Endeksler
                                        
            İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA           
             DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN            
             DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN           
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3572                        
  Kabul Tarihi     : 14.6.1989                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 17.6.1989 Sayı: 20198            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 28 Sayfa: 7103           
                                        

  Madde 1. - Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü 
işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleş- 
tirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.                       
                                        

  Madde 2. - Bu Kanun hükümleri;                       
  a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 inci maddeleri kapsamına 
giren 1 inci sınıf gayrisıhhi müesseselere,                   
  b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli madde-
lerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım mer- 
kezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri
yerlere,                                    
  c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmelerine, 
  d) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 7 nci maddesi ile aynı  
Kanuna 3233 sayılı Kanunla eklenen ek 8 inci madde kapsamına giren yerlere,   
  e) (Ek:24/6/1995-KHK-560/21 md.) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gıda madde- 
si üreten gayri sıhhi müesseselere.                       
  Uygulanmaz.                                 

  Madde 3. - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını vermeye aşağıdaki merciler yet- 
kilidir:                                    
  a) Belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan tüm işyerleri ve işlet- 
melere valilikler ve kaymakamlıklar.                      
  b) Belediye hudutları ile mücavir alan içinde kalan tüm işyerleri ve işlet- 
melere belediyeler,                               
  c) Belediye hudutları ve mücavir alan içinde kalan işyeri ve işletmelerden 
büyükşehir belediyesi olan yerlerde;                      
  ca) 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için büyükşehir belediye  
başkanlığı,                                   
  cb) Sıhhi ve sair işletmeler için ise büyükşehir belediyesi içinde kalan di-
ğer belediye başkanlıkları.                           
                                        

  Madde 4. - 3 üncü maddede belirtilen merciler, iznin verilmesi için yapıla- 
cak beyan ve incelemelerde aşağıda öngörülen genel kriterlere göre düzenlenecek 
yönetmeliği esas alırlar.                            
  a) İnsan sağlığına zarar vermemek,                     
  b) Çevre kirliliğine yol açmamak,                      
  c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve  
karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere 
aykırı davranmamak.                               
                                        

  Madde 5. - İşyeri veya işletme açmak isteyen; işin özelliğine göre 4 üncü  
maddede belirtilen yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak işyerini dü- 
zenledikten sonra başvuru formunu doldurarak 3 üncü maddede belirtilen mercie  
ibraz ederler.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu başvurunun yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun
tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma  
ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri aça- 
bilir.                                     
  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bütün işyerleri için tek tip olarak düzenle- 
nir.                                      
  Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.           
                                        

  Madde 6. - İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, 3 üncü maddede 
belirtilen merciler tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ruhsatın veri-
liş tarihini izleyen bir ay içinde kontrol ettirilirler. Bu süre içinde kontrol 
ettirilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini
süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yasal hükümler uygulanır. 
  Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, 4 üncü maddede
belirtilen yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti ha-
linde; verilmiş olan ruhsat, ilgili mevzuattaki hükümler çerçevesinde yetkili  
merci veya mülki idare amirince iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer  
hakkında ayrıca işlem yapılır.                         
  İşyerlerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile maliye vergi levhası ve fi- 
yat tarifesi dışında herhangi bir levha asılamaz.                
                                        

  Geçici Madde 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işyeri açmak  
için ilgili mercie başvurmuş olanlardan isteyenler, bu Kanun hükümlerinden ya- 
rarlanabilirler.                                
                                        

  Geçici Madde 2. - 20.10.1988 tarihli ve 3481 sayılı Yetki Kanunu ile Bakan- 
lar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, bu Kanun kapsamı-
na giren konular için adı geçen Yetki Kanunu ile verilen süre bitimine kadar  
geçerlidir.                                   
                                        

  Madde 7. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                7104-1                      
                                        
    3572 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
                                        
Kanun-KHK                         Yürürlüğe      
  No     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi     
---------  -----------------------------------------  --------------     
KHK/560           ----             28/6/1995       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               7104-2