Endeksler
                                        
                                        
            YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU         
                  KANUNU (1)                 
                                        
  Kanun Numarası    :351                         
  Kabul Tarihi     :16/8/1961                      
  Yayımlandığı R. Gazete:Tarih: 22/8/1961 Sayı: 10887             
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 3012            
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Hükümler                  
                                        
  Kurumun adı ve merkezi                           

  Madde 1 - Merkezi Ankara'da olmak üzere, tüzel kişiliği olan özel hukuk   
hükümlerine bağlı "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu" kurulmuştur.     
  Kurum Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altındadır.            
                                        
  Kurumun amacı                                

  Madde 2 - Kurumun amacı; yüksek öğrenim gören öğrencilere bu kanun gereğin- 
ce kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle Türk 
gençlerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştır- 
maktır.                                     
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                Kuruluş ve Yönetim                
                                        
  Kurumun organları                              

  Madde 3 - Kurumun organları şunlardır:                   
  a) Genel Kurul                               
  b) Yönetim Kurulu,                             
  c) Genel Müdürlük.                             
                                        
  Genel Kurulun kuruluşu                           

  Madde 4 - Genel Kurul; Maliye, İçişleri, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar- 
dım, İmar ve İskan Bakanlıklarının birer temsilcisi, Milli Eğitim Bakanlığı   
Talim Terbiye Dairesi Reisi ve Yüksek Öğretim Genel Müdürü, üniversite rektör- 
leri, her üniversite senatosunca seçilecek birer öğretim üyesi, üniversite dı- 
şındaki yüksek öğrenim kurumları ve akademilerin öğretim üyeleri arasından kendi
öğretim üyelerince seçilecek birer temsilci, Vakıflar Genel Müdürü, Beden Eğiti-
mi Genel Müdürü, Kızılay Genel Müdürü, Kurumun parasının yatırıldığı bankanın  
Genel Müdürü ve yönetmeliğe göre tesbit edilecek dört öğrenci temsilcisinden  
teşekkül eder.                                 
  Ayrıca memleketin tanınmış iş ve fikir adamları, banka genel müdürleri ve  
buna mümasil şahıslar, seçme ve seçilme yetkileri olmamak şartiyle, Milli Eğitim
Bakanının daveti üzerine Genel Kurula müşahit olarak katılabilirler.      
                                        
-------------------                               
                                        
(1) Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/6/1981 tarih ve 2477 
  sayılı Kanunun 2-6 ncı maddelerine bakınız.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Milli Eğitim Bakanı, Genel Kurulun tabii Başkanıdır.            
  Seçimle gelen üyelerin üyelik süresi iki yıldır. Bunlar yeniden seçilebilir-
ler. İstifa, emeklilik, tayin ve sair sebepler ile üyelik vasfını kaybedenlerin 
yerine, eski üyenin iki yıllık müddetini tamamlamak üzere bir yenisi seçilir.  
                                        
  Genel Kurulun toplantıları                         

  Madde 5 - Genel Kurul her yıl Başkanın daveti üzerine Şubat ve Ekim ayları 
içinde toplanarak gündemindeki işleri görüşür.                 
  Lüzumu halinde Milli Eğitim Bakanı kendiliğinden veya Yönetim Kurulunun   
teklifi üzerine, Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Toplantı nisabı yarı- 
dan bir fazladır. Kararlar salt çoğunlukla verilir.               
                                        
  Genel Kurulun görevleri                           

  Madde 6 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:                
  a) Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen ve kadro  
cetvelleri ile yıllık iş programlarını ve yıllık çalışma raporlarını incelemek 
ve onaylamak,                                  
  b) Yurt yapımı ve geliştirilmesine ait Yönetim Kurulunca teklif edilen pro- 
jeleri incelemek ve onaylamak,                         
  c) Öğrenim dallarına göre yıllık kredi tahsis kontenjanını, Milli Eğitim  
planını ve memleket ihtiyaçlarını gözönünde tutarak üniversite ve yüksek okul- 
ların teklifi üzerine tesbit etmek,                       
  ç) Yönetmelik tasarılarını incelemek ve onaylamak,             
  d) Yönetim Kurulunu seçmek,                         
  e) Bu kanun veya bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle Genel  
Kurula verilecek görevleri yapmak,                       
  f) Mali yıl itibariyle hazırlanan kesin hesapları ve bilançoları onaylamak. 
                                        
