Endeksler
                                        
             HARP AKADEMİLERİ KANUNU                
                                        
  Kanun Numarası     : 3563                       
  Kabul Tarihi      : 24/5/1989                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 31/5/1989 Sayı: 20181           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5   Cilt: 28   Sh.: 289       
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
              Amaç, Kapsam, Tanımlar               
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1. - Bu Kanunun amacı; Harp Akademileri Komutanlığı ile bu Komutanlığa
bağlı birimlerin; teşkilatlanma, görev, yetki, işleyiş ve sorumluluklarını be- 
lirlemek; harp akademilerinde eğitim-öğretim ilkeleri ile öğretim elemanları ve 
öğrenime katılanlarla ilgili esasları düzenlemektir.              
  Tanımlar                                  

  Madde 2. - Bu Kanunda geçen;                        
  a) Harp Akademileri: Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda, yüksek düzeyde aka-
demik eğitim-öğretim yapan, Silahlı Kuvvetlere komutanlık ve karargah subayı ni-
teliklerine sahip kurmay subay yetiştiren, kurmay subaylara müşterek ve birleşik
karargah ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptıran, Silah-
lı Kuvvetlerde, kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli üst kademe
yöneticilerine milli güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandıran, özellik- 
le, stratejik konularda araştırma ve geliştirme yapan bilim ve ihtisas kuruluşu-
dur.                                      
  b) Akademik Eğitim-Öğretim: Harp Akademileri eğitim-öğretimine katılan per- 
sonele askeri bilimler, milli güvenlik, komutanlık ve yöneticilik ile ilgili ko-
nularda araştırma ve inceleme suretiyle yaptırılan yüksek düzeyde eğitim-öğreti-
midir.                                     
  c) Öğretim Elemanları:Harp Akademilerinde öğretim elemanı kadrolarına atanan
subaylar ile devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil Türk ve
yabancı uyruklu öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve eğitim-öğretim planlama-
cılarıdır.                                   
  (1) Öğretim Üyeleri: Harp Akademilerinde görevli asker veya sivil profesör, 
doçent ve yardımcı doçentlerdir.                        
  (2) Öğretim Görevlileri: Bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konuları-
nın eğitim-öğretim ve uygulaması için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışmalarıy-
la tanınmış asker veya sivil kişilerdir.                    
  (3) Eğitim-Öğretim Planlamacıları: Akademilerde eğitim-öğretimi planlayan ve
bu eğitim-öğretimin günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeni-
lenmesi ve geliştirilmesi için incelemeler ve değerlendirmeler yapan asker veya 
sivil kişilerdir.                                
  d) Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Üyeleri: Harp Akademileri kadrolarında 
gösterilen, branşlarında uzmanlaşmış subaylar ile gerektiğinde kadrolu, sözleş- 
meli ve geçici görevli olarak görevlendirilen milli güvenlik konularında araş- 
tırma ve incelemeleri ile tanınmış üniversite öğretim üyeleri, Devlet yönetici- 
leri veya bunların emeklileri ile yabancı uyruklu kişilerdir.          
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                   
                Genel Hükümler                  
                                        
  Kuruluş ve Kadro                              

  Madde 3. - Harp Akademileri Komutanlığı Genelkurmay Başkanlığına bağlı olup 
aşağıdaki birimlerden oluşur:                          
  a) Kuvvet Harp Akademileri;                         
  (1) Kara Harp Akademisi,                          
  (2) Deniz Harp Akademisi,                          
  (3) Hava Harp Akademisi.                          
  b) Silahlı Kuvvetler Akademisi,                       
  c) Milli Güvenlik Akademisi,                        
  d) Askeri Bilimler Araştırma Merkezi,                    
  e) İhtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığınca teşkil edilecek diğer eğitim - 
öğretim birimleri,                               
  f) Harp Akademileri Komutanlığına bağlı birlik ve kurumlar.         
  Gerektiğinde bu birimlerin birkaçı bir komutanlık altında birleştirilebilir.
  Harp Akademilerinin kuruluş ve kadroları Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve 
kadrolarında gösterilir.                            
  Harp Akademilerinin Görevleri                        

