Endeksler
                                        
              MAL MEMURLARININ KAYYIM TAYiN            
                EDİLMESİNE DAİR KANUN              
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 3561                      
  Kabul Tarihi       : 18/5/1989                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 27/5/1989  Sayı: 20177         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip:    Cilt:     Sh.:       
                                        

  Madde 1.- Bu Kanunun amacı, gaip kişilerin malvarlıkları üzerindeki Hazine 
menfaatinin daha iyi korunmasını sağlamak üzere, mahallin en büyük malmemurları-
nın kayyım tayin edilebilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.    

  Madde 2.- Sulh mahkemesi, Türk Kanunu Medenisinin 377 nci maddesinin l numa-
ralı bendine göre kayyım tayin etmeden önce, mahallin en büyük malmemurluğundan,
idaresi kimseye ait olmayan mallar üzerinde Hazinenin hak ve menfaati bulunup  
bulunmadığını ayrıca araştırır. Hazinenin hak ve menfaatinin söz konusu olduğu- 
nun anlaşılması halinde, mahallin en büyük malmemurunu kayyım tayin eder.    
  Malmemurunun değişmesi halinde yeni atanan malmemuru sulh hakimince kayyım 
tayin edilir. Her malmemuru kendi kayyımlık görevi sırasındaki işlem ve eylemle-
rinden sorumludur.                               
  Malmemuru kayyımlık yetki ve görevlerinin bir bölümünü, sınırlarını yazılı 
olarak, açıkça belirlemek şartıyla, astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki 
devreden kayyımın sorumluluğunu kaldırmaz.                   
  Bu malları idare eden malmemurları kayyımlar hakkındaki hükümlere tabidir. 
Ancak, bu Kanuna göre tayin edilen kayyıma ödenecek ücret Maliye ve Gümrük Ba- 
kanlığı tarafından belirlenir.                         
  Kayyım tayin edilen malmemuru, Hazine avukatı bulunan yerlerdeki dava ve ic-
ra işlerinde vereceği yetki belgesi ile Hazine avukatı tarafından temsil olunur.
Hazine Avukatlarının bu fıkra hükmü gereğince bakacakları dava ve icra takipleri
nedeniyle lehlerine hükmolunup, tahsil edilen vekalet ücretleri, 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanununun 146 ncı maddesindeki limitin iki katı olarak ayrıca ken-
dilerine ödenir.                                
  Kayyım tayin edilen malmemurunun 492 sayılı Harçlar Kanununun 1 ve 3 sayılı 
tarifelerine giren bütün işlemleri hakkında aynı kanunun 13 üncü maddesinin (j) 
bendi hükmü uygulanır.                             

  Geçici Madde 1.- 2 nci madde kapsamına giren hallerde, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce atanmış kayyımlarla ilgili olarak mahallin en büyük malme-
murluğunun talebi üzerine sulh hakimince mevcut kayyımın görevinin sona erdiğine
karar verilir ve 2 nci maddede belirtilen esaslara göre kayyım tayin edilir.  

  Geçici Madde 2.- Geçici 1 inci madde gereğince görevi sona erdirilen kayyım-
ların idare ettikleri gayrimenkule ilişkin olarak yaptıkları kira sözleşmeleri, 
tapuya şerh edilmiş olsalar dahi, kayyım tayin edilen malmemurlarının, yeni kira
bedeli ve şartlarını kiracıya tebliğ etmesinden altı ay sonra kendiliğinden sona
erer. Yeni kira bedel ve şartları Hazineye ait gayrimenkullerin kiraya verilme- 
sine ilişkin usullere göre belirlenir.                     
  Eski kiracının, birinci fıkrada belirtilen altı ayı takip eden 30 gün içinde
yeni kira bedeli ve şartları ile kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır.     
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teklif edilen yeni bedel ve şartlara kiracılar tarafından sulh mahkemelerin-
de itiraz olunabilir. Bu itirazla ilgili davalara sulh mahkemelerinde öncelikle 
bakılır. İkinci fıkrada belirtilen 30 günlük süre içinde itiraz ve rüçhan hakla-
rını kullanmayan ve gayrimenkulü tahliye etmeyenlerin tahliyeleri icra memurlu- 
ğundan istenir.                                 
  İtiraz yoluna giden kiracı, teklif edilen kira bedelini aylık olarak ödediği
takdirde tahliye edilmez.Kiracının itirazı üzerine sulh mahkemesince tespit edi-
lecek rayiç kira bedeli, teklif edilen kira bedelinden düşük olursa, farklar  
sonraki ayların kira bedellerine mahsup edilir.                 
  Kayyım tayin edilen malmemurunun teklif ettiği veya sulh mahkemesinin tespit
ettiği kira bedeli ve şartlarıyla yapılacak kira sözleşmesinin başlangıç tarihi,
birinci fıkrada belirtilen altı aylık sürenin bitim tarihidir.         
  Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde, mahkemece  
tespit edilen kira bedeline göre sözleşme yapma hakkını kullanmayan ve biriken 
kira farklarını ödemeyen kiracının tahliyesi icra memurluğundan istenir.    

  Madde 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.