  Yönetim Kurulunun kuruluşu                         

  Madde 7 - Yönetim Kurulu;                          
  a) Bir üyesi Milli Eğitim Bakanlığından,                  
  b) İki üyesi üniversite öğretim üyesi bir üyesi yüksek okul veya akademiler 
öğretim üyesi ve bir üyesi öğrenci temsilcisinden,               
  c) Bir üyesi Maliye Bakanlığından,                     
  ç) Bir üyeside genel kurula temsilci gönderen diğer kurumlardan olmak üzere,
genel kurulca kendi üyeleri arasından veya dışardan seçilecek yedi kişiden ku- 
rulur.                                     
  Yönetim Kurulu kendi arasından bir Başkan seçer ve ayda en az bir kere top- 
lanır.                                     
  Yönetim Kurulu iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler yeniden seçilebilir.  
                                        
  Yönetim Kurulunun görevleri                         

  Madde 8 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:              
  a) Kurumun işlerini kanun ve yönetmelik hükümlerine ve Genel Kurul kararla- 
rına göre düzenlemek ve her türlü tedbirleri almak,               
  b) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ve kadrolarla yıllık iş programlarını 
ve çalışma raporunu incelemek ve onaylamak,                   
  c) Öğrenim dallarına göre kredi tahsis kontenjanını tesbit etmek,      
  ç) Öğrenci yurtları yapı ve geliştirme projelerini incelemek ve onaylamak, 
  d) Yönetmelik tasarılarını hazırlamak veya Genel Müdürlükçe hazırlanmış   
olanları incelemek,                               
  e) Genel Müdüriükçe mali yıl itibariyle hazırlanan bilanço ve kesin hesap- 
ları incelemek ve onaylamak,                          
  f) Kanun, yönetmelik ve Genel Kurulca verilen görevleri yapmak.       
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel Müdürlük                               

  Madde 9 - Genel Müdürlük, bir Genel Müdür ile iki yardımcısından kurulur.  
  Genel Müdür ve yardımcılarının atanması                   

  Madde 10 - Genel Müdür, Yönetim Kurulunun teklifi ve Milli Eğitim Bakanının 
inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdü- 
rün teklifi ve Yönetim Kurulunun inhası ile Milli Eğitim Bakanı tarafından ata- 
nır.                                      
  Örgütlerin kurulması                            

  Madde 11 - Genel Müdürlük, Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için lüzumlu 
örgütü kurar ve örgüt taslağı ile kadrolarını hazırlar. Bu örgüt ve kadrolar Yö-
netim Kurulunun ve Genel Kurulun onayından sonra uygulanır. Örgüt ve kadrolar  
aynı suretle değiştirilebilir.                         
  Genel Müdürün görevleri                           

  Madde 12 - Genel Müdür, Kurumun yürütme organıdır. Genel Müdürün başlıca  
görevleri şunlardır:                              
  a) Kurumu temsil etmek,                           
  b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,           
  c) Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle verilen  
görevleri yapmak.                                
  Genel Müdürün toplantılara katılması                    

  Madde 13 - Genel Müdür, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katı- 
lır, ancak oy kullanamaz.                            
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Kurumun Görevleri                
  Öğrenim kredisi                               

  Madde 14 - Kurum; memleket içinde yüksek öğrenim gören ve bu kanuna göre  
yapılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde yeterlikleri ve ih- 
tiyaçları tesbit edilen öğrencilere öğrenim kredisi verir.           
  Kredinin faizsiz olması                           

  Madde 15 - (Mülga: 1/8/1996-4160/5 md.)                   
  Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi ile Kredi Teminatı            

