Endeksler
                                                                                
                                                                                
                        YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU                  
                                    KANUNU (1)                                  
                                                                                
    Kanun Numarası        :351                                                  
    Kabul Tarihi          :16/8/1961                                            
    Yayımlandığı R. Gazete:Tarih: 22/8/1961 Sayı: 10887                         
    Yayımlandığı Düstur   :Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 3012                        
                                                                                
                               BİRİNCİ BÖLÜM                                    
                               Genel Hükümler                                   
                                                                                
    Kurumun adı ve merkezi                                                      

    Madde 1 - Merkezi Ankara'da olmak üzere, tüzel kişiliği olan özel hukuk     
hükümlerine bağlı "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu" kurulmuştur.         
    Kurum Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altındadır.                        
                                                                                
    Kurumun amacı                                                               

    Madde 2 - Kurumun amacı; yüksek öğrenim gören öğrencilere bu kanun gereğin- 
ce kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle Türk  
gençlerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştır- 
maktır.                                                                         
                                                                                
                                 İKİNCİ BÖLÜM                                   
                               Kuruluş ve Yönetim                               
                                                                                
    Kurumun organları                                                           

    Madde 3 - Kurumun organları şunlardır:                                      
    a) Genel Kurul                                                              
    b) Yönetim Kurulu,                                                          
    c) Genel Müdürlük.                                                          
                                                                                
    Genel Kurulun kuruluşu                                                      

    Madde 4 - Genel Kurul; Maliye, İçişleri, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar- 
dım, İmar ve İskan Bakanlıklarının birer temsilcisi, Milli Eğitim Bakanlığı     
Talim Terbiye Dairesi Reisi ve Yüksek Öğretim Genel Müdürü, üniversite rektör-  
leri, her üniversite senatosunca seçilecek birer öğretim üyesi, üniversite dı-  
şındaki yüksek öğrenim kurumları ve akademilerin öğretim üyeleri arasından kendi
öğretim üyelerince seçilecek birer temsilci, Vakıflar Genel Müdürü, Beden Eğiti-
mi Genel Müdürü, Kızılay Genel Müdürü, Kurumun parasının yatırıldığı bankanın   
Genel Müdürü ve yönetmeliğe göre tesbit edilecek dört öğrenci temsilcisinden    
teşekkül eder.                                                                  
    Ayrıca memleketin tanınmış iş ve fikir adamları, banka genel müdürleri ve   
buna mümasil şahıslar, seçme ve seçilme yetkileri olmamak şartiyle, Milli Eğitim
Bakanının daveti üzerine Genel Kurula müşahit olarak katılabilirler.            
                                                                                
-------------------                                                             
                                                                                
(1) Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/6/1981 tarih ve 2477 
    sayılı Kanunun 2-6 ncı maddelerine bakınız.                                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Milli Eğitim Bakanı, Genel Kurulun tabii Başkanıdır.                        
    Seçimle gelen üyelerin üyelik süresi iki yıldır. Bunlar yeniden seçilebilir-
ler. İstifa, emeklilik, tayin ve sair sebepler ile üyelik vasfını kaybedenlerin 
yerine, eski üyenin iki yıllık müddetini tamamlamak üzere bir yenisi seçilir.   
                                                                                
    Genel Kurulun toplantıları                                                  

    Madde 5 - Genel Kurul her yıl Başkanın daveti üzerine Şubat ve Ekim ayları  
içinde toplanarak gündemindeki işleri görüşür.                                  
    Lüzumu halinde Milli Eğitim Bakanı kendiliğinden veya Yönetim Kurulunun     
teklifi üzerine, Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Toplantı nisabı yarı- 
dan bir fazladır. Kararlar salt çoğunlukla verilir.                             
                                                                                
