozulduğunu veya bu 
tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirdiğini iddia 
eden ilgili gerçek veya tüzelkişiler veya ilgili meslek kuruluşları Genel Mü-  
dürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunabilirler.                
  Şikayet ve incelemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönet- 
melikle tespit edilir.                             
  Genel Müdürlüğün görevleri                         

  Madde 5. - Genel Müdürlüğün bu Kanunla ilgili görevleri şunlardır:     
  a) Şikayet üzerine veya gerektiğinde resen verilen bilgi ve belgeler veya  
mevcut diğer bilgilerin ışığı altında ön incelemeyi yapmak,           
  b) Soruşturma açılıp açılmayacağı hususunda Kurula teklif sunmak,      
  c) Soruşturma açılması kararı alınması halinde, soruşturmayı yürütmek ve  
soruşturma sonucunu, alınabilecek önlemlerle ilgili önerisi ile birlikte Kurula 
sunmak,                                     
  d) Kurulun sekreterlik hizmetlerini yürütmek ve Kurulca verilecek diğer gö- 
revleri yapmak.                                 
  İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu ve görevleri         

  Madde 6. - Kurul, İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür 
yardımcısının başkanlığında,Maliye ve Gümrük Bakanlığı,Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin 
ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin birer yetkili temsilcisi ile İthalat Genel 
Müdürlüğünün ilgili daire başkanından teşekkül eder.              
  Kurul, gerekirse, üniversitelerden ve diğer kurum ve kuruluşlardan bilgi  
alabilir.                                    
  Kurulun görevleri şunlardır:                        
  a) Soruşturma açılıp açılmamasına veya açılmış bir soruşturmanın durdurul- 
masına karar vermek,                              
  b) Soruşturmanın herhangi bir safhasında yeterli delil olması halinde geçi- 
ci önlem alınmasını Bakanlığa teklif etmek,                   
  c) Soruşturma sonuçlarını değerlendirmek,bunun gerektireceği tedbirleri al- 
mak, damping marjı ve/veya sübvansiyon miktarını belirlemek ve alınacak nihai  
kararları gerekçesiyle birlikte Genel Müdürlük aracılığıyla Bakanlığın onayına 
sunmak,                                     
  d) Taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda gerekli önlemleri almak.   
  Kurulun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit 
edilir.                                     
  Dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi                 

  Madde 7. - Yapılan soruşturma sonucunda Kurul tarafından belirlenen ve Ba- 
kanlıkça onaylanan damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar dampinge konu  
malın fiili ithalında dampinge karşı vergi, sübvansiyona konu malın fiili itha- 
linde ise telafi edici vergi alınır. Bununla birlikte dampinge ve/veya sübvan- 
siyona konu ithalat nedeni ile meydana gelen zararın telafisinin, tespit edilen 
damping marjı veya sübvansiyon miktarından daha az bir miktar veya oranda vergi 
konulmasıyla mümkün olabileceğinin belirlenmesi halinde bu oran veya miktarda  
vergi uygulanır.                                
  Bu vergilerin, fiili ithali evvelce gerçekleştirilen mallar için,geriye dö- 
nük olarak uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edi- 
lir. Ancak, geriye dönük uygulamanın süresi geçici önlemlerin alındığı tarihten 
itibaren 90 günü geçemez.                            
  Mükellef                                  

  Madde 8. - Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi mükellefi: dampinge 
ve/veya sübvansiyona konu malı ithal eden gerçek ve tüzelkişilerdir.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tahsil mercii                                

  Madde 9.- Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi Gümrük İdarelerince, 
ithalde alınan diğer vergilerden ayrı olarak tahsil olunur veya teminata bağla- 
nır.                                      
  Soruşturma                                 

  Madde 10.- Resen veya şikayet üzerine yapılan inceleme sonucunda dampinge  
ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın bir zarar ika ettiği tespit edildiği  
takdirde, soruşturma açılır.                          
  Soruşturmanın usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik ile tespit 
edilir.                                     
  Taahhütler                                 

