Endeksler
         ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN             
          AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)              
                                        
  Kanun Numarası     : 3573                        
  Kabul Tarihi      : 26/1/1939                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 7/2/1939 Sayı: 4126             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 20 Sayfa: 174          
                                        

  Madde 1 - Alelümum aşılı zeytinlerin bakım, tımar ve toplanma ve sıklarının 
kökletme ve yeniden fidan dikme suretile meydana getirilecek zeytinliklerin   
tesis ve yetiştirme, yabani zeytinliklerin açma ve aşılama işleri Tarım ve Köy- 
işleri Bakanlığının direktifi altında yapılır.                 
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 28/2/1995 - 4086/1 md.)                 
  Orman sınırları dışında bulunan ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan   
yabani zeytinlik, Antep fıstığı ve harnupluklar ve her nevi sakız nevileri   
ile orman sınırları dışında olup da 17.10.1983 tarih ve 2924 sayılı Kanun    
kapsamında bulunamayan zeytin yetiştirmeyi elverişli fundalık ve makilikler   
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilip haritalanır.           

  Madde 3 - (Değişik: 28/2/1995-4086/2 md.)                  
  Yukarıdaki madde gereğince tespit edilen alanlar yerel koşullar dikkate   
alınmak suretiyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre  
en az 25 dönümlük parseller halinde parsellenir ve bilinen araçlarla ilan    
edilir.                                     
   Bu alanlarda yabani zeytin, fıstıklık ve harnupluk ile sakız nevileri   
olan menengiç, buttum, yabani sakız, Filistin sakızı ağaçlarını aşılayıp    
ytiştirecekler ile zeytin yetiştirmeye elverişli fundalık ve makilik alanlarca 
gerekli temizlemeyi yapıp zeytin dikim alanları meydana getirecekler, dilekçe  
ile arazinin bulunduğu en büyük mülki amire başvururlar. Başvuranlar arasında  
Bakanlıkça belirlenecek esas ve öncelik sırasına göre seçilen kişilerden, bu  
işlemleri yerine getireceklerine dair bir yükümlülük belgesi alınır. Fidan   
dikecek olanlara devletçe maliyet bedeli üzerinden zeytin fidanı sağlanır.   
  Beş yıl süre ile taşınmazın gayesine uygun olarak kullanıldığı Tarım ve   
Köyişleri Bakanlığınca tespit edilenlere mahallin en büyük mülki amiri tarafın- 
dan tapuları devredilir. Bu yolla verilen taşınmazlar hiç bir şekilde veriliş  
amacı dışında kullanılamaz. Bu taşınmazlar; miras dahil hiç bir şekilde bölüne- 
mez, veriliş tarihindeki yüzölçümü hiç bir şekilde küçültülemez. Aksi takdirde 
Hazinece geri alınar. Bu hususlarda taşınmaz siciline gerekli şerh verilir.   
-------------------                               
(1) Bu Kanun hükümleri 9/7/1956 tarih ve 6777 sayılı Kanun gereğince sakız ve  
  nevileriyle harnupluklara da teşmil edilmiştir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu maddeye göre verilen süre içinde aşılama, temizleme, dikim ve bakım   
işlemleri yapılmamış olursa verilen izin Bakanlıkça resen iptal edilir.     

  Madde 4 - (Mülga: 28/2/1995-4086/8 md.)                   

  Madde 5 - (Mülga: 28/2/1995-4086/8 md.)                   

  Madde 6 - (Mülga: 28/2/1995-4086/8 md.)                   

  Madde 7 - Birinci derece askeri memnu mıntakalarda bulunan aşılı zeytinlerin
bakım, yabani zeytinlerin aşılanması işleri zeytin bakım teşkilatının vereceği 
talimat altında mahallin askeri makamlarınca yaptırılır.            

  Madde 8 - Devlet malı zeytinliklerden aşılanmak üzere bir şahsa veya şirkete
veya köylüler manevi şahsiyetlerine verilecek yabani zeytinlik sahası yirmi hek-
tardan yukarı olamaz. Ancak aldığı sahayı vekaletçe tayin edilecek müddet içinde
mahsuldar hale getirenlere müracaatları takdirinde aynı miktarda yeni parçalar 
verilir. Bu tevziatta evvela toprak sahibi olmıyanlar, sonra en yakın köylüler 
ile küçük çiftçiler tercih olunur. İcabında bu yirmi hektar miktar İcra Vekille-
ri Heyeti karariyle tezyit edilebilir.                     