  Madde 16 - (Değişik: 1/8/1996-4160/3 md.)                  
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öğrenim kredisi alan öğrenci-  
lerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine  
kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe ka-  
dar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsü-   
nün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak mikta-   
rın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.                   
  Öğrenci, borcunu, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi- 
nin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde  
dört yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve   
üçer aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır.              
  Ancak, sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan  
veya herhagi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler öğretim ku-  
rumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonra başlamak üzere  
ve bir yıl içinde borçlarını öder.                       
  Endeks uygulamasına, kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendiril-  
mesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birin-  
ci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilave edilen miktarın % 50'sine  
kadar indirim yapmaya Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.             
  İndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu;  
öğrencilerin eğitim süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını 
geçemez.                                    
  Öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler öğrencilerden alınacak taahhüt se- 
nedinde ayrıca belirtilir. Düzenlenen taahhüt senetlerinde krediyi alacak öğ-  
rencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya 
vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeterli olup ayrıca kefil aranmaz.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  öğrencilere kredi verilmesi ve gerektiğinde kredinin kesilmesi ile ilgili  
hususlar yönetmeliklerle düzenlenir.                      
  Kamu kurumları ve özel kurumlarda görev alanların borç taksitleri bu ku-  
rumlarca ilgililere ödenecek aylıklardan kesilerek Kuruma yatırılır.      
  Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe   
kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.    
  Taksitlerin zamanında ödenmemesi                      

  Madde 17 - Borç taksitlerini zamanında ödemiyenlerin birinci defada borçla- 
rının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itiba- 
ren borç 6183 sayılı kanun hükümlerine göre malsandıklarınca tahsil olunarak  
Kuruma ödenir.                                 
  Öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra ölenlerin ve öğrenim sırasında veya  
öğrenimlerinden sonra çalışamıyacak derecede daimi malüllüğe uğramış oldukları 
tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tesbit edilenlerin borç- 
ları silinir.                                  
  Kredinin teminatı                              

  Madde 18 - (Mülga: 1/8/1996-4160/5 md.)                   
  Kredi işlemlerinin yapılışı                         

  Madde 19 - Kurumun parası, Yönetim Kurulunca tayin edilecek Devlet sermaye- 
si ile kurulan bir bankaya yatırılır. Kredi verilmesi ve tahsilat, bu husustaki 
yönetmelikler uyarınca banka ile yapılacak anlaşma dairesinde yürütülür.    
  Yurtların yapımı ve onarımı                         

  Madde 20 - Yurtların yapım, donatım, bakım ve onarım işleri ile bunlarla  
ilgili tesisler Kurum tarafından hazırlanacak bir programa göre Bayındırlık Ba- 
kanlığınca ve öncelikle yürütülür.                       
  Her mali yıl içinde yapılacak ve donatılacak yurt binalarının ve diğer te- 
sislerin sayıları, ihtiyaç programları ve yerleri Kurumca tesbit edilerek bir  
yıl evvelki Nisan ayı içinde Bayındırlık Bakanlığına bildirilir.        
  Bayındırlık Bakanlığı bu plana göre lüzumlu ilk tahmini keşifleri yaparak  
gerekli ödeneğin miktarını en geç o yıl Eylül ayı içinde Kuruma bildirir. Kurum 
mali yılın ilk on beş günü içinde bu miktar parayı ve inşaat için gereken arsa- 
ları sağlar ve Bayındırlık Bakanlığı emrine hazır bulundurur ve inşaatın biti- 
mine kadar kararlaştırılan ihale bedeline göre o yıl içinde sarf edilecek para, 
hiçbir suretle başka yöne tahsis ve sarf edilemez.               
  Bayındırlık Bakanlığı bu işler için Kurum adına gelecek yıllara geçici yük- 
lenmelere girişebilir.                             
  Bayındırlık Bakanlığı yukarıda yazılan işleri ve bu işler için gerekli per- 
sonel araç ve gereçleri Kurum adına sağlar. Bu işlerin gerektirdiği sarfiyat  
için Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak hakediş raporları, ücret bordroları 
ve sair masraf evrakı muhtevası Kurum tarafından istihkak sahiplerine ödenir.  
  Arsa sağlanması                               

  Madde 21 - Yurt yapı ve tesisleri için lüzumlu arsalardan şahıslara ait   
olanlar Kurumca satınalma yolu ile sağlanır.                  
  Kuruma gerekli arsalar, Bayındırlık Bakanlığınca Kurum adına umumi hükümle- 
re göre kamulaştırma yolu ile de temin olunabilir. Bu takdirde kamulaştırma se- 
bebi ile mal sahipleri tarafından açılacak davalara Bayındırlık Bakanlığı muha- 
tap olur.                                    
  Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak kamulaştırmalar için lüzumlu paranın ha- 
zır bulundurulmasında ve ödenmesinde de yukardaki madde hükümlerine göre işlem 
yapılır.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yurtların üniversitelere devri                       