  Madde 4. - Harp Akademilerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.      
  a) Kuvvet Harp Akademilerinde; Atatürkçü görüşü tam olarak benimseyen, özel-
likle askeri faaliyet alanlarında uygun hareket tarzını bulma, doğru karara   
ulaşma ve verilen kararı en etkin şekilde uygulama yeteneği olan, komutanlık ve 
karargah subayı tekniklerine sahip, muhakeme ve planlama becerisi gelişmiş kur- 
may subay yetiştirmek.                             
  b) Silahlı Kuvvetler Akademisinde; kurmay subaylara müşterek ve birleşik ka-
rargah ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile 
bu karargah ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda eğitim-öğretim yap- 
tırmak.                                     
  c) Milli Güvenlik Akademisinde; Silahlı Kuvvetlerde, kamu kurum ve kuruluş- 
larında ve gerektiğinde özel kesimde üst kademede görevli veya görev almaya aday
yöneticilere milli güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak.      
  d) Askeri Bilimler Araştırma Merkezinde; Silahlı Kuvvetlerin bilimsel geliş-
mesine katkıda bulunmak maksadıyla, askeri ve milli güvenlik konularında, özel- 
likle stratejik seviyede inceleme yapmak, yenilikleri araştırmak ve geliştirmek,
elde edilecek sonuçlardan lüzumlu görülenleri ilgili komutanlık ve kuruluşlara 
yayınlamak, akademik eğitim-öğretimin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak.
  e) Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığının 
yapacağı plana göre, Harp Akademileri bünyesinde açılacak çeşitli kurslara katı-
lan subayların mesleki bilgilerini, sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmek. 
  f) Müşterek talimnameleri tetkik etmek, değerlendirmek, gerektiğinde yeni  
talimnameler hazırlamak ve mevcut talimname değişiklik tekliflerini yetkili ma- 
kama sunmak.                                  
                                        
  Kurullar ve Görevleri                            

  Madde 5. - Harp Akademileri Komutanlığında; Harp Akademileri Yüksek Kurulu 
ile her Akademi bünyesinde görevleri genel olarak eğitim-öğretimi düzenlemek ve 
değerlendirmek olan birer akademi kurulu teşkil edilir.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Harp Akademileri Yüksek Kurulu; Eğitim-öğretim konularında, Akademi ku- 
rullarınca karara bağlanamayan hususları, bu Kanun ve Genelkurmay Başkanlığının 
emirleri çerçevesinde karara bağlayan üst kuruldur. Bu kurul Harp Akademileri  
Komutanının başkanlığında, Komutan Yardımcısı, Kurmay Başkanı, Akademi Komutan- 
ları, Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Başkanı, Harp Akademileri Komutanlığı  
Öğretim Başkanından oluşur.                           
  b) Akademi Kurulları; Kuvvet Harp Akademilerinin, Silahlı Kuvvetler Akademi-
sinin ve Milli Güvenlik Akademisinin bünyelerinde oluşan kurullardır. Akademi  
kurulları; Akademi Komutanının başkanlığında Akademi Öğretim Başkanı ve Akademi 
Öğretim elemanı kadrolarına atanan subaylardan oluşur. Eğitim-öğretimin düzen- 
lenmesi ile ilgili konularda, kurullara, Harp Akademilerinde daimi görevli üni- 
versite öğretim üyeleri ile eğitim-öğretim planlamacıları da katılır. Harp Aka- 
demileri Komutanı gerek duyduğu hallerde Akademi Kurullarının toplantılarına ka-
tılır.                                     
  c) Kurullarda başarı durumlarının tespiti ile ilgili kararlar toplantıya ka- 
tılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla 
belirlemek zorundadır. Çekimser oy kullanılmaz.                 
                                        
                 ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM                  
                Öğretim Elemanları                
                                        
  Öğretim Elemanlarının Görevleri                       

  Madde 6. - Harp Akademileri öğretim elemanlarının görevleri aşağıda göste- 
rilmiştir.                                   
  a) Akademilerde eğitim-öğretim gören personelin mesleki ve genel konularda 
bilgilerini, emir-komuta, sevk ve idare yeteneklerini geliştirmek.       
  b) Mesleki araştırma ve yayın yapmak.                    
  c) Akademik eğitim-öğretimi geliştirmek maksadıyla düzenlenecek çalışmalara 
katılmak ve bunları yönetmek.                          
  d) Verilecek diğer görevleri yerine getirmek.                
                                        
  Askeri Öğretim Elemanları                          

  Madde 7. - Harp Akademilerinde öğretim elemanı kadrolarına atanacak subayla-
rın nitelikleri, seçimleri, hizmet süreleri, yurtiçinde ve yurtdışında yetişti- 
rilmeleri ve bunlarla ilgili diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir.      
                                        
