Endeksler
                                        
                                        
          DEVLET TARAFINDAN KURULACAK DEMİR VE ÇELİK          
          FABRİKALARININ HAİZ OLACAKLARI MUAFİYET           
               HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası     : 3522                        
  Kabul Tarihi      : 28/6/1938                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/1938 Sayı: 3960            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 19 Sayfa: 755           
                                        

  Madde 1 - Demir ve çelik fabrikaları 28 mayıs 1927 tarih ve 1055 sayılı   
Teşviki Sanayi Kanunu ve bu kanuna ek 3 haziran 1933 tarih ve 2261 sayılı kanun 
ile temin edilen haklardan başka aşağıdaki muafiyetlerden de istifade ederler: 
                                        
  a) Memleketin her tarafında bu fabrikaların ihtiyacı için yapılacak her   
türlü bina, iskele, rıhtım ve her nevi tesisat için Devlete aid araziden lüzumu 
kadarı meccanen verilir. Bu tefviz muamelesi 1055 numaralı kanun mucibince   
yapılır.                                    
                                        
  b) 1055 numaralı kanunun 6 ncı maddesinin hükmü demir ve çelik fabrikaları- 
nın yer altı boru ve kanallarına da teşmil olunur.               
                                        
  c) Demir ve çelik fabrikalarının hariçten getireceği ve dahilden tedarik  
edeceği makine ve aksamı ile, mevaddı ibtidaiye, işletme, ıslahat, inşaat ve ta-
mirat malzeme ve her nevi işletme ve nakliye vasıtaları ile memleketin muhtelif 
taraflarına sevkolunacak mevaddı mamule demiryolu nakliyatı hariç olmak üzere  
diğer Devlet nakliye vasıtaları ile liman, rıhtım ve iskelelelerinde % 50 tenzi-
latlı tarifeye tabidir.                             
                                        
  Devlet demiryollarında kömür, demir madeni cevheri, mamul demir ve bu fabri-
kalara muktazi diğer bilümum tesis ve işletme malzemesi nakliyatında tatbik   
edilecek tarifeler Nafıa ve İktısad Vekaletleri arasında kararlaştırılır. İhti- 
laf halinde İcra Vekilleri Heyeti kararı muteber olur.             
                                        

  Madde 2 - Sümerbank tarafından kurulacak demir ve çelik fabrikalarının   
Sümerbank namına tapuya tescili veya bunların banka ile alakası bulunmayan bir 
Devlet müessesesine devri muamelelerinin istilzam ettiği bilcümle evrak, damga 
resminden ve tescil ve devir muameleleri de tapu harç ve kaydiyesinden müstesna-
dır.                                      
                                        
  Demir ve çelik fabrikalarının ileride iktisab edeceği gayrimenkullerin tes- 
cillerinde de damga resmi ve tapu harç ve kaydiyesi alınmaz.          
                                        

  Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini tatbika İcra Vekilleri Heyeti memurdur.