  Madde 22 - Bayındırlık Bakanlığınca inşası ve donatımı tamamlanan yurtlarla,
bu kanunla Kuruma intikal edecek bütün yurtlar işletilmek üzere Kurumca üniver- 
sitelere tahsis olunur.                             
                                        
  Döner sermaye                                

  Madde 23 - Her üniversiteye yurt işletmeleri için lüzumlu döner sermaye   
Kurumca temin olunur. Bu döner sermayenin idaresi Üniversiteler Kanununa göre  
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.                    
                                        
  Personel                                  

  Madde 24 - Üniversitelerce yönetilecek yurtların işletilmesi için döner ser-
mayeye lüzumlu kadrolar üniversitelerce ihdas edilir. Bu kadrolarda çalışan per-
sonelin ücretleri döner sermayeden ödenir. Döner sermaye kadrolarına ait hizmet-
ler üniversite kadrolarındaki personele ek görev olarak verildiği veya öğrenci- 
ler bu işlerde görevlendirildiği takdirde kendilerine döner sermayenin gelirle- 
rinden ödenmek üzere ayda 30 liradan 300 liraya kadar ücret verilebilir.    
                                        
  Sosyal ve kültürel eğitim                          

  Madde 25 - Üniversitelerce bu yurtlarda ders dışı saatlerde ve tatillerde  
öğrencilerin sosyal ve kültürel eğitim ihtiyaçlarını sağlıyacak her türlü ted- 
birler alınır.                                 
                                        
  Yüksek okul ve akademi öğrencilerinin faydalanması             

  Madde 26 - Yüksek okul ve akademi öğrencilerinin yurt ihtiyacı, en yakın  
üniversite yurtlarından eşit şartlarla sağlanır. Üniversite yurtlarından fayda- 
lanamıyacak kadar uzakta veya başka şehirde bulunan yüksek okul ve akademiler  
için yukardaki esaslara göre inşa edilecek ve donatımı yapılacak olan yurtlar  
Kurum tarafından verilecek döner sermaye ile bu yüksek okullar veya akademiler- 
ce ve yönetmelikte belirtilecek asaslara göre işletilir.            
                                        
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                 Mali Hükümler                 
  Sermaye                                   

  Madde 27 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kuruluş sermayesi 600 
milyon liradır.                                 
  Bu sermaye:                                 
  a) Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından Kuruma intikal ettirilecek
tesis gayrimenkul ve menkullerle her çeşit kıymetlerden,            
  b) Kurumun gelirlerinden giderleri mahsup edildikten sonra kalan safi gelir-
lerden terekküp eder.                              
                                        
  Gelirler                                  

  Madde 28 - Kurumun gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan elde edilir,    
  a) Sermayenin ödenmemiş kısmı için on yıl müddetle ve her yıl 40 milyon li- 
radan aşağı olmamak üzere Devlet bütçesine konacak ödenekler,          
  b) Yardımlar ve bağışlar,                          
  c) At yarışları müşterek bahisler gelirlerinden zaruri harcamalar çıktıktan 
sonra kazanan biletlere ikramiye olarak ayrılacak paradan, dağıtımdan evvel top-
lamı üzerinden kesilecek % 5 hisseler,                     
  ç) Futbol yarışmalarında tertip edilen müşterek bahisler gelirlerinden zaru-
ri harcamalar çıktıktan sonra kazanan biletlere (Spor Toto kağıtlarına) ikramiye
olarak ayrılacak paradan, dağıtımdan evvel, toplamı üzerinden kesilecek % 10  
hisseler,                                    
                                        
                                        
                                        
  d) Kurum tarafından veya Kurum yararına verilecek müsamereler ve tertip edi-
lecek piyango keşideleri gelirleri,                       
  e) Kurumun açtığı kredilerden alacağı masraf payı ile yurtların her çeşit  
geliri.                                     
  Kurumun kuruluş sermayesi tamamen ödendikten sonra, yukarda sayılan gelir- 
ler sermayeye katılır.                             
  Hisselerin ödenmesi                             

  Madde 29 - 28 inci maddenin (c) ve (ç) bendlerinde yazılı hisseler fiilen  
dağıtılmış olsun veya olmasın, kazanan bilet bedellerinin taayyün ettiği ayı ta-
kibeden ay içinde Kuruma ödenir.                        
  İstikraz                                  