  Madde 9 - Dekar başına on beş ağaçtan fazla ve on ağaçtan aşağı olmamak   
üzere yabani zeytinlikleri aşılı bir hale getirmeyi taahhüt edenlere Türkiye  
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca, mevzuatı dairesinde ve kanunun 10, 28 inci madde-
leri hükümlerine göre, ağaç başına bir liraya kadar kredi verilir.       

  Madde 10 - Bankaca ikraz edilecek paranın birinci kısmı arazi tamamen temiz-
lenip delicelerin aşılanmağa elverişli bir hale getirildiği hakkındaki zeytin  
bakım memuru raporuna müsteniden, ikinci kısmı da yapılan aşının yüzde doksan  
muvaffak olduğu yine memur raporile tesbit edilmek şartiyle aşının tatbikından 
bir sene sonra verilir.                             

  Madde 11 - Aldığı arazi parçasını açıp deliceleri aşıya hazır bir hale geti-
rerek Ziraat Bankasından ilk taksiti alıpta o mevsimde aşı işini bitiremeyenler-
den bankadan aldıkları para faizile beraber, bankanın zirai alacaklarının    
tahsili yolundaki usulüne tevfikan istirdat olunur ve tapu da iptal edilir.   

  Madde 12 - Aşılı zeytinliklerin bakım işleri için zeytin müstahsillerine  
mahsulün satış mevsiminde ödenmek üzere Ziraat Bankasınca kısa vadeli ikraz   
yapılır.                                    

  Madde 13 - Muayyen kıtadaki zeytinliklerde toprak ve ağaçlar ayrı ayrı haki-
ki veya hükmi şahıslara ait olduğu takdirde arazinin kıymeti yüksek ise toprak 
sahibine, ağaç kıymeti daha fazla ise bunun sahibine diğerinin malını satın   
alması teklif edilir. Her iki taraf da reddettikleri takdirde arazi Hükümetçe  
kıymetlerine nazaran aralarında taksim edilerek tapuya bağlanır.        

  Madde 14 - (Değişik: 28/2/1995-4086/3 md.)                 
  Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin  
sahalarına en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması yasak- 
tır.                                      
  Ancak çift sürme ve nakliyatta kullanılan hayvanlara ağızlık takılması   
şartıyla müsaade edilir.                            
  Bu hükme riayet etmeyenler, zarar görenin şikayeti üzerine 1 aydan 3 aya  
kadar hapis ve meydana gelen zararın vehametine göre iki milyon liradan on mil- 
yon liraya kadar para cezasına mahküm edilirler. Fiilin tekerrürü halinde hapis 
ve para cezası bir misli artırılır.                       
  Çiftçi mallarını korumakla yükümlü bulunanlarca düzenlenen tutanaklar aksi 
sabit oluncaya kadar geçerlidir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 15 - Beş yüz ağaçtan aşağı olmamak üzere yabani zeytin aşılıyanlara  
veya aşılı zeytinlerinin bakım işlerini en iyi yapanlara Tarım ve Köyişleri   
Bakanlığınca takdir edilecek miktarda nakti mükafat verilir.          

  Madde 16 - Fenni budama aletlerile aşı takımlarının zeytin müstahsilleri  
arasında yayılabilmesi için budama ustalarile ehil müstahsillere Tarım ve    
Köyişleri Bakanlığınca meccanen budama aşı takımı ve levazımı verilebilir.   

