Endeksler
                                        
            SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST              
            MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE              
            YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU              
                                        
  Kanun Numarası       : 3568                      
  Kabul Tarihi        : 1.6.1989                    
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih: 13.6.1989 Sayı: 20194          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 28  Sayfa: 294       
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Hükümler                 
  Amaç                                    

  Madde 1. - Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağ- 
lıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili 
mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu il-
gililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek
mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, "Serbest Muhasebecilik", "Serbest  
Muhasebeci Mali Müşavirlik" ve "Yeminli Mali Müşavirlik" meslekleri ve hizmetle-
ri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları,  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin
kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair 
esasları düzenlemektir.                             
  Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara "Serbest Muhasebe-
ci", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir", "Yeminli Mali Müşavir" denir.      
                                        
  Mesleğin konusu                               

  Madde 2. - A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu:      
  Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;            
  a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gere-
ğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile di- 
ğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.              
  b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe,finans,
mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu ko-
nularda müşavirlik yapmak.                           
  c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme,  
tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı gö-
rüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri  
işleri yapmak.                                 
  Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest mu-
hasebeci mali müşavir denir.                          
  B) Yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu:                
  (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun
12 nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yap- 
maktır.                                     
  Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bü- 
rosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.             
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Meslek unvanlarının haksız kullanılması                   

  Madde 3. - Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından serbest muhase- 
beci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarının veya bu
unvan veya kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan, ibare veya 
remizlerin kullanılması yasaktır.                        
  Odalar, yukarıdaki fıkraya aykırı davranışları öğrendiklerinde Cumhuriyet  
Savcılığına bildirmek mecburiyetindedirler. Cumhuriyet Savcılığınca tahkikatın 
sonucu, odaya ve ilgililere bildirilir.                     
                                        
  Genel şartlar                                

  Madde 4. - Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır:       
  a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci mali müşavirler hakkın- 
daki hüküm saklıdır).                              
  b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.            
  c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.                   
  d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis 
veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, do-
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızar- 
tıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçla- 
rı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa 
vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı  
hüküm giymiş bulunmamak.                            
  e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olma- 
mak.                                      
  f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.        
                                        
  Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmenin özel şartları          

  Madde 5. - A) Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için aşağıdaki özel 
şartlar aranır.                                 
  a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve 
siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denk- 
liği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından 
en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans se-
viyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisan- 
üstü seviyesinde diploma almış olmak.                      
  b) Staj amacıyla serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir 
yanında iki yıl çalışmış olmak.                         
  c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak.       
  Türkiye genelinde mali denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile ka- 
nunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldık- 
ları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini  
dolduranlar ile (a) bendinde sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya  
görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.         
  d) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak.        
  B) Serbest muhasebeci olmanın şartları:                   
  (A/a) bendinde belirtilen konularda ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş  
olanlar ile ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar, staj 
şartını yerine getirmiş olmaları halinde, sınav şartı aranmaksızın sadece ser- 
best muhasebeci unvanı ile çalışırlar. "Serbest muhasebeci mali müşavir" unvanı-
nı kullanamazlar ve Kanunun (2/A) maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 
işleri yapamazlar. Staj süresi ön lisans seviyesinde mezun olanlar için 4 yıl, 
ticaret liselerinden ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar için 6 yıldır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Staj süresinden sayılan hizmetler                      

 

 
  Madde 6. - Aşağıda belirtilen hizmetlerde geçen süreler, staj amacıyla ser- 
best muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında çalışılmış süre 
olarak kabul edilir.                              
  a) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olarak çalışanların bu yet-
kiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri.               
  b) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların 
muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen  
sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hiz- 
metlerinde geçen süreleri.                           
  c) Bu Kanunun 5 inci maddesinin (A/a) bendinde sayılan konularda öğretim  
üyesi veya görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen süreleri.     
                                        
  Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı                  

  Madde 7. - Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı Birlik tarafından yazı-
lı olarak yapılır.                               
  Sınav Komisyonu 7 üyeden oluşur. Üyelerin 2'si Maliye ve Gümrük Bakanlığını 
temsil eder. Diğer 3 üye Yüksek Öğretim Kurulunca teklif edilecek 5 aday arasın-
dan diğer 2 üye ise Birlikçe teklif edilecek 4 üye arasından Maliye ve Gümrük  
Bakanı tarafından seçilir.                           
  Sınav komisyon üyeliklerine aday gösterileceklerin; hukuk, iktisat, maliye, 
muhasebe, işletme, bankacılık, idari bilimler dallarından lisans veya lisansüstü
seviyesinde mezun olmaları ve bu konularda onbeş yıl çalışmış veya bu kadar süre
öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır.          
                                        
  Yabancı serbest muhasebeci mali müşavirler                 

  Madde 8. - Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini resmen düzenlemiş  
olan yabancı bir devletin tabiyetindeki kişilerin, T.C. tabiyetindeki serbest  
muhasebeci mali müşavirliklerde aranan nitelikleri taşımak şartıyla, kendi mem- 
leketlerinde elde etmiş oldukları haklardan 2 nci madde kapsamına giren hizmet- 
leri, karşılıklılık şartı ile serbest muhasebeci mali müşavir unvanı altında  
Türkiye'de de yapmalarına Maliye ve Gümrük Bakanlığının teklifi üzerine Başbaka-
nın onayı ile izin verilebilir.                         
                                        
  Yeminli mali müşavir olabilmenin özel şartları               

  Madde 9. - Yeminli mali müşavir olabilmek için:               
  a) En az 1O yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak,      
  b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak,              
  c) Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak,               
  Şartları aranır.                              
  Şu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu 
yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet  
süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yöneti-
mi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olan- 
ların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci mali müşavirlikte geç- 
miş süre olarak kabul edilir.                          
  Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sına- 
vını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan konularda profesörlük unvanı almış bu- 
lunanlar için sınav şartı aranmaz.                       
                                        
  Yeminli mali müşavirlik sınavı                       

  Madde 10. - Yeminli mali müşavirlik sınavı bu Kanunun 7 nci maddesinde be- 
lirtilen komisyon tarafından yapılır.                      
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yemin