    Genel Kurulun görevleri                                                     

    Madde 6 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:                                
    a) Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen ve kadro   
cetvelleri ile yıllık iş programlarını ve yıllık çalışma raporlarını incelemek  
ve onaylamak,                                                                   
    b) Yurt yapımı ve geliştirilmesine ait Yönetim Kurulunca teklif edilen pro- 
jeleri incelemek ve onaylamak,                                                  
    c) Öğrenim dallarına göre yıllık kredi tahsis kontenjanını, Milli Eğitim    
planını ve memleket ihtiyaçlarını gözönünde tutarak üniversite ve yüksek okul-  
ların teklifi üzerine tesbit etmek,                                             
    ç) Yönetmelik tasarılarını incelemek ve onaylamak,                          
    d) Yönetim Kurulunu seçmek,                                                 
    e) Bu kanun veya bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle Genel    
Kurula verilecek görevleri yapmak,                                              
    f) Mali yıl itibariyle hazırlanan kesin hesapları ve bilançoları onaylamak. 
                                                                                
    Yönetim Kurulunun kuruluşu                                                  

    Madde 7 - Yönetim Kurulu;                                                   
    a) Bir üyesi Milli Eğitim Bakanlığından,                                    
    b) İki üyesi üniversite öğretim üyesi bir üyesi yüksek okul veya akademiler 
öğretim üyesi ve bir üyesi öğrenci temsilcisinden,                              
    c) Bir üyesi Maliye Bakanlığından,                                          
    ç) Bir üyeside genel kurula temsilci gönderen diğer kurumlardan olmak üzere,
genel kurulca kendi üyeleri arasından veya dışardan seçilecek yedi kişiden ku-  
rulur.                                                                          
    Yönetim Kurulu kendi arasından bir Başkan seçer ve ayda en az bir kere top- 
lanır.                                                                          
    Yönetim Kurulu iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler yeniden seçilebilir.    
                                                                                
    Yönetim Kurulunun görevleri                                                 

    Madde 8 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:                            
    a) Kurumun işlerini kanun ve yönetmelik hükümlerine ve Genel Kurul kararla- 
rına göre düzenlemek ve her türlü tedbirleri almak,                             
    b) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ve kadrolarla yıllık iş programlarını  
ve çalışma raporunu incelemek ve onaylamak,                                     
    c) Öğrenim dallarına göre kredi tahsis kontenjanını tesbit etmek,           
    ç) Öğrenci yurtları yapı ve geliştirme projelerini incelemek ve onaylamak,  
    d) Yönetmelik tasarılarını hazırlamak veya Genel Müdürlükçe hazırlanmış     
olanları incelemek,                                                             
    e) Genel Müdüriükçe mali yıl itibariyle hazırlanan bilanço ve kesin hesap-  
ları incelemek ve onaylamak,                                                    
    f) Kanun, yönetmelik ve Genel Kurulca verilen görevleri yapmak.             
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Genel Müdürlük                                                              

    Madde 9 - Genel Müdürlük, bir Genel Müdür ile iki yardımcısından kurulur.   
    Genel Müdür ve yardımcılarının atanması                                     

    Madde 10 - Genel Müdür, Yönetim Kurulunun teklifi ve Milli Eğitim Bakanının 
inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdü- 
rün teklifi ve Yönetim Kurulunun inhası ile Milli Eğitim Bakanı tarafından ata- 
nır.                                                                            
    Örgütlerin kurulması                                                        

    Madde 11 - Genel Müdürlük, Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için lüzumlu  
örgütü kurar ve örgüt taslağı ile kadrolarını hazırlar. Bu örgüt ve kadrolar Yö-
netim Kurulunun ve Genel Kurulun onayından sonra uygulanır. Örgüt ve kadrolar   
aynı suretle değiştirilebilir.                                                  
    Genel Müdürün görevleri                                                     

    Madde 12 - Genel Müdür, Kurumun yürütme organıdır. Genel Müdürün başlıca    
görevleri şunlardır:                                                            
    a) Kurumu temsil etmek,                                                     
    b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,                     
    c) Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle verilen    
görevleri yapmak.                                                               
    Genel Müdürün toplantılara katılması                                        