  Madde 30 - Kurum ödenmiş sermayesinin yarısı kadar uzun vadeli istikrazlar 
yapabilir.                                   
  İş programı ve finansman planı                       

  Madde 31 - Genel Müdürlük her Eylül ayında, gelecek mali yıl için iş prog- 
ramları hazırlar, iş programları bütçe ve kadrolarla birlikte yurt yapım, ona- 
rım giderlerini ve yurtları işletme gelir ve giderlerini ve kredi fonu ile fi- 
nansman planını ihtiva eder.                          
  Programda değişiklik                            

  Madde 32 - İş programları yıl içinde aynı surette değiştirilebilir. Umumi  
giderler toplamını geçmemek üzere bölümler arasında aktarmaya Yönetim Kurulu ve 
maddeler arasında aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.             
  Programın gönderileceği yerler                       

  Madde 33 - Genel Kurul tarafından onaylanan iş programının birer sureti Mil-
li Eğitim, Maliye, Bayındırlık Bakanlıkları ile üniversitelere gönderilir.   
  Gelirler ve giderlerin gösterilmesi                     

  Madde 34 - Finansman planının gelirler kısmında, genel bütçeden yapılacak  
ödemelerle birlikte Kurumun diğer gelirleri ve yurt işletme hasılatı gösterilir.
Giderler kısmında ise, gelirler yekünu üzerinden % 5 oranında her yıl ayrılacak 
ihtiyat akçesi ile Kurumun o yıla ait bütün giderleri ve yurt işletme harcama- 
ları yer alır.                                 
  Planda bu gelir ve giderleri denkleştiren safi gelir de gösterilir.     
  Gelirin ihtiyaçlara tahsis oranı                      

  Madde 35 - Kurumun yıllık safi gelirinin % 50 sinin kredi fonuna, diğer   
% 50 sinin de yüksek öğrenim yurtları yapı tesis, donatım ve onarımına ayrılma- 
sı esastır. Bu nispetler Genel Kurul kararı ile gerekçeleri belirtilerek değiş- 
tirilebilir.                                  
  Öğrenci yurtları işletmelerinin gelir ve giderleri ayrı ayrı tesbit olunur. 
Öğrencilere açılan kredi tutarı ile öğrenci yurtları yapı, tesis, onarım ve iş- 
letme giderleri tutarı, ödenmiş sermaye miktarını aşamaz ve her biri ödenmiş  
sermayenin % 50 oranını geçemez.                        
  Kurumun işlemlerinde uygulanmıyacak hükümler                

  Madde 36 - Kurumun hesap işlem ve harcamaları ve bedeli Kurum tarafından  
ödenmek üzere Kurum adına, Bayındırlık Bakanlığı, üniversiteler, yüksek okul ve 
akademiler tarafından girişilecek yüklenmeler, sağlanacak iş ve hizmetler; üni- 
versitelere, yüksek okullara ve akademilere Kurumun tahsis ettiği döner sermaye 
ile sağlanan ihtiyaçlara ait muameleler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinin ve Sayıştay vizesine 
tabi değildir. Bu hususta uygulanacak esaslar yönetmeliklerle belirtilir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hükümet denetimi                              

  Madde 37 - Kurumun işlem ve hesapları her zaman Maliye ve Milli Eğitim   
Bakanlıklarınca denetlenebilir.                         
                                        
  Yüksek Murakebe Kurulunun denetimi                     

  Madde 38 - Kurumun, hesap ve muameleleri 3460 sayılı kanun ile ek ve tadil-
lerine göre murakebe edilir.                          
  Kurumun hesap devresi mali yıldır.                     
                                        
  Mali muaflıklar                               

  Madde 39 - Kurumun gayrimenkul malları, arazi ve bina vergileriyle bina ver-
gisine bağlı iktisadi buhran ve müdafaa vergilerinden ve Kuruma yapılacak her  
türlü bağış ve vasiyetler ve bu tasarruflara ilişkin işlemler, vergi, resim ve 
harçlardan ve Kuruma parasız olarak tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayri-
menkullerin ferağ ve intikal muameleleriyle bu muamelelerle ilgili olarak düzen-
lenecek kağıtlar her türlü resim ve harçtan muaftır.              
                                        