  Madde 11.- Soruşturma sırasında, ihracatçının fiyatlarını; zararı veya dam- 
ping marjını ve/veya sübvansiyon miktarını ortadan kaldırmaya yetecek bir düzeye
çıkarmayı kabul ve taahhüt etmesi veya ihracatında bir miktar kısıtlamasına ria-
yet edileceğini beyan ve taahhüt etmesi veya damping ve/veya sübvansiyona konu 
olan ithalatın zarar verici etkisinin kalmadığının tespit ve kararlaştırılması 
veya şikayet konusunun ortadan kalkması hallerinde, Kurul tarafından soruşturma 
durdurulabilir.                                 
  Soruşturmanın durdurulması daha önce alınması kararlaştırılan geçici önlem- 
lerin kesin önleme dönüştürülmesini engellemez.                 
  Taahhütler ile ilgili esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit  
edilir.                                     
  Geçici önlemler                               

  Madde 12.- Şikayet konusu ithalata ilişkin soruşturma sırasında, ülke menfa-
atinin acil müdahaleyi ve/veya geçici önlemler alınmasını gerektirmesi hallerin-
de, Kurulca belirlenen damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı 
ortadan kaldırmaya yetecek nispette bir teminat alınması Bakanlık makamının ona-
yı ile kararlaştırılabilir.                           
  Damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldırmaya 
yetecek nispette bir teminat alınmasının kararlaştırılması halinde,bu durum Res-
mi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilgililere duyurulur.            
  Geçici önlemlerin geçerlilik süresi dört aydır. Bu süre gerektiğinde Bakan- 
lıkça iki ay daha uzatılabilir.                         
  Geçici önlemlerin uygulama esasları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edi- 
lir.                                      
  Kesin önlemler                               

  Madde 13.- Soruşturmanın neticelendirilmesinden sonra kesin önlem alınmasını
gerektiren hallerin tespiti durumunda, Kurulca belirlenen ve Bakanlıkça onayla- 
narak kesinleşen damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı orta- 
dan kaldıracak nispette dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi alınır. Da-
ha önce teminat alınmış olması halinde 14 üncü maddeye göre işlem yapılır.   
  Alınan kesin önlemlerden dampinge karşı verginin veya telafi edici verginin 
oranının ve/veya miktarının geçerlilik süresi, bu vergilerin uygulamasının de- 
ğişen şartlara göre gözden geçirilme esasları ile alınacak kesin önlemlerin uy- 
gulama esasları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.            
  Soruşturmaya konu olan aynı veya benzer mal için hem sübvansiyon verilmiş  
olması hem de damping yapılmış olması halinde, dampinge karşı vergi ve telafi  
edici vergi birlikte uygulanamaz. Bunlardan yanlızca nispeti yüksek olanı uygu- 
lanır.                                     
  Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi konulmuş olması, ilgili malın 
fiili ithalatını engellemez.                          
  Geri ödeme                                 

  Madde 14.- Kesinleşen dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi,daha önce
alınan teminattan yüksek ise fark tahsil edilmez. Kesinleşen vergi, daha önce  
alınan teminattan düşük ise fark geri ödenir.                  
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
  Soruşturma sonucunda dampingin ve/veya sübvansiyonun bulunmadığına karar ve-
rilmesi halinde geçici önlemler kaldırılır ve alınan teminatlar iade edilir.  
  Satış akdi hükümlerine aykırı olmasından dolayı iade veya imha edilmek iste-
nen malın evvelce alınmış olan dampinge karşı vergisi veya telafi edici vergisi,
gümrük mevzuatının bu konuda gümrük vergisinin geri verilmesine ilişkin hükümle-
ri dahilinde iade edilir.                            
                                        
  Diğer mevzuat                                

  Madde 15.- Gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahsiline, takibine ve te- 
minata bağlanmasına ilişkin bu Kanuna aykırı olmayan usul ve şekle müteallik hü-
kümleri, dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin tahsili, takibi ve te- 
minata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.                  
  Ödenmeyen dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi, 6183 sayılı Amme  
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince 
kovuşturulur.                                  
                                        
  Kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler                    

  Madde 16.- 1615 sayılı Gümrük Kanununun 21 inci maddesi yürürlükten kaldı- 
rılmıştır.                                   
  Bu Kanunun tatbikatında, Gümrük Kanunu ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı
olan hükümleri uygulanmaz.                           
  Bakanlar Kurulu kararları ve yönetmelikler                 
                                        

  Madde 17.- Bu Kanunun;                           
  a) 7, 12 ve 13 üncü maddelerinde öngörülen Bakanlar Kurulu Kararları ile,  
  b) 4,6,10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen Yönetmelikler, Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkarılır.                   
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 18.- Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.     
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 19.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.