    Madde 13  - Genel Müdür, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katı- 
lır, ancak oy kullanamaz.                                                       
                                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                   
                               Kurumun Görevleri                                
    Öğrenim kredisi                                                             

    Madde 14 - Kurum; memleket içinde yüksek öğrenim gören ve bu kanuna göre    
yapılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde yeterlikleri ve ih- 
tiyaçları tesbit edilen öğrencilere öğrenim kredisi verir.                      
    Kredinin faizsiz olması                                                     

    Madde 15 - (Mülga: 1/8/1996-4160/5 md.)                                     
    Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi ile Kredi Teminatı                       

    Madde 16 - (Değişik: 1/8/1996-4160/3 md.)                                   
    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öğrenim kredisi alan öğrenci-   
lerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine    
kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe ka-    
dar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsü-     
nün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak mikta-     
rın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.                                     
    Öğrenci, borcunu, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi-  
nin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde   
dört yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve     
üçer aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır.                           
    Ancak, sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan   
veya herhagi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler öğretim ku-    
rumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonra başlamak üzere    
ve bir yıl içinde borçlarını öder.                                              
    Endeks uygulamasına, kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendiril-   
mesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birin-   
ci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilave edilen miktarın % 50'sine    
kadar indirim yapmaya Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.                          
    İndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu;   
öğrencilerin eğitim süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını  
geçemez.                                                                        
    Öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler öğrencilerden alınacak taahhüt se-  
nedinde ayrıca belirtilir. Düzenlenen taahhüt senetlerinde krediyi alacak öğ-   
rencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya  
vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeterli olup ayrıca kefil aranmaz.            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    öğrencilere kredi verilmesi ve gerektiğinde kredinin kesilmesi ile ilgili   
hususlar yönetmeliklerle düzenlenir.                                            
    Kamu kurumları ve özel kurumlarda görev alanların  borç taksitleri bu ku-   
rumlarca ilgililere ödenecek aylıklardan kesilerek Kuruma yatırılır.            
    Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe      
kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.        
    Taksitlerin zamanında ödenmemesi                                            

    Madde 17 - Borç taksitlerini zamanında ödemiyenlerin birinci defada borçla- 
rının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itiba-  
ren borç 6183 sayılı kanun hükümlerine göre malsandıklarınca tahsil olunarak    
Kuruma ödenir.                                                                  
    Öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra ölenlerin ve öğrenim sırasında veya   
öğrenimlerinden sonra çalışamıyacak derecede daimi malüllüğe uğramış oldukları  
tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tesbit edilenlerin borç- 
ları silinir.                                                                   
    Kredinin teminatı                                                           

    Madde 18 - (Mülga: 1/8/1996-4160/5 md.)                                     
    Kredi işlemlerinin yapılışı                                                 

    Madde 19 - Kurumun parası, Yönetim Kurulunca tayin edilecek Devlet sermaye- 
si ile kurulan bir bankaya yatırılır. Kredi verilmesi ve tahsilat, bu husustaki 
yönetmelikler uyarınca banka ile yapılacak anlaşma dairesinde yürütülür.        
    Yurtların yapımı ve onarımı                                                 

