Endeksler
                                        
         KAZANDAN İAŞE EDİLEMEYEN ERBAŞ VE ERLER            
          İLE ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİNE TAYIN             
          BEDELİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN               
                                        
                                        
  Kanun Numarası       : 3566                     
  Kabul Tarihi        : 31/5/1989                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih: 7/6/1989 Sayı: 20188          
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip:5   Cilt:28  Sayfa:296       
                                        

  Madde 1. - Kazandan yemek suretiyle iaşelerinin temini mümkün olmayan erbaş 
ve erler ve askeri okul öğrencileri ile askerlik şubeleri tarafından celp ve kı-
talarına sevk edilen veya kıta ve kurumlarından terhis edilen erbaş ve erlere  
tayın bedeli ödenir.                              
                                        
  Tayın bedelinin aylık tutarı, 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu  
Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tespit edilen
Ankara mahalli rayici üzerinden hesap edilir.                  
                                        

  Madde 2. - 19.3.1337 tarihli ve 106 sayılı Sevkiyat Efrat ve Küçük Zabitanı-
na Verilecek Yevmiyeler Hakkında Kanun 19.4.1925 tarihli ve 630 sayılı Sevkiyat 
Efrat ve Küçük Zabitanına Verilecek Yevmiyeler Hakkındaki 19.3.1337 tarih ve 106
Numaralı Kanunun Birinci ve İkinci Maddelerini Muaddil Kanun ile 18.5.1935 ta- 
rihli ve 2717 sayılı Sevkiyat Erat ve Erbaşlarına Verilecek Yevmiyeler Hakkında-
ki 630 Numaralı Kanunun Birinci Maddesini Değiştiren Kanun yürürlükten kaldırıl-
mıştır.                                     
                                        

  Madde 3. - Bu Kanun yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer.     
                                        

  Madde 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)