Endeksler
                                        
   827 SAYILI RIHTIM RESMİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ       
    KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 3065 SAYILI KATMA        
     DEĞER VERGİSİ KANUNU, 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM          
    VERGİSİ KANUNU VE 79 SAYILI MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ          
     AFFINA, MİLLİ KORUNMA TEŞKİLATI, SERMAYE VE FON            
      HESAPLARININ TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER              
      İHDASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNDE               
       DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE 7.11.1984 TARİHLİ             
       VE 3074 SAYILI, 2.3.1984 TARİHLİ VE 2985             
       SAYILI, 7.11.1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI              
        VE 29.5.1986 TARİHLİ VE 3294 SAYILI               
         KANUNLARlN BAZI MADDELERİNİN                 
          YÜRÜRLÜKTEN KALDIRlLMASI                  
             HAKKINDA KANUN                     
                                        
  Kanun Numarası     : 3571                        
  Kabul Tarihi      : 14.6.1989                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20.6.1989 Sayı: 20201            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt:  Sayfa:             
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
      827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanununda Yapılan Değişiklikler       

  Madde 1.- 26.1.1967 tarihli ve 827 sayılı "Rıhtım Resmi Kanunu"nun adı   
"Ulaştırma Altyapıları Resmi Kanunu", muhtelif kanunlarda yer alan "rıhtım res- 
mi" ifadesi de "ulaştırma altyapıları resmi" olarak değiştirilmiştir.      

  Madde 2.- (26.1.1967 tarih ve 827 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değişti- 
rilmesi ile ilgili olup. yerine işlenmiştir.)                  
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
    5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler       

  Madde 3.7 - (3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiş- 
tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler         

  Madde 8-9 - (31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 41 ve 94 üncü maddesi- 
nin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)            
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
   3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik       

  Madde 10. - (25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun Geçici 5 inci madde- 
sinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)           
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
   3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler   

  Madde 11 - 14 - (7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                ALTINCI BÖLÜM                  
79 Sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve  
  Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunda     
              Yapılan Değişiklik                 
                                        

  Madde 15.- (10.9.1960 tarih ve 79 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin değişti- 
rilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                  
                                        
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
           Kaldırılan Kanun Hükümleri                
                                        

  Madde 16. - (2.3.1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendinin; 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesi- 
nin ikinci fikrasının (g) bendi ile 13 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrasının;  
29.5.1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının   
(g) bendinin; 7.11.1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin  
yürürlükten kaldırılması ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)        
                                        

  Geçici Madde 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 1615 sayılı Gümrük  
Kanunu hükümlerine göre henüz fiili ithali yapılmamış eşyaların ulaştırma alt- 
yapıları resmi yeni hükümlere göre alınır.                   
                                        

  Geçici Madde 2. - Kamu menfaatine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca 
vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisadi işletmelerinin, bu Kanunun yayımı  
tarihine kadar adlarına tarh ve tebliğ edilmiş olduğu halde (uzlaşmaya varıl-  
mış olanlar hariç) henüz ödenmemiş vergi asıllarını % 10 fazlasıyla ve ihtilaf 
yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla bu Kanunun yürürlük    
tarihini izleyen aybaşından itibaren aylık eşit taksitlerle ve iki yıl içinde  
ödemeleri halinde, Ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme    
faizi ve vergi cezaları ile 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca amme  
alacağının vergi aslına dönüşen kısmının tahsilinden vazgeçilir.        
  Birinci fıkrada belirtilen işletmelerin, bu Kanunun yayımı tarihinden önce- 
ki dönemlerle ilgili olarak adlarına daha sonra tarh edilecek olan vergi    
asıllarını % 10 fazlasıyla ihtilaf yaratmamak kaydıyla tebliğ tarihini izleyen 
aybaşından itibaren aylık eşit taksitlerle ve iki yıl içinde ödemeleri halin-  
de, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi    
cezalarının tahsilinden vazgeçilir.                       
  Yukarıdaki hükümlerden faydalanarak taksitlerini ödemekte olan mükellefle- 
rin herhangi bir taksidi zamanında ödememeleri halinde, ödenmeyen miktarlar   
bu maddeye göre belirlenen vade tarihi esas alınarak 6183 sayılı Kanuna göre  
gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.                    
  Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığın- 
ca belirlenir.                                 
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 17. - Bu Kanunun;                           
  a) 3,5 ve 8 inci maddeleri, 1.1.1989 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde,                                   
  b) 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri, yayımını takip eden aybaşında,     
  c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,                    
  Yürürlüğe girer.                              
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 18.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.