  Öğretim Elemanı İhtiyacının Karşılanması                  

  Madde 8. - Harp Akademileri Komutanlığı, eğitim-öğretim yılı içinde çeşitli 
dallarda ihtiyaç duyacağı üniversite öğretim elemanlarını, yükseköğretim kurum- 
larıyla koordinede bulunarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu esaslarına göre 
yükseköğretim kurumlarından temin edebilir.                   
  Gerektiğinde, Harp Akademilerinin öğretim elemanı ihtiyacı için kadrolu veya
sözleşmeli üniversite öğretim üyesi alınarak ihtiyaç karşılanır. Bu şekilde gö- 
revlendirilen öğretim üyeleri ile 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretim üyesi unva-
nını kazanmış askeri öğretim üyelerinin Harp Akademilerinde geçen hizmet sürele-
ri aynı bilim dalında çalıştığı takdirde, üniversitede geçmiş sayılır.     
  Harp Akademileri Komutanlığı, ihtiyaç duyduğu çeşitli dallarda kadrolu, söz-
leşmeli veya ek görevle öğretim görevlisi temin edebilir.            
  Sivil öğretim elemanları hakkında, bu Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nunu hükümleri uygulanır.                            
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek - 18)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları                     

  Madde 9. - Harp Akademilerinde görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim  
elemanları, Harp Akademileri Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının
uygun görüşü üzerine, Milli Savunma Bakanlığınca; İçişleri Bakanlığından 2 ay  
içinde alınacak olumlu görüş neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bakanlar Kurulu Kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan sözleşme ile çalış-
tırılırlar. Bunlar sivil öğretim elemanlarına bu Kanun gereğince tabi oldukları 
hükümlere uymak zorundadır.                           
  Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim eleman- 
larına ödenecek ücret 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı madde-
si uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Milli Savunma Ba- 
kanlığınca tespit edilir.                            
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
               Akademik Eğitim-Öğretim              
                                        
  Harp Akademilerine Giriş Esasları                      

  Madde 10. - Harp Akademilerine giriş esasları aşağıda gösterilmiştir.    
  a) Kuvvet Harp Akademilerine, Harp Okulu mezunu olup, nitelikleri ve seçim 
esasları yönetmelikte gösterilecek subaylar katılır.              
  b) Silahlı Kuvvetler Akademisine, Kuvvet Harp Akademilerini bitirmiş, nite- 
likleri ve seçim esasları yönetmelikte gösterilecek kurmay subaylar katılır.  
  c) Milli Güvenlik Akademisine, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte  
gösterilecek subaylar ile kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde üst dü- 
zeylerde görevli veya görev almaya aday yöneticiler katılır.          
  d) Bakanlar Kurulunun Kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalar ile yabancı 
uyruklu subaylar Harp Akademileri eğitim-öğretimine katılabilirler.       
                                        
  Girişe Engel Haller                             

  Madde 11. - Harp Akademilerine girişe engel haller aşağıda gösterilmiştir: 
  a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap,  
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan ye-
re tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, ka- 
dın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas  
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi 
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahküm olanlar, 
  b) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste 
fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesi-
nin (A) işaretli fıkrasında yazılı suçlardan mahküm olanlar,          
  c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkralarda sayılanların  
dışındaki suçlardan mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya birden fazla disiplin 
amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile 
mahküm olanlar veya cezalandırılanlar,                     
  (Değişik:9/8/1993-KHK-499/26 md.)                      
  Cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af yasaları  
kapsamına girmiş,adli sicilden yükümlülükleri çıkartılmış olsalar da Harp Akade-
milerine kabul edilmezler.                           
  d) Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından kendisi veya eşinin tu- 
tum ve davranışlarından dolayı Akademiye girmeye layık görülmeyerek hakkında  
olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar Kuvvet Harp Akademilerine alınmazlar.
                                        
  Akademik Eğitim-Öğretim Süreleri                      

  Madde 12. - Kuvvet Harp Akademilerinde eğitim-öğretimin süresi iki akademik 
eğitim-öğretim yılıdır.                             
  Silahlı Kuvvetler ve Milli Güvenlik Akademilerinde eğitim-öğretim süresi 5 
aydır.                                     
                                        
                                        
                                        
  Kuvvet Harp Akademileri ile Silahlı Kuvvetler ve Milli Güvenlik Akademile- 
rinde eğitim-öğretim süreleri; teknik ve bilimsel gelişmeler, strateji ve tak- 
tikteki yenilikler, Uluslararası askeri politik şartlar gibi sebeplerle Genel- 
kurmay Başkanlığınca uzatılabilir veya kısaltılabilir.             
  Savaş veya savaşı gerektiren haller ile olağanüstü hallerde, Genelkurmay  
Başkanlığı Harp Akademilerinde eğitim-öğretime ara verebilir. Bu hallerde Harp 
Akademilerinde öğrenimde bulunan veya eğitim-öğretime katılma hakkını kazanmış 
bulunanların bu hakları saklıdır, Bunların eğitim-öğretimi tamamlamalarına ait 
hususlar yönetmelikte gösterilecek esaslara göre Genelkurmay Başkanlığınca dü- 
zenlenir.                                    
  Kuvvet Harp Akademilerinden çıkarılma ve çıkma               