    Madde 20 - Yurtların yapım, donatım, bakım ve onarım işleri ile bunlarla    
ilgili tesisler Kurum tarafından hazırlanacak bir programa göre Bayındırlık Ba- 
kanlığınca ve öncelikle yürütülür.                                              
    Her mali yıl içinde yapılacak ve donatılacak yurt binalarının ve diğer te-  
sislerin sayıları, ihtiyaç programları ve yerleri Kurumca tesbit edilerek bir   
yıl evvelki Nisan ayı içinde Bayındırlık Bakanlığına bildirilir.                
    Bayındırlık Bakanlığı bu plana göre lüzumlu ilk tahmini keşifleri yaparak   
gerekli ödeneğin miktarını en geç o yıl Eylül ayı içinde Kuruma bildirir. Kurum 
mali yılın ilk on beş günü içinde bu miktar parayı ve inşaat için gereken arsa- 
ları sağlar ve Bayındırlık Bakanlığı emrine hazır bulundurur ve inşaatın biti-  
mine kadar kararlaştırılan ihale bedeline göre o yıl içinde sarf edilecek para, 
hiçbir suretle başka yöne tahsis ve sarf edilemez.                              
    Bayındırlık Bakanlığı bu işler için Kurum adına gelecek yıllara geçici yük- 
lenmelere girişebilir.                                                          
    Bayındırlık Bakanlığı yukarıda yazılan işleri ve bu işler için gerekli per- 
sonel araç ve gereçleri Kurum adına sağlar. Bu işlerin gerektirdiği sarfiyat    
için Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak hakediş raporları, ücret bordroları  
ve sair masraf evrakı muhtevası Kurum tarafından istihkak sahiplerine ödenir.   
    Arsa sağlanması                                                             

    Madde 21 - Yurt yapı ve tesisleri için lüzumlu arsalardan şahıslara ait     
olanlar Kurumca satınalma yolu ile sağlanır.                                    
    Kuruma gerekli arsalar, Bayındırlık Bakanlığınca Kurum adına umumi hükümle- 
re göre kamulaştırma yolu ile de temin olunabilir. Bu takdirde kamulaştırma se- 
bebi ile mal sahipleri tarafından açılacak davalara Bayındırlık Bakanlığı muha- 
tap olur.                                                                       
    Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak kamulaştırmalar için lüzumlu paranın ha- 
zır bulundurulmasında ve ödenmesinde de yukardaki madde hükümlerine göre işlem  
yapılır.                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Yurtların üniversitelere devri                                              

    Madde 22 - Bayındırlık Bakanlığınca inşası ve donatımı tamamlanan yurtlarla,
bu kanunla Kuruma intikal edecek bütün yurtlar işletilmek üzere Kurumca üniver- 
sitelere tahsis olunur.                                                         
                                                                                
    Döner sermaye                                                               

    Madde 23 - Her üniversiteye yurt işletmeleri için lüzumlu döner sermaye     
Kurumca temin olunur. Bu döner sermayenin idaresi Üniversiteler Kanununa göre   
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.                                       
                                                                                
    Personel                                                                    

    Madde 24 - Üniversitelerce yönetilecek yurtların işletilmesi için döner ser-
mayeye lüzumlu kadrolar üniversitelerce ihdas edilir. Bu kadrolarda çalışan per-
sonelin ücretleri döner sermayeden ödenir. Döner sermaye kadrolarına ait hizmet-
ler üniversite kadrolarındaki personele ek görev olarak verildiği veya öğrenci- 
ler bu işlerde görevlendirildiği takdirde kendilerine döner sermayenin gelirle- 
rinden ödenmek üzere ayda 30 liradan 300 liraya kadar ücret verilebilir.        
                                                                                
    Sosyal ve kültürel eğitim                                                   

    Madde 25 - Üniversitelerce bu yurtlarda ders dışı saatlerde ve tatillerde   
öğrencilerin sosyal ve kültürel eğitim ihtiyaçlarını sağlıyacak her türlü ted-  
birler alınır.                                                                  
                                                                                
    Yüksek okul ve akademi öğrencilerinin faydalanması                          

    Madde 26 - Yüksek okul ve akademi öğrencilerinin yurt ihtiyacı, en yakın    
üniversite yurtlarından eşit şartlarla sağlanır. Üniversite yurtlarından fayda- 
lanamıyacak kadar uzakta veya başka şehirde bulunan yüksek okul ve akademiler   
için yukardaki esaslara göre inşa edilecek ve donatımı yapılacak olan yurtlar   
Kurum tarafından verilecek döner sermaye ile bu yüksek okullar veya akademiler- 
ce ve yönetmelikte belirtilecek asaslara göre işletilir.                        
                                                                                