  Madde 17 - (Değişik: 28/2/1995-4086/4 md.) Devlet zeytinciliğin ıslahı,   
yeni zeytin dikim alanlarının tespiti, zeytin dikim ve yetiştirilmesinin    
teşviki ile verimin artırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele ile ürün   
elde etmekte masrafları azaltıcı araç ve gereçlerin imal ve ithalinde gerekli  
kolaylıkları sağlar.                              
  Zeytinlik bölgelerin il veya ilçelerinde zeytin hastalık ve zararlıları   
ile mücadele amacı ile 1580 sayılı Kanun hükümleri dairesinde birlikte     
kurulur. Zararlılarla mücadelede Devlet birliklere gerekli araç, gereç ve    
finans kaynaklarını sağlar ve bu konuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca     
yeterli eleman görevlendirilir. Ürünün elde edilmesinden sonra üretici birlikçe 
tespit edilecek payına isabet eden mücadele giderini öder. Ödemeyen üreticiden 
amme alacağının tahsiline dair usul ve esaslarla bu pay birlikte tahsil edilir. 
  Yukarıdaki fıkra gereğince kurulacak birliklerin kuruluş ve çalışma esasları
ile zeytinliklerin bakımı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca üç ay içinde hazırla- 
nacak yönetmelikle belirlenir. Belirlenecek bu kurallara göre zeytinliklerine  
bakmayan üreticiden ağaç başına yirmibeşbin lira hafif para cezası alınır.   

  Madde 18 - (Mülga: 28/2/1995-4086/8 md.)                  

  Madde 19 - Alelümum el, hayvan ve makine kuvvetile işleyen yağhane ve zey- 
tinyağı fabrikalarında ve salamura zeytinciliğinde yüksek vasıflı zeytinyağı ve 
salamura zeytin tanesi istihsal edilebilmesi için alınması lazımgelen telkinci 
ve öğretici tedbirleri almağa Ziraat Vekaleti salahiyetlidir.          

  Madde 20 - (Değişik: 28/2/1995-4086/5 md.)                 
  Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytin- 
yağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani ola-
cak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. 
Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi 
işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlı- 
dır.                                      
  Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan 
zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı   
ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10'unu geçemez. 
Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının   
fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyiş-  
leri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat   
odasının uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin   
ağacı kesilemez ve sökülemez, İzinsiz kesenler veya sökenlerden ağaç başına   
ikimilyon liradan beşmilyon liraya kadar hafif para cezası alınır. Kesilen ve  
sökülen ağaçlar müsadere edilir.                        
  Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin kesinleşmiş imar  
planları geçerlidir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 21 - Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı muhakeme icrası sulh mahkeme- 
lerine aittir.                                 

  Madde 22 - Zeytin ve zeytinyağ standardı için İktisat Vekaletinin talebi  
ile zeytin bakım teşkilatına daimi vazife verilebilir.             

  Madde 23 - (Mülga:28/2/1995-4086/8 md.)                   

  Ek Madde 1 - (Ek:28/2/1995-4086/6 md.)                   
  3573 sayılı Kanunda geçen ziraat vekaleti ibareleri, Tarım ve Köyişleri   
Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.                       

  Ek Madde 2 - (Ek:28/2/1995-4086/7 md.)                   
  Bu Kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri;                      
  a) Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmaz 
mallarda;                                    
  b) Kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım dışı kulla- 
nıma ayrılmış alanlarda,                            
  c) Deniz Kıyı kenar çizgisine 2 000 metre, tabii ve suni göl kıyı kenar   
çizgisine 500 metreden az mesafede bulunan alanlarda,              
  d) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa göre  
1 inci derecede askeri yasak bölge kapsamına giren yerlerde,          
  e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulu- 
nan yerlerde,                                  
  f) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu  
Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen yerlerde,               
  Uygulanmaz.                                 

  Madde 24 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              

  Madde 25 - Bu kanun hükümlerini Adliye, Dahiliye, İktisat ve Ziraat Vekil- 
leri yerine getirir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      3573 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
   Kanun                             Yürürlüğe  
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
 ------------ --------------------------------------------   -------------- 
                                        
  3669              -                11/7/1939  
                                        
  4086              -                8/3/1995  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3573 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
   YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE    
                                        
                                        
                                        
    Yürürlükten Kaldırılan          Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
   Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi    Sayısı   Maddesi 
----------------------------------------  -------------- --------- ---------
26/1/1939 tarih ve 3573 sayılı Kanunun                     
4,5,6,18,23 üncü maddeleri          28/2/1995    4086     8