  Madde 13. - Kuvvet Harp Akademilerinden çıkarılma ve çıkma esasları aşağıda 
gösterilmiştir.                                 
  a) Çıkarılma: Kuvvet Harp Akademileri öğrencileri Harp Akademileri öğrenimi 
sırasında;                                   
  (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan suç- 
lardan mahküm olanlar, taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler, disiplin  
mahkemeleri veya displin amirlerince toplam 7 gün ve daha fazla hapis cezası ile
mahküm olanlar veya cezalandırılanlar, giriş ile ilgili nitelikleri haiz olma- 
dıkları tespit edilenler,                            
  (2) Yıllık geçerli notu yönetmelikte gösterilen düzeyden aşağı olanlar ve  
yönetmelikte tespit edilecek niteliklerini kaybedenler,             
  İlgili akademinin akademi kurulunun kararı ile akademiden çıkarılırlar. Çı- 
karılma kararları, Genelkurmay Başkanlığınca onaylandıktan sonra kesinleşir.  
  b) Çıkma: Kendi istekleriyle Kuvvet Harp Akademileri öğrenimine devam etmek 
istemeyenlerin yazılı başvuruları üzerine Harp Akademileri ile ilişkileri kesi- 
lir.                                      
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
                  Haklar                   
                                        
  Kurmaylığın Onaylanması                           

  Madde 14.- Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olanlara mezun oldukları aka- 
deminin diploması verilir ve kurmaylıkları Genelkurmay Başkanlığınca onaylanır. 
                                        
  Eğitim Malzemeleri                             

  Madde 15.- Harp Akademileri öğretim elemanlarının ve Harp Akademilerinde  
eğitim-öğretim gören personelin eğitim-öğretimde kullanacağı eğitim malzemeleri 
Devlet tarafından karşılanır.                          
                                        
  Öğretim Elemanlarının Hakları                        

  Madde 16.- Harp Akademilerinde devamlı olarak görevlendirilen sivil öğretim 
elemanlarının özlük hakları ile ilgili ödemeler, Harp Akademileri Komutanlığınca
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki esaslara uygun olarak yapılır.  
Geçici olarak görevlendirilecek sivil öğretim elemanlarına ise Harp Akademileri 
Komutanlığınca, aynı Kanuna göre ücret ödenir. Bu personelin asli görevli bulun-
dukları Yükseköğretim Kurumlarındaki diğer özlük hakları saklıdır.       
  Akademik eğitim-öğretim için ek görev verilecek asker ve sivil öğretim ele- 
manlarına veya bu öğretimi geliştirmek amacıyla planlanacak çalışmalarda görev- 
lendirilecek asker ve sivil, Türk veya yabancı uyruklu konferansçılara, bütçe  
kanunlarında belirtilen esaslara göre ücret ödenir.               
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ALTINCI BÖLÜM                 
                 Çeşitli Hükümler                
                                        
  Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Üyeleri                  

  Madde 17. - Askeri Bilimler Araştırma Merkezinin ücretli üyeleri dışında  
onur üyeleri de olabilir. Bu üyelerin hizmetlerini değerlendirmek ve verimlerini
artırmak için gerekli harcamalar Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alına- 
rak Bütçe Kanunlarının (R) cetveline göre yapılır.               
                                        
  Yabancı Ülke Harp Akademilerini Bitirenler                 

  Madde 18. - Genelkurmay Başkanlığının izniyle Kuvvet Harp Akademilerine gi- 
riş hakkını kazanan subaylardan seçilenler, yabancı ülke Harp Akademileri veya 
eşidi öğretim kurumlarına öğrenim için gönderilebilirler. Bunların seçim esasla-
rı, görecekleri öğrenimin Türk Harp Akademileri öğrenimi ile ne şekilde denk sa-
yılacağı ve bunlarla ilgili diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir.       
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 19. - Eğitim-öğretim ve tez, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla ilişki- 
ler ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller, Milli Savunma ve
İçişleri Bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.    
                                        
                 YEDİNCİ BÖLÜM                 
               Geçici ve Son Hükümler              

  Geçici Madde 1. - Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girin- 
ceye kadar mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanma- 
sına devam olunur.                               
                                        
  Yürürlükten Kaldırılan Kanun                        

  Madde 20. - 5 Ağustos 1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanunu  
yürürlükten kaldırılmıştır.                           
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 21. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.           
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 22. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                7078-1                     
                                        
                                        
                                        
         3563 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN     
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Kanun                              Yürürlüğe   
no.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
----------   -------------------------------------------   -------------- 
KHK/499               ---              2/ 9/1993  
                                        
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (EK - 18)                         
                                        
                                        
                7078-2