                                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                  
                                 Mali Hükümler                                  
    Sermaye                                                                     

    Madde 27 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kuruluş sermayesi 600  
milyon liradır.                                                                 
    Bu sermaye:                                                                 
    a) Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından Kuruma intikal ettirilecek
tesis gayrimenkul ve menkullerle her çeşit kıymetlerden,                        
    b) Kurumun gelirlerinden giderleri mahsup edildikten sonra kalan safi gelir-
lerden terekküp eder.                                                           
                                                                                
    Gelirler                                                                    

    Madde 28 - Kurumun gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan elde edilir,       
    a) Sermayenin ödenmemiş kısmı için on yıl müddetle ve her yıl 40 milyon li- 
radan aşağı olmamak üzere Devlet bütçesine konacak ödenekler,                   
    b) Yardımlar ve bağışlar,                                                   
    c) At yarışları müşterek bahisler gelirlerinden zaruri harcamalar çıktıktan 
sonra kazanan biletlere ikramiye olarak ayrılacak paradan, dağıtımdan evvel top-
lamı üzerinden kesilecek % 5 hisseler,                                          
    ç) Futbol yarışmalarında tertip edilen müşterek bahisler gelirlerinden zaru-
ri harcamalar çıktıktan sonra kazanan biletlere (Spor Toto kağıtlarına) ikramiye
olarak ayrılacak paradan, dağıtımdan evvel, toplamı üzerinden kesilecek  % 10   
hisseler,                                                                       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    d) Kurum tarafından veya Kurum yararına verilecek müsamereler ve tertip edi-
lecek piyango keşideleri gelirleri,                                             
    e) Kurumun açtığı kredilerden alacağı masraf payı ile yurtların her çeşit   
geliri.                                                                         
    Kurumun kuruluş sermayesi tamamen ödendikten sonra, yukarda sayılan gelir-  
ler sermayeye katılır.                                                          
    Hisselerin ödenmesi                                                         

    Madde 29 - 28 inci maddenin (c) ve (ç) bendlerinde yazılı hisseler fiilen   
dağıtılmış olsun veya olmasın, kazanan bilet bedellerinin taayyün ettiği ayı ta-
kibeden ay içinde Kuruma ödenir.                                                
    İstikraz                                                                    

    Madde 30 - Kurum ödenmiş sermayesinin yarısı kadar uzun vadeli istikrazlar  
yapabilir.                                                                      
    İş programı ve finansman planı                                              

    Madde 31 - Genel Müdürlük her Eylül ayında, gelecek mali yıl için iş prog-  
ramları hazırlar, iş programları bütçe ve kadrolarla birlikte yurt yapım, ona-  
rım giderlerini ve yurtları işletme gelir ve giderlerini ve kredi fonu ile fi-  
nansman planını ihtiva eder.                                                    
    Programda değişiklik                                                        

    Madde 32 - İş programları yıl içinde aynı surette değiştirilebilir. Umumi   
giderler toplamını geçmemek üzere bölümler arasında aktarmaya Yönetim Kurulu ve 
maddeler arasında aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.                          
    Programın gönderileceği yerler                                              

    Madde 33 - Genel Kurul tarafından onaylanan iş programının birer sureti Mil-
li Eğitim, Maliye, Bayındırlık Bakanlıkları ile üniversitelere gönderilir.      
    Gelirler ve giderlerin gösterilmesi                                         

    Madde 34 - Finansman planının gelirler kısmında, genel bütçeden yapılacak   
ödemelerle birlikte Kurumun diğer gelirleri ve yurt işletme hasılatı gösterilir.
Giderler kısmında ise, gelirler yekünu üzerinden % 5 oranında her yıl ayrılacak 
ihtiyat akçesi ile Kurumun o yıla ait bütün giderleri ve yurt işletme harcama-  
ları yer alır.                                                                  
    Planda bu gelir ve giderleri denkleştiren safi gelir de gösterilir.         
    Gelirin ihtiyaçlara tahsis oranı                                            

