Endeksler
         UMUMİ MÜLHAK VE HUSUSİ BÜTÇELERLE İDARE EDİLEN        
         DAİRELER VE BELEDİYELERLE SERMAYESİNİN TAMAMI         
         DEVLETE VEYA BELEDİYE VEYA HUSUSİ İDARELERE AİD        
          DAİRE VE MÜESSESELER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN         
           TAHKİM YOLİYLE HALLİ HAKKINDA KANUN            
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 3533                        
  Kabul Tarihi      : 29/6/1938                     
  Yayımlandığı R. Gazete : 16/7/1938 Sayı : 3961               
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 19 Sayfa: 796           
                                        

  Madde 1 - Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen daireler ve bele- 
diyelerle sermayesinin tamamı Devlete veya belediye veya hususi idarelere aid  
olan daire ve müesseseler arasında çıkan ihtilaflardan adliye mahkemelerinin va-
zifesi dahilinde bulunanlar bu kanunda yazılı tahkim usulüne göre halledilirler.
                                        

  Madde 2 - Umumi bütçeye dahil daireler arasında tahaddüs edecek ihtilaflar 
İcra Vekilleri Heyetince seçilecek İcra Vekilleri azasından bir hakem vasıtasile
hallolunur.                                   
                                        

  Madde 3 - (Mülga: 30/12/1981 - 2570/2 md.)                 
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 30/12/1981 - 2570/1 md.)                
                                        
  Katma bütçe ile idare edilen daireler, belediyeler, özel bütçe ile idare  
olunan veya sermayesinin tamamı Devlet, belediye veya özel idarelere ait olan  
daire ve müesseselerin veya bu daire ve müesseselerden biriyle ikinci maddede  
yazılı dairelerden biri arasında çıkan uyuşmazlıklar, bulunduğu yerin ve uyuş- 
mazlık gayrimenkule ilişkinse o gayrimenkulün bulunduğu yerin ve taraflar deği- 
şik yerlerde bulunuyorlarsa davalı durumunda olan daire veya müessesenin ve da- 
valılar birden çok olduğu takdirde bunlardan birinin bulunduğu yerin yüksek de- 
receli hukuk mahkemesi başkanı veya hakimi tarafından hakem sıfatıyla çözüm-  
lenir.                                     
                                        

  Madde 5 - Bu kanunun şümulüne giren işlerin tedkik edilebilmesi, taraflar- 
dan birinin vaki olacak yazılı müracaatına bağlıdır. Hakem, tedkikatın ve tah- 
kikatın şeklini ve müddetlerini tayin eder ve hakimin haiz olduğu bütün salahi- 
yetleri kullanabilir. Lüzum gördüğü takdirde tarafları da dinleyebilir.     
                                        

  Madde 6 - Yukarıki maddelerde yazılı hakemler tarafından verilecek kararlar 
kat'idir ve tescile tabi değildir. Aleyhine hiç bir makam ve mahkemeye müracaat 
edilemez.                                    
                                        
  Ancak; dördüncü maddede yazılı hakem tarafından verilmiş olan karara karşı 
yeniden tedkiki icab ettirecek haklı sebeblerin mevcudiyeti halinde kararın   
tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde kararı veren hakeme itiraz olunabilir.
                                        
  İtiraz üzerine verilecek kararlar kat'idir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - Yukarıki maddelerde yazılı hakemler tarafından verilen kararlar, 
ilamların icrasına dair olan umumi hükümlere göre infaz olunur.         

  Geçici Madde 1 - (3533 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup tesel-
sül için numaralandırılmıştır.)                         
  Bu kanunun şümulüne girip de kanun mer'iyete girdiği tarihte mahkemelerce  
henüz intaç edilmemiş davalarla intaç edildiği halde haklarında verilen ilamlar 
henüz kat'iyet kesbetmemiş olan davalar dahi bu kanun hükümlerine tabidir.   

  Geçici Madde 2 - (30/12/1981-2570/3 md. ile gelen Geçici Madde       
hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)               
  Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, kaldırılan üçüncü madde kapsamında  
olması nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanlığına intikal etmiş bulunan uyuşmazlık-
lar, anılan maddedeki hüküm uyarınca sonuçlandırılır.              

  Madde 8 - Bu kanun 1 eylül 1938 tarihinden muteberdir.           

  Madde 9 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3533 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞiKLiK YAPAN MEVZUAT1N        
          YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ          
                GÖSTERİR LİSTE                  
                                        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
                         -------------------------------
       Yürürlükten Kaldırılan                      
     Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi    Sayısı   Maddesi
-------------------------------------------   ----------  --------- -------
                                        
29/6/1938 tarihli ve 3533 Sayılı Kanunun 3 üncü                 
maddesi                      30/12/1981  2570    2  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3533 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
  Kanun                           Yürürlüğe     
  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
------------   ----------------------------------------  ---------------  
                                        
 2570              --              31/12/1981