  Kuruma kamusal bina ve arsaların devri                   

  Madde 40 - Devlete ait olup da kamu hizmetine tahsisli bulunmıyan bina ve  
arsaları Kuruma bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.      
  Belediyelere ait arsalardan bir kamu hizmetine tahsisli olmıyanlar ihtiyaç 
halinde Kurumun istemi üzerine kesinleşmiş vergi kıymeti üzerinden Kuruma devre-
dilir.                                     
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
               Çeşitli Hükümler                 
                                        
  Kurumun malları ve paraları                         

  Madde 41 - Kurumun mal ve paraları Devlet mal ve parası sayılır.      
                                        
  Personelin görevle ilgili suçları                      

  Madde 42 - Kurumun personeli, görevleri ile ilgili olarak işledikleri suç- 
larda Devlet memuru sayılırlar.                         
                                        
  Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve yollukları                

  Madde 43 - Yönetim Kurulu üyelerine (Maaşlı veya ücretli bir görevi bulunan-
lar dahil) Genel Kurulca tesbit edilecek miktarda ücret verilir. Bunun miktarı 
her toplantı günü için (50) lirayı ve aylık toplamı da (400) lirayı geçmez.   
                                        
  Yönetim Kurulunun toplantılarına diğer mahallerden katılanlara toplantı   
günleri de dahil olmak üzere kanuni harcırahları Kurumca ödenir.        
  Bu madde gereğince yapılacak ödemeler üniversite tazminatının kesilmesini  
icabettirmez.                                  
                                        
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       

  Madde 44 - Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri hakkındaki 5375 sayı-
lı Kanun bu kanunun yayımı tarihinde 5661 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cet-  
veldeki kadrolar da halen bu kadroları işgal edenlerin şahıslarına münhasır kal-
mak ve boşaldıkça yeni tayin yapılmamak üzere 1962 mali yılı sonunda yürürlükten
kalkar.                                     
                                        
  Personelin aylık baremi                           

  Madde 45 - Kurum, 3659 sayılı kanun hükümlerine tabidir.          
  Yönetmelik                                 

  Madde 46 - Bu kanunun uygulanmasına ait yönetmelik Maliye, Milli Eğitim ve 
Bayındırlık Bakanlıklarınca hazırlanır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                ALTINCI BÖLÜM                  
                Geçici Hükümler                 
                                        
  Mevcut yurt ve aşevleri                           

  Geçici Madde 1 - 5375 sayılı kanun gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan yönetilmekte olan yurt ve aşevlerine ait bütün gayrimenkuller ile tesis ve 
menkuller bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Maliye 
ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca görevlendirilecek üçer memurdan kurulan bir ko- 
misyon tarafından değerleri tesbit olunarak bu kuruma teslim edilir.      
                                        
  İşbu kanun konusuna giren faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş olan özel  
hukuk tüzel kişilerinin infisahları halinde, tüzüklerinde aksine bir hüküm mev- 
cut değilse, yukarıki fıkra hükmü tatbik olunur.                
                                        
  Kuruluşun tamamlanması                           

  Geçici Madde 2 - Kurumun kuruluşu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten  
itibaren en geç iki ay içinde tamamlanır.                    
  Kurum kuruluncaya kadar kuruluşla ilgili işlemler Milli Eğitim Bakanlığınca 
yürütülür.                                   
                                        
  Kurumca çalıştırılmaya devam edilecek personel               

  Geçici Madde 3 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5661 sayılı kanuna  
bağlı kadrolarda çalışmakta olan maaşlı memurlar alakalı Bakanlıkça maaşına mua-
dil bir göreve atanıncaya kadar aynı şartlarla Kurumda çalıştırılmalarına devam 
olunabilir. Şu kadar ki, bu müddet 1962 mali yılı sonunu aşamaz.        
                                        
  Yürürlük tarihi                               

  Madde 47 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 48 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               3694-1                      
                                        
    351 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
Kanun                         Yürürlüğe         
No    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi       
------- ----------------------------------------  --------------       
4160  3 üncü maddesi ile 5 inci maddesinin (e)   19/7/1996         
    fıkrası                                 
    diğer maddeleri               05/08/1996         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               3694-2                      
                                        
       351 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                                        
  Yürürlükten Kaldırılan           Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
 Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi   Sayısı   Maddesi  
-----------------------------        -------   --------  --------  
 16/8/1961 tarih ve 351 sayılı                         
 Kanunun 15 ve 18 inci maddeleri      1/8/1996   4160     5