    Madde 35 - Kurumun yıllık safi gelirinin % 50 sinin kredi fonuna, diğer     
% 50 sinin de yüksek öğrenim yurtları yapı tesis, donatım ve onarımına ayrılma- 
sı esastır. Bu nispetler Genel Kurul kararı ile gerekçeleri belirtilerek değiş- 
tirilebilir.                                                                    
    Öğrenci yurtları işletmelerinin gelir ve giderleri ayrı ayrı tesbit olunur. 
Öğrencilere açılan kredi tutarı ile öğrenci yurtları yapı, tesis, onarım ve iş- 
letme giderleri tutarı, ödenmiş sermaye miktarını aşamaz ve her biri ödenmiş    
sermayenin % 50 oranını geçemez.                                                
    Kurumun işlemlerinde uygulanmıyacak hükümler                                

    Madde 36 - Kurumun hesap işlem ve harcamaları ve bedeli Kurum tarafından    
ödenmek üzere Kurum adına, Bayındırlık Bakanlığı, üniversiteler, yüksek okul ve 
akademiler tarafından girişilecek yüklenmeler, sağlanacak iş ve hizmetler; üni- 
versitelere, yüksek okullara ve akademilere Kurumun tahsis ettiği döner sermaye 
ile sağlanan ihtiyaçlara ait muameleler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinin ve Sayıştay vizesine 
tabi değildir. Bu hususta uygulanacak esaslar yönetmeliklerle belirtilir.       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Hükümet denetimi                                                            

    Madde 37 - Kurumun işlem ve hesapları her zaman Maliye ve Milli Eğitim      
Bakanlıklarınca denetlenebilir.                                                 
                                                                                
    Yüksek Murakebe Kurulunun denetimi                                          

    Madde 38 - Kurumun,  hesap ve muameleleri 3460 sayılı kanun ile ek ve tadil-
lerine göre murakebe edilir.                                                    
    Kurumun hesap devresi mali yıldır.                                          
                                                                                
    Mali muaflıklar                                                             

    Madde 39 - Kurumun gayrimenkul malları, arazi ve bina vergileriyle bina ver-
gisine bağlı iktisadi buhran ve müdafaa vergilerinden ve Kuruma yapılacak her   
türlü bağış ve vasiyetler ve bu tasarruflara ilişkin işlemler, vergi, resim ve  
harçlardan ve Kuruma parasız olarak tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayri-
menkullerin ferağ ve intikal muameleleriyle bu muamelelerle ilgili olarak düzen-
lenecek kağıtlar her türlü resim ve harçtan muaftır.                            
                                                                                
    Kuruma kamusal bina ve arsaların devri                                      

    Madde 40 - Devlete ait olup da kamu hizmetine tahsisli bulunmıyan bina ve   
arsaları Kuruma bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.            
    Belediyelere ait arsalardan bir kamu hizmetine tahsisli olmıyanlar ihtiyaç  
halinde Kurumun istemi üzerine kesinleşmiş vergi kıymeti üzerinden Kuruma devre-
dilir.                                                                          
                                BEŞİNCİ BÖLÜM                                   
                              Çeşitli Hükümler                                  
                                                                                
    Kurumun malları ve paraları                                                 

    Madde 41 - Kurumun mal ve paraları Devlet mal ve parası sayılır.            
                                                                                
    Personelin görevle ilgili suçları                                           

    Madde 42 - Kurumun personeli, görevleri ile ilgili olarak işledikleri suç-  
larda Devlet memuru sayılırlar.                                                 
                                                                                
    Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve yollukları                               

    Madde 43 - Yönetim Kurulu üyelerine (Maaşlı veya ücretli bir görevi bulunan-
lar dahil) Genel Kurulca tesbit edilecek miktarda ücret verilir. Bunun miktarı  
her toplantı günü için (50) lirayı ve aylık toplamı da (400) lirayı geçmez.     
                                                                                
    Yönetim Kurulunun toplantılarına diğer mahallerden katılanlara toplantı     
günleri de dahil olmak üzere kanuni harcırahları Kurumca ödenir.                
    Bu madde gereğince yapılacak ödemeler üniversite tazminatının kesilmesini   
icabettirmez.                                                                   
                                                                                
    Yürürlükten kaldırılan hükümler                                             

    Madde 44 - Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri hakkındaki 5375 sayı-
lı Kanun bu kanunun yayımı tarihinde 5661 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cet-   
veldeki kadrolar da halen bu kadroları işgal edenlerin şahıslarına münhasır kal-
mak ve boşaldıkça yeni tayin yapılmamak üzere 1962 mali yılı sonunda yürürlükten
kalkar.                                                                         
                                                                                
    Personelin aylık baremi                                                     

    Madde 45 - Kurum, 3659 sayılı kanun hükümlerine tabidir.                    
    Yönetmelik                                                                  

    Madde 46  - Bu kanunun uygulanmasına ait yönetmelik Maliye, Milli Eğitim ve 
Bayındırlık Bakanlıklarınca hazırlanır.                                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                ALTINCI BÖLÜM                                   
                               Geçici Hükümler                                  
                                                                                
    Mevcut yurt ve aşevleri                                                     

    Geçici Madde 1 - 5375 sayılı kanun gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan yönetilmekte olan yurt ve aşevlerine ait bütün gayrimenkuller ile tesis ve  
menkuller bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Maliye  
ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca görevlendirilecek üçer memurdan kurulan bir ko- 
misyon tarafından değerleri tesbit olunarak bu kuruma teslim edilir.            
                                                                                
    İşbu kanun konusuna giren faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş olan özel   
hukuk tüzel kişilerinin infisahları halinde, tüzüklerinde aksine bir hüküm mev- 
cut değilse, yukarıki fıkra hükmü tatbik olunur.                                
                                                                                
    Kuruluşun tamamlanması                                                      

    Geçici Madde 2 - Kurumun kuruluşu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten    
itibaren en geç iki ay içinde tamamlanır.                                       
    Kurum kuruluncaya kadar kuruluşla ilgili işlemler Milli Eğitim Bakanlığınca 
yürütülür.                                                                      
                                                                                
    Kurumca çalıştırılmaya devam edilecek personel                              

    Geçici Madde 3 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5661 sayılı kanuna    
bağlı kadrolarda çalışmakta olan maaşlı memurlar alakalı Bakanlıkça maaşına mua-
dil bir göreve atanıncaya kadar aynı şartlarla Kurumda çalıştırılmalarına devam 
olunabilir. Şu kadar ki, bu müddet 1962 mali yılı sonunu aşamaz.                
                                                                                
    Yürürlük tarihi                                                             

    Madde 47 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                       
                                                                                
    Yürütme                                                                     

    Madde 48 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                              3694-1                                            
                                                                                
        351 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN                    
             YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE                            
                                                                                
Kanun                                                 Yürürlüğe                 
No       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi              
------- ----------------------------------------    --------------              
4160    3 üncü maddesi ile 5 inci maddesinin (e)     19/7/1996                  
        fıkrası                                                                 
        diğer maddeleri                              05/08/1996                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                              3694-2                                            
                                                                                
             351 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN                
            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE            
                                                                                
                                                                                
    Yürürlükten Kaldırılan                      Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
  Kanun veya Kanun Hükümleri                  Tarihi      Sayısı      Maddesi   
-----------------------------                -------     --------    --------   
  16/8/1961 tarih ve 351 sayılı                                                 
  Kanunun 15 ve 18 inci maddeleri            1/8/1996      4160          5